Roko istorija ir poveikis
5 (100%) 1 vote

Roko istorija ir poveikis

Roko istorija

Roko muzika (Rock And Roll) išaugo iš amerikietiškojo kantri ir bliuzo tradicijų. Nuo pat susikūrimo pradžios rokas kovojo už savo vietą muzikos pasaulyje ir palaipsniui keitėsi. Kai kas išliko, kai kas, keičiantis laikotarpiams, išnyko. Ši muzika – kurkas gilesnė nei pop, nes daugumos atlikėjų dainose – jų pačių išgyvenimai, jausmai, emocijos. Skirstoma daugybė roko rūšių, tokių, kaip klasikinis, sunkusis, punk ar acid, tačiau bendri bruožai tie patys – gitaros, būgnai ir, svarbiausia, prasmingi dainų tekstai. Stilius ir įvaizdis nėra pagrindinis dalykas, vertinant roko grupę ar atlikėją.

Rokas – tai muzikos stilius, padovanojęs mums tokius legendinius kolektyvus, kaip The Beatles, U2, Aerosmith, Guns’n’roses, The Rolling Stones bei Queen. Nepamirštami ir solo atlikėjai – Eric’as Clapton’as, rok’n’rolo karalius Elvis Presley, Bob’as Dylan’as, Jimi Hendrix’as bei Billy Joel’as. Lyginant su pop muzika, rokas skiriasi ir tuo, jog šios muzikos atstovai – kartu ir puikūs muzikos išpildytojai, ir labai įdomios, stiprios bei splavingos asmenybės. Pažymėtini The Beatles nariai – John’as Lennon’as, Paul’as McCartney, George Harrison, U2 lyderis – aktyvus kovotojas už žmonių teises ir laisves Bono, The Rolling Stones vokalistas – Mick’as Jagger’is, Queen legenda – Freddie Mercury. Šie žmonės išlieka žmonių širdyse ne tik kaip mylimų grupių nariai, bet ir kaip nepamirštamos asmenybės.

1951-1952 metais jaunas Vakarø Amerikos dainininkas Richard’as Little pradëjo daryti pakeitimus juodaodþiø ritmo ir bliuzo byte ( nuolatinë pasikartojanti pulsacija. Pakaitomis sutrumpintais(syncope)ritmais, iðgaunamais muðamaisiais ir bosine gitara..

1954-55 m. ðios muzikos formà ir technikà ásisavino vienas jaunas gitaristas. Kalbama apie jaunà baptistà ið Pietø, gavusá muzikiná iðsilavinimà parapijos chore ir suþavëjusá visus savo talentu ir puikiu balsu. Tai Elvis Presley. Anksèiau niekam neþinomas, iðgarsëjo asmeniniu paauglio maiðtu prieð puritoniðkà“biblijinës juostos”(“bible belt”. JAV Pietø ir Vidurio vakarø sritis, kur dominuoja paþodinis ir rigoristinis Biblijos aiðkinimas) morale, praktiðkai ágyvendinæs paaugliø troðkimà atmesti savo aplinkos religinius ir seksualinius tabu. Elvis jautë malonumà dirgindamas minià ne tik muzika ir þodþiais, bet labiausiai nepadoriais ir provokuojanèiais judesiais, lydinèiais jo dainas. Jau paèioje pradþioje jis gavo pravardæ “Elvis the Pelvis”(Elvis subinë) dël energingø dubens judesiø per koncertus.

Kaip ten bebûtø, jis iðgarsëjo ir buvo oficialiai pripaþintas, pasirodæs En Sullivan show 1956 m. Daugeliui tai buvo kaip perkûnas ið giedro dangaus. Nors kinooperatoriai ir ëmësi “apsaugos priemoniø”, filmuodami tik jo veidà ir liemená, jie negalëjo sutrukdyti plisti Elvis Presley “ revoliuciniam kvietimui”. Galas seksualiniams draudimams, galas instinktø slopinimui, galas tam socialiniam blizgesiui, kuris kliudë jaunimui paðëlusiai ir laisvai reikðti savo seksualumà!

Staiga tapæs minios didvyriu, jis ágyjo nenuginèijamà “Rokenrolo karaliaus” titulà. Jo ðlovë ir garsas pavertë gerbëjus á dievintojus, nes Elvis buvo kulto objektas ir gyvas, ir po mirties. Kibirkðtis áþiebë jaunimo seksualinës revoliucijos liepsnà: kito gyvenimo áproèiai, vyko drabuþiø devëjimo revoliucija, pradëta auginti ilgus plaukus…Elvis tapo jau nebe vardu ar asmeniu, o prieðiðkumo tëvams, auklëtojams, dvasiðkiams, policijai, t.y. bet kokiai valdþiai – simboliu. Nuo 1956 iki 1960 m. deðimtys tûkstanèiø jaunø vaikinø ir merginø uþtvindydavo stadionus, kur pasirodydavo Elvis Presley. Èia bûdavo siautëjama, èia vykdavo masinë isterija, seksualiniai ekscesai, ypaè tarp jaunø mergaièiø. Vyko nevaldomas mini ðëlsmo procesas, prieð kurá valdþia jautësi bejëgë.

Suvokdamas savàjá simbolio statusà, ir savo poveiká primityviems jaunimo instinktams, Elvis ryþtingai skatino visokius jaunimo sambrûzdþius visame pasaulyje prieð ávairius draudimus ir valdþià. Kaitindamas maiðtingus jaunimo instinktus, ir pats degdamas“vitaline” ugnimi (…ir pats sudegdamas. Ájunkæs á narkotikus, anksti iðsieikvojo ir pasitraukë ið scenos. Taèiau sulaukæs keturiasdeðimties, vël desperatiðkai bandë sugráþti. Ne pagal amþiø pasenæs, nesveikai nutukæs, su peruku ir maskaradiniais rûbais – buvæs dievaitis, dabar senas klounas, paskutiniu plykstelëjimu ir baigë savo gyvenimo kelià. Kaip ir daugelis sekusiø juo…). Jis iki pat galo eksploatavo laisvos erotinës meilës tema bei filosofija. Tai ir buvo pirmosios rokenrolo evoliucijos pasaulyje fazës esmë.

Roko muzikos struktūra

Gerą muziką apibrėžia pusiausvyra tarp pagrindinių elementų: melodijos, harmonijos, ritmo. Gali būti paminėti ir kiti aspektai, tokie kaip forma, dinamika, tekstas, praktikavimasis, tačiau mūsų studijoje apsiribosime trimis minėtais. Roko muzikoje ši tvarka pažeidžiama: dominuoja ritmas, vėliau eina harmonija ir galiausiai melodija.

Roko ritmas. Rokas pakeičia bendrą smūgių tvarką. Labiausiai pabrėžiamas ketvirtas smūgis , taip pat – antras:

/vienas, DU, trys, KETURI/

Pagrindinė roko problema – nepaliaujamas ir dominuojantis ritmas, sukeliantis hipnozinį efektą. Bob Larson, buvęs populiaraus roko atlikėju, tad turėjęs galimybę su juo susipažinti, nurodo,
kad “moraliniu ir dvasiniu požiūriu reikėtų svarstyti tai, kad pasikartojantis ir sinkopuotas ritmas taip nustelbia kitus muzikos elementus, jog daina tampa seksualiai traukianti ir fiziškai jaudinanti.

Pasak Tim Fisher, “gera muzika yra gera tvarka, palaikoma pritaikytos harmonijos, sustiprinama tvirto ir nuoseklaus ritmo. Koncerų muzika (pvz., simfonijos ar kita instrumentinė muzika), kartais nukrypsta nuo šios sistemos, norint pademonstruoti kompozitoriaus talentą ar atlikėjo miklumą. Tačiau, kalbant apie krikščionišką muziką, svarbi sąsaja su žodžiais. Norint, kad žodžiai derintųsi prie muzikos, tvarka aiški: melodija, harmonija, tada ritmas.”25

Būtina paaiškinti, kad tvirtas ir nuoseklus ritmas čia nereiškia per daug akcentuoto ritmo, būdingo rokui.

Smarkus ritmas. Roką nuo kitų muzikos stilių skiria ritmo pabrėžimas. Tai pripažįstama ir muzikų. Gene Grier knygoje “A Conceptual Approach to Rock Music” sako: “Ritmas – svarbiausias ir pagrindinis roko elementas, klausydamiesi susisiejame su ritmu.” Taip jis pataria, kaip parašyti gerą roko dainą:

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 977 žodžiai iš 1899 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.