Sapard programa
5 (100%) 1 vote

Sapard programa

TURINYS

ĮVADAS 2

1. ESMINIAI SAPARD PROGRAMOS BRUOŽAI 3

2. SAPARD PROGRAMA KONKREČIOMS ŠALIMS 5

3. PROGRAMOS STRUKTŪRA LIETUVOJE 8

3.1. SAPARD lėšų administravimas 8

3.2. SAPARD paramos gavėjams keliami reikalavimai 12

3.3. Rekomendacijos sapard paramai gauti 14

3.3.1. Pasirengimo SAPARD projekto vykdymui rekomendacijos 14

3.3.2. Dokumentacijos surinkimo rekomendacijos 15

3.3.3 Verslo plano rengimo rekomendacijos 16

3.3.4. SAPARD projekto vykdymo gavus paramą rekomendacijos 17

3.4. SAPARD paramai reikalingi dokumentai 17

3.4.1. Paraiška 17

3.4.2. Verslo planas 18

3.4.3. Kiti dokumentai 19

4. REALIOS GALIMYBĖS PASINAUDOTI SAPARD PROGRAMA 21

4.1. Lietuvos ūkininkų susidomėjimas SAPARD programa 21

4.2. Ar sudėtinga gauti paskolą SAPARD-ui? 21

4.3. Svarbiausi SAPARD programos reikalavimai 21

5. SAPARD PARAMA IR KORUPCIJA 22

IŠVADOS 23

LITERATŪRA 24ĮVADAS

Problema. Šalys kandidatės, siekdamos, kad jų žemės ūkis atitiktų Europos Sąjungos standartus dažniausiai neišvengia finansinių išteklių trūkumo. Siekiant išvengti šios problemos ir buvo sukurta speciali žemės ūkio ir kaimo plėtros programa SAPARD.

Dalyvauti šioje programoje valstybėms kandidatėms naudinga dar ir todėl, kad teikiant paramą sudaromos galimybės gerai susipažinti su Europos Sąjungos (ES) bendrąja žemės ūkio politika bei jos mechanizmais ir taisyklėmis.

Lietuvoje vykstantis žemės restitucijos procesas skatino smulkių žemėvaldų formavimąsi, o tai trukdė kapitalo koncentracijai kaime, ūkių specializacijai ir mechanizacijai.

Vidaus rinkoje vyrauja Lietuvoje pagaminti maisto produktai, todėl perdirbimo pramonė yra labai svarbus ekonomikos elementas. Maisto pramonėje yra keletas didelių įmonių, bet vyrauja smulkios ir vidutinės įmonės. Kad žemės ūkio ir maisto perdirbimo įmonės galėtų sėkmingai konkuruoti vidaus bei užsienio rinkose, reikia gerinti produktų kokybę, siekti, kad jie atitiktų ES higienos ir sanitarijos standartus.

Fondas teikia garantijas bankams dėl ūkininkams, jų kooperatyvams bei kitoms įmonėms, užsiimančioms žemės ūkio bei žemės ūkiui alternatyvia veikla, teikiamų ilgalaikių paskolų investicinėms išlaidoms bei trumpalaikių paskolų žaliavoms, medžiagoms, prekėms įsigyti ir paslaugoms apmokėti.

Šio darbo objektas – tai speciali žemės ūkio ir kaimo plėtros programa SAPARD.

Darbo tikslas – išanalizuoti ir susistemintai pateikti SAPARD programos esmę, struktūrą, gavimo sąlygas bei galimybes.

Darbo uždaviniai:

· Išnagrinėti SAPARD programos tikslus ir uždavinius.

· Pateikti bendrą SAPARD programos finansavimo modelį.

· Nurodyti kaip vyksta programos įgyvendinimas atskirose šalyse.

· Išnagrinėti SAPARD programos administravimo principus Lietuvoje.

· Pateikti programos prioritetines paramos kryptis Lietuvoje.

· Išanalzuoti SAPARD paramos gavėjams Lietuvoje keliamus reikalavimus.

· Pateikti rekomendacijas, padėsiančias sėkmingai gauti ir įsisavinti SAPARD lėšas Lietuvoje.

· Aptarti SAPARD paramai Lietuvoje gauti reikalingą dokumentaciją.

· Įvertinti realias SAPARD paramos gavimo galimybes Lietuvoje.

· Aptarti korupcijos ir sukčiavimo atvejus Lietuvoje, skirstant SAPARD fondo lėšas.1. ESMINIAI SAPARD PROGRAMOS BRUOŽAI

SAPARD pradėjo veikti 2000 m. sausio 1d. ir bus finansuojama iki 2006 m. pabaigos. Nors, šalys kandidatės šios programos parama galės naudotis tik iki jos taps ES narėmis (Eu center. Prieiga per internetą: ).

SAPARD programa tai pirmoji ES programa, kurią administruoti pavesta pačioms valstybėms kandidatėms. Prieš pradėdama naudoti SAPARD paramos lėšas valstybė kandidatė privalo parengti kaimo plėtros planą ir pateikti jį Europos komisijai.

Valstybėms kandidatėms savuose plėtros planuose privalu pirmenybę suteikti toms priemonėms, kurios skatina rinkos augimą, produkcijos ir paslaugų kokybės bei standartų tobulinimą siekiant išsaugoti esamas ir sukurti naujas darbo vietas.

Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos SAPARD (Special Pre-Accession Programme for Agriculture and Rural Development) pagrindinė paskirtis – padėti 10 Centrinės ir Vidurio Europos šalių, besirengiančių stojimui į Europos Sąjungą, pasiruošti dalyvavimui bendroje Europos Sąjungos žemės ūkio politikoje CAP (Common Agriculture Policy) ir vieningoje Europos Sąjungos rinkoje. Sprendimas teikti finansinę paramą pagal SAPARD programą šalims-kandidatėms patvirtintas Europos Tarybos reglamento Nr. 1268/1999 dėl Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai Vidurio ir Rytų Europos šalims-kandidatėms (SAPARD the Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development. Prieiga per internetą: ).

Pagrindiniai SAPARD tikslai yra:

· Pagelbėti kiekvienai šaliai-kandidatei nustatyti jos žemės ūkio ir kaimo plėtros prioritetus besirengiant stojimui į Europos Sąjungą.

· Padėti kiekvienai šaliai-kandidatei suderinti jos vykdomą nacionalinę žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką su bendrąja Europos Sąjungos žemės ūkio politika.

· Pagelbėti šalims-kandidatėms išspręsti pagrindines žemės ūkio ir kaimo plėtros problemas.

SAPARD tapo pirmąja Europos Sąjungos inicijuota išorinės (ne Europos Sąjungos šalims skirtos)

paramos programa, kuri yra administruojama visiškai decentralizuotai. Kiekvienoje šalyje-kandidatėje yra (bus) įsteigta ir akredituota atitinkama agentūra, kurios funkcija – administruoti SAPARD programą nacionaliniu mastu.

SAPARD programa vykdoma remiantis kiekvienos šalies-kandidatės nacionalinio biudžeto ir paramos gavėjo (ūkio subjekto) dalyvavimo, finansuojant investicinius projektus, principu.

Investicinio projekto, finansuojamo SAPARD programos lėšomis, bendra finansavimo schema pavaizduota 1 lentelėje.

1 lentelė

Bendra finansavimo schema

Bendra projekto vertė – 100 %

Privačios lėšos 50 % Valstybės parama 50 %

SAPARD 75 % Nacionalinis biudžetas 25 %

Šaltinis: SAPARD Lietuvoje . Prieiga per internetą: .

ES skiriamos lėšos pagal SAPARD yra paramos lėšos, o ne paskola, ir jų grąžinti nereikia, išskyrus tuos atvejus, kai parama panaudojama ne pagal paskirtį. Europos Komisija griežtai kontroliuoja kaip ši parama yra naudojama. ES gali sustabdyti ar net nutraukti programos finansavimą, nustačius netinkamus paramos naudojimo atvejus.

Jeigu projektų tikslas yra ne pajamų didinimas, o, pvz., techninė pagalba priemonėms, kurios nurodytos SAPARD (įskaitant ir studijas, kurios padėtų rengti ir stebėti programas, informacijos skleidimą ir viešų kampanijų rengimą), ir priemonėms, kurių savo iniciatyva ėmėsi Europos Komisija (preliminarios studijos, mainai, vertinimas ir kontrolė), tuomet ES gali finansuoti 100 proc. visų projektų sąnaudų.2. SAPARD PROGRAMA KONKREČIOMS ŠALIMS

Iš viso 10 šalių-kandidačių 2000 – 2006 metų laikotarpyje kasmet skiriama 520 mln. eurų SAPARD lėšų. Metinis SAPARD biudžetas yra paskirstytas tarp šalių-kandidačių taip, kaip parodyta 2 lentelėje.

2 lentelė

Metinis SAPARD biudžetas

Šalis-kandidatė 2000 m. – 2006 m. SAPARD biudžeto paskirstymas, mln. eurų 2000 m. – 2006 m. SAPARD biudžeto paskirstymas, proc.

Bulgarija 52,124 10,0%

Čekija 22,063 4,2%

Estija 12,137 2,3%

Vengrija 38,054 7,3%

Lietuva 29,829 5,7%

Latvija 21,848 4,2%

Lenkija 168,683 32,4%

Rumunija 150,636 29,0%

Slovėnija 6,337 1,2%

Slovakija 18,289 3,5%

Iš viso 520,000 100,0

Šaltinis: SAPARD Lietuvoje . Prieiga per internetą: .

SAPARD paramą iš Europos Sąjungos pretenduoja gauti 10 šalių kandidačių. Kai kurios iš jų jau gavo pirmąją paramos sumą, kitos dar tik laukia akreditacijos. Kasmet Europos Sąjunga SAPARD paramai numato skirti 520 mln. eurų.

Pirmosios šalys, kurioms Europos Komisija suteikė akreditaciją SAPARD paramai gauti, buvo Bulgarija, Estija, Slovėnija ir Lietuva. Bulgarijai akreditacija suteikta 2001 metų gegužę, Estijai – 2001 metų birželį, Slovėnijai ir Lietuvai – tų pačių metų lapkritį. Akreditacijos artimiausiu metu laukia Latvija, Lenkija ir Čekija.

Bulgarija yra pirmoji šalis, kurioje realiai pradėjo veikti SAPARD. 2001 metų gegužės 28 d. Bulgarija iš SAPARD gavo pirmuosius 13 mln. eurų. 2001 metų birželio 1 d. prasidėjusį pirmąjį investicinių projektų priėmimo etapą pagal 3 kryptis buvo pateikta apie 500 paraiškų, tačiau didžioji dalis projektų buvo atmesta dar priėmimo metu. Projektų vertinimo rezultatai (2001 m. gruodžio mėn.) pateikiami 3 lentelėje.

3 lentelė

Bulgarijos projektų valdymo rezultatai

Paramos kryptis Atmestų projektų kiekis Patvirtintų projektų kiekis

Investicijos į pirminę žemės ūkio gamybą 26 32

Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimo ir marketingo tobulinimas 11 7

Ekonominės veiklos plėtra ir alternatyvių pajamų skatinimas* 4 2

Viso: 41 41

*Šis punktas įeina į paramos kryptį „Integruotas kaimo vietovių vystymas siekiant sustiprinti ir apsaugoti jų ekonomiką.

Šaltinis: SAPARD Lietuvoje. Prieiga per internetą: .

Per pirmąjį investicinių projektų priėmimo etapą patvirtintų mokėtinų subsidijų bendra suma siekė 8097 tūkst. Eurų (1 pav.).

Šaltinis: SAPARD Lietuvoje. Prieiga per internetą: .

1 pav. Investicinių projektų subsidijavimas

Pagrindiniai projektuose nurodyti investicijų objektai – įvairi žemės ūkio technika, įrengimai, galvijai.

Slovėnijoje akreditacija įvyko 2001 metų lapkričio 15 d. Pirmaisiais metais Slovėnijai numatyta skirti apie 6,337 mln. eurų paramos, iš viso Slovėnija iš ES gaus apie 45,1 mln. eurų, kurie sudarys 28,9 proc. SAPARD programos įgyvendinimui numatytų lėšų. Nacionalinių lėšų įnašas iš valstybės biudžeto sudarys maždaug 15,5 proc., o paramos gavėjų asmeninis įnašas – vidutiniškai apie 55,5 proc. bendros programos sumos. Slovėnijai skiriamos 2000 metų lėšos (6,447 mln. eurų) turės būti panaudotos iki 2002 m. pabaigos. Lentelėje pateikiamas paramos pasiskirstymas pagal atskiras paramos kryptis per visą SAPARD paramos gavimo laikotarpį (tūkst. eurų).

Kitos šalys. SAPARD lėšų panaudojimas kiekvienoje šalyje yra planuojamas remiantis kiekvienos šalies parengta Kaimo plėtros programa (Rural developments plan), kurioje yra numatomos SAPARD paramos panaudojimo kryptys bei joms skiriamos lėšos. 3. PROGRAMOS STRUKTŪRA LIETUVOJE

3.1. SAPARD lėšų administravimas

Lietuvoje 2001 metų gruodį pradėjo veikti Europos Sąjungos ir Lietuvos Specialioji žemės ūkio ir kaimo
plėtros programa SAPARD. SAPARD parama – negrąžintina parama investiciniams projektams, susijusiems su žemės ūkio gamyba ir jo produktų perdirbimu, alternatyviomis veiklomis kaimo vietovėje, kaimo ir miškų infrastruktūros tobulinimu ir t.t. (Eu center. Prieiga per internetą: ).

Programos tikslas – remti šalies žemės ūkio bei jo produkcijos perdirbimo modernizavimą, Europos Sąjungos aplinkosaugos, veterinarinių ir higienos standartų diegimą, skatinti alternatyvių veiklų kaimuose plėtrą besirengiant stojimui į Europos Sąjungą. Programa bus vykdoma iki 2006 metų. SAPARD programos lėšas Lietuvoje administruoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos.

Mūsų valstybėje parama pagal SAPARD programą įgyvendinama pagal aštuonias žemės ūkio ir kaimo plėtros prioritetines paramos kryptis (SAPARD Lietuvoje. Prieiga per internetą: ):

· Pirmoji – „Investicijos į pirminę žemės ūkio gamybą“. Ji svarbiausia ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms, kadangi pagal šią kryptį parama bus nukreipta pirmiausiai jiems: investicijoms į pastatus, žemės ūkio techniką ir įrengimus, naujas technologijas.

· Antroji – „Žemės ūkio ir žuvininkystės produktų perdirbimas ir marketingo tobulinimas“, ji aktuali produkciją perdirbančioms įmonėms ir skirta finansuoti priemonėms, susijusioms su produkcijos kokybės gerinimu ir rinkų plėtra.

· Trečioji – „Ekonominės veiklos plėtra ir alternatyvių pajamų skatinimas“ aktuali žemdirbiams, o ypač tiems, kurie ūkininkauja nenašiose žemėse ir negali pragyventi iš tradicinės žemės ūkio veiklos. Mat šios krypties paramos tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas veiklos įvairinimui (verslų, amatų, kaimo turizmo, paslaugų plėtrai) ir suteikti galimybę kaimo žmonėms užsidirbti papildomų pajamų.

· Ketvirtoji – „Kaimo infrastruktūros tobulinimas“ svarbi visiems kaimo gyventojams. Pagal šią kryptį bus teikiama parama, tiesiant kelius ir elektros linijas, įrengiant artezinius gręžinius, tvarkant vandentiekio ir kanalizacijos sistemas.

· Penktoji – „Miškų infrastruktūros tobulinimas ir apželdinimas“ skirta miško kelių tiesimo, miško sodinimo darbų finansavimui.

· Šeštoji – „Agrarinė aplinkosauga“ bus taikoma dviejose bandomose teritorijose: intensyvios žemdirbystės regione ir Rusnės saloje.

· Septintoji – „Profesinis mokymas“ skirta paramai švietimo ir mokymo įstaigoms, mokančioms žemdirbius naujų technologijų ir verslo vadybos.

· Aštuntoji -„Techninė parama,informavimas“ skiriama institucijoms, administruojančioms SAPARD paramą.

Taigi ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms svarbiausios pirmoji, trečioji ir ketvirtoji kryptys.

Paramai pagal kiekvieną kryptį nustatytos tokios sumos (tūkst. eurų) pateikiamos

4 lentelėje

4 lentelė

Parama pagal kryptis

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

1 kryptis 12.543 16.184 18.612 19.826 20.635 21.444 20.635

2 kryptis 13.352 15.608 10.268 7.934 4.606 3.237 3.237

3 kryptis 2.327 2.446 2.521 2.694 4.055 4.126 4.574

4 kryptis 9.962 3.893 4.703 5.512 6.321 6.321 6.321

5 kryptis 0 0 1.463 1.600 1.949 2.438 2.799

6 kryptis 0 0 566 566 566 566 566

7 kryptis 710 710 710 710 710 710 710

8 kryptis 809 809 809 809 809 809 809

* Lentelėje nurodoma parama, kurią suteiks Europos Sąjunga. Dar 25 procentus nuo šių sumų skirs Lietuva iš biudžeto lėšų.

Šaltinis: SAPARD Lietuvoje. Prieiga per internetą: .

Paramos dydis pagal kiekvieną kryptį yra skirtingas ir pateikiamas 5 lentelėje.

5 lentelė

Paramos dydis pagal kryptis

Kompensuotina investicijų dalis Maksimali paramos suma

1 kryptis 45 % (atskirais atvejais – 50 %) 375.000 EUR

2 kryptis 45 % 5.000.000 EUR

3 kryptis 50 % 350.000 EUR

4 kryptis 50 % arba 90 % 125.000 EUR arba 250.000 EUR

5 kryptis 50 % 200.000 EUR

6 kryptis bus nustatyta bus nustatyta

7 kryptis 100 % 1.200 EUR (vienam kursui)

8 kryptis 100 % 50.000 EUR

Šaltinis: SAPARD Lietuvoje . Prieiga per internetą: .

2001 metų gruodžio mėn. 6 – 21 dienomis įvyko pirmasis SAPARD paraiškų priėmimo etapas, kurio metu buvo pateiktos 121 paraiškos iš visos Lietuvos pagal penkias paramos kryptis. Bendra pateiktų paraiškų prašomos paramos suma siekė 140 mln. litų. Šiam etapui skiriama maždaug 138 mln. litų paramos suma, iš kurios 75 proc. sudaro ES, o 25 proc. – Lietuvos skiriamos lėšos.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1901 žodžiai iš 6205 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.