Seima auginanti neįgalų vaiką
5 (100%) 1 vote

Seima auginanti neįgalų vaiką

PRATARMĖ

Nuskambėjo pirmasis mokyklos skambutis. Pirmą kartą už vaiko pečių užsitrenkė klasės durys, ir jis liko akis į akį su mokytoja. Taip prasidėjo vienas džiaugsmingiausių ir reikšmingiausių įvykių vaiko gyvenime. Šeima ir mokykla yra dvi institucijos, kurios atsakingos už jaunosios kartos ugdymą. ŠEIMA – giminystės ryšiais susieta mažiausia žmonijos bendruomenė, regeneruojanti tautą, autonomiškai tvarkanti savo ūkį ir ugdanti jaunąją kartą gyvenimui. MOKYKLA – tai vieningų tikslų siekianti mokytojų ir mokinių bei tėvų bendruomenė, per kurią žengiama į visuomenę ir žmoniją. Norint išugdyti tobulą asmenybę, šeima ir mokykla turi siekti vienodų pedagoginių veiksmų. Tačiau tėvai ir mokytojai nėra vienodai pasiruošę įgyvendinti šį tikslą. Būti tėvais ir auklėti vaikus nemoko jokia mokykla. Todėl tėvai auklėdami savo vaikus padaro nemažai klaidų: vieni – ne visada jaučia atsakomybę už vaikus, kiti – lengvabūdiškai žiūri į mokytojų patarimus, treti – suteikia per daug laisvės vaikams ir pan. Neturėdami pedagoginės patirties tėvai kartais nesugeba perteikti tuos charakterio bruožus, kurie jiems, kaip asmenybėms būdingi. Todėl labai svarbu – mokytojui bendradarbiauti su tėvais. BENDRADARBIAVIMAS – tai darbas kartu siekiant bendro tikslo. Kiekvienas mokytojas turi įsisąmoninti tikslus, kurių sieks kartu su šeima. Mokyklos ir šeimos tarpusavio santykių sureguliavimas priklausys ir nuo pačio mokytojo pasirengimo bendrauti su auklėtinio šeima.

Šią kursinio darbo temą pasirinkau norėdama plačiau panagrinėti mokyklos ir šeimos tarpusavio sąveiką. Tai labai aktuali tema, nes mano specialybė – pradinių klasių mokytoja. Šiame darbe aptariu mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo uždavinius, darbo su šeima formas, mokinio šeimos pažinimo metodus. Praktinį darbą atlikau Šakių “Aukuro” pagrindinėje mokykloje. Anketą pildė 3c klasės mokinių tėvai.

MOKYKLOS IR ŠEIMOS BENDRADARBIAVIMO UŽDAVINIAI

Pradėjus vaikui lankyti mokyklą, tėvai pradeda bendrauti su mokytojais, nes jie papildo vaikų pasirengimą tolesniam mokymuisi, darbui, šeimos kūrimui. Labai svarbi mokyklos ir šeimos ryšių sąlyga – teigiamas tėvų požiūris į mokyklą, mokytojus, pedagoginį darbą. Teigiamas mokytojų ir mokyklos vertinimas turi įtakos ir vaikų požiūriui į mokymąsi. Todėl tėvai turi ugdyti vaikų pagarbą pedagoginiam darbui, mokyklai. Tėvų pareiga – stiprinti mokyklos ir mokytojų autoritetą. Šeima turi padėti mokyklai, o mokykla – šeimai auklėti vaikus.

Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo sėkmė priklauso nuo mokytojo asmenybės, jo pasirengimo ir nuo tėvų noro, atsakingumo už vaikų ateitį. Mokytojo ir tėvų pareigų atlikimas yra ypatingas, nes auklėjimo rezultatai yra pastebimi ne iš karto, o po ilgesnio laiko.

Pedagoginiai tyrimai rodo, kad dauguma mokytojų neįvertina tėvų paramos mokymosi procese. Reikia tobulinti tėvų ir mokytojų santykius. Mokytojas turi pripažinti tėvus kaip lygiaverčius partnerius, kurie gali prisidėti prie pamokos sėkmės.

Galima išskirti šiuos mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo uždavinius:

1. Mokinio šeimos pažinimas.

2. Sistemingas tyrimas socialinės mokinio aplinkos.

3. Organizavimas pedagoginio klasės tėvų švietimo.

4. Įtraukimas į bendradarbiavimą su tėvais visus klasėje dirbančius mokytojus ir mokyklą (visuomenės atstovus).

Taigi, klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima pagrindą sudaro betarpiški ryšiai su mokinio tėvais ir kitais šeimos nariais. Taip mokytojas sukaupia daug informacijos apie mokinio aplinką, jo darbą, poilsį bei elgesį šeimoje. Kiti mokytojai ryšius su tėvais palaiko per klasės auklėtoją. Tėvai, sužinoję iš klasės auklėtojo apie vaiko pažangumą ir elgesį, smulkiai su juo išsiaiškina ir pasinaudoja pedagogų patarimais. Savo ruožtu poveikį tėvams daro ir mokinys, kuris, grįžęs iš mokyklos, informuoja tėvus apie mokytojų reikalavimus bei patarimus ir stengiasi juos vykdyti.

Labai svarbi mokytojo tikslingo bendradarbiavimo su tėvais sąlyga – kruopštus mokinio individualybės ( fizinio išsivystymo, žinių, mokėjimų ir įgūdžių lygio, darbingumo, gabumų, mokslumo, motyvacinės sferos ir kt.) pažinimas. Pradėjus vadovauti klasei būtinai reikia turėti žinių apie tėvų išsilavinimą, profesiją, materialines, buitines šeimos sąlygas, šeimos narių tarpusavio santykius, požiūrį į darbą ir t.t. Atkreiptinas klasės auklėtojo dėmesys į vienišų motinų, nepilnos šeimos ir išsiskyrusių šeimų vaikų padėtį. Kartais reikia pasidomėti ir vienturčiais bei jauniausiais šeimos vaikais, ypač kai susiduriama su lepumo ir pasyvumo reiškiniais. Mokinio aplinkos pažinimas padeda klasės auklėtojui numatyti teisingą bendradarbiavimo su mokinių tėvais kryptį.

DARBO SU ŠEIMA FORMOS

Pedagoginėje literatūroje randame daug įvairių klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima formų. Jas galime skirstyti į tris grupes: individualias, grupines ir kolektyvines.

Individualios bendradarbiavimo su šeima formos yra: lankymasis mokinio namuose, tėvų kvietimas į mokyklą, susirašinėjimas laiškais, pokalbiai telefonu.

Viena iš pagrindinių individualaus bendradarbiavimo su
tėvais formų – klasės auklėtojo lankymasis mokinio namuose. Klasės auklėtojas, kalbėdamasis su tėvais ir kitais šeimos nariais, sužino, koks mokinio dienos režimas, kokie auklėjimo reikalavimai keliami šeimoje, kokios naudojamos paskatinimo priemonės ir bausmės, kaip mokinys praleidžia laisvalaikį. Iš pokalbių daugiau išryškėja ir mokinio charakterio bruožai; jo požiūris į mokymąsi.

Su mokinio gyvenimo sąlygomis dažniausiai susipažįstama pirmąkart apsilankius šeimoje. Pirmą kartą klasės auklėtojas turėtų apsilankyti šeimoje prieš mokslo metų pradžią. Tada galima išsiaiškinti, kaip mokinys elgiasi namuose, kokius darbus atlieka, kaip dalyvauja namų ruošoje, kokios yra jo mokymosi sąlygos (ar turi atskirą kambarį, ar vietą bendrame kambaryje, ar turi savo stalą, pritaikytą kėdę, apšvietimą ir t.t.), kaip jis prižiūri savo mokymo priemones. Labai svarbu, ar klasės auklėtojas aplanko šeimą iš anksto per mokinį apie tai perspėjęs, ar užklumpa iš netyčių. Geriau pasiseka tiems pedagogams, kurie apie savo vizitą tėvus perspėja iš anksto. Be perspėjimų reikėtų lankytis tik išimtinais atvejais (mokiniui susirgus, praleidus be žinios pamokas ir t.t.).

Kita individualaus bendravimo su šeima forma yra tėvų kvietimas į mokyklą. Tėvai kviečiami į mokyklą tada, kai klasės auklėtojas neturi galimybės apsilankyti šeimoje, o neatidėliotinai reikia spręsti mokinių pažangumo ir elgesio klausimus. Tokių individualių pokalbių metu išsiaiškinama, dėl kokių priežasčių mokinys atsilieka moksle, praleidinėja pamokas, pažeidžia drausmę ir aptariami būdai, kaip tas priežastis pašalinti.

Tiek lankantis mokinio šeimoje, tiek kalbantis su tėvais mokykloje turi būti išlaikytas pedagoginis taktas.

Klasės auklėtojas susirašinėdamas su mokinių tėvais reikiamą informaciją įrašo į pasiekimų knygeles, į susirašinėjimui skirtus sąsiuvinius, gali būti siunčiami laiškai. Susirašinėjant perduodama informacija apie mokinio elgesį, mokymąsi, primenamos užduotys, išreiškiamos padėkos. Žinoma, susirašinėjimas negali atstoti tokio rimto pokalbio.

Pedagoginėms konsultacijoms negalima panaudoti atsitiktinių susitikimų (parduotuvėje, kirpykloje ir t.t.), kai pokalbiui nėra tinkamos atmosferos, o ypač kai jam nepasiruošta.

Individualus bendradarbiavimas su tėvais veiksmingas tada, kai atsižvelgiama į vietos sąlygas, į tėvų poreikius.

Grupinės bendradarbiavimo su šeima formos

Galima išskirti šias grupinio bendradarbiavimo formas:

1.Tėvų jungimas į grupes pagal jų išsilavinimą, pedagoginę kultūrą, pagal jų vaikų elgesį, mokymosi rezultatus.

2.Priskiriama nauja forma – bendradarbiavimas su tėvais per pamokas. Ši forma plačiai taikoma užsienyje. Mokytojas perteikia įsitikinimą, kad mokykla turi dirbti kartu su tėvais. Vaikų, kurie mato savo tėvus įtrauktus į mokyklinę veiklą, stiprėja jausmas apie mokyklos svarbą. Mokytojo pagalbininkais gali būti ir tėvai.

3.Klasės auklėtojo bendradarbiavimas su mokinių tėvų aktyvu (komitetu, tarybomis). Tėvų komitetas gali padėti organizuoti mokinių laisvalaikį, propaguoti teisingo vaikų auklėjimo patirtį, padėti ieškoti klasei rėmėjų, talkininkų ir kt.

Kolektyvinio bendradarbiavimo su šeima formos yra : tėvų susirinkimai, paskaitos, klausimų ir atsakymų vakarai, disputai, atvirų durų dienos, dalykiniai žaidimai, reglamentuotos diskusijos.

Viena iš populiariausių klasės aulėtojo bendravimo su tėvais formų yra susirinkimai. Atlikti tyrimai rodo, kad priimtiniausios pradinių klasių mokytojo ir šeimos bendradarbiavimo formos yra tėvų susirinkimai ir bendri tėvų ir vaikų renginiai. Mažiau patinka kviestis tėvus į mokyklą ir tėvų lankymasis namuose. Klasės auklėtojams reikėtų pergalvoti individualaus bendradarbiavimo su šeima metodika, nes toks bendradarbiavimas tėvams palieka nemalonius prisiminimus apie mokyklą ir mokytoją. Reikia džiaugtis, kad tėvams patinka susirinkimai, todėl reikėtų apgalvoti jų organizavimo ir vedimo metodiką, pagalvoti, kokias vaikų auklėjimo problemas spręsti, prisiminti pedagoginės etikos reikalavimus ir kt. Tada lengviau įgyvendinsime pagrindinius klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima uždavinius, galėsime padėti tėvams auklėti vaikus, priartinsime šeimą prie mokyklos.

Dažniausiai susirinkimai mokykloje pravedami pasibaigus trimestrui.Tėvai informuojami apie vaikų mokymosi pažangumą ir elgesį. Tačiau vien tokių susirinkimų nepakanka. Juose paprastai nekalbama, konkrečiai minint pavardes, apie nepažangius, drausmę pažeidžiančius mokinius, kad nebūtų pažemintas tėvų orumas, kad tėvai nepradėtų vengti susirinkimų. Be to, pagrindinė susirinkimų paskirtis – kelti tėvų pedagoginę kultūrą, suteikti jiems naudingų žinių apie vaikų auklėjimą šeimoje. Todėl reikėtų pravesti ir keletą teminių susirinkimų, skirtų aptarti tokiems aktualiems klausimams, kaip antai: “Kaip padėti vaikams mokytis”, “Vaiko darbo ir poilsio režimas šeimoje”, “Kultūringo elgesio įgūdžių ir įpročių ugdymas šeimoje”, “Šeimos įtaka vaikų dorovei”, “Paskatinimai ir bausmės, auklėjant vaikus šeimoje” ir pan.

Pirmasis susirinkimas strateginis planas visiems mokslo metams. Aptariamos ir apgalvojamos visos problemos, kurias reikėtų išspręsti.
Pirmojo susirinkimo metu reikėtų išsiaiškinti, kokiomis temomis tėvai norėtų paskaitų, kokiuose pokalbiuose ar disputuose norėtų dalyvauti. Todėl klasės auklėtojas gali kiekvienam tėvui asmeniškai įteikti pedagoginio švietimo temų sąrašą, iš kurių tėvai pasirenka 3 – 4 jiems svarbiausias temas. Taip išsiaiškinama, kokių žinių tėvams trūksta. Viena iš pagrindinių problemų – darbas su girtaujančiomis ir asocialiomis šeimomis. Tokių šeimų vaikai ateina į mokyklą irzlūs, neišsimiegoję ir nepavalgę, neatlikę namų užduočių. Ir čia kalti ne tik vaikai, bet ir tėvai. Klasės auklėtojas turėtų lankytis tokiose šeimose. Į pagalbą gali pasikviesti tėvų komiteto narius, nepilnamečių reikalų inspektorius, policijos pareigūnus, kurie padėtų taikyti specialias poveikio priemones.

Aktuali problema – tėvų aktyvumas susirinkime. Dažniausiai susirinkimuose tėvai atidžiai išklauso pranešėjų, o patys nekelia jokių klausimų. Šito būtų galima išvengti, iš anksto pranešus tėvams susirinkimo temą, pateikus jiems klausimų, kai kuriuos tėvus individualiai paskatinus pasidalyti vaikų auklėjimo šeimoje patirtimi. Kartais yra naudinga rekomenduoti tėvams perskaityti atskirus straipsnius įvairiuose leidiniuose. Tėvų aktyvumą galima sužadinti, pravedant teminius susirinkimus tik tėvams (vyrams) ir tik motinoms, bendrus tėvų ir vaikų susirinkimus. Visi tokie susirinkimai sukelia tėvų susidomėjimą tada, kai pranešėjai remiasi pavyzdžiais iš vietinės aplinkos, analizuoja klasės gyvenimo faktus. Nereikia, žinoma, minėti tėvų ar jų vaikų pavardžių. Ypač gerai turi būti pasiruošta ir bendriems mokinių ir tėvų susirinkimams. Šiuose susirinkimuose vaikai galėtų papasakoti, ką jie mokykloje išmoko, sužinojo naujo, galėtų pašokti, padainuoti, padeklamuoti. Netinka rengti tėvų ir mokinių susirinkimų drausmės klausimams nagrinėti, nepažangių mokinių pasiaiškinimams ir pan., nes panašūs susirinkimai paprastai padaro daugiau žalos, negu naudos. Tokie susirinkimai gali pažeisti tėvų orumą. Be to, nejučiomis klasės mokinių, o kartu ir tėvų kolektyvas yra padalijamas į kelias stovyklas. Drausmės ir nepažangumo atvejus labiau tinka su tėvais išsiaiškinti ne susirinkime, o individualiai.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1939 žodžiai iš 6140 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.