Projektų rizika
5 (100%) 1 vote

Projektų rizika

TURINYS

Įvadas 3

Projektams būdingų rizikų klasifikacija 5

Rizikų rūšys pagal projektų paskirtį 8

Projektų finansavimo būdai 11

AB „Stumbras“ 14

Apie AB „Stumbras“ 14

Įmonės rizikos analizė 14

Rizikos mažinimo galimybės 16

Išvados ir pasiūlymai 18

Literatūros šaltiniai 19

ĮVADAS

Projektas – tai, kas numatoma ar planuojama padaryti. Tai tam tikra užduotis su pradiniais duomenimis ir reikalaujamais rezultatais (tikslais), kurie lemia užduoties sprendimo būdą.

Tuo atveju, kada galutinis projekto rezultatas – tam tikri fiziniai objektai (pastatai, statiniai, gamybiniai kompleksai), projekto sąvoka gali būti suprantama kaip suformuluota tikslų sistema, kuriem realizuoti kuriami arba modernizuojami fiziniai objektai, įdiegiami technologiniai procesai, jiems parengiama techninė ir organizacinė dokumentacija, nustatomi materialiniai, finansiniai, darbo ir kt. ištekliai, taip pat numatomi valdymo sprendimai ir jų įgyvendinimo priemonės.

Geriausiai projektą galima apibūdinti, nurodant jo svarbiausius bruožus:

• projekte numatomas kiek galima mažesnis išteklių naudojimas, tikintis pelno ateityje;

• projektas yra planuojamas, finansuojamas ir įgyvendinamas kaip visuma;

• projektas gali būti konkrečių finansinių susitarimų objektas, kuriam paskiriama sava vadovybė;

• projektas turi konkretų pradžios ir pabaigos laiko momentą, tai yra periodą, per kurį tikimasi pasiekti numatytus tikslus;

• projektas turi schematiškas ribas (geografines, kartais ir organizacines).

Investicinio, arba verslo projekto forma ir turinys gali būti labai įvairūs: tai ir naujos įmonės statybos planas, ir nekilnojamo turto įsigijimo tikslingumo įvertinimas. Galima išskirti pagrindinius, apibūdinančius bet kurį konkretų projektą, veiksnius: projekto apimtį, įgyvendinimo laiką, kokybę, išteklių ribotumą. Taip pat reikia įvertinti projekto vietą ir įgyvendinimo sąlygas. Įprastame projekte visi šie veiksniai laikomi maždaug lygiaverčiais, nors gana dažnai vienas iš jų turi lemiamos įtakos ir reikalauja ypatingo dėmesio.Investiciniai projektai gali būti gali būti klasifikuojami atsižvelgiant į svarbiausių veiksnių įtaką, projektų įgyvendinimo būtinumą, skubumą ir pagal kelių projektų tarpusavio priklausomybę. Skiriami būtinai įgyvendinami projektai (ekologiniai projektai) arba nebūtinai įgyvendinami projektai (seno įrenginio pakeitimas nauju). Pagal skubumą gali būti neatidėliotini ir atidėtini projektai. Pagal priklausomybės laipsnį projektai skirstomi į alternatyviuosius, nepriklausomus tarpusavyje susijusius. Pagal projekto apimtis skiriami maži ir mega projektai, pagal įgyvendinimo laiką – trumpalaikiai ir ilgalaikiai, ir t.t.

Asmenys, dalyvaujantys investiciniame projekte, nori, kad jų sumanytas ir įgyvendintas projektas nesužlugtų arba būtų nenuostolingas bent jau jiems patiems. Deja, niekas negali būti tvirtai užtikrintas palankia projekto eiga ir jo sėkme, kadangi bet kuris projekto vykdymas yra susijęs su didesne ar mažesne rizika. Norint nustatyti, kokiais metodais galima sumažinti neigiamą rizikos įtaką projektui, pirmiausia reikia ištirti įvairiausius rizikos veiksnius ir įvertinti jų reikšmingumą, t.y. atlikti rizikos analizę.

Darbo objektas: AB „Stumbras“

Darbo tikslas: Atlikti projektų rizikos analizę

Darbo uždaviniai: 1. Išnagrinėti projektų rizikos klasifikaciją. 2. Išnagrinėti projektų rizikos rūšis. 3. Išnagrinėti investicinę riziką ir jos nustatymus. 4. Išnagrinėti projektų finansavimo būdus. 5. Atlikti rizikos mažinimo galimybes AB „Stumbras“.PROJEKTAMS BŪDINGŲ RIZIKŲ

KLASIFIKACIJA

Projekto rizika apibūdinama kaip neapibrėžtumas, susijęs su galimybe projektą įgyvendinant pasireikšti nenumatytoms situacijoms ir su tuo susijusioms pasekmėms atsirasti. Kitaip tariant, neapibrėžtumas yra netiksli ir neišsami informacija apie projekto realizavimo sąlygas, o dėl to galinčios atsirasti projekto eigoje nepalankios situacijos ir pasekmės nusakomos rizikos sąvoka.

Identifikuojant projekto riziką, orientuojamasi tiek į vidinės, tiek į išorinės rizikos numatymą.

Išorinė nenumatoma rizika

1. Nenumatytos valstybės reguliavimo priemonės materialinio – techninio tiekimo, gamtos apsaugos, projektinių ir gamybinių normatyvų, žemės naudojimo, eksporto – importo, kainų nustatymo, mokesčių mokėjimo sferose.

2. Gamtinės katastrofos (potvyniai, žemės drebėjimai, vėtros ir kt.)

3. Nusikalstamumas.

4. Netikėti išoriniai (ekologiniai, socialiniai) poveikiai.

5. Sužlugdymas (kuriant būtiną infrastruktūrą; dėl tiekimo, projektavimo, statybos ir kt.subrangovų bankroto; finansuojant; dėl klaidų, nustatant projekto tikslus; netikėtų politinių permainų).

Išorinė numatoma (bet neapibrėžta) rizika

1. Rinkos rizika, susijusi su pablogėjusia galimybe gauti žaliavų, jų kainos padidėjimu, vartotojų poreikių pasikeitimu, ekonominiais pokyčiais, sustiprėjusia konkurencija, pozicijų praradimu rinkoje, pirkėjų nenoru paisyti rinkos taisyklių.

2. Operacinė (nepalaikomas darbo jėgos kvalifikacinis lygis, pažeidžiamas darbo saugumas, nukrypstama nuo projekto tikslų).

3. Neleistinas ekologinis poveikis.

4. Neigiamos socialinės pasekmės.

5. Valiutų kurso pasikeitimas.

6. Neapskaičiuojama
infliacija.

7. Apmokestinimas.

Vidinė netechninė rizika

1. Suplanuotų darbų sužlugdymas dėl darbo jėgos, medžiagų trūkumo, pavėluoto jų pristatymo, blogų statybos aikštelių sąlygų, projekto, planavimo klaidų, vadovybės pasikeitimo, pradinio periodo sunkumų, silpno valdymo ir t.t.

2. Išteklių pereikvojimas dėl darbo planų sužlugdymo, neteisingos tiekimo tiekimo strategijos, nekvalifikuoto personalo, permokėjimo už medžiagas ir paslaugas, darbų dubliavimosi, neteisingų sąmatų, neįvertintų vidinių faktorių ir t.t.

Techninė rizika

1. Technologijos pasikeitimas.

2. Gamybos, susijusios su projektu, kokybės ir darbo pajėgumo pablogėjimas.

3. Specifinės technologijos, įdiegiamos į projektą, rizika.

4. klaidos projektinėje – sąmatinėje dokumentacijoje.

Teisinė (juridinė) rizika

1. Licenzijos.

2. Patento teisė.

3. Kontraktų nevykdymas.

4. Vidiniai ir išoriniai teisiniai procesai.

Apdraustoji rizika

1. Tiesioginiai nuosavybės nuostoliai dėl transporto incidentų, įrengimų, medžiagų, rangovų nuosavybės.

2. Netiesioginiai nuostoliai dėl pažeistų įrengimų išmontavimo bei perdislokavimo, dėl įrengimų perstatymo, suplanuoto veiklos rimto pažeidimo, būtino finansavimo padidėjimo.

3. Rizika, kurią apdraudžia pašaliniai asmenys, pagal atitinkamą normatyvinę dokumentaciją (kūno sužalojimas, turto sugadinimas, projekto nuostoliai dėl projektavimo ir realizavimo klaidų, darbų grafiko pažeidimas).

4. Darbuotojai (kūno sužalojimas, sąnaudos bedarbių pakeitimui, pelno praradimas).

Remiantis A.V. Rutkausko ir R.Tamošiūnienės monografijoje „Verslo projektavimas“ pateikta klasifikacija, galima išskirti vidinę, išorinę ir bendrąją rizikas, būdingas pramoniniams verslo projektams.

Vidinę riziką sudaro:

1. Statybinė rizika:

• apsirūpinimo darbo ištekliais rizika;

• apsirūpinimo įrengimais rizika;

• apsirūpinimo medžiagomis rizika;

• projektavimo klaidos;

• kokybės bei projektiniu sprendimų pasikeitimas.

2. Kontaktinė rizika

• apmokėjimų klaidos;

• sutarčių uždelsimai;

• rizika koordinuojant darbus;

• dokumentacijos pasikeitimas.

3. Vykdomoji ir vadybinė rizika:

• darbo našumas;

• kokybė;

• nelaimingi atsitikimai darbe;

• valdymo klaidos.

Išorinė rizika skirstoma:

1. Fizinė rizika: geologiniai ypatumai, gruntiniai vandenys, oro sąlygos.

2. Ekonominė rizika: infliacija, energetinė rizika.

3. Politinė rizika: politinės padėties pasikeitimas, valstybės politika, pasikeitimai mokesčių sistemoje.

Specialistai:

• dinamiškoji – tai nenumatytų projekto vertės pakitimų rizika, dėl pirminių valdymo užduočių ar rinkos bei politinių aplinkybių pasikeitimo. Tokie pakitimai gali sąlygoti tiek nuostolius, tiek papildomas išlaidas;

• statiškoji – tai realaus turto praradimo rizika, dėl padarytos žalos nuosavybei arba dėl netinkamos organizacijos. Ši rizika gali atnešti tik nuostolius.

RIZIKŲ RŪŠYS PAGAL PROJEKTŲ

PASKIRTĮ

Skirtingose verslo projektuose dominuoja skirtingos rizikos rūšys. Statybiniams bei pramoniniams projektams būdinga techninė-technologinė rizika, dažniausiai atsirandanti dėl šių priežasčių:

• projektavimo klaidų;

• technologijos trūkumų;

• klaidingo galingumo nustatymo;

• kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo;

• personalo darbo su užsienio įrengimais patirties stokos;

• žaliavų, statybinių medžiagų tiekimo nutraukimo;

• rangovų statybinių terminų nesiklausymo;

• žaliavų, energijos kainų padidėjimo;

• įrangos pabrangimo;

• darbo užmokesčio sumos padidėjimo.

Išvardintų rizikų pasireiškimas neišvengiamai padidintų apskaičiuotą projekto vertę. Techninė-technologinė rizika atsiranda dėl dalyvių tyčinio ar priverstinio įsipareigojimų neatlikimo, dėl finansinės padėties nestabilumo, valdymo politikos ar situacijos pasikeitimo, neaukšto profesinio lygio.

Tiek statybiniams, tiek pramoniniams projektams nesvetima ekologinė rizika, atsirandanti dėl:

• nestabilių aplinkos reikalavimų įstatymų;

• avarijų;

• vadovybės požiūrio į projektą pasikeitimo.

Be minėtų rizikų statybiniai projektai susiduria su statybine rizika, kurią galima suskirstyti į dvi kategorijas:

1) iki statybų užbaigimo;

2) pasibaigus statyboms.

Pirmos kategorijos rizika sąlygoja materialinius nuostolius, kurių priežastys: statybos užlaikymai; neįvykdyti tiekėjo įsipareigojimai, įrangos, technologijos trūkumai; statybos (montavimo) terminų pažeidimas dėl rangovo kaltės.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1275 žodžiai iš 4164 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.