Planiniu ekonominiu rodikliu apskaiciavimas
5 (100%) 1 vote

Planiniu ekonominiu rodikliu apskaiciavimas

VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETAS

Dieninių studijų skyriaus

DV02A gr. studentė

Marta FEDINA

UAB „ŽAVESYS“ BŪSIMOS VEIKLOS PLANINIŲ EKONOMINIŲ

RODIKLIŲ APSKAIČIAVIMAS

Kursinis darbas

Darbo vadovė dėst. M. Vieraitienė

Vertinimas

Vilnius

2003

TURINYS

ĮVADAS 3

TIRIAMOJI DALIS 4

Planuojamos parduoti produkcijos apimtis 4

Planuojamų pagaminti gaminių skaičius 4

Įmonės darbuotojų skaičius 4

Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti 5

Išlaidos audiniams produkcijai pagaminti 5

Kitų medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti 6

Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti 6

Būtinos įsigyti pagrindinės medžiagos per pusmetį 7

Išlaidos pagrindinėms medžiagoms per pusmetį 7

Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos

socialiniam draudimui 8

Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos

socialiniam draudimui 9

Administracijos ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimas ir įmokos

socialiniam draudimui 9

Reikiamas patalpų plotas gamybinėms reikmėms 10

Bendras įmonės patalpų plotas 11

Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti 12

Elektros energijos poreikis it išlaidos patalpoms apšviesti 13

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija 14

Netiesioginės gamybos išlaidos 15

Vieno gaminio gamybinė savikaina 16

Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina 17

Įmonės veiklos sąnaudos 18

Vieno gaminio komercinė savikaina 19

Atskirų gaminių pelningumas 19

Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas 20

Įmonės pardavimų bendrasis ir grynasis pelningumas 20

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 21

LITERATŪRA 22

ĮVADAS

Vidutinių ir mažų įmonių steigimas, jų veiklos skatinimas – tai

šalies ekonomikos stiprinimo bei stabilumo pagrindas Reikėtų paminėti, kad

vidutinės ir mažos įmonės yra vienos iš pagrindinių darbo vietų steigėjų.

Mažas kapitalo poreikis, lengvesnis valdymas, greitas reagavimas į rinkos

pokyčius, konkurencijos didelėms įmonėms sudarymas, naujų ir geresnės

kokybės prekių ir paslaugų kūrimas, be to, smulkieji verslai yra

dažniausiai pelningesni ir labiau atitinka rinkos sąlygas, – visą tai

pagrindiniai mažųjų ir vidutinių įmonių privalumai, kurių, aišku, yra ir

daugiau.

Kursinio darbo tikslas – įtvirtinti teorines žinias bei įgyti

praktinių įgūdžių, taip pat įsisavinti įmonės veiklos ekonominių rodiklių

skaičiavimo metodiką.

Reikia apskaičiuoti UAB „Žavesys“ busimos veiklos planinius

ekonominius rodiklius, kad įvertinti ir prognozuoti jos veiklos rezultatus,

o taip pat, kad sumažinti riziką ir išvengti neigiamų pasekmių.

Prieš pradedant UAB „Žavesys“ veiklą buvo ištirta rinka, surinkta

informacija apie vartotojų poreikius bei konkurentus. Juk be to įmonė

nepajėgs plėtoti verslo ir gauti iš jo pelno. Taigi, viską išanalizavus,

buvo nuspręsta siūti moteriškus kostiumėlius ir sukneles.

Galima pasakyti, kad šis darbas susideda iš dvejų dalių – tai

pagrindinė tiriamoji dalis, kurioje lentelėse pateikti skaičiavimai ir jų

paaiškinimai, ir išvados ir pasiūlymai, kurie, manau yra labai svarbūs

skaičiavimų įvertinimui.

TIRIAMOJI DALIS

1 lentelė

Planuojamos parduoti produkcijos apimtis

|Gaminių |Kiekis, vnt. |Pardavimo kaina, |Parduotina |

|pavadinimas | |Lt |produkcija, Lt |

|1. Suknelė |6242 |95 |592990 |

|2. Kostiumėlis |1970 |160 |315200 |

|Iš viso: |908190 |

Paaiškinimai:

Parduotina produkcija (Lt) = kiekis (vnt.) * pardavimo kainos (Lt).

2 lentelė

Planuojamų pagaminti gaminių skaičius

|Gaminių |Parduotina|Pagamintinos |Pagamintinos |Planuojamų |

|pavadinimas|produkcija|produkcijos |produkcijos |pagaminti |

| |, vnt. |likučiai |likučiai |gaminių |

| | |laikotarpio |laikotarpio |skaičius, |

| | |pradžioje, vnt.|pabaigoje, vnt. |vnt. |

|1. Suknelė |6242 |0 |300 |6542 |

|2.Kostiumėl|1970 |0
|100 |1870 |

|is | | | | |

Paaiškinimai

Pagaminta produkcija = parduotina produkcija – pagamintos

produkcijos likučiai laikotarpio pradžioje + pagamintinos produkcijos

likučiai laikotarpio pabaigoje

Suknelė: 6242 – 0 + 300 = 6542

Kostiumėlis: 1970 – 0 + 100 = 1870

3 lentelė

Įmonės darbuotojų skaičius

|Darbuotojų grupės |Darbuotojų skaičius, žm. |

|1. Pagrindiniai darbininkai |24 |

|2. Pagalbiniai darbininkai |2 |

|3. Administracija ir kiti |7 |

|darbuotojai | |

|Iš viso: |33 |

Paaiškinimai:

Visi duomenys paimti iš kursinio darbo užduoties:

Pagrindiniai darbininkai: 20 siuvėjų ir 4

sukirpėjai (5 punktas);

Pagalbiniai darbininkai: 2 žm. (8 punktas);

Administracija ir kiti darbuotojai: 7 žm. (10 punktas).

4 lentelė

Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti

|Gaminių |Medžiagų sunaudojimo |Planuojamų|Medžiagų poreikis |

|pavadinimas |norma vienam gaminiui,|pagaminti |produkcijai pagaminti,|

| |m |gaminių |m |

| | |skaičius, | |

| | |vnt. | |

| |Vilna |Šilkas|Pamušali| |Vilna |Šilkas|Pamušali|

| | | |nis | | | |nis |

| | | |audinys | | | |audinys |

|1. Suknelė |- |2 |1,5 |6542 |- |13094 |9813 |

|2. |2,8 |- |2,6 |1870 |5236 |- |4862 |

|Kostiumėlis | | | | | | | |

|Iš viso: | | | | |5236 |13094 |14675 |

Paaiškinimai:

Norint sužinoti medžiagų poreikį produkcijai pagaminti, reikia

planuojamų pagaminti gaminių skaičių padauginti iš medžiagų sunaudojimo

normos vienam gaminiui.

Suknelė: 6542 * 2 = 13094 m šilko;

6542 * 1,5 = 9813 m pamušalinio audinio.

Kostiumėlis: 1870 * 2,8 = 5236 m vilnos;

1870 * 2.6 = 4862 m pamušalinio audinio.

Iš viso pamušalinio audinio reikės 14675 m., nes suknelei reikia

9813 m ir kostiumėliui 4862 m.

Iš viso šilko reikės 13094 m.

Iš viso vilnos reikės 5236 m.

5 lentelė

Išlaidos audiniams produkcijai pagaminti

|Medžiagų |Medžiagų poreikis |Vieno metro|Medžiagų išlaidos |

|pavadinimas |produkcijai |medžiagų |produkcijai pagaminti, |

| |pagaminti, m |kaina, Lt |Lt |

| |Suknelė |Kostiumėlis| |Suknelė |Kostiumėlis|

|1. Vilna |- |5236 |24 |- |125664 |

|2. Šilkas |13084 |- |18 |235512 |- |

|3. |9813 |4860 |7 |68691 |34034 |

|Pamušalinis | | | | | |

|audinys | | | | | |

|Iš viso: |304203 |159698 |

Paaiškinimai:

Padauginę medžiagų poreikį produkcijai pagaminti iš vieno metro

medžiagų kainos, sužinosime medžiagų išlaidas produkcijai pagaminti.

Suknelė: 13084 * 18 = 235512 Lt (šilkui);

9813 * 7 = 68691 Lt (pamušaliniam audiniui);

235512 + 68691 = 304203 Lt (iš viso medžiagoms)

Kostiumėlis: 5236 * 24 = 125664 Lt (vilnai);

4860 * 7 = 34034 Lt (pamušaliniam audiniui);

125664 + 34034 = 159698 Lt (iš viso medžiagoms).

6 lentelė

Kitų medžiagų išlaidos produkcijai pagaminti

|Gaminių |Planuojamų |Kitų medžiagų |Kitų medžiagų |

|pavadinimas |pagaminti gaminių|išlaidos, Lt |išlaidos |

| |skaičius, vnt. | |planuojamai |

| | | |produkcijai |

| | | |pagaminti, Lt |

|1. Suknelė |6542 |6 |39252 |

|2. Kostiumėlis |1870 |10 |18700 |

|Iš viso: |57952 |

Paaiškinimai:

Išskyrus vilną, šilką ir pamušalinį audinį, kad pasiūti sukneles ir

kostiumėlius, reikės dar ir kitų medžiagų. Pavyzdžiui,
sagų, užtrauktukų ir

pan. Norint sužinoti, kiek pinigų bus išleista kitoms medžiagoms, reikia

planuojamų pagaminti gaminių skaičių padauginti iš išlaidų (Lt).

Gausime:

suknelė: 6542 * 6 = 39252 Lt;

kostiumėlis: 1870 * 10 = 18700 Lt.

7 lentelė

Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti

|Gaminių |Audinių išlaidos |Kitų medžiagų |Išlaidos |

|pavadinimas |produkcijai |išlaidos |pagrindinėms |

| |pagaminti, Lt |produkcijai |medžiagoms |

| | |pagaminti, Lt |produkcijai |

| | | |pagaminti, Lt |

|1. Suknelė |304203 |39252 |343455 |

|2. Kostiumėlis |159698 |18700 |178398 |

|Iš viso: |463901 |57952 |521853 |

Paaiškinimai:

Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti = audinių

išlaidos produkcijai pagaminti + kitų medžiagų išlaidos produkcijai

pagaminti.

Suknelė: 304203 + 39252 = 343455 Lt.

Kostiumėlis: 159698 + 18700 = 178398 Lt.

Iš viso išleisime: 343455 + 178398 = 521853 Lt.

8 lentelė

Būtinos įsigyti pagrindinės medžiagos per pusmetį

|Medžiagų |Medžiagų |Medžiagų |Planuojamas |Būtinos |

|pavadinimas |poreikis |likutis |medžiagų |įsigyti |

| |produkcijai|laikotarpi|likutis |pagrindinės |

| |pagaminti, |o |laikotarpio |medžiagos per|

| |m |pradžioje,|pabaigoje, m |pusmetį, m |

| | |m | | |

|1. Vilna |5236 |- |500 |5736 |

|2. Šilkas |13084 |- |900 |13984 |

|3. Pamušalinis |14675 |- |1300 |15975 |

|audinys |57952 Lt |- |3000 Lt |60952 Lt |

|4. Kitos medžiagos| | | | |

Paaiškinimai:

Būtinos įsigyti pagrindinės medžiagos per pusmetį = medžiagų poreikis

produkcijai pagaminti – medžiagų likutis laikotarpio pradžioje +

planuojamas medžiagų likutis laikotarpio pabaigoje.

Vilna: 5236 – 0 + 500 = 5736 m;

Šilkas: 13084 – 0 + 900 = 13984 m;

Pamušalinis audinys: 14675 – 0 + 1300 = 15975 m;

Kitos medžiagos: 57952 – 0 + 3000 = 60952 Lt.

9 lentelė

Išlaidos pagrindinėms medžiagoms per pusmetį

|Medžiagų |Vieno metro |Būtinos įsigyti |Išlaidos |

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1071 žodžiai iš 3532 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.