Pirkimo-pardavimo sutartis
5 (100%) 1 vote

Pirkimo-pardavimo sutartis

11

TURINYSĮVADAS 3

I. SUTARTIES OBJEKTAS 4

II.PREKIŲ PARDAVIMO SĄLYGOS IR ŠALIŲ PAREIGOS 4

III. MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAI 4

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 5

V. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA IR KITOS SĄLYGOS 5

VI. REKLAMINĖ-EKSPOZICINĖ MEDŽIAGA 6

VII. SUTARTIES VYKDYMAS 6

IŠVADOS 7

LITERATŪRA 8

ĮVADAS

Sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti,

pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli

asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus

(ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja

reikalavimo teisę.

Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra

nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso

nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams.

Sutartys gali būti dvišalės ir vienašalės; atlygtinės ir

neatlygtinės; konsensualinės ir realinės; vienkartinio įvykdymo sutartys ir

tęstinio vykdymo sutartys; vartojimo sutartys ir kitos. Pagal sudarymo būdą

sutartys skirstomos į abipusėmis derybomis sudaromas sutartis ir

prisijungiant sudaromas sutartis.

Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant

pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais

veiksmais. Kai šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartis

galioja, nors susitarimas dėl antraeilių sąlygų ir atidėtas. Kai šalys dėl

antraeilių sutarties sąlygų nesusitaria, ginčas gali būti sprendžiamas

teisme atsižvelgiant į sutarties pobūdį, dispozityviąsias teisės normas,

papročius, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijus.

Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai oferentas gauna

akceptą, jeigu sutartyje nenumatyta ko kita.

Sutarties sudarymo vieta laikoma oferento gyvenamoji ar verslo

vieta, jeigu įstatymuose ar sutartyje nenumatyta ko kita.

Pagal įstatymus ar šalių susitarimą sutartis turi būti paprastos

rašytinės formos, ji gali būti sudaroma tiek surašant vieną šalių

pasirašomą dokumentą, tiek apsikeičiant raštais, telegramomis,

telefonogramomis, telefakso pranešimais ar kitokiais telekomunikacijų

galiniais įrenginiais perduodama informacija, jeigu yra užtikrinta teksto

apsauga ir galima indentifikuoti jį siuntusios šalies parašą.

Šio darbo tikslas – išanalizuoti pirkimo-pardavimo sutartį.

Siekiant iškelto tikslo reikia atlikti tokius uždavinius:

1) išnagrinėti sutarties objektą;

2) išanalizuoti prekių pardavimo bei mokėjimo sąlygas;

3) išsiaiškinti šalių atsakomybę bei ginčų sprendimo tvarką.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

Kaip jau minėjau, šiame darbe yra analizuojama pirkimo-pardavimo

sutratis, šia sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti

daiktą (prekę) kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės teise. Sutarties objektas

yra dovanų pakavimo reikmenys.

CK 6.305 str. numato, kad pirkėjas pirkdamas daiktą įsipareigoja

priimdamas iš pardavėjo daiktą sumokėti už jį nustatytą pinigų sumą. Šis

punktas yra įtrauktas nagrinėjamoje pirkimo-pardavimo sutartyje.

II.PREKIŲ PARDAVIMO SĄLYGOS IR ŠALIŲ PAREIGOS

Kaina ar jos nustatymo tvarka sutartyje neaptarta ir šalys nėra

susitarusios. Tad laikoma, kad šalys turėjo omeny kainą, kurią sutarties

sudarymo metu toje verslo srityje yra įprasta imti už tokį pat įvykdymą

atitinkamomis aplinkybėmis, o jeigu ši kaina neegzistuoja, atitinkančią

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 483 žodžiai iš 1595 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.