Reikalavimai keliami išradimo įforminimui
5 (100%) 1 vote

Reikalavimai keliami išradimo įforminimui

Turinys

Tikslas 3

Uždaviniai 3

Įvadas 4

1. Išradimų objektai ir juos apibūdinantys požymiai 5

1.1 Išradimo objektas-įrenginys 5

2.1 Išradimo objektas – būdas. 5

3.1 Išradimo objektas – medžiaga. 6

2. Paraiškos pateikimas 7

2.1 Prašymas išduoti patentą 7

2.2 Reikalvimai patentinėms paraiškoma 9

2.3 Reikalavimai brėžiniams. 11

2.4 Išradimo aprašas 13

2.4.1 Išradimo aprašymo turinys. 13

2.4.2 Išradimo pavadinimas. 14

2.4.3 Išradimo esmė. 14

2.4.4 Išradimo realizavimo aprašymas. 15

2.4.5 Įrenginio aprašymo duomenys. 16

2.5 Išradimo apibrėžtis 16

2.5.1 Išradimo apibrėžties sudarymas 17

2.6 Referatas 18

2.7 Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis 19

2.8 Pareiškimas dėl autorystės 19

Išvados 21

Naudota literatūra: 22

Priedai: 23

Tikslas: Aptarti reikalvimus keliamus išradimo įforminimui.

Uždaviniai:

1. Aptarti išradimo sąvoką, objektus ir požymius;

2. Išsiaiškinti paraiškos pateikimo, bei reikiamų dokumentų svarbą ir reikalingumą;

Įvadas

Išradimas – vidutinio lygio specialistui neakivaizdus, naujas bet kokios problemos techninis sprendimas, kurį galima naudoti pramonėje ar kitose srityse. Daugelyje valstybių išradimais pripažįstami tik techniniai sprendimai, kiti sprendimai laikomi nepatentabiliais. Nepatentabiliais laikomi ir tie techniniai sprendimai, kurie prieštarauja įstatymams, papročiams ir pan. Yra šalių, kur nepatentabiliais laikomi gydymo diagnostikos būdai, selekcijos rezultatai.

Pagal rūšis, išradimai skirstomi į konstrukcinius, technologinius, receptūrinius (medžiagos). Konstrukciniai išradimai, tai tam tikras sudėtinių dalių išdėstymas ir atitinkama sąveika tarp jų. Technologiniai išradimai – jei išradimo objektas yra būdas, tai patentinė apsauga suteikiama ir tuo būdu pagaminamam gaminiui. Receptūriniai/medžiagos – augalų ar gyvūnų ar kitokių objektų išskiriamų medžiagų atradimas ir išskyrimas – išradimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Patentų įstatymu , išradimais nelaikomi:

1. atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai;

2. gaminių išoriniai vaizdai;

3. žaidimų, intelektinės arba ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos;

4. informacijos teikimo būdai.

1. Išradimų objektai ir juos apibūdinantys požymiai

Išradimo objektu gali būti įrenginys, būdas, medžiaga, žinomo įrenginio, būdo, medžiagos naujas panaudojimas.

1.1 Išradimo objektas-įrenginys

Išradimo objektui – įrenginiui priskiriamos konstrukcijos ir gaminiai.

Požymiai, apibūdinantys įrenginį:

a) konstrukcijos elementas ar konstrukcijos elementai;

b) ryšiai tarp konstrukcijos elementų;

c) konstrukcijos elementų tarpusavio išsidėstymas;

d) konstrukcijos elemento (elementų) forma arba įrenginio forma, taip pat jų geometrinė forma;

e) ryšių tarp elementų forma;

f) elemento (elementų) parametrai ir kiti požymiai, bei jų tarpusavio ryšys;

g) medžiaga, iš kurios padarytas elementas (elementai) arba visas įrenginys;

h) terpė, atliekanti elemento funkcijas.

2.1 Išradimo objektas – būdas.

Būdams, kaip išradimo objektams, priskiriami veiksmai (procesai), atliekami su materialiu objektu (objektais).

Požymiai, apibūdinantys būdą:

a) veiksmas arba veiksmų visuma;

b) veiksmų atlikimo eiliškumas (eilės tvarka, vienu metu, įvairiais deriniais ir t.t.);

c) veiksmo atlikimo sąlygos, režimai, medžiagų (žaliavų, reagentų, katalizatorių, mikroorganizmų kamienų, augalų ir gyvūnų ląstelių kultūrų ir kt.), įrenginių (prietaisų, įrankių, įrengimų ir kt.) panaudojimas.

3.1 Išradimo objektas – medžiaga.

Medžiagų tipai:

a) individualūs junginiai, prie kurių taip pat priskiriami stambiamolekuliai junginiai ir genų inžinerijos objektai (plazmidės, vektoriai, nukleino rūgščių rekombinantinės molekulės bei nukleino rūgščių fragmentai);

b) kompozicijos (sudėtys, mišiniai);

c) branduolių virsmo produktai.

Požymiai, apibūdinantys individualų junginį:

a) mažamolekuliai junginiai – kokybine sudėtimi (nustatytų elementų atomais), kiekybine sudėtimi (kiekvieno elemento atomų skaičiumi molekulėje), ryšiu tarp atomų ir jų tarpusavio išsidėstymu molekulėje, atspindėtu chemine struktūrine formule;

b) stambiamolekuliai junginiai – chemine sudėtimi ir vienos makromolekulės grandinės struktūra, bendra makromolekulės struktūra (linijine ar šakota), grandžių periodiškumu, molekulės mase, molekulių masių pasiskirstymu, makromolekulės geometrija ir stereometrija, jos galinėmis ir šoninėmis grupėmis;

c) nenustatytos struktūros individualūs junginiai, tarp jų tokie junginiai, kaip antibiotikai, natyvūs fermentai, monokloniniai antikūnai, genų inžinerijos objektai (plazmidės, vektoriai, nukleino rūgščių rekombinantinės molekulės) – fizikiniais, cheminiais ir kitokiais požymiais (tarp jų ir gavimo būdo požymiais), leidžiančiais juos identifikuoti.

Požymiai, apibūdinantys kompozicijas:

a) kokybine (ingredientų) sudėtimi;

b) kiekybine (ingredientų) sudėtimi;

c) kompozicijos struktūra;

d) ingredientų struktūra.

Nenustatytos sudėties kompozicijos apibūdinamos jų fizikiniais, cheminiais ir utilitariniais rodikliais ir gavimo būdo požymiais.

2. Paraiškos pateikimas

„Asmuo, norintis gauti
išradimo patentą, turi paduoti patentinę paraišką Valstybiniam patentų biurui. Paraišką gali paduoti keletas juridinių ar fizinių asmenų arba fiziniai ir juridiniai asmenys kartu.

Patentinę paraišką pareiškėjas gali paduoti per atstovą, kuris turi būti įrašytas į Lietuvos Respublikos patentinių patikėtinių sąrašą. Pareiškėjui, nuolat gyvenančiam arba turinčiam nuolatinę buveinę, įregistruotą filialą ar atstovybę Lietuvos Respublikoje, kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ar Europos patentų konvencijos valstybėje narėje, gali atstovauti teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotas darbuotojas.”

Pagal LR Patentų įstatymo 11 str., patentinę paraišką sudaro:

1. prašymas išduoti patentą;

2. išradimo aprašymas;

3. vieno ar daugiau punktų išradimo apibrėžtis;

4. brėžiniai, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti;

5. referatas;

6. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas mokestis;

7. dokumentas apie teisę paduoti patentinę paraišką (jei ją paduoda ne išradėjas) ir pareiškimas dėl išradimo autorystės

Jei paraišką paduoda pareiškėjo paskirtas atstovas ar patentinis patikėtinis, prie paraiškos pridedamas įgaliojimas atstovui ar patentiniam patikėtiniui.

2.1 Prašymas išduoti patentą

Prašymas išduoti patentąpateikiamas lietuvių kalba, 4 egzemplioriais, iš jų vienas grąžinamas pareiškėjui arba jo atstovui ar patentiniam patikėtiniui su VPB žyma, kurioje nurodyta paraiškos padavimo data ir jos numeris. Šis prašymo išduoti patentą egzempliorius yra paraiškos priėmimo pažyma. Kiti dokumentai pateikiami lietuvių ar kita Valstybinio patentų biuro nustatyta kalba. Jeigu patentinės paraiškos dokumentai pateikiami ne lietuvių kalba, prie jų pridedamas vertimas į lietuvių kalbą. Patentinės paraiškos dokumentų vertimą pareiškėjas privalo pateikti Valstybiniam patentų biurui per 3 mėnesius nuo patentinės paraiškos padavimo datos.

Išradimo aprašymas, išradimo apibrėžtis, brėžiniai ir kita medžiaga, reikalinga išradimo esmei paaiškinti, taip pat referatas pateikiami lietuvių kalba 3 egzemplioriais. Kiti dokumentai pateikiami 1 egzemplioriumi.

Išradimo aprašymas, išradimo apibrėžtis, brėžiniai, referatas ir kita medžiaga, reikalinga išradimo esmei paaiškinti, pateikiami 1 egz. Prašymas išduoti patentą pateikiamas IP-1/98 formos blanke , kurie išduodami VPB nemokamai. Blanko (IP-1/98 forma) langeliai pažymėti INID kodais.

Prašyme išduoti patentą būtina nurodyti:

a) 71 – pareiškėjo pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, valstybės kodą;

b) 54 – išradimo pavadinimą;

c) 72 – išradėjo vardą, pavardę, adresą, valstybės kodą;

d) 74 – patentinio patikėtinio (jei toks yra) vardą, pavardę, liudijimo numerį;

e) – atstovo (jei toks yra) pavadinimą arba vardą, pavardę, adresą;

f) – prie prašymo išduoti patentą pridedamus dokumentus ir jų vieno egzemplioriaus lapų skaičių.

Paduodant patentinę paraišką, kurioje prašoma suteikti konvencinį prioritetą, būtina nurodyti 31, 32, 33 kodus – konvencinio prioriteto paraiškos numerį, jos padavimo datą ir valstybės kodą.

Prašymą išduoti patentą turi pasirašyti pareiškėjas arba jo atstovas ar patentinis patikėtinis pagal 2.4 Taisyklės reikalavimus. Prie parašo turi būti įskaitomai parašyta pasirašiusiojo asmens vardas ir pavardė.

Prašyme išduoti patentą 71 kodu pažymėtame langelyje rekomenduojama nurodyti Lietuvos Respublikos pareiškėjų telefono, fakso numerį, taip pat tarpmiestinės automatikos kodus (kai nėra nurodytas atstovas arba patentinis patikėtinis).

Atstovams rekomenduojama nurodyti telefono numerį su tarpmiestinės automatikos kodu, fakso numerį. 74 kodu pažymėtame langelyje rekomenduojama nurodyti patentinio patikėtinio adresą ir telefono numerį. 51 kodu pažymėtame langelyje rekomenduojama nurodyti TPK galiojančios redakcijos indeksą (indeksus).

Prašyme pareiškėjas arba jo atstovas ar patentinis patikėtinis gali nurodyti savo žymą, kuri rašoma prašymo išduoti patentą blanko langelyje “Pareiškėjo žyma”. Ši žyma negali būti daugiau kaip 12 ženklų (skaimenų, raidžių).

Fizinio asmens vardas rašomas prieš pavardę. Rekomenduojama pavardę rašyti didžiosiomis raidėmis. Juridinių asmenų nurodomi nesutrumpinti oficialūs pavadinimai. Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų adresuose turi būti nurodytas pašto indeksas. Jei yra keli pareiškėjai, nurodomas kiekvieno iš jų pavadinimas ar vardas ir pavardė, adresas, valstybės kodas.

Jei netelpa duomenys į 71 kodu pažymėtą langelį, jame nurodoma “tęsinį žr. priede”, o netilpę duomenys pateikiami papildomame lape. Šio lapo 71 kodu pažymėtame langelyje (ar kitame) gali būti pateikti visi duomenys, įrašant “Žr. priedą”. Tokiais atvejais prie pateikiamų duomenų nurodomas langelio kodas 71 ir jame pateikiamų duomenų pavadinimas.

Jei yra keli pareiškėjai ir jeigu prašyme išduoti patentą nenurodytas jų atstovas ar patentinis patikėtinis, laikoma, kad pareiškėjams atstovauja pirmasis pareiškėjas. Jei yra keli išradėjai, pateikiama kiekvieno išradėjo vardas ir pavardė, adresas ir valstybės kodas.

Patentinė paraiška paduota tada, kai Valstybinis patentų biuras gauna šiuos dokumentus:

1. prašymą išduoti patentą;

2. išradimo aprašymą su
nius, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti;

4. dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas mokestis.

Jeigu pareiškėjas nors vieno iš šio punkto išvardintų dokumentų nepateikė, patentinei paraiškai padavimo data nesuteikiama.

2.2 Reikalvimai patentinėms paraiškoma

Visi patentinės paraiškos dokumentai pateikiami tokie, kad nuo jų būtų galima padaryti bet kokį kopijų kiekį tiesioginės reprodukcijos, fotografavimo, elektrografijos, fotoofsetinės spaudos ir mikrofilmavimo būdu. Dokumentų lapai negali būti suglamžyti ar suplėšyti ir juose neturi būti perlenkimų.

Informacija dokumentų lapuose turi būti tik vienoje pusėje. Lapai turi būti vertikalūs, t.y. trumpesni lapo kraštai turi būti viršuje ir apačioje. Patentinės paraiškos dokumentams turi būti naudojamas elastingas, patvarus, baltas, lygus, neblizgantis ir ilgaamžis popierius. Patentinės paraiškos dokumentams naudojamas A4 (29,7 x 21 cm) formato popierius.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1659 žodžiai iš 5471 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.