Saunamojo ginklo ir specialiųjų priemonių panaudojimo teisėtumas
5 (100%) 1 vote

Saunamojo ginklo ir specialiųjų priemonių panaudojimo teisėtumas

112131

TURINYS

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………3

Šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo sąlygos……………………….….…..4

Šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo pagrindai…………………..…………4

Fizinės prievartos panaudojimo pagrindai…………………………………………………………………6

Ginklų panaudojimas persekiojant laivus jūroje…………………………………………….…………..6

Pareigūno atsakomybė…………………………………………………………………………………………..7

Ginkluoto policijos pareigūno asmens saugumo garantijos…………………………………………7

Būtinoji gintis……………………………………………………………………………………………..……….8

Būtinasis reikalingumas……………………………………………………………………………..…………10

Išvados……………………………………………………………………………………………………..…….….13

Naudota literatūra …………………………………………………………………..……..14

ĮVADAS

Naudodamasis įvairia informacija bei dokumentais, aš šiame referate bandysiu aptarti (pateikti) informaciją apie šaunamųjų ginklų ir specialiųjų priemonių panaudojimo teisėtumą. Medžiagoje taip pat pateiksiu būtinosios ginties ir būtinojo reikalingumo sąlygas, mano nuomonę apie šias dvi situacijas.

Manau visa informacija, kurią pateiksiu šiame referate, yra daugiau ar mažiau svarbi ir, kurią vertėtų žinoti kiekvienam būsimam ar jau esančiam pareigūnui. Manau, kad itin svarbi informacija bus ta, kuri susijusi su šaunamųjų ginklų ir specialųjų priemonių panaudojimo sąlygomis, pagrindais, pareigūnų atsakomybe. Taip pat pateiksiu savo nuomonę apie svarbius dalykus, į kuriuos vertėtų atkreipti dėmesį.

ŠAUNAMŲJŲ GINKLŲ IR SPECIALIŲJŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO SĄLYGOS

Lietuvos Respublikos valstybės sienos apsaugos tarnybos veiklos įstatymo 22-ame straipsnyje rašoma,kad pareigūnai turi teisę panaudoti šaunamuosius ginklus ir specialiąsias priemones tik įstatymų nustatytais atvejais,konkrečia situacija;kad pareigūnai šaunamąjį ginklą ir specialiąsias priemones gali panaudoti tais atvejais,kai jiems pavestų tarnybinių pareigų negalima įvykdyti kitu būdu,be grėsmės savo pačių arba kitų asmenų gyvybei;kad,jeigu leidžia aplinkybes,apie šaunamojo ginklo ir specialiųjų priemonių panaudojimą reikia įspėti šūksniu,įspėjamuoju šūviu arba kitu būdu.

Aš sutinku su įstatyme numatytomis ginklų panaudojimo sąlygomis,nes tai padeda sulaikyti pareigūną nuo savavališko ginklo panaudojimo,įstatyme nenumatytomis aplinkybėmis.Aš taip pat pritariu,kad prieš panaudojant šaunamąji ginklą prieš nusikalteli,reikia jį perspėti,norint išvengti asmens sužalojimo ar net mirties.

ŠAUNAMOJO GINKLO IR SPECIALIŲJŲ PRIEMONIŲ PANAUDOJIMO PAGRINDAI

23-iame straipsnyje teigiama:„Pareigūnas turi teisę panaudoti šaunamąjį ginklą:atremdamas ginkluotą isiveržimą i Lietuvos Respublikos teritoriją,saugomą objektą aružkirsdamas kelią orlaivio,laivo arba kitų transporto priemonių,kuriose nėra keleivių,pagrobimui;kai asmuo,laivas,orlaivis arba kita transporto priemonė kerta valstybės sieną uždraustoje arba tarptautiniam susisiekimui nenustatytoje vietoje arba nustatytoje vietoje,tačiau neleistinu būdu,ir tai sukelia realų pavojų pareigūno arba kito asmens gyvybei ar sveikatai,arba nepaklūsta išankstiniams,aiškiai išreikštiems,pareigūno reikalavimams sustoti,ir kitaip nebuvo galima jų sulaikyti;pasienio ruože sulaikydamas sausumos transporto priemonę,jeigu jos vairuotojas savo veiksmais sudaro realų pavojų pareigūno arba kito asmens gyvybei ar sveikatai,arba nepaklūsta išankstiniams pareigūno reikalavimams sustoti,ir kitaip nebuvo galima jų sulaikyti;kitais,policijos veiklą reglamentuojančių įstatymų,nustatytais atvejais.“

Iš to galima suprasti,kad pareigūnas šaunamąjį ginklą tiesiogiai gali panaudoti,kai gręsia pavojus pareiguno ar kito asmens sveikatai ar gyvybei,esant bandymams patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją neteisėtai.Žinoma,geriausia būtų išvengti ginklo panaudojimo,bandant sulaikyti pažeidejus,bet jei tai neįmanoma,stengtis padaryti kuo mažesnę žalą transporto priemonei ar pačiam pažeidejui.

Pasak šio straipsnio 2-osios dalies,pareigūnas, vykdydamas tarnybines pareigas,turi teisę panaudoti specialiąsias priemones ( guminę lazdą,antrankius,surišimo priemones,dujas,priverstines transporto priemonių sustapdymo priemones,kovos imtynių veiksmus ir tarnybinius šunis ):atremdamas užpuolimą prieš pareigunus ir kitus asmenis saugomame objekte;sulaikydamas valstybės sienos,saugomo objekto pažeidejus,piktybiškai nepaklūstančius pareigūnui arba jam pasipriešinančius;išlaisvindamas įkaitus;užkirsdamas kelią teisetvarkos pažeidimams pasienio ruože,pasienio kontrolės punkte,saugomame objekte;atremdamas pastatų,pavienių patalpų ir transporto priemonių,saugomų pareigūnų užpuolimus arba išlaisvindamas užimtus šiuos objektus;kitais,policijos
veiklą reglamentuojančių įstatymų,nustatytais atvejais.

Manau,kad taip panaudoti specialiąsias priemones yra naudinga,nes toks panaudojimo būdas yra saugesnis-tai apsaugo pažeidėją nuo sunkaus kūno sužalojimo ar mirties.

Beje, šaunamasis ginklas,specialiosios priemonės gali būti panaudotos ir be įspėjimo,t.y.,kai pareigūnas arba kitas asmuo užpuolamas netikėtai arba panaudojant ginklą;kai užpuolama panaudojant kovinę techniką,laivą,orlaivį arba kitą transporto priemonę;kai pasipriešinama ginklu;išlaisvinant įkaitus;kitais,policijos veiklą reglamentuojančių įstatymų,nustatytais atvejais.

Manau,kad šiais atvejais reikalinga panaudoti šaunamąji ginklą be ispejimo,nes esant dideliam pavojui žmogaus gyvybei,kiekviena minutė gali būti lemtinga.

Taip pat privaloma žinoti,kada yra draudžiama panaudoti šaunamuosius ginklus arba specialiąsias priemones.Juos draudžiama panaudoti :prieš įvairias transporto priemones,kuriose yra keleivių;prieš asmenis,pareigūnų akivaizdoje atsitiktinai perėjusius valstybės sieną dėl nelaimingoatsitikimo arba nenugalimos jėgos;patalpose,kuriose yra sprogstamųjų medžiagų,šaudmenų,lengvai užsidegančių medžiagų,galinčių sukelti pavojų žmonių gyvybei bei sveikatai ar visuomenės saugumui;prieš asmenis,pastatus,patalpas,transporto priemones,turinčius neliečiamumo teisę;žmoniu susiburimo vietose,jeigu nuo to gali nukentėti pašaliniai asmenys;prieš asmenį ,turintį su savimi mažametį vaiką;prieš moteris,nepilnamečius bei invalidus su aiškiais invalidumo požymiais,išskyrus atvejus,kada jie patys užpuola arba priešinasi ginklu.

Manau,pareiggūnui būtina žinoti,kokiais atvejais draudžiama panaudoti ginklą,nes neteisėtai jį panaudojus gręsia teisinė atsakomybė.

FIZINĖS PRIEVARTOS PANAUDOJIMO PAGRINDAI

Policijos pareigūnas turi teisę panaudoti fizinę prievartą:

1. gindamas save, kitą asmeni nuo pradeto ar tiesiogiai gresenč2. io gyvybei ar sveikatai

kėsinimosi;

3. sulaikydamas teisės pažeidimą padariusį asmenį, kuris aktyviais veiksmais vengia

sulaikymo;

4. kai kėsinamasi į policijos kontroliuojamą ar saugomą objektą, transporto priemonę,

šaunamąji ginklą, sprogstamąsias medžiagas, specialiąsias ryšio, aktyvios gynybos

priemones ar kitą policijos turtą;

5. masinių riaušių ar grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka, metu;

6. esant tarnybiniam būtinumui, stabdymas transporto priemonę.

Draudžiama panaudoti koviniu imtyniu veiksmus bei specialiąsias priemones prieš moteris, kai akivaizdu, kad jos nėščios, taip pat prieš asmenis, kai akivaizdu, kad jie invalidai ar nepilnamečiai (jei jų amžius žinomas pareigūnams.

GINKLUOTĖS PANAUDOJIMAS PERSEKIOJANT LAIVUS JŪROJE

24-asis straipsnis teigia:„ Tarnybos laivo vadas,laivo ginkluotę,prieš persekiojamą laivą ( išskyrus užsienio valstybems priklausančius karo laivus ar laivus,naudojamus nekomerciniais tikslais ) gali panaudoti tik išimties tvarka po to,kai visos galimos priemonės panaudotos,ir panaudotų priemonių nepakanka laivui sustabdyti arba priversti paklusti.Šiuo atveju,tarnybos laivas turi teisę ji apšaudyti.

Naudojant ginkluotę prieš laivą,nesiekiama jo paskandinti.“

Manau,kad dirbant Lietuvos Respublikoje,tokie atvejai labai retai pasitaiko.

PAREIGŪNŲ ATSAKOMYBĖ

1. Pareigūnams už neteisėtus veiksmus,įstatymų nustatyta tvarka gali būti taikomos drausminės,administracinės,materialinės arba baudžiamosios atsakomybės priemonės.

2. Pareigūnai neatsako už turtinę ir fizinę žalą,padarytą istatymo pažeidejui,kuris sulaikymo metu nepakluso arba priešinosi pareigūnams,vykdantiems tarnybines pareigas,jeigu tuo nebuvo pažeisti tarnybinai igaliojimai ir peržengtos sulaikymo teisetumo ribos.

3. Žinoma,neteisėto įsakymo,reikalavimo ar nurodymo vykdymas,pareigūnų nuo atsakomybės neatleidžia.

4. Jeigu pareigūnai pažeidė asmens teisės ar teisėtus interesus,padarę jam marerialinę žalą-atlygina.

5. Žalą,kurią fiziniams,juridiniams asmenims ar įmonėms,neturinčioms juridinio asmens teisių,padarė pareigūnai,vykdydami tarnybines pareigas,atlygina valstybė,įstatymų numatyta tvarka.

Manau,kad kiekvienas pareigūnas,žinodamas gręsiančią atsakomybę už neteisetus veiksmus su šaunamuoju ginklu ar specialiomis priemonemis,prieš panaudodamas jas pamąstys,ar jo veiksmai yra teisėti ir,ar po ginklo panaudojimo nebus jam taikoma teisinė atsakomybė.

GINKLUOTO POLICIJOS PAREIGŪNO ASMENS SAUGUMO GARANTIJOS

Policijos pareigūnas turi teisę išimti šaunamąjį ginklą iš dėklo ir parengti jį panaudoti, jei jis mano, kad konkrečioje situacijoje gali tekti jį panaudoti.

Policijos pareigūnas, nesukeldamas grėsmės įstatymų saugomoms vertybėms turi teisę iššauti iš šaunamojo ginklo, kai būtina duoti pavojaus signalą, išsikviesti pagalbą arba įspėti apie galimą šaunamojo ginklo panaudojimą.

Policijos pareigūnas turi teisę panaudoti psichinę ar fizinę prievartą, jeigu sulaikomas ar sulaikytas asmuo bando panaudoti prievartą arba artinasi prie policijos pareigūno bei neklauso reikalavimo laikytis nurodyto atstumo arba kėsinasi atimti iš policijos pareigūno šaunamąjį ginklą. Jeigu panaudotos prievartos priemones yra neveiksmingos arba ju panaudojimas yra neįmanomas dėl asmens daromų veiksmų intensyvumo, o delsimas kelia
policijos pareigūno gyvybei, policijos pareigūnas gali panaudoti šaunamąjį ginklą.

BŪTINOJI GINTIS

Būtinoji gintis- tai tokia situacija, kai baudžiamojo istatymo ginamiems interesams žala padaroma ginant save, kitą asmeni, nuosavybę, būsto neliečiamybę, kitas teises, visuomenės ar valstybės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio pavojingo kėsinimosi, jei tuo nebuvo peržengtos butinosios ginties ribos.

Žmogaus teises apginti valstybiniu instituciju turimomis priemonemis ne visada galima, todėl baudžiamieji įstatymai suteikia žmogui teisę ginyis pačiam. Žmogus turi teisę i butinąją ginti neatsižvelgiant i tai, ar jis turėjo galimybę išvengti kėsinimosi arba kreiptis pagalbos į kitus asmenis ar valdžios institucijas.

Būtinojigintis visada susijusi su žalos padarymu užpuolikui. Jei atremiant kėsinimąsi užpuolikui nepadaroma žala, kuri numatyta baudžiamuosiuose istatymuose, tai tokie veiksmai nesudaro būtinosios ginties situacijos. Antra vertus, žalos padarymas užpuolikui nepripažistamas teisetu tik tais atvejais, kai ji padaroma laikantis tam tikrų reikalavimų, kurie yra susiję su kesinimusi ir gynyba.

Būtinoji gintis galima ne prieš visus veiksmus, o tik prieš tuos, kurie yra pavojingi. Kėsinimosi pavojingumą rodo tai, kad jie nukreipti prieš asmens gyvybę, sveikatą, lyttinę laisvę, nuosavybę, būsto neliečiamybę ar kitas teises, valstybės arba visuomenės interesus. Baudžiamosios teises teorijoje pabrežiama, kad pavojingu kėsinimusi laikomas tik baudžiamojo įstatymo numatytos veiklos. Pavojingas kėsinimasis turi pasireikšti aktyviu veikimu, nes būtinosios ginties situacija galima tik prieš tokią žalos grėsmę, kuri pašalinama duodant atkirtį užpuolikui.

Pavojingu kėsinimusi bus pripažinti ir veiksmai tokių asmenų, kurie dėl kokių nors priežasčių negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Ši taisyklė leidžia gintis ir nuo pavojingų veiksmų, kuriuos daro nepakaltinamas asmuo arba mažametis. Antra vertus, humanizmo principas reikalauja, kad tokių asmenų kėsinimasis būtų atremiamas padarant minimalią žalą, o jei yra galimybė- išvengiant žalos padarymo.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 1715 žodžiai iš 3337 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.