Seima kaip vertybe
3 (60%) 2 votes

Seima kaip vertybe

TURINYS

TURINYS 2

Įvadas 3

1. ŠEIMA YRA SVARBIAUSIA ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS GYVENIME 4

1.1.1 Šeimos sąvoka 4

1.1.2. Šeimos funkcijos 5

1.1.3. Šeimoje ugdomos vertybės 8

1.2. ŠEIMOS GYVENSENOS VERTYBĖS 10

1.2.1. Meilė ir atsakomybė 10

1. 2.2. Ištikimybė 11

1.2.3. Žmoniškumas 11

1.2. 4. Vertybių sistema ir žmogaus pozicija 11

IŠVADOS IR PASIŪLYMAI 18

Informacijos šaltinių sąrašas 19

PRIEDAI 20

Klausimai: 20

ĮVADAS

Panašu, jog šeima šiandien yra tapusi keistai susvetimėjusia tema. Viena vertus, visi žino, kas ji yra. Juk kiekvienas (bent kol kas) turime motiną, tėvą, dažnas – taip pat ir seserų ar brolių, vaikų. Kita vertus, jei paklaustume, kam apskritai reikalinga šeima, kokį vaidmenį jį atlieka žmogaus, bendruomenės gyvenime, kaip ji perkeičia žmonių tarpusavio santykius – tikrai retas sugebėtų atsakyti. Dėl to, kad retai apie tai susimąstome. Deja, taip pat esame pripratinti ir prie faktiškumo tironijos. Esą turime kalbėti apie tai, kas yra, o ne apie tai, kas turėtų būti. Pastarąją taisyklę bandoma primesti tiek politikoje, tiek politinėse teorijose. Esą neverta kalbėti apie tai, kokia turėtų būti šeima, bet reikia gerbti tuos būdus, kuriais čia ir dabar žmonės apibrėžia tarpasmeninius santykius. Su tuo tikrai nesutinku. Mūsų senoliai turėjo puikų posakį: jei kiaulė negali pakelti snukio į dangų, tai tikrai nereiškia, kad dangus nėra mėlynas. Deja, šiandien, paskelbę principus „viskas tinka“ ir „dėl skonio nesiginčijame“, mes nebedrįstame net garsiai ištarti savo įsitikinimų. Idant ko nors neįžeistume, mes paskelbiame, kad dangaus apskritai nėra. Nebent nedideli lopinėliai kiekvieno iš mūsų privačiuose pasauliuose. Pasirinkau rašyti apie šeimą, kaip vertybę. Tai gana plati ir aktuali tema, į kuria galima pažvelgti įvairiais aspektais. požiūrį į šeimą, kaip į vertybę, kaip į pagrindinę instituciją, kuri padeda pamatinį pagrindą, auklėjant jaunąją kartą. Jaunimas labai atitrūko nuo savo tėvų, nebepuoselėję senolių išminties, jų tradicijų. Man buvo įdomu sužinoti kiek ši nuomonė yra teisinga ir, ar iš tikrųjų ši problema yra tokia aktuali.

Tikslas: sužinoti koks yra požiūris į šeimą, kuris susijęs su ugdomomis šeimos vertybėmis;

Uždaviniai:

1. atskleisti šeimos, kaip didžiausios vertybės sąvoką;

2. išanalizuoti šeimos gyvensenos vertybes;

3. ištirti kokios vertybės yra ugdomos šiuolaikinėse Lietuvos šeimose;

4. nustatyti jaunimo požiūrį į šeimą.

1. ŠEIMA YRA SVARBIAUSIA ŽMOGAUS IR VISUOMENĖS GYVENIME

1.1.1 Šeimos sąvoka

Kas yra šeima? Tai gan gilus ir ilgo apmastymo reikalaujantis klausimas. Šeima yra būtinas nepamainomas gėris visai visuomenei. Ji turi būti visos visuomenės teisiškai pripažįstama, saugoma ir skatinama. Šeima – tai unikali socialinė institucija , susidedanti iš šeimos narių : drauge gyvenančių tėvų ir vaikų , kartais ir kitų giminaičių , pagrįsta santuoka arba kraujo ryšiais. Jos nariai tvarko bendrą ūkį , o tarpusavio santykius grindžia dorovine atsakomybe , savitarpio supratimu ir pagarba. Šeima –svarbiausioji vaikų ugdymo institucija , svarbiausia aplinka , kurioje vykdoma vaikų socializacija . Šeimoje pateikiamos ir puoselėjamos tėvams ir vaikams brangiausios žmogiškosios vertybės. Šeimai būdinga savita gyvenimo organizacija , papročiai bei tradicijos. Mūsų visuomenėje, kai santuoka kuriama laisva valia, šeimoje visų pirma siekiama tenkinti pačius esmingiausius poreikius: meilės, fizinio ir psichologinio saugumo, savęs vertinimo, saviraiškos.Autorius M. Ivanovas rašo savo knygoje, kad šeima- visų jos narių bendras gyvenimas, vieningi interesai, rūpinimasis vienų kitais. Šeima prasideda nuo santuokos, vaikų atsiradimas. Vyrą, žmoną ir vaikus sieja glaudūs giminystės ryšiai. Jie yra šeimos branduolys. Aristotelis yra pasakęs, kad “šeima yra ankstesnė ir būtinesnė negu valstybė“. Bajorūnas kalba apie šeimą taip: “Apibrėžiant šeimą, neužtenka nurodyti vyro ir moters sąjungą – santuoką, pridėti adaptuotus vaikus, konstatuoti gyvenimą po vienu stogu, kraujo ryšį ir kt.”. Jis taip pat, akcentuoja tėvų ir vaikų tarpusavio santykius, šeimos narių bendrumą, savitarpio pagalbą, tarpusavio moralę, atsakomybę. Jis analizuoja ir svarbius požymius, kurie nusako šeimos sąvoką. Bajorūnas patvirtina įvairių vokiečių, britų, amerikiečių mokslininkų iškeltas idėjas, kad gyvenamoji vietą, ekonominis bendradarbiavimas, vaikų auklėjimas ir auginimas, bendrų papročių bei tradicijų laikymasis ir naujų kūrimas, šeimos ryšių ilgalaikiškumas, skirtingumas nuo paprastos sąjungos, šeimos moralinė atsakomybė ir meilė yra svarbūs šeimos gyvenimo požymiai. Kitaip tariant, šeima tai ne tik žmonos ir vyro seksualiniai santykiai, paremti reprodukcija, tėvų ir vaikų, kaip biologinių būtybių kraujo ryšiai, socialinė grupė, kurios santykius reguliuoja valstybės leidžiami įstatymai, bet ir meilės bendruomenė, aukščiausia žmogaus turima vertybė: “kurioje vaiko ir tėvų, brolių ir seserų santykiai turėtų būti kupini meilės, tolerancijos, rūpinimosi ir pagarbos”. visiems žinoma: vienas svarbiausių šeimos tikslų – ugdyti asmenybę visapusiškai ir
harmoningai formuoti žmogų, kad ir kas jis būtų – vaikas, vyras, sūnus, žmona, sesuo, duktė, močiutė ar senelis. Taigi asmenybės ugdymas šeimoje – dar viena svarbi tema, kurią gvildena T. Afanasjeva.

I. Lieliūgienė ir J. Litvinienė pabrėžia šeimos svarbu vaidmenį vaiko socializacijoje: “ Šeima – vaiko socializacijos pagrindas. Mažyliui artimiausia socialinė aplinka – šeima. Joje jis mokosi gyventi. Vaikas šeimoje įgyja pirmuosius bendravimo pradmenys “. Būtent šeimoje formuojasi ir vystosi žmogaus asmenybė, susipažįstama su socialiniais vaidmenimis, kurie yra būtini normaliai vaiko adaptacijai visuomenėje. Šeima – pirmoji ugdymo institucija, kuri labiausiai įtakoja visą tolesnį asmens gyvenimą”.

Iš tikrųjų tėvai yra pirmieji vaiko mokytojai, ugdytojai, kurie gali “lipdyti” savo mažą kūrinį kaip to reikalauja visuomenė arba jų asmeniniai poreikiai.

Šeima mūsų gyvenime užima labai svarbią vietą, kurioje mes formuojamės, augame, tobulėjame, atsipalaiduojame ir kaip bežiūrėsime į šeimą, ar kaip į instituciją, ar kaip į vertybę, ji visada vaidins pačią svarbiausią rolę mūsų ir visuomenės “teatro scenoje”.

1.1.2. Šeimos funkcijos

Šeimos funkcija – tai šeimos gyvensena, tiesiogiai susijusi su tam tikrų šeimos narių poreikių tenkinimu.

Pats žodis “funkcija” turi reikšmę “pareigos, veiklos sritis, paskirtis” arba kitą – “vaidmuo, kurį atlieka tas ar kitas socialinės sistemos elementas, jo organizacija, įgyvendinant socialinių grupių interesus”.

Šeimos funkcijų išskyrimas tiesiogiai priklauso nuo to, kokius įžvelgiame šeimos poreikius, nes iš esmės funkcijos rodo šeimos narių poreikių patenkinimo sferas. Kadangi kinta šeimos poreikiai, atitinkamai laikui bėgant kinta ir jos funkcijos.

Psichologams svarbiausi atrodo su šeimos narių psichine sveikata susiję poreikiai, todėl visų pirma išskiriamos šeimos funkcijos, kurių geras atlikimas garantuoja šeimos narių psichinę sveikatą.

Sociologai į šeimos funkcijas labiau linkę žiūrėti iš visuomenės pozicijų, todėl jie išskiria tokias funkcijas, kurios pirmiausia rodo šeimos paskirtį visuomenės gyvenime.

Santuoka ir šeima kaip visuomeninė institucija turi specifines funkcijas:

1. Gimdo ir auklėja vaikus;

2. Atlieka socializacijos funkciją. Įdiegia savo vaikams visuomenėje priimtas socialines normas ir vaidmenis;

3. Atlieka emocinio stabilumo funkciją – parodo meilę ir rūpestį, suteikia galimybę priklausyti kažkam, kas gali patarti, pakonsultuoti iškilus svarbiam klausimui.

Visuomenė ir individualioji sąmonė ryškiausiai fiksuoja tokias priedermes, kurios tarnauja šeimos atliekamai reprodukcinei funkcijai – vaikų gimdymui, auginimui ir priežiūrai. Pati visuomenė suinteresuota, kad šeimoje didžiausia vertybė būtų žmogus, kad tėvų abipusė meilė išaugtų į tėvo ir motinos meilę savo vaikams, kad pagaliau intymaus bendravimo, koks yra šeimoje, pagrindu formuotųsi dvasiniu rezonansu paremti tarpasmeniniai santykiai.

Šeima negali būti valstybės ir visuomenės talkininkė, neatlikdama ir socialinės-ekonominės funkcijos. Neįmanoma tokią funkciją atlikti, neišugdant šeimoje elementaraus įpročio dirbti, be kitų, ypač vyresniųjų, raginimo tvarkytis, be savęs apribojimo – malonumo ir naudos atsisakymo. Tik atliekant priedermes, tenkinama ir šeimos buitinė funkcija: kuriama jauki namų aplinka, gaminamas valgis, tvarkomasi. Ir tai atliekama ne prievarta. Priedermės sąlygoja šeimos raidą, o kartu ir jos nario dorovinį brendimą todėl, kad, kuriant šeimą ir gyvenant joje, praktiškai nėra kito pasirinkimo, tik vienas – vykdyti pareigą.

Šeimos funkcijų apibrėžimo problema galėtų būti sprendžiama tiksliai apibūdinant šeimos tenkinamus poreikius, aiškiai nustatant, kuriems poreikiams – visuomenės, socialinių grupių, tam tikros šeimos, šeimos narių grupės, atskiro individo – bus teikiamas prioritetas. Deja, visuotinai priimtos psichologinės poreikių klasifikacijos, kurią tiesiogiai būtų galima susieti su šeimos tenkinamais poreikiais, nėra.

Svarbiausią šeimos funkcijų ypatybę, nurodo jų kompleksiškumą, besiremiantį konkrečių asmenų sąveika. Ši ypatybė atskleidžia ir šeimos tenkinamų poreikių bei kitų žmogaus poreikių sąryšį. Šeimos funkcijų išskyrimas priklauso nuo to, kokias išskiriame žmogaus poreikių rūšis ir šeimos vaidmenį visuomenės gyvenime, pats funkcijų išskyrimas priklauso nuo poreikių grupavimo bei šeimai priskiriamų vaidmenų.

Šeima – dirva atžaloms auginti. Jei derlinga ši dirva, joje išaugs tvirta ir kūrybinga asmenybė. Bendriausia šeimos funkcija – laimės siekimas. Ji apima visą grupę kitų funkcijų

Vaikų gimdymo funkcija. Gimdyti vaikus yra moralinė būtinybė, nes vaikai teikia daug džiaugsmo, stiprina šeimą ir tautą. Vienas iš šeimos kūrimo poreikių yra tėvystės ir motinystės (giminės tęsimo) poreikis. Būsimos mamos elgesys atitinkamose situacijose gali užtikrinti tobulą vaisiaus vystymąsi ištisus 9 mėnesius arba atvirkščiai – jį sužlugdyti. Motinos patiriamos teigiamos emocijos yra tinkama aplinka vaiko psichofiziniam vystymuisi embrioniniu laikotarpiu.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1504 žodžiai iš 4961 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.