Praktikos ataskaita
5 (100%) 1 vote

Praktikos ataskaita

1121

KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ KOLEGIJOS

VILNIAUS FILIALAS

STUDIJŲ PROGRAMA TEISĖ

IIT GR. STUDENTAS ČESLOVAS ZINKEVIČIUS

Policijos Veiklos Teisinis Reglamentavimas

Praktikos Ataskaita

VADOVĖ:

2006-…-…

VILNIUS 2006

Turinys

Įvadas 2

I. Policijos Veiklą Reglamentuojantys Teises Aktai 3

II. Policijos Komisariato Struktūra 4

III. Pagrindiniai PK Uždaviniai ir Funkcijos 7

IV. PK Kaip Fizinis Asmuo Civiliniuose Teisiniose Santykiuosė 10

Išvados 11

Literatūros Sąrašas 12

Įvadas

Praktika atlikta Vilniaus Miesto Vyriausiojo Policijos Komisariato Antrajame Policijos Komisariate Nusikaltimų tyrimo skyriuje. Praktikos trukme 2006–02-01 – 2006–03-31. Didžiąją laiko dalį praleidau dirbdamas archive su bylomis. Rašiau apyrašus, pildžiau nutarimu blankus, siuvau bylas… Užpildžiau kelis protokolus. Stebejau keleta liuditojų, įtariamuju ir nepilnamečiu liuditojų bei įtariamuju apklausų, atpažinimų, akistatų. Dalivavau keliose įvikio vietos apžiūrose ir parodymų patikrinimose.

Vilniaus Miesto Vyriausiojo Policijos Komisariato (toliau – Vilniaus m. VPK) Antrasis Policijos Komisariatas (toliau – 2-asis PK) yra Vilniaus m. VPK struktūrinis padalinys, kuris įgyvendina policijos uždavinius Vilniaus miesto Naujameščio, Vilkpėdės, Paneriu, Grigiškių seniūnijų taip pat Vilniaus m. VPK viršininko įsakymu kitose miesto teritorijose. Vilniaus m. VPK 2-asis PK tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Vilniaus m. VPK.

I. Policijos Veiklą Reglamentuojantys Teises Aktai

Lietuvos Respublikos Policijoa savo veikloje vadovaujasi:

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Policijos Veiklos įstatymas nustato Lietuvos policijos (toliau – policija) paskirtį, veiklos principus ir teisinius pagrindus, policijos uždavinius, organizacinę struktūrą, policijos bendradarbiavimo su gyventojais, visuomeninėmis organizacijomis, savivaldybių bei kitomis institucijomis pagrindus, taip pat policijos pareigūnų įgaliojimus, teises, pareigas, atsakomybę bei prievartos panaudojimo teisėtumo sąlygas, policijos įstaigų finansavimo šaltinius ir formas.

Lietuvos Policijos Pareigūnų Etikos Kodeksas nustato policijos pareigūnui dorovinius orientyrus, padėti formuotis doroviniams poreikiams, prisidėti prie dorovinių santykių kūrimo ir įtvirtinimo visuomenėje bei prie policijos pareigūnų dorovinės atsakomybės jausmo puoselėjimo ir išsaugojimo, stiprinti policijos pareigūno autoritetą saugant ir gerbiant asmens teises ir laisves, įtvirtintas tiek nacionaliniuose, tiek ir tarptautiniuose teisės aktuose.

Lietuvos Respublikos Valstybės Tarnybos įstatymas nustato pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo statusą, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus.

Lietuvos Respublikos Vidaus Tarnybos Statutas nustato vidaus tarnybos principus, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų statusą, priėmimą ir atleidimą iš tarnybos, priėmimą ir mokymąsi vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, pareigūnų atsakomybę, paskatinimus, socialines ir kitas garantijas, profesinių sąjungų veiklos vidaus reikalų statutinėse įstaigose ypatumus, taip pat kitų valstybės tarnautojų priėmimo į tarnybą vidaus reikalų statutinėse įstaigose ypatumus.

Lietuvos Respublikos Ir Europos Sąjungos Susitarimas Dėl Lietuvos Respublikos Dalyvavimo Europos Sąjungos Policijos Misijoje (Espm) Bosnijoje Ir Hercegovinoje (Bih). Lietuvos Respublika pagal šio Susitarimo straipsnių nuostatas prisijungia prie Europos Sąjungos Tarybos 2002 m. kovo 11 d priimto Bendrųjų veiksmų akto (angl. Joint Action) 2002/210/BUSP nuostatų dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje ir prie jo priedo, kuriame trumpai išdėstoma ESPM misija.

Bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus m. VPK ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

II. Policijos Komisariato Struktūra

Vilniaus m. VPK 2-ojo PK struktūros schemą ir etatus tvirtina policijos generalinis komisaras.

Vilniaus m. VPK 2-ojo PK struktūrą sudaro:

1. Vadovas

2. Du Pavaduotojai

3. Raštinė

4. Kriminalinė policija

5. Nusikaltimų tyrimo skyrius

6. Viešoji policija

7. Operatyvaus valdymo skyrius

8. Budėtojų grupė

9. Tarnybos grupė

10. Prevencijos grupė

11. Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupė

12. Pasų poskyris

13. Naujamiesčio policijos nuovada

14. Vilkpėdės policijos nuovada

15. Panerių policijos nuovada

16. Grigiškių policijos nuovada

17. Ūkio poskyris

1. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK viršininkas:

1.1. Organizuoja, kontroliuoja ir asmeniškai atsako už Vilniaus m. VPK 2-ojo PK iškeltų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, tiriant ir atskleidžiant nusikalstamas veikas bei vykdant šių veikų prevenciją;

1.2. Planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už Vilniaus m. VPK 2-ojo PK ir jo padalinių veiklą, pagal kompetenciją įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo priimtus įstatymus,
Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus, vidaus reikalų ministro, policijos generalinio komisaro įsakymus, Vilniaus m. VPK viršininko įsakymus, nurodymus ir kitus teisės aktus;

1.3. Pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, nurodymus, skiria įpareigojimus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

1.4. Vilniaus m. VPK viršininko nustatyta tvarka gali pavesti ar atlikti tarnybinius patikrinimus, skatinti arba Vilniaus m. VPK viršininkui siūlyti skatinti ar skirti tarnybines nuobaudas pavaldiems darbuotojams;

1.5. Rekomenduoja Vilniaus m. VPK viršininkui priimti Vilniaus m. VPK 2-ojo PK darbuotojus;

1.6. Organizuoja Vilniaus m. VPK 2-ojo PK ir jo struktūrinių padalinių bendradarbiavimą su gyventojais, vietos savivaldos institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, žiniasklaida;

1.7. Vadovauja Vilniaus m. VPK 2-ojo PK operatyviniams pasitarimams ir organizuoja jų darbą;

1.8. Nustatyta tvarka ir grafiku priima suinteresuotus asmenis;

1.9. Kontroliuoja pareiškimų ir skundų nagrinėjimą, pavedimų vykdymą per nustatytus terminus;

1.10. Pagal galimybes diegia pažangias darbo organizavimo ir valdymo formas, mokslo ir technikos laimėjimus;

1.11. Kompetencijos ribose pasirašo fiziniams ir juridiniams asmenims dokumentus;

1.12. Pagal kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, tvirtina nutarimus, teikimus;

1.13. Organizuoja ir atsako už priskirtų materialinių vertybių racionalų naudojimą;

1.14. Dalyvauja Vilniaus m. VPK ir kitų institucijų operatyviniuose pasitarimuose, kuriuose atstovauja Vilniaus m. VPK 2-ajam PK;

1.15. Teikia Vilniaus m. VPK viršininkui informaciją ir pasiūlymus kaip gerinti Vilniaus m. VPK 2-ojo PK struktūrinių padalinių veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą;

1.16. Koordinuoja bei organizuoja Vilniaus m. VPK 2-ojo PK bendradarbiavimą su prokuratūra, teismais, Vilniaus apskrities žemesnės pakopos policijos komisariatais, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisngumo ministerijos padaliniais ir kitomis valstybinėmis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis bei visuomene;

1.17. Vykdo Lietuvos policijos generalinio komisaro, Vilniaus m. VPK viršininko įpareigojimus, naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

2. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK vadovas teikia Vilniaus m. VPK nustatytos formos strategines ataskaitas ir pagrindinių priemonių plano įgyvendinimo ataskaitas Vilniaus m. VPK darbo reglamento nustatyta tvarka.

3. Vilniaus m. VPK 2-ajam PK vadovauja viršininkas, kurį Vilniaus m. VPK viršininko teikimu skiria ir atleidžia policijos generalinis komisaras.

4. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK viršininkas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Vilniaus m. VPK viršininkui.

5. Laikinai nesant Vilniaus m. VPK 2-ojo PK viršininko, jo pareigas eina vienas iš jo pavaduotojų.

6. Vilniaus m. VPK 2-ojo PK viršininkas turi du tiesiogiai jam pavaldžius ir atskaitingus pavaduotojus:

7.1. Vienas viršininko pavaduotojas yra atsakingas už kriminalinei policijai pavestų uždavinių bei funkcijų vykdymą, užkardant, atskleidžiant ir tiriant nusikaltimus bei kitas nusikalstamas veikas Vilniaus m. VPK 2-ojo PK aptarnaujamoje teritorijoje;

8.2. Antras viršininko pavaduotojas yra atsakingas už organizavimą, koordinavimą ir kontroliavimą 6-ojo PK veiklos, susijusios su viešajai policijai iškeltų uždavinių ir funkcijų vykdymu, užtikrinant žmogaus teisių ir laisvių apsaugą, viešosios tvarkos ir visuomenės saugumą, teisės pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą, pagal kompetenciją saugaus eismo priežiūrą Vilniaus m. 6-ojo PK aptarnaujamoje teritorijoje.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 1141 žodžiai iš 2212 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.