Psichikos sveikatos priežiūra lr nepilnamečių nepakaltinamumo samprata
5 (100%) 1 vote

Psichikos sveikatos priežiūra lr nepilnamečių nepakaltinamumo samprataPsichikos sveikatos priežiūra Lietuvos Respublikoje.

Nepilnamečių nepakaltinamumo samprata

TURINYS

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………3

1. Psichikos sveikatos samprata Lietuvoje………………………………………………………4

1.1. Valstybinio psichikos sveikatos centro funkcijos ir tikslai……………………..5

1.2. Nepilnamečių psichinės sveikatos strategija………………………………………….7

2. Nepilnamečių atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės………………………….10

3. Fizinio asmens pripažinimas neveiksniu……………………………………………………11

4. Psichiškai nesveikas nepilnametis…………………………………………………………….13

5. Nepilnamečių nepakaltinamumas dėl psichinės ligos………………………………….14

6. Priverčiamosios medicinos priemonės psichikos ligoniams…………………………16

Išvados……………………………………………………………………………………………………..17

Literatūra………………………………………………………………………………………………….18

ĮVADAS

Lietuvos visuomenė bręsta ir bręsdama renkasi savo kelią pasaulyje, Europoje, čia savo namuose. Kartu toji visuomenė kasdien susiduria su naujomis, kartais netikėtai aštriai išryškėjančiomis problemomis ir naujomis sau pareigomis.

Brandi visuomenė, bandanti modifikuoti savo idealus, iki šiol paremtus daugiausia patriotiniu išdidumu, dabar turi siekti ir moralinio, ir etinio išdidumo, taip artimiau prisitaikydama prie savo narių skirtybių ir bendrumo. Todėl savo veikloje, audringai besiverždami į neužkariautas laisvosios rinkos platumas, ji neturėtų pamiršti sąvokų globa, psichikos sveikata, nepilnamečių nepakaltinamumas, atsakomybė, socialinė integracija.

Pasaulis daug seniau nei mes susidūrė su šiomis problemomis ir per ilgesnį laiką sukūrė daug teisinių ir socialinių instrumentų joms įveikti. Štai bent keletas iš jų: Žmogaus teisių konvencija, Vaiko teisių konvencija, Socialinė chartija ir kt.

Vyriausybė per mažai skiria dėmesio vaikų problemoms, sėkmingai mažina programų, skirtų vaikų poreikiams tenkinti, išlaidas. Tai labai trumparegiškas požiūris į vaikų problemas ir jų psichikos sveikatą.

Pastaruoju metu dėl pablogėjusių materialinių bei socialinių gyvenimo sąlygų, deformuojasi šeimos dorovė, mažėja vaikų saugumas. Vis daugėja socialiai ir pedagogiškai apleistų su psichine negalia vaikų. Lietuvoje gyvena 12912 vaikų iki 15 metų, turinčių medicinos įstaigų pripažintą invalidumą (apie 1,62proc. visų vaikų). Dalis šių paliktų, apleistų vaikų patenka į specialiąsias įstaigas, bet taip dažniausiai tampa izoliuotais nuo visuomenės. Todėl mūsų visuomenei reikia apsaugoti savo vaikus nuo smurto ir prievartos, nuo psichikos sveikatos problemų. Taip pat Lietuvos žmonės turi įveikti nuostatas, sprendžiant visuomenės problemas, kai pažeidžiamos ,,kitokių“ žmonių prigimtinės teisės.

Šiame savarankiškame darbe apžvelgsime psichikos sveikatos priežiūros Lietuvoje ir nepilnamečių nepakaltinamumo su psichine negalia sampratą ir tvarką.

Tikslas:

1. Susipažinti su psichikos sveikatos priežiūra Lietuvoje.

2. Išnagrinėti nepilnamečių (turinčių psichikos problemų) nepakaltinamumo sampratą.

Uždaviniai:

1. Aptarti Lietuvos Respublikos psichinės sveikatos sistemos sampratą, struktūrą, funkcijas ir tikslus.

2. Išanalizuoti nepilnamečių su psichine negalia atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės .

3. Išnagrinėti priverčiamųjų priemonių taikymą psichikos ligoniams.

Darbo metodas:

Literatūros analizė

1. Psichikos sveikatos samprata Lietuvoje

Psichikos sveikata – viena didžiausių ir kartu pažeidžiamiausių vertybių šiuolaikinėje visuomenėje. Tai sudėtinė asmens sveikatos dalis, lemianti žmogaus gebėjimą pažinti pasaulį, bendrauti ir išreikšti savo jausmus. Stiprios psichikos žmonės lengviau negu kiti įveikia stresus, produktyviau dirba ir duoda daugiau naudos visuomenei, o psichikos ir nervų ligos trukdo žmogui patirti gyvenimo pilnatvę. Psichikos sveikata yra mūsų gyvenimo dalis. Dėl įvairių priežasčių kiekvieno iš mūsų dvasinė savijauta gali pablogėti, todėl turime būti tam pasirengę.

Lietuvoje tik dabar pradedame suvokti, kad psichikos sveikata – tai viena iš svarbiausių visuomenės sveikatos problemų, ir kad šios problemos turi būti civilizuotai sprendžiamos ne psichiatrijos įstaigose, o atviroje visuomenėje, dalyvaujant kiekvienam piliečiui.

Padėdami psichikos sutrikimų turintiems žmonėms grįžti visuomenę, kartu padėtume dvasiškai sveikti kiekvienas sau ir plačiajai visuomenei, kuri iki šiol yra apimta bejėgiškumo, pasyvumo ir nepakantos kitokiems žmonėms. Lietuva vis dar pirmauja Europoje ir pasaulyje savižudybių skaičiumi, daug mūsų piliečių kenčia nuo priklausomybės alkoholiui ir narkotikams.

Psichikos sveikata – tai nėra vien psichikos ligos nebuvimas. Didžiausia valstybės problema yra ne keli procentai
žmonių, kurie serga psichikos ligomis, o plačioji visuomenė, kurios dvasinė sveikata yra pažeista. Todėl psichikos sveikata yra kiekvieno mūsų rūpestis (Visuomenės sveikatos ugdymo ir ryšių su visuomene skyriaus psichologė Lina Bumblytė).

Pasaulio Sveikatos Organizacija akcentuoja, kad yra žmonių teisių pažeidimai psichiatrijos ligoninėse ir globos įstaigose, nepakankami išvystytas bendruomenės psichikos sveikatos tarnybų tinklas, nelanksti sveikatos draudimo ir socialinių paslaugų sistema.

1.1. Valstybinio psichikos sveikatos centro funkcijos ir tikslai

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija vykdydama Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą, o taip pat ir kitus, susijusius su psichikos sveikata, atsižvelgdama į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, siekdama, kad psichikos sveikatos priežiūra būtų maksimaliai efektyvi, paremta tarpsektoriniu ir daugiadisciplininiu principais.

1999m. įsteigė Valstybinį psichikos sveikatos centrą, šiuo metu įeina į Valstybinės Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos sudėtį.

Valstybinis psichikos sveikatos centras (VPSC) – valstybinė, biudžetinė sveikatos priežiūros įstaiga, organizuojanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą psichikos sveikatos priežiūros politikos ir strategijos įgyvendinimą.

VPSC, koordinuodamas Valstybinės psichikos ligų profilaktikos programos įgyvendinimą dalyvauja psichikos sveikatos priežiūros reformos vykdyme respublikoje, akcentuojant pirminės ambulatorinės grandies svarbą.

VPSC psichikos sveikatos centrams kaip ir kitoms psichikos sveikatos priežiūros įstaigoms teikia mokslinę, metodinę, praktinę pagalbą.

VPSC koordinuodamas Valstybės alkoholio kontrolės programos bei Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programos vykdymą sprendžia problemas, kylančias dėl minėtų medžiagų, organizuoja priklausomybės ligų prevenciją.

VPSC renka, sistemina ir analizuoja duomenis apie psichikos ligas, savižudybes bei teikia pasiūlymus Valstybės valdymo ar savivaldos institucijoms.

VPSCrengia ar dalyvauja rengiant teisės aktus bei kitus dokumentus psichikos sveikatos priežiūros klausimais. Bendradarbiaudamas su tarptautinėmis bei Lietuvos Respublikos nevyriausybinėmis organizacijomis rengdamas seminarus, vykdo edukacinę ir švietėjišką veiklą tokiu būdu ugdydamas šalies gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius.

Valstybinio psichikos sveikatos centro funkcijos:

• dalyvauja psichikos sveikatos profilaktikos programoje ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

• dalyvauja įgyvendinant valstybės alkoholio, tabako, narkotikų prevencines programas;

• teikia psichikos sveikatos priežiūros centrų plėtojimo pasiūlymus apskričių ir savivaldybių valdymo institucijoms;

• atlieka psichikos ligų, alkoholizmo, narkomanijos ir kitų priklausomybės ligų epidemiologinius duomenis, teikia siūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai;

• tobulina ir siūlo psichologinės reabilitacijos įgyvendinimo priemones;

• organizuoja psichikos ir priklausomybės ligų prevenciją, palaiko ryšius su visuomeninėmis organizacijomis;

• rengia seminarus psichikos sveikatos klausimais;

• teikia informaciją šalies gyventojams apie sveiką gyvenseną ir psichikos higieną, konsultuoja gydymo ir kitais klausimais į VPSC besikreipiančius asmenis;

• leidžia švietėjiško pobūdžio leidinius psichikos sveikatos temomis.

Valstybinio psichikos sveikatos centro tikslai:

• organizuoti LR Vyriausybės nustatytą visuomenės psichikos sveikatos priežiūros politikos ir strategijos įgyvendinimą;

• rinkti ir analizuoti duomenis apie psichikos ligų , galinčių sukelti reiškinių paplitimą tarp gyventojų, teikti Sveikatos apsaugos ministerijai analizės išvadas ir pasiūlymus psichikos sveikatai gerinti;

• koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūrą;

• ugdyti šalies gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius, stiprinti psichikos sveikatą socialinėmis, ekonominėmis, teisinėmis ir visuomeninėmis priemonėmis. (Valstybinis psichikos sveikatos centras)

1.2. Nepilnamečių psichinės sveikatos strategija

Vaiko Raidos Centras domisi Vaikų ir Paauglių Psichinės Sveikatos Strategijos kūrimu. Čia taip pat susiduriama su bendradarbiavimo problema. Pateikiama keletas modelių, kaip turėtų vykti tarpžinybinis bendradarbiavimas.

Šalyje nėra vieningos strategijos, kuri numatytų atskirų tiek valstybinių, tiek nevyriausybinių organizacijų pareigas bei funkcijas. Nėra aišku, kaip jos turėtų tarpusavyje bendradarbiauti. Tarpžinybinio bendradarbiavimo projektai parodė, jog reikalingas ne tik pasidalinimas informacija, bet ir aiški valstybės pozicija, kuria remiantis būtų galima formuoti nacionalines, vietos savivaldybių ir organizacijų programas.Šiuo metu Lietuvoje vykdoma nemažai atskirų projektų, nukreiptų į vaikų socialinių, psichologinių problemų sprendimą. Tačiau kol kas, tai pavienės iniciatyvos, kurioms trūksta pagrindo po kojomis – tai valstybinės vaikų ir paauglių psichikos sveikatos strategijos. Svarbu, kad psichikos sveikata nebūtų suvokiama siaurai – tik kaip medicininės sferos rūpestis. Šioje programoje vaikų ir paauglių psichikos sveikata suvokiama kaip socialinių, psichologinių, ekonominių faktorių, įtakojančių žmogaus gyvenimą, visuma.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1307 žodžiai iš 4209 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.