Profesinės veiklos praktikos uab baltic logistic system vilnius ir uab vp market ataskaita
5 (100%) 1 vote

Profesinės veiklos praktikos uab baltic logistic system vilnius ir uab vp market ataskaita

Turinys

UAB „Baltic Logistic System Vilnius“

Įvadas 3

Įmonės geografinė padėtis 5

Įmonės darbo režimas 5

Įmonės tipas ir jos privalumai bei trūkumai 6

Kokiai rinkos struktūrai priskiriama įmonė 6

Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir pagrindiniai jos konkurentai 6

Kaip įmonė planuoja savo veiklą (kokia jos vizija, misija, strategija, tikslai) 7

Vadybininko ir administratoriaus funkcijos, pareigos 7

Vadybininko pareiginiai nuostatai 8

Administratoriaus pareiginiai nuostatai 13

Kaip ir kokiomis kalbomis įmonė save pristato ir reklamuoja 14

Išvados 15

Literatūra 16

UAB„VP Market“

Įvadas 17

Įmonės istorija 18

Įmonės geografinė padėtis 19

Įmonės darbo režimas 19

Įmonės tipas ir jos privalumai bei trūkumai 20

Kokiai rinkos struktūrai priskiriama įmonė 20

Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir pagrindiniai jos konkurentai 20

Kaip įmonė planuoja savo veiklą (kokia jos vizija, misija, strategija, tikslai) 21

Įmonės struktūra, atskirų struktūrinių dalinių funkcijos 23

Vadybininko pareiginiai nuostatai 24

Administratoriaus pareiginiai nuostatai 28

Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija 29

Įmonės dokumentacija ir raštvedyba 30

Kaip ir kokiomis kalbomis įmonė save pristato ir reklamuoja 30

Išvados 31

Literatūra 32

Įvadas

Šį darbą darau, kad susipažinčiau su praktika įmonėje, jos aprašymu. Darydamas šį darbą aš manau daugiau sužinoti apie aprašomą įmonę, geriau sugebėti rinkti reikiamą medžiagą ir aprašyti įmonę.

Bizpak — tai puiki galimybė plėsti įmonės tarptautinę veiklą, paskirstant savo prekes ne tik po Lietuvą, bet ir pristatant siuntas „nuo durų iki durų” į Latviją, Estiją ir Lenkiją.

DPD – tai siuntų iki 31,5 kg vežimo kelių transportu „nuo durų iki durų“ paslauga. DPD sistema per dieną keliauja daugiau kaip 1 milijonas siuntų. DPD sistemos pranašumai – paprastumas, maža kaina, patikimumas.

Įmonės istorija

UAB „Baltic Logistic System Vilnius“ įkurta 1998 metais. „BLS Vilnius“ motininė įmonė yra GeoPost, priklausanti Prancūzijos paštui.

Prancūzijos pašto grupės kompanijos teikia platų spektrą paslaugų, pradedant nuo verslas-verslui („B2B“), verslas-klientui („B2C“) ar klientas-klientui („C2C“), greitasis laiškų pristatymas, paprastas ir greitasis siuntų iki 31,5 kg ar 400 kg paletės pristatymas.

GeoPost ženklai Europoje: DPD, Parceline, Interlink Express, Interlink Ireland, Chronopost International, Masterlink, Bizpak, Seur, Armadillo, Yurtiçi Kargo, TAT Express, Taxicolis.

UAB „Baltic Logistic System Vilnius“ yra tarptautinio pervežimų tinklo dalis visoje Europos Sąjungoje.

„BLS Vilnius” teikia šias paslaugas:

 Bizpak – siuntų vežimas Baltijos šalyse,

 DPD – siuntų vežimas Europos valstybėse,

 bendradarbiaudama su verslo partneriais – kompleksinius logistikos sprendimus.

UAB „Baltic Logistic System Vilnius“ kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal ISO 9001:2000 standartą.

2002 m. liepą UAB „Baltic Logistic System Vilnius“ prisijungė prie DPD (Direct Parcel Distribution) siuntų vežimo tinklo, apimančio daugumą Europos šalių. Tai antras pagal dydį Europos logistikos tinklas.

Bizpak tai paslauga, kurią nuo 1999 m. teikia logistikos įmonė UAB „Baltic Logistic System Vilnius. Bizpak — tai užtikrintas siuntų pristatymas „nuo durų iki durų” Lietuvoje kitą darbo dieną iki 16 val.

Įmonės geografinė padėtis

UAB „Baltic Logistic System Vilnius“

Vilkpėdės g. 4, LT-03151 Vilnius

tel.: (8 ~ 5) 2106 750,

faksas: (8 ~ 5) 2106 740

el. paštas: info@bizpak.lt

Naujasis Kauno terminalo adresas:

Ateities pl. 45b, LT – 52119 Kaunas

Įmonės darbo režimas

Darbo laikas yra 8 valandos, darbuotojai dirba dviem pamainom. Iš viso įmonėje dirba virš 150 darbuotojų.

Įmonės tipas ir jos privalumai bei trūkumai

UAB „Baltic Logistic System Vilnius“ yra tarptautinių pervežimų įmonė.

Jos privalumai:

 Jaunas kolektyvas

 Draugiškas kolektyvas

 Atsakingas darbas

 Užklasinė veikla

Trūkumai:

 Trūksta darbo jėgos

 Neveža greitai gendančių gaminių

 Ginklų

 Pavojingų krovinių (ADR)

Kokiai rinkos struktūrai priskiriama įmonė

Įmonė priskiriama Oligopolinei rinkos struktūrai.

Oligopolija – rinka, kurioje dominuoja keletas stambių pardavėjų ir kurių elgsena determinuoja tarpusavio priklausomybę nustatant kainas ir rinkos dalį.

Įmonės vieta Lietuvos rinkoje ir pagrindiniai jos konkurentai

Įmonė save skaito rinkos lyderiais Lietuvoje.

Jos pagrindiniai konkurentai:

 Girteka

 Lexsistem

 Venipak

 Unipak

 DHL

 UPSAS

 Kitos ekspedicinės įmonės

Kaip įmonė planuoja savo veiklą (kokia jos vizija, misija, strategija, tikslai)

Įmonės planai:

 Plėstis

 Teikti paslaugas fiziniams asmenims

 Išlikti rinkos lydere

Įmonės misija:

 Būti patikimiems logistinių paslaugų tiekėjams

Vadybininko ir administratoriaus funkcijos, pareigos

Vadybininko pareigos bei funkcijos:

 Ieško klientų Baltijos šalyse

 Teikia BIZPAK paslaugas Baltijos šalyse

Administratoriaus pareigos bei funkcijos:

 Tvarko įmonės siuntimo bei gavimo dokumentus

PATVIRTINTA

UAB “ Baltic Logistic System Vilnius “

direktoriaus

2005 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 869

Vadybininko pareiginiai nuostatai

1.BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1.Pavaldumas.

Vadybininkas tiesiogiai pavaldus Direktoriaus pavaduotojui marketingui ir gamybos paruošimui.

1.2. Darbuotojo priėmimo ir atleidimo tvarka.

1.2. Priimamas šiam darbui darbo sutarties pagrindu, konkurso tvarka, atleidžiamas iš darbo pagal LR Darbo kodeksą.

1.3. Reikalavimai darbuotojui:

1.3.1.Kvalifikaciniai reikalavimai.

Išsimokslinimas – aukštasis techninis ir ne mažesnis kaip 2 metai praktinio darbo stažas.

1.3.2. Specifiniai reikalavimai.

Mokėti užsienio kalbą, mokėti dirbti personaliniu kompiuteriu.

1.3.3. Privalo žinoti.

Darbo organizavimo bendrovėje pagrindus, marketingo pagrindus, bendrovės finansines galimybes; rinkos ekonomikos pagrindus, prekių rinką ir konkurenciją, bendrovėje gaminamą produkciją; kokybės reikalavimus, prekių paklausą, jų pristatymo ir apmokėjimo organizavimą; vietinius ir užsienio gamintojus, tiekėjus; paraiškų prekių pirkimui sudarymo ir jų pateikimo tvarką bei terminus; sutarčių su tiekėjais ir užsakovais sudarymo tvarką bei terminus; norminius dokumentus, operatyvią tiekimo operacijų apskaitą ir ataskaitų užpildymo tvarką, prekių ir gaminių laikymo taisykles ir realizavimo terminus, žaliavų, medžiagų kokybės standartus, technines sąlygas, ekologinius reikalavimus, kompiuterinę medžiagų apskaitą, muitų sistemą, pridėtinės vertės mokesčių sistemą, didmeninės ir mažmeninės kainos sudarymą; transporto įforminimo, atsiskaitymo ir mokėjimo dokumentus,informaciją apie savo konkurentus; LR darbo kodeksą.

1.4. Savarankiškumo laipsnis.

Privalo dirbti savarankiškai, vadovaujantis LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais, norminiais aktais, Vyriausybės nutarimais, šiais pareiginiais nuostatais.

1.5.Organizacinė valdymo struktūra ( 1 priedas ).

2.PAREIGOS

Vadybininkas privalo:

2.1. Organizuoti naudingų sutarčių su kitomis įmonėmis, privačiomis firmomis ar asmenimis sudarymą, derinti sutarčių sąlygas ir jų vykdymo terminus.

2.2. Reklamuoti bendrovę, pristatyti jos gaminius ( paslaugas ) užsakovams ir klientams , dalyvauti parodose ir mugėse.

2.3. Tirti paklausos ir pasiūlos rinką, vartotojų elgseną, realizavimo aplinką, kainas.

2.4. Laiku prognozuoti apie bendrovės nepaklausią produkciją, produkcijos ar prekių pardavimo galimybes, apimtis, teikti pasiūlymus dėl rinkoje trūkstamų gaminių.

2.5. Kontroliuoti, kad būtų patrauklus gaminių įpakavimas, teisingas žymėjimas.

2.6. Tirti geografinę rinką.

2.7. Dalyvauti komercijos veiksmų strategijos ir programos prognozavime. Įvertinti klientų ir užsakovų poreikius.

2.8. Ieškoti naujų potencialių bendrovės gaminių (paslaugų) vartotojų.

2.9.Įforminti transporto, atsiskaitymo ir mokėjimo dokumentus, rengti reikalingas pažymas, sąskaitas, skaičiuotes.

2.10.Nuolat tobulinti profesinę patirtį prekybos ir marketingo srityje.

2.11. Žinoti ir vykdyti LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, LR Darbo kodeksą ir kt. įstatymus, poįstatyminius aktus bei norminius dokumentus, reglamentuojančius darbo santykius, darbo higienos ir civilinės saugos reikalavimus, aplinkos ir priešgaisrinę apsaugą bei darbuotojų saugą ir sveikatą.

2.12. Vykdyti bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos norminių dokumentų reikalavimus ir kaip galima labiau rūpintis savo ir kitų darbuotojų sauga ir sveikata vadovaujantis savo žiniomis ir darbdavio duotais nurodymais :

– darbo priemones naudoti pagal priemonių dokumentuose, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijose nurodytus jų saugaus naudojimo reikalavimus;

– tinkamai naudoti kolektyvines ir asmenines apsaugos priemones, jeigu tai reikalinga pagal darbo pobūdį;

– savavališkai neišjungti, nekeisti arba nešalinti naudojamose darbo priemonėse ar kituose įrenginiuose, pastatuose, kitose įmonės vietose įrengtų darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos įtaisų ( priemonių ), naudoti tokius įtaisus tinkamai ir apie jų gedimus pranešti darbdavio atstovui, padalinio vadovui, darbdaviui;

– nedelsiant informuoti darbdavį, padalinio vadovą, darbuotojų atstovą, darbuotojų saugos ir sveikatos, tarnybą įmonės saugos ir sveikatos komitetą apie situaciją darbo vietose, darbo patalpose ar kitose įmonės vietose, kuri pagal jūsų įsitikinimą gali kelti pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, taip pat informuoti padalinio vadovą ir darbdavį apie darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimus, kurių pašalinti negalite arba neprivalote;

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1257 žodžiai iš 3998 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.