Phare projektas
5 (100%) 1 vote

Phare projektas

LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA

Delegavus Ūkio ministerijai ir

Centrinei projektų valdymo agentūrai

Paraiškos forma

Biudžeto eilutė LI 2002/000.620.01.01

Pareiškėjo pavadinimas:

UAB „Bang“

Bylos Nr. 1

(naudotis tarnyboje)Įspėjimas

Prašome atidžiai perskaityti ir užpildyti paraišką. Praleidimai negali būti atitaisomi; jei trūksta kokios nors informacijos arba dokumento, jūsų paraiška bus atmetama.

Paraiškos formos pildymas

Prieš pildydami paraiškos formą atidžiai perskaitykite Gaires pareiškėjams. Gairėse pareiškėjams pateikiamos sąlygos dėl galutinio termino, pateikimo formos, partnerių, projektų, išlaidų, pareiš-kėjų tinkamumo, atitinkamų vertinimo patikros lentelių, paraiškų atitikimo patikrinimo ir t.t., ku-rių turi būti laikomasi pildant šią paraiškos formą.

Pildydamas paraiškos formą, pareiškėjas privalo laikytis nustatytos formos. Į visus klausimus tu-ri būti atsakoma griežtai laikantis išdėstymo tvarkos. Paraiška turi būti surinkta kompiuteriu (at-spausdinta) ir keičiama, atsižvelgiant į jūsų poreikius, pvz. skiriant daugiau vietos atsakymams pateikti arba ištrinant nurodymus pareiškėjams ir t.t. Ranka užpildytos arba nevisiškai užpildytos paraiškos nebus priimamos. Pateikite išsamią, bet glaustą informaciją; jei įmanoma, rašykite trumpai (nepamirškite, kad vertintojai jūsų pasiūlymui perskaityti ir įvertinti turi labai nedaug laiko).

Pareiškėjas ir visi partneriai (jei tokių yra) turi pateikti visus reikalaujamus ir pridedamus doku-mentus. Nevisiškai užpildytos paraiškos nėra vertinamos.

Paraiškos gali būti pateiktos lietuvių arba anglų kalba. Jei paraiška yra teikiama lietuvių kalba, šios paraiškos dalys PRIVALO būti pateiktos taip pat ir anglų kalba: Projekto santrauka (parai-škos formos 2.4 dalis), „Biudžetas“, „Finansavimo šaltiniai“ ir „Išlaidų pagrindimas“ (Gairių pa-reiškėjams B priedas).

Paraišką prašome užpildyti kuo aiškiau, atsižvelgiant į tai, kad jūsų paraišką vertinsiantys eks-pertai nieko nežino nei apie jūsų projektą, nei apie pareiškėją ar partnerius. Rašykite glaustai, bet pakankamai išsamiai, kad būtų aišku, ką planuojate atlikti, kodėl jūsų projektas yra aktualus sub-sidijų schemos uždaviniams įgyvendinti ir kokios konkrečios naudos jis duos.

1. Projekto identifikavimo lapas

1.1 Projekto pavadinimas

„DVD diskų gamybos technologijos tobulinimas“

1.2 Paraiškos tipas

Paraiškų pagal subsidijų schemą temos Pažymėkite tik vieną temą!

1 tema: Inovacijos +

2 tema: El. verslas

1.3 Pareiškėjo pavadinimas

UAB „Bang“

Asmuo pasiteirauti:

Gamybos vadybininkas, Mindaugas Butvytis

Tel.: 8 676 25606

Fax.: 8~41 650015

El. p.: boodwis@one.lt

1.4 Projekto partneriai

Partneris Nr. 1 Techno-Park Tulln

Partneris Nr. 2 Modern Industrial Technologies (MIT)

1.5 Finansavimo šaltiniai

Eurais (€) %

Visos projekto išlaidos 108000 100

Tinkamos projekto išlaidos 108000 100

IŠ KURIŲ

Finansuojamos pagal subsidijų schemą 90 000 80

Finansuojamos pareiškėjo ir partnerių, iš kurių: 18000 20

Finansuojamos pareiškėjo 18000 20

2. Projekto aprašymas

2.1 Pavadinimas

UAB „Bang“ inovacijų diegimas

2.2 Veiklos vykdymo vieta

Lietuva

2.3 Iš Sutarčių institucijos prašoma suma

Visos tinkamos projekto išlaidos Iš Sutarčių institucijos prašoma suma % visų projekto išlaidų

108000 90000 80%

2.4 Projekto santrauka

Technologijų tobulinimas siekiant sukurti naują konkurencingą produktą. Bus atliekami moksliniai tyrimai technologijų tobulinimo procese, pritaikant teorines žinias.

Taigi šio projekto tikslai:

1) Tobulinti esamą technologiją gaminančią DVD Double Layer diskus į technologiją ga-minti DVD Dual Double Layer Lite Stribe diskus.

2) Įdiegti patobulintas technologijas įmonėje.

Ši inovacinė technologija bus pritaikyta gaminti visiškai naujus produktus. Siekiant efek-tyviai panaudoti patobulintas DVD diskų gamybos technologijas, bus apmokomi darbuotojai.

Tikslinės grupės bus įmonė ir jos darbuotojai.

Pagrindinės veiklos:

1. Mokslininkų ir specialistų technologų samdymas.

2. Mokslinis-technologinis tyrimas.

3. Technologijos tobulinimas.

4. Darbuotojų apmokymas dirbti su nauja technologija.

Pasekmės:

1. Įmonė taps labiau konkurencinga, turėdama naują technologiją.

2. Naujų produktų patekimas į rinką ir galima prekyba nauja technologija bei eksportas pa-didins įmonės gaunamą pelną.

3. Kadangi technologija ir jos pagalba gaminamas produktas yra visiškai nauji informacinių technologijų rinkose tiek Lietuvoje tiek užsienyje šios inovacijos turės teigiamos įtakos Lietuvos ekonomikai.

4. Bus pakelta darbuotojų kvalifikacija ir sumažės bedarbystės Kauno regione.

Rodikliai:

1. Rinkos dalies pasikeitimas.

2. Naujai sukurtų darbo vietų skaičius.

3. Papildomas pelnas.

2.5 Projekto tikslai

Bendras tikslas, kurį padės pasiekti projektas yra ilgalaikis UAB „Bang“ inovatoriškumo bei konkurencingumo didinimas, tuo užtikrinant įmonės plėtrą ir pelną, bei suteikiant galimybę plėtotis ir gauti didesnį pelną kitoms, informacinių technologijų verslu užsiimančioms, įmonėms.

Ilgalaikė nauda kurią gaus įmonė, tai galimybė plėsti veiklą su laiku didinant
naujo pro-dukto pardavimo apimtis (kurių didėjimas numatomas spartus, nes nėra konkurentų, gaminančių tokį patį produktą) naudojant patobulintą technologiją. Naujas produktas bus ne tik parduodamas vidaus rinkoje, pradėjus prekiauti nauju produktu smarkiai išaugs jo eksportas, nes Lietuva bus pirmoji gaminanti šį produktą, taip padidės Lietuvos verslo internacionalizacija. Taip pat būtų galima plėsti veiklos sritį užpatentuojant patobulintą technologiją ir parduoti ją užsienio rinkoms. Tai užtikrintų ne tik didėjantį pelną įmonei bet ir paskatintų nuolatinį informacinių technologijų verslo plėtojimąsi, nes naujos technologijos patobulinimas Lietuvoje ir jos sėkmė, paskatintų ki-tas įmones siekti naujovių.

Nauda būtų ir kitoms įmonėms užsiimančioms kompiuterinių technologijų prekyba ir eksportu, nes toks produktas dar niekur kitur nėra gaminamas, taigi numatoma didelė jo paklausa užsienio rinkose.

Kita tikslinė projekto grupė yra darbuotojai, kurie pagerinę savo kvalifikaciją ir išmokę dirbti su nauja technologija turėtų ilgalaikę naudą nes jų teikiama darbo jėga turėtų paklausą ir ateityje, kai nauja technologija taps plačiau naudojama. Įgiję patirties dirbdami su nauja techno-logija UAB „Bang“ darbuotojai taptų patikimais specialistais, kurie galėtų apmokyti dirbti ir ki-tus darbuotojus ne tik minėtoje įmonėje bet ir užsienio įmonėse, kurios pirktų patobulintą te-chnologiją iš UAB „Bang“. Taip minėtieji darbuotojai keltų savo įgūdžių, žinių ir kvalifikacijos lygį gerindami Lietuvos kompiuterinių technologijų rinkų konkurencingumą. Taigi ši įmonė tap-tų ne tik vienintele naujo produkto bei patobulintos technologijos bet ir kvalifikuotų specialistų paslaugų tiekėja. Darbuotojams tai garantuotų socialinį pasitenkinimą ir tobulėjimą, o įmonei pelną ir didesnį konkurencingumą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Projekto tikslas yra patobulinti esamą DVD Double Layer diskų gamybos technologiją ir įdiegti ją įmonėje, siekiant išleisti į rinką visiškai naują produktą. Greitas poveikis tikslinėms grupėms bus įmonės novatorės vardo įgijimas (kas leis įmonei užsitikrinti gerą vardą ir konku-rencingumą ateityje), paskelbus apie naują į rinką išleidžiamą produktą. Taip pat išleidus naują produktą gaunamos pajamos.

Darbuotojams greitas poveikis pasireikš naujų įgūdžių įgijimu, ką jie galės pritaikyti to-limesniam savo tobulėjimui. Kvalifikuoti darbuotojai taip pat bus svarbu įmonei toliau plėtojant savo veiklą.

2.6 Projekto svarba

Rengiamas projektas UAB “Bang” turės didelės įtakos įvairiausiai požiūriais. Naujai įdiegta technologija leis įmonei išsikovoti didesnę vietinės rinkos dalį, ko pasekoje bus gautas didesnis pelnas. Gautas didesnis grynasis pelnas skatins įmonės plėtrą, jai reikės samdyti daugiau darbuotojų todėl mažės nedarbo lygis mieste, bus surenkama daugiau mokesčių į šalies biudžetą. Svarbiausia, kad novatoriškas produktas leis giliau įsiskverbti į ES šalių rinką, kur jaučiamas diskų poreikis, tačiau dėl pajėgesnių konkurentų veiksmų patekti į rinką labai sunku. Numatoma galimybė plėsti įmonės veiklą parduodant patobulintą technologiją kitų šalių įmonėms.

Iš projekto lėšų numatomas ne tik technologijų tobulinimas, bet ir darbuotojų mokymas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas – tai UAB “Bang” ateities investicija. Apmokyti darbuotojai naujai įgytomis žiniomis galės pasidalinti su visu personalu. Taip pat įgiję darbo su naujomis te-chnologijomis įgūdžių, įmonės specialistai galėtų vykti į užsienį apmokyti kitų firmų, kurios įsi-gytų technologiją iš UAB „Bang“, darbuotojų.

Projektas įmonei naudingas ne tik ekonominiu požiūriu, bet turės įtakos ir mokslinių ty-rimų plėtrai. Tai pirmasis tokio tipo UAB “Bang” projektas, todėl sėkmės atveju įmonė neatsisa-kys galimybės kurti dar novatoriškesnį produktą. DVD „Double Layer“ nereikalauja papildomos sudėtingos įrangos vartojimo metu, be to asmeniniuose kompiuteriuose jau seniai yra diegiami DVD „Double Layer“ diskų skaitytuvai ir rašytuvai. Tai parodo projekto savalaikiškumą. DVD „Double Layer“ diskai skatins visų informacijos laikmenų progresą. Įmonės konkurentės pajutu-sios apyvartos sumažėjimą susirūpins ir savų technologijų tobulinimu ir naujovių diegimu.

Sėkmingai įgyvendintas projektas įmonei suformuos įmonės novatorės įvaizdį. Šiuo, di-dėjančios konkurencijos laikotarpiu, tinkamas įvaizdis gali padėti išlikti rinkoje.

2.7 Projekto veiklų įgyvendinimo planas ir grafikas

Projekto trukmė yra 12 mėn.

1 pusmetis 2 pusmetis

Veikla Mėnuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Vykdytojas

Pavyzdys pavyzdys Pavyzdys

1 Mokslininkų ir specialistų technologų at-ranka ir sam-dymas Vietinis partneris Nr. 1

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1392 žodžiai iš 4626 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.