Produkcijos pardavimo planas
5 (100%) 1 vote

Produkcijos pardavimo planas

1. Produkcijos pardavimo planas.

Produkcijos pardavimo planas parodo numatomą parduoti per planinį laikotarpį j gaminių skaičių (Bpnj) ir vertę, t.y. pinigų sumą, kurią įmonė planuoja gauti pardavus pagamintą produkciją (Bpardj). ši suma vadinama pardavimo apimtimi ir apskaičiuojama, dauginant parduodamų j gaminių skaičių (Bpnj) iš jų pardavimo kainos (cj):

;

Produkcijos pardavimo planas

1 lentelė

Rodikliai Gaminiai Viso

A E R

Produkcijos pardavimo apimtis, vnt. 4500 12600 9000 26100

Gaminio kaina. Lt. 466,13 326,47 385,65 1178,25

Pardavimo planas, tukst. Lt. 2097,60 4113,54 3470,84 9681,98

Planuojamos gaminių pardavimo apimtys duotos 1* lentelėje. Gaminio kaina apskaičiuojama tuomet, kai apskaičiuojama savikaina, t.y. atlikus 3-11 skyrių skaičiavimus

2. Produkcijos gamybos planas

Produkcijos gamybos planas parodo numatomą pagaminti per planinį laikotarpį j gaminių skaičių(Bgnj). Gamybos apimtis priklauso nuo produkcijos pardavimo plano ir prekių(gatavų gaminių) atsargų plano gatavos produkcijos sandėlyje. Prekių atsargos sandėlyje planinio periodo pradžioje(PAprj) ir periodo pabaigoje (PApabj) duotos lentelėje 1*. Produkcijos gamybos planas apskaičiuojamas 2 lentelėje pagal sekančią formulę:Produkcijos gamybos planas 2 lentelė

Rodikliai Gaminiai Viso

A E R

Produkcijos pardavimo apimtis, vnt. 4500 12600 9000 26100

Prekių atsargos periodo pabaigoje, vnt. 850 0 2000 2850

Produkcijos kiekis, kuri reikia turėti per planini periodą 5350 12600 11000 28950

Prekių atsargos periodo pradžioje, vnt. 0 1000 1600 2600

Produkcijos gamybos planas, vnt. 5350 11600 9400 26350

Gaminio kaina. Lt. 466,13 326,47 385,65 1178,25

Pagaminta produkcija, tukst. Lt. 2493,82 3787,07 3625,09 9905,98

;

Bendra produkcijos gamybos apimtis vertinėje išraiškoje apibūdinama bendrosios produkcijos rodikliu (Bbendr), kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

, čia: ir – nebaigtos gamybos vertė atitinkamai periodo pabaigoje ir pradžioje(apskaičiuojama 31 lentelėje).

Kai žinomas gamybos planas, toliau galima skaičiuoti žaliavų, medžiagų, energijos, darbo ir kitų išteklių poreikį, reikalingą planuojamai gamybos apimčiai įvykdyti. Remiantis apskaičiuotu išteklių poreikiu natūriniais vienetais ir jų verte, sudaromas gamybos kaštų planas: apskaičiuojamas tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos.

3. Aprūpinimo pagrindinėmis medžiagomis planavimas

Planuojant gamybos aprūpinimą žaliavomis ir pagrindinėmis medžiagomis, pirmiausia skaičiuojamas šių medžiagų kiekis, reikalingas gamybos planui vykdyti. Po to, įvertinus medžiagų atsargų lygį sandėlyje, nustatomas reikalingas nupirkti medžiagų kiekis.

3.1. Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas

Duomenys šiems skaičiavimams atlikti yra parodyti 2* ir 3* duomenų lentelėje: tai pagrindinių medžiagų nomenklatūra(Mi), jų kainos(cmi), sunaudojimo normos – medžiagos kiekis reikalingas gaminio vienetui pagaminti – (Hmij); medžiagų atsargos sandėlyje periodo pradžioje (MApri) ir pabaigoje(MApabi).

Kiekvienos i-tosios medžiagos poreikis produkcijos gamybai apskaičiuojamas pagal sekančią formulę:

;

čia: – i-tosios medžiagos poreikis j gaminio gamybai, nat. vnt.;

– j-tojo gaminio gamybos planas, vnt.

– bendras i-tosios medžiagos poreikis visai planinei gamybos apimčiai, nat. vnt.

Išlaidos pagrindinėms medžiagoms(medžiagų kaštai) apskaičiuojami, dauginant medžiagų kiekį(Bmi) iš jų kainos(cmi):

; ; čia: – išlaidos i-tąjai medžiagai, Lt.

– i-tosios medžiagos kaštai j gaminio gamybai, Lt.:

– j gaminio medžiagų kaštai, Lt.

Pagrindinių medžiagų poreikį ir išlaidas galima skaičiuoti tokioje lentelėje:

Pagrindinių medžiagų poreikio ir išlaidų planas 3 lentelė

Medžiagos Gamybos planas, vnt. Medžiagų sunaudojimo norma gaminiui, kg Medžiagų kaina, Lt/kg Medžiagų poreikis, t Medžiagos kastai

Gaminio kaina, Lt. Viso, Lt.

A

112 2,5 10 13,375 25 133750

114 0,4 2,5 2,14 1 5350

116 4,6 5 24,61 23 123050Viso: 5350 49 262150

E

113 1,25 12,4 14,5 15,5 179800

116 5,4 5 62,64 27 313200

120 2 1,5 23,2 3 34800Viso: 11600 45,5 527800

R

113 2,7 12,4 25,38 33,48 314712

116 4,3 5 40,42 21,5 202100

118 5,4 2,6 50,76 14,04 131976Viso: 9400 69,02 648788

Viso medžiagos: 163,52 1438738Kadangi ta pati medžiaga gali būti naudojama kelių gaminių gamyboje, tai bendram kiekvienos medžiagos poreikiui apskaičiuoti sudarome poreikio suvestinę, į kurią surašome duomenis iš 3 lentelės:

Medžiagų poreikio suvestinė 4 lentelė

Gaminiai Medžiagų poreikis,
23,20

3.2 Pagrindinių medžiagų pirkimo planas

Kada gamyba apskaičiuoja, kiek ir kokių medžiagų reikės gamybos programos įvykdymui, aprūpinimo tarnyba įvertina turimas medžiagų atsargas sandėlyje planinio periodo pradžioje(MApri) ir numatomas atsargas periodo pabaigoje(MApabi) ir nustato,kokį kiekį medžiagų reikės nupirkti per planinį laikotarpį(Bmpi). Vėliau sudaromas medžiagų tiekimo planas

Medžiagų pirkimo planą galima apskaičiuoti sekančioje lentelėje, pasinaudojant 3* ir 4* lentelės duomenimis.

Pagrindinių medžiagų pirkimo planas 5 lentelė

Rodikliai Medžiagos Viso:

111 112 113 114 115 116 117 119 120

Medžiagų poreikis gamybos plano vykdymui, t. 0 13,375 39,88 2,14 0 127,67 0 50,76 23,2 257,025

Medžiagų atsargos sandelyje periodo pabaigoje, t. 0 4 3,5 0 0 5,4 0 3 6 21,9

Medžiagos kiekis reikalingas planiniame periode 0 17,375 43,38 2,14 0 133,07 0 53,76 29,2 278,925

Medžiagų atsargos sandelyje periodo pradžioje, t. 0 2 1 2,8 0 5,4 0 0 3,8 15

Reikalinga nupirkti medžiagų kiekis, t. 0 15,375 42,38 -0,66 0 127,67 0 53,76 25,4 263,925

Medžiagų kaina, Lt/kg. 0 10 12,4 2,5 0 5 0 2,6 1,5

Išlaidos medžiagoms, tukst. Lt. 0 153,75 525,512 -1,65 0 638,35 0 139,776 38,1 1493,838

4. Energijos poreikio ir išlaidų planas

Pramonės įmonės naudoja įvairių rūšių energiją (elektros, šiluminę energiją, šaltį, vandenį it kt.). Energija įmonėje naudojama įvairiems reikalams: technologijai, įrengimų variklių varymui(jėgai), apšvietimui, apšildymui ir t.t. Įmonės aprūpinimas energija planuojamas ir organizuojamas pagal atskiras jos rūšis. Planinis energijos poreikis gali būti nustatomas įvairiais būdais. Šiame darbe apskaičiuosime elektros, šiluminės energijos ir vandens poreikį, panaudojant tiesioginio skaičiavimo metodą: t.y. skaičiuosime energijos poreikį, atsižvelgdami į jos panaudojimo paskirtį.

Priimame, kad: šiluminė energija yra naudojama technologijoje, patalpų apšildymui ir buitiniams tikslams: elektros energija – variklių varymui ir apšvietimui; vanduo – buitiniams tikslams. Skaičiavimus atliksime, kaip buvo minėta, kiekvienai energijos rūšiai.

4.1. Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planavimas

Šiluminės energijos poreikį technologijai apskaičiuosime remdamiesi 2* lentelėje pateiktomis šiluminė energijos sunaudojimo normomis(Gkal/gaminiui) ir produkcijos gamybos planu (2 lentelė). Skaičiavimą galima atlikti sekančioje lentelėje:

Šiluminės energijos technologijai poreikio ir išlaidų planas 6 lentelė

Gaminiai Gamybos planas, vnt. Energijos sunaudojimo norma, Gkal/vnt. Energijos kaina, Lt/Gkal Energijos poreikis, Gkal Energijos kastai, tukst. Lt.A 5350 0,05 105 267,5 28,0875

E 11600 0,07 105 812 85,26

R 9400 0,015 105 141 14,805

Viso: 1220,5 128,1525

Šiluminės energijos poreikį apšildymui ir buitiniams reikalams skaičiuojame atskirai administracijai ir gamybiniams cechams, remdamiesi 11* lentelėje parodytais normatyvais.

Įmonės gamybinių cechų plotas duotas 6* lentelėje. Administracijos ir kitų įmonės patalpų plotą priimame 30% nuo gamybinio ploto. Įmonės ploto skaičiavimą galima atlikti tokioje lentelėje:

Įmonės ploto skaičiavimas 7 lentelė

Rodikliai Plotas, m2

Gamybinis plotas 1600

Administracijos plotas 480

Viso: 2080

Šiluminės energijos poreikį ir išlaidas apšildymui ir buitiniams reikalams galime apskaičiuoti sekančioje lentelėje:

Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų

apšildymui ir buitiniams reikalams skaičiavimas 8 lentelė

Rodikliai Reikšmė

1. Šildymo sezono trukme, men. 6

2.Šilumos sunaudojimo norma per menesi 1 m2 apšildyti, Gkal 0,01

3. Šilumos sunaudojimo norma 1 dirbančiajam per metus, Gkal 0,15

4. Šilumines energijos kaina, Lt/Gkal 105

5. Gamybiniai cechai:

5.1. Gamybinis plotas, m2 1600

5.2. Gamybinis personalas, zm. 451

5.3. Šiluminės energijos poreikis per metus, Gkal.

5.3.1. Apšildymui 96

5.3.2. Buitiniams reikalams 67,633

5.4. Išlaidos šiluminei energijai, tukst. Lt.

5.4.1. Apšildymui 10,08

5.4.2. Buitiniams reikalams 7,101

6. Administracija ir kiti įmonės negamybiniai padaliniai:

6.1. Plotas, m2 480

6.2. Personalas, zm. 75,147

6.3. Šilumines energijos poreikis, Gkal

6.3.1. Apšildymui 28,8

6.3.2. Buitiniams reikalams 11,272

6.4. Išlaidos šiluminei energijai, tukst. Lt.

6.4.1 Apšildymui 3,024

6.4.2. Buitiniams reikalams 1,184

Šiluminės energijos poreikio ir išlaidų planas

9 lentelė

Paskirtis Poreikis, Gkal Išlaidos, tukst. Lt.

Gamybiniai cechai Administracija Viso Gamybiniai cechai Administracija VisoTechnologijai 1220,500 0,000 1220,500 128,153 0,000 128,153

Apšildymui 96,000 28,800 124,800 10,080 3,024 13,104

Buičiai 67,633 11,272 78,905 7,101 1,184 8,285

Viso: 1384,133 40,072 1424,205 145,334 4,208 149,542

Analogiškai paskaičiuojamas ir vandens poreikis bei
išlaidos.

4.2 Vandens poreikio ir išlaidų planavimas

Įmonėje vanduo naudojamas tik buitiniams reikalams. Jo poreikį ir išlaidas skaičiuojame atskirai gamybiniams cechams ir administracijai. Skaičiavimui reikalingi duomenys parodyti 11* lentelėje. Skaičiavimą galima atlikti sekančioje lentelėje:

Vandens poreikio ir išlaidų planas

10 lentelė

Rodikliai Reikšmė

1. Vandens sunaudojimo per diena, m3/zm 0,05

2. Darbo dienu skaičius 235,50

3. Vandens tarifas, Lt/m3 4,58

4. Gamybiniai cechai:

Gamybinis personalas 313,11

Vandens poreikis, m3 3686,92

Išlaidos vandeniui, tukst. Lt. 16,89

5. Administracija ir kiti negamybiniai padaliniai:

Personalas, zm. 75,15

Vandens poreikis, m3 884,86

Išlaidos vandeniui, tukst. Lt. 4,05

6. Bendras vandens poreikis, m3 4571,78

7. Viso išlaidų vandeniui, tukst. Lt. 20,94

4.3 Elektros energijos poreikio ir išlaidų planas

Elektros energija įmonėje naudojama įrengimų variklių varymui(Wjėgai) ir apšvietimui(Wapšv). Elektros energijos poreikis jėgai priklauso nuo įrengimų variklių aktyvinio galingumo(Pa) ir jų efektyvaus darbo laiko(Tef. įr.), todėl energijos poreikį jėgai šiame darbe skaičiuosime tiktai gamybiniams cechams.

Pradiniai duomenys šiems rodikliams apskaičiuoti pateikti 4* lentelėje:

čia – efektyvus įrengimų darbo laikas, h;

– darbo dienų skaičius;

– režiminė pamainos trukmė (5* lentelė)

– įrengimų darbo pamainumo koeficientas;

– įrengimų panaudojimo koeficientas, kuris įvertina įrengimų planines prastovas, susijusias su jų remonto ir priežiūros darbais ir apskaičiuojamas pagal formulę:

čia – įrengimų planinės prastovos %(4*lentelė);

čia – elektros energijos poreikis variklių varymui, kWh.

– variklių galingumo panaudojimo koeficientas(0,6-0,8):

Elektros energijos poreikį apšvietimui skaičiuojame atskirai gamybiniams cechams ir administracijai bei kitiems negamybiniams įmonės padaliniams. Jis priklauso nuo apšviečiamo ploto(Q), šviestuvų galingumo normos 1m2 ploto apšvieti(Hapšv):Apšvietimo laikas, šviestuvų galingumo norma, elektros energijos tarifas parodytas 11* lentelėje. Reikia nepamiršti, kad įmonės administracija dirba 1 pamaina.

Elektros energijos poreikio ir išlaidų skaičiavimas 11 lentelė

Rodikliai Reikšmė

1. Šviestuvo galingumo norma, W/m2 60

2. Elektros energijos tarifas, Lt/1kWh 0,232

3. Gamybiniai cechai

3.1. Įrengimų varikliu suminis aktyvinis galingumas, kW 290

3.2. Varikliu galingumu panaudojimo koeficientas 0,7

3.3. Įrengimų metinis efektyvus darbo laikas, h 4333,00

3.4. Elektros energijos poreikis jėgai, kWh 879598,96

3.5. Išlaidos už elektros energija jėgai, tuks. Lt. 255,08

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1451 žodžiai iš 4814 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.