Ryšiai su visuomene
5 (100%) 1 vote

Ryšiai su visuomene

TURINYS

ĮŽANGA 3

1. VIEŠŲJŲ RYŠIŲ VAIDMUO 4

2. RYŠIŲ SU VISUOMENE FUNKCIJOS 6

3. RYŠIŲ SU VISUOMENE AGENTŪROS 10

4. RYŠIŲ SU VISUOMENE VEIKLA 13

4.1. Ryšių su visuomene planavimas ir tyrimai 13

4.2 Viešumas ir žiniasklaidos programos 13

4.3. Krizių komunikacijų vadyba 14

4.4. Darbas su visuomene 14

4.5 Kita ryšių su visuomene veikla 15

4.6 Visuomeniniai reikalai ir lobizmas 15

4.7 Specialieji renginiai ir kalbų rašymas 15

4.8 Fondų rinkimas ir partnerystės, narystės skatinimas 16

4.9 Publikacijos 16

4.10 Ryšių su visuomene įrankiai 16

4.11 Pranešimai spaudai ir perdavimo priemonių komplektai 16

4.12 Nuotraukos 17

4.13 Teminiai straipsniai 17

4.14 Spausdinta medžiaga 17

4.15 Posteriai, biuleteniai ir ekspozicijos 18

4.16 Audiovizualinė medžiaga 18

5. RYŠIŲ SU VISUOMENE MARKETINGAS 19

5.1 Ryšių su visuomene svarba 19

5.2 Ryšių su visuomene lygiai 19

IŠVADOS 21

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI 23

ĮŽANGA

Įmonės sėkmė labai priklauso nuo visuomenės nuomonės apie ją ir jos veiklą. Jei įmonei pavyksta visuomenėje ir ypač svarbiose visuomenės grupėse suformuoti teigiamą įvaizdį, jai daug lengviau siekti savo tikslų. Šiuolaikiniame ūkyje svarbu ne tik dalyti (gaminti) tai ko reikia, bet ir rūpintis, kad kiti, ypač visuomenė, tai žinotų bei suprastų. Visuomenės nuomonės formavimas reikalauja atitinkamų pastangų, tam tikros veiklos, kuri vadinama darbu arba ryšiais su visuomene.

Ryšiai su visuomene – tai sisteminga ir kryptinga veikla, kuria siekiama visuomenėje ar tam tikrose jos grupėse suformuoti teigiamą įmonės įvaizdį ir sukurti pasitikėjimo ir supratimo atmosferą.

Ryšiai su visuomene dar prieš dešimtmetį lietuviams buvę nežinomi ir “paslaptingi”, dabar tampa kone populiariausia specialybe, geidžiamiausia profesija, veiksmingiausia vadybos priemonė, o kartais net ir savotiška stebuklų lazdele krizių vadyboje, siekiant pakeisti visuomenės nuomonę ir pan. Be ryšių su visuomene specialistų jau nebeapsieina jokios politinės kampanijos ir marketingo programos. Ryšiai su visuomene dažnai tampa ta paskutine priemone ir instancija, kuri gali duoti norimą rezultatą tada, kai visos kitos priemonės bevaisės. Ryšiai su visuomene kaip praktinė veikla yra įvairialypė, įgyvendinama daugelyje valstybės valdymo sričių, nevyriausybinių organizacijų, švietimo, mokslo ir kultūros įstaigų bei verslo kompanijų veikloje. Ryšių su visuomene paskirtis yra gerinti atskirų visuomenės elementų ir pačios visuomenės sąveiką, nustatyti ir palaikyti efektyvius komunikacinius ryšius – o tai visuomenei dabar aktualu.

Šis darbas – tai trumpa apžvalga apie Lietuvoje esančias ryšių su visuomene agentūras, jų atliekamas paslaugas bei apie viešuosius ryšius su visuomene, jų naudojimą įmonių marketinge. Kursinio darbo tikslas – pateikti platesnę informaciją apie ryšių su visuomene marketingą, parodyti, koks išties šiuo metu Lietuvoje yra svarbus viešųjų ryšių vaidmuo, bei trumpai supažindinti su Lietuvoje esančių viešųjų ryšių agentūrų teikiamomis paslaugomis ir į ką turėtų įmonių vadovai atkreipti didesnį dėmesį prieš rinkdamiesi vieną iš agentūrų. Kursiniam darbui atlikti buvo taikomos periodinė spauda, vadovėliai, internetiniai puslapiai.

1. VIEŠŲJŲ RYŠIŲ VAIDMUO

Pirminis viešųjų ryšių vaidmuo yra įmonės reputacijos vadyba ir visuomenės palankios nuomonės formavimas. Šiandieninė verslo aplinka yra labai konkurencinga, taigi, visuomenės pritarimas negali būti menamas – jį reikia pelnyti, ir tai daryti pastoviai ir nuosekliai.

Sąvoka viešieji ryšiai yra dažnai klaidingai suvokiama ir interpretuojama. Ši sąvoka dažnai suprantama kaip koncepcija, kaip profesija, kaip vadybos funkcija ar kaip praktika. Viešieji ryšiai – tai vadybos funkcija, koncentruojanti dėmesį į individų ir organizacijų komunikaciją ir santykių formavimą su kitomis grupėmis (publika), siekiant sukurti abipusį palankumą.

Kiekviena kompanija, organizacija ar vyriausybės institucija bendrauja su žmonių grupėmis, kurias įtakoja jų veiksmai ir kalbos. Šios žmonių grupės gali būti darbuotojai, klientai, akcininkai, konkurentai, tiekėjai ar tiesiog vartotojai. Marketingo specialistai įvardina šią publiką kaip “dalininkus”, kadangi visi jie yra suinteresuoti konkrečios kompanijos veikla. Ryšių su visuomene terminologijoje, kiekviena šių grupių suvokiama kaip viena iš organizacijos publikų. Organizacija turi palaikyti ryšius su dauguma,bet dažniausia su visa savo publika. Neatsakingas požiūris šiuo klausimu gali reikšti prarastus vartotojus, pelną, prarastą laiką nagrinėjant skundus ar bylinėjantis teismuose, taip pat ir visuomenės pagarbos netekimą, kas įtakoja įmonės veiklą, pardavimus, finansus ir plėtrą.

Kadangi visuomenės nuomonė yra labai galinga jėga, kompanijos ir organizacijos turėtų atsižvelgti į savo atliekamų veiksmų poveikį. Tai ypatingai svarbu krizių, nenumatytų atvejų ar nelaimių metu. Tačiau tai yra taip pat svarbu ir priimant politinius sprendimus įmonėje – vadybos pasikeitimas, nauja kainų politika, darbuotojų atranka, naujų produktų
įvedimas ar distribucijos kanalų pasikeitimas. Kiekvienas sprendimas paveikia skirtingas grupes skirtingai. Efektyviai palaikomi ryšiai su publika leidžia formuoti palankią nuomonę, abipusį supratimą ir pozityvų rezultatą.

Trumpai, viešųjų ryšių laimėjimas – įtakoti palankią publikos nuomonę, skatinti geranoriškumą, kurti ir stiprinti teigiamą kompanijos reputaciją. Viešųjų ryšių pastangos gali būti kreipimaisi į publiką paramos ir palaikymo, publikos neutralumo ar supratimo siekimas, ar tiesiog reakcijos į konkrečius veiksmus. Sėkmingai vykdomos viešųjų ryšių kampanijos yra nenutrūkstamas procesas, formuojantis gerus ir ilgalaikius santykius ir atliekantis svarbų vaidmenį ryšių marketinge ir integruotose komunikacijose.

Daugelis ryšius su visuomene supranta daugiau kaip reklamą, nors jie ir panašūs tuo, kad informuodama ir įtakodama rinką ir publiką naudoja tuos pačius perdavimo priemonių kanalus. Tačiau reklama ir ryšiai su visuomene nėra tas pats. Reklama pasiekia auditoriją per perdavimo priemones, už kurią mokami pinigai. Reklama pasiekia mus tokia, kokią pateikia reklamuotojas – tam tikro dizaino, tendencinga ir įtikinanti. Tai žinodama, publika reklamą priima su tam tikru skepticizmu ar tiesiog ją ignoruoja. Taigi, reklama nebūtinai yra palankiausia priemonė publikos pasitikėjimui formuoti.

Tam tikros ryšių su visuomene komunikacijos, kaip viešumas, nėra viešai remiamos ar apmokamos. Publiką ši informacija pasiekia kaip naujienos straipsnių, siužetų ar reportažų pavidalu pasirinktinai perdavimo priemonių kanalų nuožiūra. Kadangi publika tokią informaciją suvokia ne kaip kompanijos, bet kaip perdavimo priemonių iniciatyvą, todėl yra linkusi ja labiau pasitikėti. Visuomenės pasitikėjimo formavimui ryšiai su visuomene yra palankiausias sprendimas.

Vienok, ryšiai su visuomene nėra tokia preciziška priemonė kaip reklama, kuri planuojama atsižvelgiant į auditorijos pasiekiamumą ir dažnumą. Ryšių su visuomene rezultatą yra labai sunku kiekybiškai pasverti: rezultatai labai priklauso nuo žmonių, vykdančių ryšius su visuomene kompanijų patirties ir įgūdžių. Maža to, ryšiai su visuomene negali tęstis amžinai. Laikraštis negali spausdinti to paties straipsnio du ar tris kartus iš eilės, tuo tarpu reklama skatina įsimenamumą būtent pastoviai kartojama. Jei ryšiai su visuomene padeda formuoti pasitikėjimą, tai reklama skatina geresnį įsimenamumą ir yra kontroliuojama.

2. RYŠIŲ SU VISUOMENE FUNKCIJOS

Ryšiai su visuomene labai plati veiklos sritis apimanti visokeriopą palankių veiklos sąlygų įmonei kūrimą ir palaikymą. Ryšiams su visuomene būdingos tokios funkcijos:

Ų informavimo,

Ų kontaktavimo,

Ų valdymo,

Ų įvaizdžio,

Ų harmonizavimo,

Ų pardavimo skatinimo,

Ų stabilizavimo,

Ų tolydumo (vieningumo).Ryšiai su visuomene siekia perduoti informaciją į išorę (visuomenei) ir į vidų (saviems darbuotojams). Informacijos siuntėjas vadovaujasi savo tikslais bei motyvais, gavėjas (adresatas) ją pasirenka atsižvelgdamas į savo interesus. Nuolatinis pasikeitimas informacija, taigi žiniomis apie faktus bei nuomones, yra būtinas tiek įmonei, tiek ir su ja susijusiems asmenims. Informacijos poreikis yra ryšių su visuomene pamatas, tačiau kasdien žmonėms pateikiama tiek daug įvairiausios informacijos ir jos srautas taip sparčiai auga, kad ją aprėpti praktiškai tapo neįmanoma. Dėl to ryšiai su visuomene yra labai sunki ir sudėtinga veikla.

Viešieji ryšiai reikalauja užmegzti ir palaikyti kontaktus su visomis įmonei svarbiomis visuomenės gyvenimo sritimis bei visuomenės grupėmis. Tik tuo atveju, jei yra kontaktai, gali susiformuoti ir santykiai. Suprantama, kontaktų intensyvumas gali būti labai skirtingas. Ryšiams su visuomene ypač svarbūs glaudūs kontaktai su tokiomis visuomenės informavimo priemonėmis kaip laikraščiai, žurnalai, televizija, radijas. Labai reikšmingi ir geri kontaktai su visuomenėje pripažintais autoritetais, profesiniu požiūriu kompetetingais specialistais, politinėmis ir ūkinėmis institucijomis, jaunimu ir kt. Labai svarbus darbo, susijusio su ryšiais su visuomene, reikalavimas – kontaktų puoselėjimas.

Ryšių su visuomene veiksmai visada naudojami spręsti tam tikrus valdymo uždavinius. Be ryšių su visuomene šiandien niekas negali susidoroti su visuomenės ar ūkio valdymo uždaviniais. Jie sudaro galimybes įgyvendinti tam tikrus ketinimus bei planus. Ryšiai su visuomene sukuria pasitikėjimą tam tikrais sprendimais, gali pašalinti nepageidaujamas nuomones, požiūrius. Ypatingai svarbu nepalankią visuomenės reakciją iš anksto numatyti ir jos išvengti. Iš anksto informuota ir parengta priimti tam tikrus įvykius ar veiksmus visuomenė, ar tam tikri jos sluoksniai, dažniausiai į juos reaguoja visai kitaip negu tada, kai būna netikėtai užklupti. Naujovės beveik visada reikalauja ryšių su visuomene paramos. Yra gamybos šakų, pavyzdžiui, automobilių pramonė, kurioms, įvedant į rinką naujoves, ryšių su visuomene priemonėms teikiama ypatingai didelė reikšmė.

Ryšiai su visuomene padeda suformuoti įvaizdį apie įmonę, jos gaminamas prekes, teikiamas paslaugas. To negalima tapatinti su įvaizdžio formavimu, tačiau tarp jų yra labai glaudus ryšys. Geras įmonės įvaizdis yra puikus
ryšių su visuomene veiksmams. Bet kokių ryšių su visuomene veiksmų svarbiausias principas yra teisingumas. Tik juo remiantis galima suformuoti gerą įvaizdį, įgyti pasitikėjimą. Žodžio ir darbo sutapimas šioje veikloje nepalyginamai svarbesnis, negu reklamoje. Be pasitikėjimo sėkminga ryšių su visuomene veikla yra neįmanoma. Ypatingą reikšmę ryšiai su visuomene turi tada, kai dėl vienų ar kitų priežasčių susidariusį nepalankų įvaizdį reikia pakeisti.

Viešieji ryšiai padeda harmonizuoti santykius su visuomene, taip pat ir įmonės vidaus santykius. Ryšiai su visuomene pasireiškia kaip abipusis procesas, sąveika, kuriems būdingi grįžtamieji ryšiai. Esant intensyviems savitarpio santykiams labai sumažėja antipatijos bei agresyvumo tikimybė. Ryšiai su visuomene sėkmingai gali būti formuojami tik tuo atveju, jei jie remiasi gerais santykiais įmonės viduje. Darbuotojai turi didelę įtaką nuomonės apie įmonę susidarymui.

Ryšiai su visuomene prisideda prie pardavimo skatinimo. Jau vien tik įmonės žinomumas, jos visuomeninis pripažinimas yra esminiai realizaciją didinantys veiksniai. Per ryšius su visuomene galima sužadinti visuomenės susidomėjimą naujomis prekėmis, norą jas įsigyti. Reklama, pardavimo skatinimas ir ryšiai su visuomene vienas su kitu turi būti suderinti.

Ryšiai su visuomene padeda įmonei kritinėse situacijose išsilaikyti, laiduoja jos stabilumą. Tai daugiausia priklauso nuo kreditorių, pirkėjų ir darbuotojų pasitikėjimo. Tokį pasitikėjimą įgyti ir išsaugoti vienas svarbiausių ryšių su visuomene uždavinių.

Ryšiai su visuomene padeda įmonei neleisti užmiršti jos pasiekimų, primena jos gerus santykius su įvairiomis visuomenės grupėmis, leidžia išlaikyti vienodą stilių įmonės viduje ir išorėje.

Iš pateikto ryšių su visuomene funkcijų apibūdinimo matyti, kad jie peržengia rėmimo kaip marketingo komplekso elemento ir netgi marketingo ribas. Tuo pat metu ryšių su visuomene negalima atskirti nuo marketingo bei rėmimo jau vien dėl to, kad informacija apie įmonę neabejotinai skatina jos gaminių realizaciją.

Kartais rėmimo elementu laikoma tik ta ryšių su visuomene dalis, kuri vadinama populiarinimu, suprantant jį kaip nemokamą (skirtingai negu reklama) informacijos apie firmos prekes, paslaugas ar veiklą skleidimą visuomenės informavimo priemonėmis. Tačiau pastaruoju metu vis dažniau reiškiama nuomonė, kad su marketingu susijusi, į jį orientuota ryšių su visuomene veikla apima daugiau negu vien tik populiarinimą. Ryšiai su visuomene prisideda prie tokių marketingo uždavinių sprendimo:

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1908 žodžiai iš 6359 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.