Pavojingų krovinių gabenimas
5 (100%) 1 vote

Pavojingų krovinių gabenimas

TURINYS

Turinys 2 psl.

Pavojingų krovinių charakteristikos 3 psl.

Bendri reikalavimai pavojingų krovinių

vežimui 11 psl.

Ypatingi reikalavimai atskirų klasių

krovinių vežimui 16 psl.

Literatūros sąrašas 22 psl.

PAVOJINGŲ KROVINIŲ CHARAKTERISTIKOS

Keleiviams ir kroviniams vežti geležinkeliais Europoje ir kai kuriose kitose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, yra taikomos Tarptautinių vežimų geležinkeliais sutarties (COTIF) taisyklės. Pavojingų krovinių tarptautinių vežimų geležinkeliais taisyklės (RID) taikomos tarptautiniams pavojingų krovinių vežimams geležinkeliu tarp šalių, kurios yra tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) dalyvės. RID yra Vienodųjų tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties taisyklių priedas, kuris tuo pačiu yra COTIF priedas.

RID pateikia įvairių tipų pavojingų krovinių, vežamų į ar per kitą šalį, saugios pakuotės ir riedmenų standartus. Sutarties dalyvės garantuoja leisti krovinių, atitinkančių šiuos standartus, vežimą jų teritorija netgi tuomet, kai vietiniai reikalavimai yra kitokie.

Taip pat Lietuvos geležinkeliai yra Tarptautinės geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos nariai ir Sutarties dėl tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais (SMGS) dalyviai, todėl pavojingų krovinių vežimas tarp šalių, esančių SMGS sutarties dalyvių, vykdomas pagal Pavojingų krovinių vežimo taisykles.

Prie pavojingų priklauso kroviniai, kurie vežimo arba saugojimo metu gali tapti: susirgimų, apsinuodijimų, žmonių ir gyvulių apdegimų, sprogimo, gaisro priežastimi, taip pat sukelti kitų krovinių, riedmenų, statinių ir įrenginių gedimą, užteršti aplinką. Tokie kroviniai, juos vežant ir saugant, reikalauja laikytis atitinkamų atsargumo priemonių.

Pavojingos medžiagos ir produktai suskirstyti į šias klases:

1 klasė Sprogstamosios medžiagos ir gaminiai

2 klasė Dujos

3 klasė Degieji skysčiai

4.1 klasė Degiosios kietos medžiagos

4.2 klasė Savaime užsidegančios medžiagos

4.3 klasė Medžiagos, sąlytyje su vandeniu išskiriančios degiąsias dujas

5.1 klasė Oksiduojančios medžiagos

5.2 klasė Organiniai peroksidai

6.1 klasė Toksiškos medžiagos

6.2 klasė Infekcinės medžiagos

7 klasė Radioaktyvios medžiagos

8 klasė Ėdžiosios medžiagos

9 klasė Kitos pavojingos medžiagos ir gaminiai

Pagal RID Medžiagas ir gaminius, priskirtus 1 ir 7 klasėms (apribotoms klasėms), draudžiama vežti visais atvejai, išskyrus nurodytas išimtis.

2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių (neapribotų klasių) medžiagas ir produktus leidžiama vežti tik tuo atveju, jeigu jie atitinka atitinkamoms klasėms nurodytas sąlygas.

Pagal SMGS Pavojingų krovinių vežimo taisykles klasės skirstomos:

– apribotos (1, 2, 6.2, 7);

– laisvos (3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9).

1 klasei priskiriamos medžiagos ir gaminiai:

– sprogstamosios medžiagos: kietos ar skystos medžiagos (ar medžiagų mišiniai), kurios, vykstant cheminei reakcijai, tam tikru greičiu išskiria tokios temperatūros ir tokio slėgio dujas, kurios gali padaryti žalą aplinkai.

Pirotechninės medžiagos: medžiagos ar medžiagų mišiniai, skirti išgauti šilumos, šviesos, garso, dujų, kvapų efektą ar jų derinių efektą, kuris nedetonuojančių, savaime palaikomų egzoterminių cheminių reakcijų rezultatas;

– sprogstamieji gaminiai: gaminiai, kuriuose yra viena ar daugiau sprogstamųjų medžiagų ir/ar pirotechninių medžiagų;

– aukščiau neaprašyti medžiagos ir gaminiai, skirti sprogdinimo darbams arba pirotechnikos efektui išgauti.

2 klasės medžiagoms priskiriamos grynosios dujos, dujų mišiniai, mišiniai iš vienų ar keleto dujų su viena ar keliomis kitomis medžiagomis ir gaminiai, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų.

2 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi taip:

1 poz. Suspaustos dujos: dujos, kurių kritinė temperatūra yra žemesnė kaip 20ºC.

2 poz. Suskystintos dujos: dujos, kurių kritinė temperatūra yra 20ºC arba aukštesnė.

3 poz. Atšaldytos suskystintos dujos: dujos, kurias vežant jos yra dalinai skystos dėl žemos jų temperatūros.

4 poz. Dujos ištirpintos slegiant: dujos, kurios vežant yra ištirpintos tirpiklyje.

5 poz. Aerozoliniai purkštukai ir mažos talpyklos, užpildytos dujomis (dujų balionėliai).

6 poz. Kitos talpyklos su suslėgtomis dujomis.

7 poz. Nesuspaustos dujos, kurioms taikomi specialūs nurodymai (dujų bandiniai).

8 poz. Tuščios talpyklos ir tuščios cisternos.

3 klasei priskiriamos medžiagos ir gaminiai, turintys šios klasės medžiagų, kurios:

• yra skystos

• esant 50ºC temperatūrai, garų slėgis yra ne didesnis kaip 300 kPa ir nėra dujos, esant 20ºC temperatūrai bei normaliam 101,3 kPa slėgiui

• pliūpsnio temperatūra ne didesnė kaip 61ºC.

3 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi taip:

A. Medžiagos, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23ºC, netoksiškos, neėdžios;

B. Medžiagos, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23ºC, toksiškos;

C. Medžiagos, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23ºC, ėdžiosios;

D. Medžiagos, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23ºC, toksiškos ir ėdžiosios bei gaminiai, kurių sudėtyje yra tokių
gos, kurių pliūpsnio temperatūra nuo 23ºC iki 61ºC imtinai, ir kurios yra mažai toksiškos ir mažai ėdžios;

F. Medžiagos ir preparatai, naudojami kaip pesticidai, kurių pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23ºC;

G. Medžiagos, kurių pliūpsnio temperatūra aukštesnė kaip 61ºC ir kurios vežamos, esant temperatūrai, kuri lygi pliūpsnio temperatūrai arba yra didesnė;

H. Tuščios pakuotės.

Į 4.1 klasę įeina:

– degiosios kietos medžiagos ir gaminiai; medžiagos ir gaminiai, užsidegantys nuo kibirkšties arba, esant trinčiai, sukeliantys gaisrą;

– savaime reaguojančios medžiagos, kurioms būdingas intensyvus egzoterminis skilimas dėl labai aukštų vežimo metu atsirandančių temperatūrų arba sąveikos su priemaišomis (esant normaliai arba aukštai temperatūrai);

– medžiagos, panašios į savaime reaguojančias, besiskiriančios nuo pastarųjų tuo, kad jų savaime greitėjančios skilimo reakcijos temperatūra didesnė kaip 75ºC bei linkusios į intensyvų egzoterminį skilimą ir, vežant kai kuriose pakuotėse, atitinka 1 klasės sprogstamųjų medžiagų kriterijus;

– sprogstamosios medžiagos, sudrėkintos tokiu vandens ar alkoholio kiekiu arba turinčios tokį plastifikatoriaus arba inertinės medžiagos kiekį, kurio pakanka jų sprogstamųjų savybių neutralizavimui.

4.1 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi į:

A. Kietas organines degiąsias medžiagas ir gaminius;

B. Kietas neorganines degiąsias medžiagas ir gaminius;

C. Sprogstamąsias medžiagas pasyviame būvyje;

D. Medžiagas, panašias į savaime reaguojančias medžiagas;

E. Savaime reaguojančias medžiagas, nereikalaujančias temperatūros reguliavimo;

F. Tuščias pakuotes.

4.2 klasei priskiriamos:

– medžiagos, įskaitant mišinius ir tirpalus (skystus ir kietus), kurių net maži kiekiai užsidega sąlytyje su oru per 5 min. Šios medžiagos vadinamos savaime užsidegančiomis (piroforinėmis) medžiagomis;

– medžiagos ir gaminiai, įskaitant mišinius ir tirpalus, kurie sąlytyje su oru be išorinio energijos šaltinio gali savaime įkaisti. Tokios medžiagos užsiliepsnoja tik dideliais kiekiais (kilogramais) ir tik po ilgo laiko tarpo (valandos arba paros). Jos yra vadinamos savaime įkaistančiomis medžiagomis.

4.2 klasės medžiagos ir gaminiai skirstomi į:

A. Organines medžiagas, savaime užsidegančias.

B. Neorganines medžiagas, savaime užsidegančias.

C. Metalų organinius junginius, savaime užsidegančius.

D. Tuščias pakuotes.

4.3 klasės medžiagos ir gaminiai, kurie sąlytyje su vandeniu išskiria degiąsias dujas, kurios, reaguodamos su oru, gali sudaryti sprogstamuosius mišinius.

4.3 klasės medžiagos skirstomos į:

A. Organines medžiagas, metalo organinius junginius ir medžiagas organiniuose tirpikliuose, kurios sąlytyje su vandeniu išskiria degiąsias dujas.

B. Neorganines medžiagas, kurios sąlytyje su vandeniu išskiri degiąsias dujas.

C. Gaminius, turinčius medžiagų, kurios sąlytyje su vandeniu išskiria degiąsias dujas.

D. Tuščias pakuotes.

5.1 klasei priskiriamos medžiagos, kurios nebūtinai yra savaime degios, tačiau, išskirdamos deguonį, gali įtakoti ar palaikyti kitų medžiagų degimą.

5.1 klasės medžiagos skirstomos į:

A. Oksiduojančias skystas medžiagas ir jų vandeninius tirpalus.

B. Kietas oksiduojančias medžiagas ir jų vandeninius tirpalus.

C. Tuščias pakuotes.

5.2 klasė apima organines medžiagas, kurios turi dvivalentinę struktūrą –O-O- ir gali būti traktuojamos kaip vandenilio peroksido dariniai, kuriuose vienas ar abu deguonies atomai pakeisti organiniais radikalais.

Organiniai peroksidai – termiškai nepatvarios medžiagos, kurioms būdinga egzoterminė savaime greitėjanti skilimo reakcija, esant normaliai ar aukštai temperatūrai. Skilimas gali prasidėti dėl šilumos,sąveikos su priemaišomis, trinties arba smūgio. Skilimo greitis didėja didėjant temperatūrai ir priklauso nuo organinio peroksido sudėties. Skilimo rezultate gali išsiskirti toksiškos ar degiąsias dujos arba garai. Kai kurie organiniai peroksidai gali skilti sprogstant, ypač jei jie laikomi uždaroje patalpoje. Šią savybę pakeisti, pridedant skiediklių arba naudojant tinkamą pakuotę. Daugelis organinių peroksidų intensyviai dega. Reikia saugotis organinių peroksidų patekimo į akis.

6.1 klasei priskiriamos toksiškos medžiagos, apie kurias yra žinoma iš patirties arba kurios laikomos žmogui kenksmingomis medžiagomis, atlikus bandymus su gyvūnais, o jų vienkartinis ar pasikartojantis veikimas mažais kiekiais kenksmingas žmogui ar gali tapti mirties priežastimi jų įkvėpus, prasiskverbus pro odą ar jas prarijus.

6.1 klasės medžiagos skirstomos į:

A. Medžiagas, kurios yra labai toksiškos, jas įkvėpus, o jų pliūpsnio temperatūra žemesnė kaip 23ºC;

B. Organines medžiagas, kurių pliūpsnio temperatūra ne mažesnė kaip 23ºC arba degiąsias organines medžiagas;

C. Metalo organinius junginius ar karbonilus;

D. Neorganines medžiagas, kurios sąlytyje su vandeniu (arba drėgnu oru), vandens tirpalais arba rūgštimis išskiria toksiškas dujas bei kitas su vandeniu reaguojančias toksiškas medžiagas;

E. Kitas neorganines medžiagas ir organines metalų druskas;

F. Medžiagas ir preparatus, kurie naudojami kaip pesticidai;

G. Medžiagas, skirtas tyrinėjimams ir laboratoriniams bandymams bei skirtas farmacinių preparatų
gamybai, jei jos nenurodytos kitose šios klasės pozicijose;

H. Tuščias pakuotes.

Jei žinoma ar manoma, kad medžiaga turi patogeninių organizmų, tai ji priskiriama 6.2 klasės medžiagoms. Patogeniniai organizmai – tai mikroorganizmai (įskaitant bakterijas, virusus, riketsijas, parazitus ir grybelius) arba rekombinaciniai mikroorganizmai (hibridai arba mutantai), apie kuriuos žinoma ar manoma, kad jie sukelia infekcines žmonių ar gyvūnų ligas.

6.2 klasės medžiagos skirstomos į:

A. Infekcines medžiagas, turinčias didelį pavojingumo laipsnį;

B. kitas infekcines medžiagas;

C. Tuščias pakuotes.

7 klasei priskiriami radioaktyvūs kroviniai. Juos galima suskirstyti į šias grupes:

– radioaktyvi žaliava;

– branduolinis kuras;

– izotopinė produkcija;

– radioaktyvios atliekos.

Radioaktyvi žaliava – urano, torio ruda.

Branduolinis kuras – jame yra medžiagų, kuriose esant atitinkamoms sąlygoms gali įvykti atomų branduolių dalijimosi grandininė reakcija.

Pagrindinis pavojus vežant skylančias medžiagas yra teorinė galimybė, kad kils nekontroliuojama grandininė skylimo reakcija ir įvyks branduolinis sprogimas. Todėl skylančios medžiagos vežamos specialiu transportu su apsaugančiu konteineriu, laikantis būtinų branduolinio saugumo priemonių, kurios užtikrina, kad vežant neįvyks grandininė reakcija.

Kroviniai su izotopine produkcija sudaro įvairius α-, β-, γ ir neutralaus spinduliavimo šaltinius. Juos perveža nedidelėmis porcijomis stiklinėse ampulėse skysčių, miltelių arba dujų pavidalu. Izotopiniai produkcijai taip pat priklauso įvairūs įrenginiai su radioaktyviais šaltiniais.

Naudojant radionuklidus įvairiose mokslo ir technikos srityse taip pat atominėje pramonėje atsiranda radioaktyvios atliekos. Jos transportuojamos kietu arba skystu pavidalu. Prieš transportuojant jos koncentruojamos ir suspaudžiamos.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1807 žodžiai iš 5991 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.