Popiežius jonas paulius ii
5 (100%) 1 vote

Popiežius jonas paulius ii

112131

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………………..3

1 Popiežiaus biografiniai faktai……………………………………………………4

1.1Karolis Jozefas Wojtyla………………………………………………………………4

1.2Testamentas……………………………………………………………………………5

2Popiežius palieka šį pasaulį……………………………………………………….7

2.1Pasaulis atsisveikina su žmonių popiežiumi………………………………………………………7

2.2Maldininkai nebetelpa Romoje…………………………………………………………………………8

2.3Didžiausios istorijoje laidotuvės……………………………………………………………………….8

2.4Atsisveikina Lenkija………………………………………………………………………………………..9

2.5Pasauliui išlydint popiežių, ašaras braukė ir klaipėdiečiai……………………………….10

2.6Laidotuves stebėjo namuose…………………………………………………………………………..10

2.7Verkė ir sapnavo…………………………………………………………………………………………..11

2.8Daug jaunimo………………………………………………………………………………………………..11

2.9Šilti prisiminimai stabdo ašaras……………………………………………………………………..11

Išvados……………………………………………………………………………………………………………….13

Literatūra…………………………………………………………………………………………………………..14

Įvadas

Noriu Jus supažindinti su labai geru ir nuoširdžiu žmogumi, popiežiumi Jonu Pauliumi II. Čia Jūs galėsite sužinoti tikrąjį jo vardą ir pavardę. Rasite trumpą jo biografiją. Popiežius per savo ilgą gyvenimą aplankė daugybę šalių. Čia galėsite rasti jų pavadinimus. Jau visas pasaulis žino, kad popiežius jau paliko šį pasaulį. Čia Jūs galėsite paskaityti kaip jis buvo išlydėtas į amžinąją kelionę. Šį įvykį prisiminsime dar ilgai. Manau, kad bus sunku pamiršti tokią svarbią asmenybę Jo atminimas dar ilgai išliks mūsų atmintyje ir širdyje.Tikiuosi, kad tie žmonės, kurie jį niekino, pamils ir supras, koks jis buvo nuostabus žmogus.

KAROLIS JOZEFAS WOJTYLA

KAROLIS JÓZEFAS WOJTYŁA, nuo 1978 m. spalio mėnesio popiežius JONAS PAULIUS II, gimė 1920 m. gegužės 18 d. Vadovicuose, nedideliame mieste 50 kilometrų nuo Krokuvos. Jis buvo antras sūnus, gimęs Karoliui Wojtyłai ir Emilijai Kaczorowskai. Jo motina mirė 1929 m. Vyresnysis brolis Edmundas, gydytojas, mirė 1932 m., o jo tėvas, karininkas, – 1941 m.

Pirmąją Komuniją jis priėmė 9 metų, Sutvirtinimo sakramentą – 18. Baigęs Vadovicų Marcin Wadowita mokyklą, 1938 m. įstojo į Krokuvos Jogailos universitetą ir dramos mokyklą.

Okupavę Lenkiją naciai 1939 m. uždarė universitetą, ir jaunajam Karoliui, kad galėtų užsidirbti pragyvenimui ir išvengti deportacijos į Vokietiją, teko dirbti karjere (1940–1944), vėliau Solvay chemijos gamykloje.

1942 m., pajutęs pašaukimą į kunigystę, jis ėmė studijuoti pogrindinėje Krokuvos seminarijoje, vadovaujamoje Krokuvos arkivyskupo kardinolo Adamo Stefano Sapiehos. Tuo pačiu metu jis buvo vienas iš pogrindinio „Rapsodijos teatro“ pradininkų.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, tęsė savo studijas Krokuvos didžiojoje seminarijoje ir Jogailos universiteto Teologijos fakultete. 1946 m. lapkričio 1 d. Krokuvoje jam buvo suteikti kunigo šventimai.

Netrukus kardinolas Sapieha išsiuntė jį į Romą, kur jis darbavosi vadovaujamas prancūzų dominikono Garrigou-Lagrange‘o. 1948 m. apgynė teologijos daktaro disertaciją apie tikėjimo sampratą šv. Kryžiaus Jono kūriniuose. Šiuo laikotarpiu per atostogas vykdė pastoracinę tarnybą tarp Prancūzijos, Belgijos ir Olandijos lenkų imigrantų.

1948 m. grįžo į Lenkiją, iki 1950 m. dirbo vikaru įvairiose Krokuvos parapijose ir universiteto studentų kapelionu, po to tęsė teologijos ir filosofijos studijas. 1953 m. apgynė tezę „Apie galimybės pagrįsti katalikų etiką etine Maxo Schelerio sistema įvertinimą“ Liublino katalikiškajame universitete. Vėliau tapo moralinės teologijos ir socialinės etikos profesoriumi Krokuvos didžiojoje seminarijoje ir Liublino Teologijos fakultete.

1958 m. liepos 4 d. popiežiaus Pijaus XII buvo paskirtas Krokuvos vyskupu augziliaru ir arkivyskupo Baziako 1958 m. rugsėjo 28 d. įšventintas vyskupu Krokuvos Vavelio katedroje.

1964 m. sausio 13 d. popiežiaus Pauliaus VI nominuotas Krokuvos arkivyskupu, 1967 m. birželio 26 d. – pakeltas kardinolu.

Kardinolas Karolis Wojtyła svariai prisidėjo prie Vatikano II Susirinkimo konstitucijos Gaudium et spes rengimo, dalyvavo visuose Vyskupų sinodo susirinkimuose.

Pradėjęs savo pontifikatą 1978 m. spalio 16 d. popiežius Jonas Paulius II atliko 104 pastoracinius vizitus už Italijos ribų ir 146 – Italijoje. Kaip Romos vyskupas aplankė 317 parapijų iš 333.

Tarp pagrindinių dokumentų yra 14 enciklikų, 15 apaštališkųjų
paraginimų, 11 konstitucijų ir 45 apaštališkieji laiškai. Popiežius Jonas Paulius II taip pat publikavo 5 knygas: „Peržengti vilties slenkstį“ (1994 m. spalio mėn.); „Dovana ir slėpinys: mano kunigiškųjų šventimų 50 metinių proga“ (1996 m. lapkričio mėn.); „Romos triptikas – meditacijos“ (2003 m. kovo mėn.); „Kelkitės, eime!“ (2004 m. gegužės mėn.); „Atmintis ir tapatybė“ (2005 m. pavasaris).

Jonas Paulius II savo pontifikato laikotarpiu vadovavo 147 beatifikacijos (paskelbė palaimintaisiais 1338 asmenis) ir 51 kanonizacijos (paskelbė šventaisiais 482 asmenis) apeigai. Surengė 9 konsistorijas, kurių metu paskyrė 231 (+ 1 in pectore) kardinolą. Jis taip pat sušaukė šešis Kardinolų kolegijos visuotinius susirinkimus.

Nuo 1978 m. popiežius Jonas Paulius II vadovavo penkiolikai Vyskupų sinodų: šešiems paprastiesiems (1980, 1983, 1987, 1990, 1994, 2001), vienam nepaprastajam (1985) ir aštuoniems ypatingiesiems (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2] ir 1999).

Nė vienas popiežius nėra susitikęs su tiek daug žmonių kaip Jonas Paulius II: daugiau negu 17 600 000 maldininkų dalyvavo trečiadieniais vykusiose bendrosiose audiencijose, kurių buvo surengta per 1160. Į šį skaičių neįeina visos kitos ypatingosios audiencijos ir religinės apeigos (daugiau negu 8 milijonai maldininkų vien per 2000 Didžiojo jubiliejaus metus), taip pat neįskaičiuoti milijonai tikinčiųjų, kuriuos jis sutiko per savo pastoracinius vizitus Italijoje ir visame pasaulyje. Neužmirština ir gausybė kitų valstybių aukščiausiųjų pareigūnų, su kuriais jis susitiko per 38 oficialiuosius vizitus ir 738 audiencijas bei susitikimus su valstybės galvomis, taip pat 246 audiencijas bei susitikimus su ministrais pirmininkais..

Testamentas

Laidotuvių išvakarėse visuomenei atskleistas Jono Pauliaus II testamentas, kurį Bažnyčios vadovas rašė daugiau nei du dešimtmečius. Testamentą lenkų kalba Šventasis Tėvas pradėjo rašyti dar 1979-aisiais, praėjus metams po jo išrinkimo popiežiumi, o paskutinieji pataisymai buvo atlikti pastaruoju metu pradėjus blogėti Jono Pauliaus II sveikatai. Testamente popiežius teigė, jog pontifikato pradžioje jis galvojo apie tai, kad jo laidotuvės galėtų būti surengtos Lenkijoje. 1982 m. kovo 5 d. parašytoje dalyje Kardinolų kolegijos prašoma kuo labiau atsižvelgti į Krokuvos kardinolo ir Lenkijos vyskupų konferencijos valią. Tačiau po poros metų jis jau rašė, kad Kardinolų kolegija neprivalo atsiklausti lenkų vyskupų nuomonės. Testamente maldininkai taip pat prašomi melstis už jį ir po jo mirties.

Popiežius rašė esąs pasirengęs mirti bet kuriuo metu: „Nežinau, kada ateis mirtis, bet, kaip ir visa kita, tą akimirką aš pavedu Viešpaties Motinos rankoms“. „1981 metų gegužės 13 dieną per pasikėsinimą Šv. Petro aikštėje Dievo apvaizda stebuklingai išgelbėjo mane nuo mirties. Jis, vienintelis gyvybės ir mirties Viešpats, pratęsė mano gyvenimą ir suteikė naujo gyvenimo dovaną. Nuo šios akimirkos mano gyvybė net labiau priklauso Jam. Tikiuosi, kad Dievas padės man suprasti, iki kada aš turiu tęsti šią tarnybą, į kurią jis mane pašaukė 1978 m. spalio 16 dieną“. „Nepalieku jokio turto, kurį būtų galima perduoti. Visus kasdienius daiktus, kurių man reikia, prašau išdalyti savo nuožiūra. Asmeniniai užrašai turėtų būti sudeginti“, – rašo Šventasis Tėvas, šią užduotį pavesdamas ilgalaikiam asmeniniam sekretoriui arkivyskupui Stanislavui Dzivišui. Jis ypač dėkoja S. Dzivišui už jo atsidavimą ir priduria: „Visas kitas padėkas Dievui aš pasilieku savo širdyje, nes jas išreikšti yra labai sunku“ (1979 m.).

Popiežius tvirtai tikėjo, kad jam pavesta Bažnyčią atvesti į naująjį tūkstantmetį. „Dabartiniai laikai yra neapsakomai sunkūs ir keliantys nerimą. Net Bažnyčios gyvenimas tapo sunkus ir įtemptas (…) Bažnyčia persekiojama ne mažiau nei pirmaisiais šimtmečiais. Iš tiesų šis persekiojimas persipildė žiaurumo ir neapykantos“ (1980 m.). „Kiekvieną dieną artėjame prie XX amžiaus pabaigos ir prie XXI amžiaus pradžios. Dievo apvaizda lėmė, kad man teko gyventi sunkiame šimtmetyje, kuris traukiasi į istorijos užmarštį“. „Dievo apvaizdai reikia dėkoti, kad vadinamasis Šaltasis karas baigėsi be branduolinio konflikto, kuris labai grasino visam pasauliui“ (2000 m.).

Paskutinėje testamento dalyje už paramą popiežius dėkoja Romos Katalikų Bažnyčiai ir kitų religijų atstovams, ypač žydams, taip pat menininkams, mokslininkams ir politikams: „Negaliu dėkingai neprisiminti daugybės krikščionių brolių ne katalikų, Romos rabinų ir tokios daugybės ne krikščioniškų religijų atstovų. Ir tiek daug pasaulio kultūrų atstovų, mokslininkų ir politikų“. „Visiems noriu pasakyti tik vieną dalyką: „Tegu Dievas jus apdovanoja!“

Popiežius testamentą baigė lotyniška fraze, kurią Kristus prieš mirdamas ištarė ant kryžiaus: „In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum“ („Į Tavo rankas, Viešpatie, atiduodu savo sielą“).

Daugelis žmonių įsitikinę, kad velionis popiežius buvo šventasis dar gyvendamas žemėje, ir norėtų, kad Jonas Paulius II kuo greičiau būtų kanonizuotas.

Pasaulis atsisveikino su Žmonių popiežiumi

Prezidentai ir patriarchai, tūkstančiai maldininkų Romoje ir keli milijardai prie
televizorių ekranų visame pasaulyje per didžiausias šių laikų laidotuves vakar paskutinį kartą atsisveikino su popiežiumi Jonu Pauliumi II.

Kiparisinį karstą su ketvirtį amžiaus Katalikų bažnyčiai vadovavusio popiežiaus kūnu įnešus į maldininkų pilną Šv.Petro aikštę, aidėjo plojimai. Po mišių karstą nešant per aikštę varpų skambesį nustelbė ovacijos. 1,1 mlrd. pasaulio katalikų atsisveikino su ganytoju.

Šv. Petro aikštėje susirinko apie 300 tūkst. žmonių.

Popiežiaus karstas, gedulingai skambant Švento Petro bazilikos varpams, buvo išneštas į aikštę, kur į pamaldas po atviru dangumi susirinko šimtai juodais kostiumais vilkinčių pasaulio lyderių ir kardinolų purpuriniais drabužiais. Karstas buvo padėtas ant bažnyčios laiptų, kur daugiau nei prieš 26 metus Karolis Voityla pirmą kartą pasirodė tapęs popiežiumi. Raudonos Šventojo rašto knygos, padėtos ant popiežiaus karsto, puslapius sklaidė vėjo šuorai.

Į ceremoniją Vatikane susirinko šimtai tūkstančių piligrimų, paversdami Šv. Petro aikštę ir aplinkines gatves plevėsuojančių vėliavų jūra – dauguma jų iš popiežiaus gimtosios Lenkijos, švietė raudonomis baltomis spalvomis. Policija reguliavo tūkstantines tikinčiųjų minias, besiveržiančias į priekį. Daug žmonių, neatlaikę stiprių susikaupusių emocijų, net praranda sąmonę.

Apie 2 mln. žmonių aplinkinėse gatvėse stebėjo gedulines pamaldas milžiniškuose ekranuose.

Jonui Pauliui II, kuris pe 26 savo pontifikato metus tiek daug keliavo, kad sudėjus jo kelionių maršrutus jie 30 kartų apjuostų pasaulį, paskutinė kelionė – pati trumpiausia.

Su popiežiumi atsisveikinti troško maždaug 4 milijonai mieste susirinkusių tikinčiųjų, tačiau dėl saugumo sumetimų stengiamasi atrasti kompromisą – suteikti tikintiesiems galimybę paskutinįsyk išvysti iš arti ketvirtį amžiaus Katalikų bažnyčiai vadovavusį popiežių, bet ir apsaugoti šimtus į laidotuves atvykusių aukščiausių pasaulio pareigūnų.

Renesansinės kolonados juosiamoje Šv. Petro aikštėje susirinko šimtai tūkstančių maldininkų, kurių daugelis čia laukė visą naktį.

Saugumo pajėgos užblokavo įėjimus į Šv. Petro aikštę.

Keturi karaliai, penkios karalienės ir mažiausiai 70 prezidentų bei premjerų dalyvavo tris valandas trukusiose gedulinėse pamaldose Šv. Petro aikštėje. Tarp aikštėje susirinkusių pasaulio lyderių buvo Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Kofis Ananas, Italijos premjeras Silvijus Berluskonis, JAV prezidentas Dž. V. Bušas, Irano prezidentas Mohamadas Chatamis, Prancūzijos prezidentas Žakas Širakas, Didžiosios Britanijos sosto įpėdinis princas Čarlzas, Meksikos prezidentas Vicentas Foksas ir nemažai arabų šalių lyderių.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1737 žodžiai iš 3382 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.