Pedagogo vaidmuo mokykloje ir visuomenėje
5 (100%) 1 vote

Pedagogo vaidmuo mokykloje ir visuomenėje

ĮŽANGA

Šiandien mūsų visuomenė ir mokykla labai keičiasi, ieškoma naujo kelio įgyvendinti vis spartėjančiai švietimo reformai, kurios pagrindinis tikslas – savarankiška, jau mokykloje save kūrybiškai išskleidžianti asmenybė. Todėl kiekvienam mokytojui keliami nauji ir vis didesni reikalavimai. Mūsų mokytojui būtina mokytis dirbti naujomis sąlygomis.

Svarbiausia mokytojo paskirtis – išskleisti žmogaus prigimtyje glūdintą kūrybinį nusiteikimą. Šis tikslas nėra lengvai pasiekiamas, nes žmogaus prigimtis yra prieštaringa, joje glūdi ne tik gėrio, bet ir blogio pradmenys.

Mokytojas turėtų padėti mokiniams pažinti save, įgyti bendravimo įgūdžių, plėtoti savo kūrybiškumą, priimti ir įtvirtinti save, kaip unikalią ir originalią asmenybę. Darbo su mokiniais metodai suteikia laisvę mokinių mintims, veiksmams, provokuoja įvairius, individualius atsakymus, moko gerbti draugų idejas, skatina savarankišką pažiūrą.

PEDAGOGO SAVYBĖS

Pedagogo savybes galima suskirstyti į prigimtines ir įgyjamas. Iš prigimtinių savybių svarbiausios dvi: meilė vaikams ir pakantumas. Jei vaikai tau nemieli, jei esi nepakantus jiems, jeigu netraukia prie jų, neik į pedagogus, nors pasirengęs ir daug ko gražaus galėtum pedagoginėje veikloje sumanyti; dėl meilės, pakantumo vaikams stokos nepavyks bendrauti ir įgyvendinti sumanytų planų.

Ir turėdamas meilės ir pakantumo vaikams ne kiekvienas sugeba bendrauti su skirtingų amžiaus tarpsnių ugdytiniais: vieniems geriau sekasi su vaikais, kitiems su paaugliais, dar kitiems – su vyresniais. Su skirtingais dirbant reikia skirtingo pasirengimo, bet širdies trauka – svartbiausia.

Be prigimtinių savybių, sàlygojanèiø bendravimà su ugdytiniais, paminëtini ir temperamento vyraujantys bruoþai: manytume, kad melancholikui, flegmatikui bendrauti sekasi sunkiau.

Meilës nereikia primygtinai demonstruoti; demonstruojama meilë daþnai esti veidmainiðka. Tà vaikai labai greitai perpranta. Meilës vaikams gali ir nerodyti, tik turëk jà, tai patys vaikai pamatys.

Ágyjamas savybes pedagogas gauna per iðsimokslinimà ir patyrimà, t.y. per pedagoginá pasirengimà. Per iðsimokslinimà ágytas savybes galëtume iðskirti á dvi grupes: bendraþmogiðkàsias ir profesines.

Bendraþmogiðkosios savybës tai – dorovingumas, dvasingumas, intelektualumas.

Profesinës savybës:

1. Suprasti savo veiklos pedagoginæ prasmæ.

2. Paþinti ugdytiná ir suvokti mokyklos vaidmená tarp kitø ugdymo institucijø.

3. Þinoti ugdymo tikslà, sudëtines dalis ir tuo grásti pedagoginæ veiklà.

4. Þinoti auklëjamosios ir mokomosios veiklos tikslus ir metodikà.

Per pedagoginá patyrimà reikia ágyti atitinkamø mokëjimø:

1. Mokëti analizuoti ugdomàjá: apibûdinti jo fiziná, psichiná ir socialiná iðsivystimà, jausti jo bûsenas, vidiná pasaulá; nustatyti grupës iðsivystymo lygá, vyraujanèias nuomones, santykius. Mokëti nustatyti kitø ugdymo klaidas ir jø prieþastis.

2. Mokëti planuoti ugdomàjà veiklà: nustatyti ugdymo uþdavinius, grupës ir kiekvieno nario mokymosi galimybes, reikalingas priemones.

3. Mokëti parinktio tinkamiausius mokymo, lavinimo ir auklëjimo bûdus ir sugebëti juos kûrybiðkai panaudoti.

4. Mokëti priderinti savo nuotaikà, aprangà, elgsenà prie grupës.

5. Ávaldyti pedagoginæ psichikà: iðmokti pedagoginio takto, sugebëti vertinti ugdytiniø nuotaikas ir nukreiptri jas norima linkme, matyti kikvienà grupëje, sudaryti dþiaugsmingà ir kûrybingà darbo nuotaikà, greitai susiorientuoti konfliktinëse situacijose ir rasti iðeitá, raiðkiai ir emocionaliai kalbëti.

Ðie pedagoginio patyrimo pradmenys remiasi pedagoginiu iðsimokslinimu ir ágyjami per pedagogines praktikas. Vëliau, pedagoginá darbà dirbant, jie tobulëja (gali ir netobulëti, jei pedagogas to nesiekia).

ORGANIZACINĖ VEIKLA

Labai reikšminga pedagogo darbo sritis – organizacinė veikla. Pedagogo dardo organizacinė veikla specifiška dėl mokinių amžiaus ir dėl to, kad mokytojui tenka dirbti ir su kolektyvu, ir individualiai su kiekvienu mokiniu bei tëvais, globëjais, artimaisiais, visais, turinèiais átakà vaikø auklëjimui.

Pirmoji sëkmingo pedagogo darbo sàlyga – savo veiklos organizavimas. Mokytojui kiekvienu atveju reikia nuodugniai apgalvoti, kaip jis organizuos pamokà, auklëjimo renginius: kaip tikrins mokiniø þinias, pateiks naujà meþiagà, sutelks mokiniø dëmesá, sieks drausmës ir pan.

Kartu jis privalo apmàstyti ir ne tik savo veiklà, bet ir galimà mokiniø reagavimà, elgsenà.

Sudëtingiausias uþdavinys – organizuoti mokiniø veiklà, apimanèià visas pagrindines þmogaus veiklos sritis: paþinimà, mokymàsi, darbà, bendravimà, þaidimus. Sëkmingai organizuoti veiklà daþniausiai trukdo ribotas pedagoginio darbo turinio supratimas: dëstyti mokymo medþiagà, klausinëti, raðyti paþymius, bausti ir skøsti mokinius tëvams bei administracijai. Pagrindinë klaida yra ta, kad pamirðtama, o kartais ir ignoruojama svarbiausia sëkmingo pedagoginio darbo sàlyga – skatinti paèiø mokiniø veiklà.

Visø pirma reikia mokinius paþinti: þinoti polinkius, gebëjimus, interesus, poþiûrá á darbà, mokymàsi, þmones. Tik tada mokytojui pavyks sëkmingai organizuoti jø veiklà – teisingai parinkti lyderius, suburti klasës kolektyvà ir t.t.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 766 žodžiai iš 2460 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.