Pvm
5 (100%) 1 vote

Pvm

1121

TURINYS

Įžanga …….……………………………………………………….……………… 3 psl.

Pridėtinės vertės mokestis .………..……………………………………………. 4 – 6 psl.

PVM objektas ……….……………………………………………………………… 7 psl.

PVM tarifai …………………………………………….……..………………… 7 – 8 psl.

Išvados ………………………………..…………………………………..……….. 9 psl.

Naudota literatūra…………………………………………..…………………. 10 psl.

Įžanga

Teisė yra sistema, valstybės nustatytu ar sankcionuotų visiems privalomų, formaliai apibrėžtų normų (bendrų elgesio taisyklių), skirtų reguliuoti visuomeninius santykius ir prireikus garantuoti valstybės prievartą.

Teisę reglamentuoja įstatymai. O įstatymas yra teisės norminis aktas, kurį priima aukščiausiasis atstovaujamosios valstybinės valdžios organas ( Lietuvoje yra Seimas) arba jis priimamas referendumu, t.y. visos tautos balsavimu.

Vokiečių sąvoka „Steuer“ (mokestis) atsirado iš senovės vokiečių aukštaičio žodžio „stiura“, kuris reiškė paramą arba pagalbą.

Mokesčiai suprantami kaip valstybės pajamų šaltinis, o kartu galinga ekonominė priemonė šalies ekonomikai reguliuoti. Įstatymais ir kitais normatyviniais aktais yra sukurta valstybės mokesčių sistema. Mokesčių sistema turi įtakos prekių gaminimui, skatina tam tikras veiklas, apsaugo rinką nuo ne-pageidaujamų prekių.

Mokesčių niekas nemėgsta, bet kita vertus, be jų mūsų šalyje be-veik niekas neveiktų. Nes valstybė atsakinga už tokias organizacijas, kaip mokyklos, ligoninės, universitetai, policija bei kelių tiesimas, ir turi jas finansuoti iš mokesčių. Mokesčiai nėra bausmė, o tik įnašas į visuomeninio gyvenimo veiklą.

Jau senovėje valstybės rinkdavo mokesčius. Juos galima buvo mokėti ne tik pinigais, bet ir gyvulių bandos, metinio derliaus dalimi arba darbo jėga.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) reglamentuojamas LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymų priimtu 2002 m. kovo 5 d. (Valstybės žinios, 2002, Nr. 35 – 1271).

Pridėtinės vertės mokestis

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) reglamentuojamas LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymų priimtu 2002 m. kovo 5 d. (Valstybės žinios, 2002, Nr. 35 – 1271).

PVM – tai mokestis, kuris nustatytu tarifu mokamas nuo parduotų prekių bei paslaugų vertės.

Prekė – tai bet koks daiktas (įskaitant numizmatinės paskirties pinigus), taip pat elektros energiją, dujos, šilumos ir kitų rūšių energija.

PVM mokėtojai – tai LR apmokestinamieji asmenys, jeigu jų bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir suteiktas paslaugas suma per metus viršijo 100 tūkst. litų. Kai atlygis pasiekia 100 tūkst. litų vertę, asmuo privalo registruotis PVM mokėtoju, pateikdamas prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Ekonominė veikla – tai veikla, įskaitant ir gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą, žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir turtinių teisių turėjimu, kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų.

Bet ekonomine veikla nelaikoma: valstybės ir savivaldybių veikla, net jeigu už tokią veiklą mokami mokesčiai ar rinkliavos; akcijų, taip pat kitų vertybinių popierių turėjimas. Tai neapima akcijų, taip pat kitų vertybinių popierių perdavimo arba kitokio perdavimo, net jeigu dėl tokio pardavimo arba perdavimo gaunamos ir sukauptos pajamos iš jų turėjimo; banko indėlio, banko sąskaitos ar banko kortelės sąskaitos turėjimas; atsitiktiniai sandoriai, t.y. tokie, kurie tarpusavyje nesusiję sandoriai, nesudarantys pagrindo laikyti juos turint ar turėsiant nuolatinumo požymių. Kai sudaromi sandoriai nėra vienarūšiai, vien tai savaime nesudaro pagrindo manyti, kad jie yra atsitiktiniai, jeigu kitos aplinkybės sudaro pagrindą manyti kitaip.

PVM mokėtojas – tai apmokestinamasis asmuo, mokesčio administratoriaus įregistruotas PVM mokėtoju.

PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM ataskaitą pirkimo ir importo PVM už įsigytas ir importuotas prekes ir paslaugas, jeigu šios prekės ir paslaugos skirtos naudoti PVM mokėtojo veiklai. PVM mokėtojo veiklos: PVM apmokestinamam paslaugų teikimui ir prekių tiekimui; prekių tiekimui ir paslaugų teikimui už šalies teritorijos ribų tuo atveju, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje. Ši sąlyga netaikoma, jeigu už LR teritorijos ribų suteiktos draudimo ir kitos LR įstatyme nurodytos finansinės paslaugos.

Šalies teritorija – tai LR teritorija ir greta LR teritorinių vandenų esantis plotas, kuriame pagal mūsų šalies įstatymus ir tarptautinę teisę LR turi teisę tyrinėti ir eksploatuoti jūros dugno ir požeminius gamtos išteklius.

Norėdami į PVM ataskaitą įtraukti prekių ir paslaugų, skirtų naudoti prekių tiekimui ir
paslaugų teikimui už LR teritorijos ribų, pirkimo ir importo PVM ar jo dalį, PVM mokėtojas privalo turėti dokumentus, jog įrodytu, kad prekių tiekimas arba paslaugų teikimas gali būti laikomas įvykusiu už šalies teritorijos ribų. To neįrodžius, bus laikoma, kad prekių tiekimas ir paslaugų teikimas įvyko šalies teritorijoje. Prekių tiekimas arba paslaugų teikimas netampa PVM apmokestinama veikla net ir tada, kai PVM mokėtojas už jį apskaičiuoja PVM, išskyrus tuos atvejus, kai įstatymas numato PVM mokėtojui pasirinkimo teisę.

Vyriausybė arba jos įgaliota Valstybinė mokesčių inspekcija turi teisę nustatyti PVM mokėtojui, koks paskirstymo kriterijus turi būti naudojamas, nustatant konkrečių įsigytų ir

importuotų prekių bei paslaugų pirkimo ir importo PVM dalį.

LR pridėtinės vertės mokesčio įstatyme yra nurodyti atvejai, kai pirkimo ir importo PVM negali būti atskaitomas, pavyzdžiui, pirkimo ir importo PVM už pramogoms ir reprezentacijai skirtas prekes ir paslaugas. Jeigu jų įsigijimo išlaidų pagal pelno mokesčio įstatymą negalima atimti skaičiuojant apmokestinamąjį rezultatą ir kiti atvejai.

Apmokestinamasis asmuo – tai LR ir užsienio apmokestinamasis asmuo.

Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo – tai LR juridinis ar fizinis asmuo, vykdantis kokio pobūdžio ekonominę veiklą. Kitaip sakant, tai bet koks asmuo, vykdantis ekonominę veiklą Lietuvoje.

Apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, sudaro atlygis, kurį gavo arba turi gaut prekių tiekėjas arba paslaugos teikėjas t.y. pardavėjas, ar jo vardu trečiasis asmuo. Jeigu už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atlyginama kitomis prekėmis ir paslaugomis, apmokestinamoji vertė, nuo kurios turi būti apskaičiuotas PVM, yra atlygis, kuris būtų gautas, jeigu jis būtų gautas pinigais.

Į apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiami visi LR mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus patį PVM; su prekės tiekimu ar paslaugos teikimu susijusių ir pirkėjui tenkančių įpakavimo, transportavimo, draudimo ir kitų išlaidų vertė; bet kokios subsidijos ir dotacijos, turinčios įtakos galutinei prekės arba paslaugos kainai.

Jeigu tiekiant prekę ar teikiant paslaugą yra numatyta, kad pirkėjas privalo mokėti palūkanas, kurių dydis yra aiškiai nurodytas sutartyje, tokių palūkanų suma į tiekiamos prekės ar teikiamos paslaugos apmokestinamąją vertę neįskaitoma. Tokiu atveju laikoma, kad yra sudaryti du sandoriai: prekės tiekimo ar paslaugos teikimo ir paskolos suteikimo sutartis.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1046 žodžiai iš 2051 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.