Sijos kursinio pvz su paaiskinimais
5 (100%) 1 vote

Sijos kursinio pvz su paaiskinimais

1121314151

TURINYS

ĮVADAS ……………………………………………………………………………………………………………1

• Paskirtis …………………………………………………………………………………………………..1

• Skirtumas tarp metodinių patarimų ir praktinio taikymo principų ir taisyklių …..1

Bendros žinios …………………………………………………………………………………………….2

1. Darbo aikštelės konstrukcinės schemos sudarymas……………………………………………..4

2. Pakloto sijos ………………………………………………………………………………………………….4

2.1. I varianto projektavimas ……………………………………………………………………….5

2.2. II varianto projektavimas … ……………………………………………………………….7

3. Pakloto sijų išdėstymo variantų ekonominis palyginimas …………………………………..9

4. Pagrindinė sija S-P …. ……………………………………………………………………………..10

5. Skerspjūvis, jo komponavimas ir tikrinimas ……………………………………………….12

6. Juostų pločių patikrinimas .. ………………………………………………………………………13

7. Sijos skerspjūvio keitimas … ………………………………………………………………………15

8. Juostos prijungimas prie sienelės … ……………………………………………………………..17

9. Vietinis sijų pastovumas … …………………………………………………………………………18

10. Sienutės stabilumas … ……………………………………………………………………………….19

10.1. Tarpas 1-2 (didžiausia skersinė jėga) ………………………………………………20

10.2. Tarpas 3-4 (skerspjūvio pakeitimo vieta) …………………………………………21

10.3. Tarpas 6-6 (didžiausias lenkimo momentas) …………………………………….23

11. Atraminė standumo briauna … …………………………………………………………………….24

12. Atraminės briaunos standumas … ………………………………………………………………..25

13. Paklotų sijų prijungimas .. …………………………………………………………………………25

13.1. Paklotos sijos S-2 prijungimas prie S-1 …………………………………………..25

13.2. Paklotos sijos S-3 prijungimas prie S-1 …………………………………………..27

14. Pagrindinės sijos sandūra … ………………………………………………………………………28

20. Metalo kiekio skaičiavimas…………………………………………………………………………….39ĮVADAS

• Paskirtis

Šioje metodinėje mokymo priemonėje aptariami pramonės įmonių darbo aikštelių pagrindinių laikančių konstrukcijų privalomųjų projektavimo ir konstravimo reikalavimų aspektai bei naujos plieno konstrukcijų projektavimo tendencijos atsižvelgiant į Lietuvos specialistų sukauptą patirtį ilgą laiką naudojus ankstesnes projektavimo normas (SNiP) ir Eurokoduose reglamentuojamus projektavimo reikalavimus.

• Skirtumas tarp metodinių patarimų ir praktinio taikymo principų ir taisyklių

Atsižvelgiant į atskirų konstrukcinių elementų darbo pobūdį, šioje metodinėje priemonėje daromas skirtumas tarp metodinių patarimų ir praktinio taikymo taisyklių.

Principus ir taikymo taisykles sudaro :

– bendrieji teiginiai ir apibrėžimai, neturintys alternatyvų;

– reikalavimai ir analitiniai modeliai, kuriems neleidžiama turėti alternatyvų, jeigu nėra numatyta kitaip.

Principai ir praktinio taikymo taisyklės spausdinami normaliu šriftu.

Metodiniai patarimai spausdinami kursyvu.

BENDROS ŽINIOS

• Pagrindiniai duomenys projektavimui

Darbo aikštelė trijų tarpsnių, kurių matmenys : l1=6,8m; l2=3,8m;

Darbo aikštelės aukštis (sąlyginė altitudė) Ha=9,0m;

Charakteristinė naudojimo apkrova Qk=10 kN/m2.

Plieno klasė S235JR kokybės klasės, ir S275 JR kokybės klasės, pamato betono klasė C12/15, Ckarakteristinis plieno takio stipris fy,k = 235 MPa, skaičiuojamasis plieno stipris pagal takį –

lit.1, lent.3.3, psl.18

fy,k – charakteristinis plieno stipris pagal takį fy,k=235MPa lit.1, lent.3.4,psl.19

M =1,1; M -medžiagos savybių dalinis patikimumo koeficientas, priimamas pagal 35 punkto, 18 psl. nuorodas

M =1,1 lit.1, lent.2, psl.5

lit.1, lent.3.3,psl.18

Ckarakteristinis plieno takio stipris fy,k = 275 MPa, skaičiuojamasis plieno stipris pagal takį –

= lit.1, lent.3.3, psl.18

E – tamprumo modulis lit.1, lent.3.4,psl.18

E=2,06105 MPa

c – medžiagos darbų sąlygų koeficientas lit.1, lent.4.1, psl.25

c =1,1

fs,d – metalo kerpamasis skaičiuojamasis atsparis lit.1, lent.3.3, psl.18

fy,k – tempiamas, gniuždomas, lenkiamas charakteristinis plieno atsparis pagal takį

fy,k=235 MPa lit.1, lent.3.5, psl.19

M = 1,1

• Pagrindinių montavimo elementų matmenys ir skaičiavimo eiga

Pakloto sijos

Paklotų laikančių konstrukcijų skaičiavimas atliekamas variantiniame projektavime. Nagrinėjami du atvejai:

– kai pakloto sijos išdėstomos kas 1,6 m ir apkrovos intensyvumas qk = 3,21 kN/m2 ir

qd =3,56 kN/m2, [ qk=(gk+Qk)b = (3,21+10,0)1,6 = 21,14 kN/m];

– kai pakloto sijos išdėstomos kas 2,4 m ir apkrovos intensyvumas qn = 3,71 kN/m2 ir

qd =4,11 kN/m2, [qk=(gk+Qk)b = (3,71+10,0)2,4 = 32,90 kN/m ].

Iš gautų variantinio projektavimo rezultatų nustatyta, kad pirmasis variantas, kai pakloto sijos išdėstomos kas 1,6 m ir apkrovos intensyvumas qk = 3,21 kN/m2 ir qd =3,06 kN/m2 yra pigesnis. Pakloto sijos parinktos racionalaus dvitėjinio skerspjūvio. Sija S-1 dvitėjis, kurio Nr.36. Sija S-2 dvitėjis, kurio Nr.20. Sijos skaičiuojamos atsižvelgiant į stiprumo ir standumo sąlygas.

Pagrindinė sija S-P

Pagrindinė sija yra sudėtinio skerspjūvio, kurio matmenys:

hw = 135 cm; tw = 1 cm; bf = 30 cm; tf = 1,2 cm.

Pagrindinės sijos matmenys parenkami atsižvelgiant į stiprumo ir standumo sąlygas. Parinkus sijos skerspjūvį tikrinami normaliniai ir tangentiniai įtempiai, o taip pat redukuoti įtempiai nuo bendro abiejų įrąžų (lenkimo momento ir skersinės jėgos)veikimo. Pagrindinės sijos juostos plotis bf = 300 mm. Ties sijos galais, 2400 mm atstumu nuo galo, juostos plotis mažinamas ir lieka bf1 = 200 mm. Juostos prie sienutės jungiamos virintinėmis siūlėmis. Sijos atraminės briaunos storis ta = 10 mm. Pagrindinė sija yra L = 14,4 m ilgio, todėl montuojama iš dviejų dalių, kurių ilgis kiekvienos yra po 7,2 m. Sijos dalys tarpusavyje jungiamos virintinėmis siūlėmis. Parinkus sijos skerspjūvį, tikrinamos jos elementų vietinis stabilumas. Bendras sijos stabilumas užtikrinamas ant sijos ištisai klojant standų paklotą. Siekiant padidinti sijos vietinį stabilumą, įrengiamos skersinės standumo briaunos.

Skersinės standumo briaunos

Skersinės standumo briaunos išdėstomos 1600 mm atstumu (antraeilių sijų jungimo vietoje).

Antraeilių sijų pritvirtinimas

Antraeilės sijos pritvirtinamos prie skersinių standumo briaunų taip:

– antraeilės sijos S-1 pritvirtinamos normalaus tikslumo varžtais, kurių d = 25 mm.

– antraeilės sijos S-2 pritvirtinamos normalaus tikslumo varžtais, kurių d = 25 mm.

Sijos pritvirtinamos taip, kad pagrindinės sijos ir antraeilių pakloto sijų viršutinių juostų aukštis būtų viename lygyje.

Kolonos

Darbo aikštelės kolonos sukonstruotos iš dviejų valcuotų lovinių profilių, sujungtų antdėklais, t.y. spragotinio skerspjūvio. Jos sudarytos iš dviejų Nr 27 lovinių profiliuočių. Loviniai profiliuočiai kas 110 cm tarpusavyje sujungti metaliniais antdėklais. Antdėklų storis ta= 10 mm, plotis

ba= 160 mm.

1. Darbo aikštelės konstrukcinės schemos sudarymas

Darbo aikštelės projektavimo nuoseklumas:

– atsižvelgiant į konstrukcijų svarbą, pastato eksploatacines sąlygas, nustatoma konstrukcijų grupė (1, 2, 3 ar 4), parenkamas plienas [1, 3.1 lent., 15 p];

– apskaičiuojama pastovioji apkrova ( konstrukcijų savitasis sunkis) ir kintamoji ( naudojimo apkrova, technologinės įrangos sunkis), sudaromi antraeilių sijų išdėstymo galimi variantai;

– apskaičiuojamas paklotas (tuo atveju, kai jis metalinis);

– sudaroma skaičiuojamoji schema, apskaičiuojami maksimalūs lenkimo momentai, nustatomi antraeilių valcuotų sijų skerspjūviai ir, atlikus ekonominių skaičiavimų analizę, išrenkamas optimaliausias sprendimas ;

– atliekamas preliminarinis pagrindinės sijos skerspjūvio matmenų skaičiavimas (nustatymas) ir numatomas antraeilių sijų jungties prie pagrindinių (pirmaeilių) pobūdis;

– atliekamas išsamus pagrindinės sijos skaičiavimas;

– atliekamas varžtinių ir virintinių jungčių skaičiavimas.

PASTABOS:

– Visi skaičiavimai privalo būti iliustruoti, t.y. sudaromos skaičiuojamosios schemos ir eskizai.

– – Apkrovų duomenys (reikalui esant ir pasikartojančių skaičiavimų duomenys) įrašomi į lenteles. Prieš kiekvieną lentelę turi būti jungiamasis sakinys, pavyzdžiui:

Konstrukcijų savitojo sunkio skaičiavimai pateikiami 3.1 lentelėje.

– Kiekviena lentelė turi turėti pavadinimą, numerį, kuris rašomas viršutiniame kairiajame kampe. Lentelių pavadinimai rašomi per vieną pt mažesniu šriftu, pavyzdžiui:

3.1 lentelė. Pakloto konstrukcijų savitojo sunkio skaičiavimo rezultatai

– Lentelės grafose būtina pateikti užrašomo dydžio žymenį ir matavimo vienetus.

– Grafikai braižomi ant milimetrinio popieriaus pieštuku arba naudojant kompiuterius. Grafikai, kaip ir bet kokie paveikslai yra numeruojami. Grafiko numeris ir jo pavadinimas rašomi po juo, per vieną pt mažesniu šriftu.

– Darbo pabaigoje pateikiamas naudotos literatūros sąrašas.

Ginantis darbą studentas privalo mokėti paaiškinti skaičiavimui priimamus duomenis, gebėti paaiškinti gautus rezultatus bei priklausomybes, atsakyti į visus kontrolinius klausimus, pateiktus kiekvienos konstrukcijos skaičiavimo etapuose.

Visi kursinių. darbų
skaičiavimai ir brėžiniai tikrinami dėstytojo. Po tikrinimo turi būti pataisomos dėstytojo nurodytos klaidos. Semestro pabaigoje kursinis projektas (skaičiavimai ir brėžiniai) susegami į vieną segtuvą. Segtuvo pradžioje įsegamas titulinis lapas,turinys, užduotis projektavimui. Segtuvas su patikrintais ir ištaisytais darbais atiduodamas projektavimo darbams vadovavusiam dėstytojui.

Projektuojamas karkasinės konstrukcinės schemos sijinis perdenginys. Ant karkaso kolonų remiamos pagrindinės sijos. Statmena kryptimi pagrindinėms sijoms orientuojamos antraeilės sijos, kurios prie pagrindinių sijų sąstandų tvirtinamos varžtais. Antraeilių ir pirmaeilių sijų viršutinės juostos altitudės tapatingos. Ant sijinio pakloto klojamos gelžbetoninės plokštės, konstruojama akmens masės plytelių danga. Sijinio perdenginio (darbo aikštelės konstrukcijų ) montažinė schema pateikiama 1.2 paveiksle:

1.2 pav. Darbo aikštelės montažinė schema

2. Pakloto sijos

Atliekamas variantinis projektavimas. Atstumai tarp pakloto sijų priimami pagal konstravimo patarimus.

I-as variantas

jei b =1,5…2m q = 15…20 kN/m2 tp=10cm

II-as variantas

jei b =2,1…2,5m q = 15…20 kN/m2 tp=12cm

Čia b – atstumas tarp sijų , p – racionalus sijų ilgis.

Pakloto ir kitos pagalbinės sijos, priklausomai nuo pakloto tipo, technologinės įrangos išdėstymo ypatumų ir naudojimo apkrovų intensyvumo, dėstomos skirtingais “žingsniais”:

– kai paklotas konstruojamas iš sijų ir plieno lakštų, tai žingsnis tarp pakloto (antraeilių) sijų rekomenduojamas nuo 0,6 iki 1,8 m;

– kai paklotas konstruojamas iš metalinių sijų ir gelžbetoninių plokščių, tai žingsnis tarp pakloto (antraeilių) sijų rekomenduojamas nuo 1,5 iki 6 m t.y. atitinkantis standartinių, unifikuotų gelžbetoninių plokščių gabaritinius matmenis.

Gelžbetoninių plokščių perdangos storį rekomenduojama priimti taip (kai naudojimo apkrovos intensyvumas siekia nuo 15 iki 30 kN/m2):

– kai skaičiuojamasis tarpatramis (žingsnis tarp pagalbinių sijų) 1,5-2 m …………10 -12 cm;

– kai skaičiuojamasis tarpatramis (žingsnis tarp pagalbinių sijų) 2,1-2,5 m ………12-14 cm;

– kai skaičiuojamasis tarpatramis (žingsnis tarp pagalbinių sijų) 2,6-3 m ………14-16 cm.

Metalo lakštų storį, priklausomai nuo naudojimo apkrovos intensyvumo, rekomenduojama priimti taip:

– Q = 10 kN/m, tai lakšto storis t = 6 mm;

– Q = 10 –20 kN/m, tai lakšto storis t = 6 mm;

– Q20 kN/m, tai lakšto storis t =10…14 mm.

2.1. I varianto projektavimas

Atstumai (žingsnis) tarp sijų 1,6m, sijų skaičius n = 9 vnt.

Pakloto sijas veikiančių apkrovų skaičiavimas pateikiamas 1 lentelėje .

1 lentelė. Pastovios ir kintamos pakloto apkrovos

Eil.Nr.

Apkrovos pavadinimas Charakteristinė

apkrova

qk kN/m2 Dalinis apkrovos patikimumo

koeficientas

G Skaičiuotinė

apkrova

qd kN/m2

1

2

3

4

5 Keramikinės plytelės t =10mm

 =15 kN/ m3

Išlyginamasis b. sluoksnis t =20mm

=20 kN/m3

Gelžbetoninė plokštė t =100mm

=25 kN/m3

Pakloto sija (kai naudojimo apkrovos intensyvumas 0,15…0,30 kN/m2)

IŠ VISO pastovi apkrova:

Naudojimo apkrova Q 0,15

0,4

2,5

0,3

3,21

10,0 1,3

1,3

1,3

1,3

1,2 0,195

0,52

3,25

0,39

3,56

12,0

G – dalinis apkrovos patikimumo koeficientas lit.1, lent.1, psl.3

Apkrovų sloginys į pakloto (perdangos) sijas:

– charakteristinės qk=(gk+Qk)b = (3,21+10,0)1,6 = 21,14 kN/m ;

– skaičiuotinės qd=(g+Q)b = (3,56+12,0)1,6 = 24,10 kN/m .

Pastaba – brėžinyje qk yra pažymėta qn, o qd yra pažymėta tiktai q raide.

Pakloto sija S-1

3 pav. Sijos S-1 skaičiuojamoji schema

Pastaba: pagal naują STR –ą vietoje Mmax reikia rašyti MEd , o vietoje Qmax reikia rašyti VEd.

Skaičiuojame maksimalias įrąžas:

(MEd) Apskaičiuojame reikalingą atsparumo momentą:

lit.5, lent.39, psl.14cpl = 1,12 – koeficientas, leidžiantis įvertinti ribotas plastines deformacijas, priimamas iš 4.5 lentelės. lit.1, lent.4.5, psl.39

c = 1,1 – konstrukcijos darbo sąlygų koeficientas lit.5, lent.6, psl.8

fy,d = 213,63 MPa lit.5, lent.51, psl.64Priimame dvitėjinį profilį Nr.36, IPE 360 pagal Din 1025 EURONORM 19-57 EN 10034, kurio sienelės storis s = 8 mm, kurio Wx =743 cm3

Jx = 13380 cm4

q = 48,6 kg/m

Apskaičiuojame šlyties įtempius

Čia fsd = 0,58 , c =0,95.

Tikriname stiprumą:Tikriname standumą (tinkamumo ribinis būvis):

lit.7, psl.131.

STR 2.05.04:2003

E=2,10105 MPa – plieno tamprumo modulis lit.5, lent.63, psl.72

STR 2.05.04:2003 [7.4] lentelė 17.1

Sijos standumas yra pakankamas – įlinkis neviršija ribinio

Pakloto sija S-2

4 pav. Sijos S-2 skaičiuojamoji schema

Skaičiuojame maksimalias įrąžas:

Apskaičiuojame reikalingą atsparumo momentą:

Priimame
profiliuotį IPE 200 (Nr.20) pagal Din 1025 EURONORM 19-57 EN 10034, kurio sienelės storis s =5,6 mm, Wx =184 cm3

Jx = 1840 cm4

q = 21,0 kg/m.

Saugos ribinis būvis. Sijos stiprumo sąlygos.

Apskaičiuojame šlyties įtempius:

Čia fsd = 0,58 , c =0,95.

Išvada: Sijos skerspjūvio kerpamasis stipruma maksimalios skersinės jėgos veikimo vietoje yra pakankamas.

Tikriname stiprumą:

 Sijos skerspjūvio lenkiamasis stiprumas yra pakankamas. Tikriname standumą (įlinkį):

lit.7, psl.131.

STR 2.05.04:2003 [7.4] lentelė 17.1

Sijos standumas yra pakankamas – įlinkis neviršija ribinio

2.2 II varianto projektavimas

Atstumai tarp sijų 2,24m, sijų skaičius n = 5 vnt.

Pakloto sijas veikiančių apkrovų skaičiavimas pateikiamas 2 lentelėje .

2 lentelė. Pastovios ir kintamos pakloto apkrovos

EilėsNr.

Apkrovos pavadinimas Charakteristinė

apkrova

qk kN/m2 Dalinis apkrovos patikimumo

koeficientas

G Skaičiuotinė

apkrova

qd kN/m2

1

2

3

4 Keramikinės plytelės t =0,01

=15 kN/m3

Išlyginamasis b. sluoksnis t =30mm

=20 kN/m3

Gelžbetoninė plokštė t =120mm

=25 kN/m3

Pakloto sija (kai naudojimo apkrovos intensyvumas 0,15…0,30 kN/m2)

IŠ VISO pastovi apkrova:

Naudojimo apkrova Q 0,15

0,6

3,0

0,3

3,71

10,0 1,3

1,3

1,3

1,3

1,35 0,195

0,78

3,9

0,39

4,11

12,0

t – apkrovos dalinis patikimumo koeficientas lit.1, lent.1, psl.3

Apkrovų sloginys į pakloto sijas:

– charakteristinės qk=(gk+pk)b = (3,71+10,0)2,4 = 32,90 kN/m;

– skaičiuotinės q=(g+p)b = (4,11+12,0)2,4 = 38,66 kN/m.

Pakloto sija S-1

5 pav. Sijos S-1 skaičiuojamoji schema

Skaičiuojame maksimalias įrąžas:

(MEd)

Apskaičiuojame reikalingą atsparumo momentą:

Priimame dvitėjinį Nr.40, IPE 400 pagal Din 1025 EURONORM 19-57 EN 10034, kurio sienelės storis s =8,6 mm, kurio: Wx =947 cm3

Jx = 18930 cm4

g = 56,1 kg/m

Apskaičiuojame šlyties įtempius

Čia fsd = 0,58 , c =0,95.

Tikriname stiprumą:Tikriname standumą:

lit.7, psl.131.

STR 2.05.04:2003 [7.4] lentelė 17.1

Sijos standumas yra pakankamas – įlinkis neviršija ribinio

Pakloto sija S-2

6 pav. Sijos S-2 skaičiuojamoji schema

Skaičiuojame maksimalias įrąžas:

(MEd)

Apskaičiuojame reikalingą atsparumo momentą:

Priimame dvitejinį skerspjūvį, profiliuočio Nr.24, IPE 240 pagal Din 1025 EURONORM 19-57 EN 10034, kurio sienelės storis s =6,2 mm, kurio skerspjūvio geometrinės charakteristikos tokios:

Wx =289 cm3

Jx = 3460 cm4

g = 27,3 kg/m.

Saugos ribinis būvis. Sijos stiprumo sąlygos.

Apskaičiuojame šlyties įtempius:

Čia fsd = 0,58 , c =0,95.

Sijos skerspjūvio kerpamasis stipruma maksimalios skersinės jėgos veikimo vietoje yra pakankamas.

Tikriname stiprumą:

 Sijos skerspjūvio lenkiamasis stiprumas yra pakankamas.

Tikriname standumą:

lit.7, psl.131.

STR 2.05.04:2003 [7.4] lentelė 17.1

Sijos standumas yra pakankamas – įlinkis neviršija ribinio

3. Pakloto sijų išdėstymo variantų palyginimas

Ekonominio palyginimo skaičiavimų rezultatai suvedami į 3 ir 4 lenteles.

3 lentelė. Medžiagų kiekiai paklotui

Var. S-1 S-2

Ilgis,

mm Kiekis

vnt Bendr.

ilgis, m 1m

svoris, kg Bendras

svoris, t Ilgis,

mm Kiekis

vnt Bendr.

ilgis, m 1m

svoris, kg Bendras

svoris, t

1 6800 36 244,8 48,6 11,897 3800 18 68,4 21,0 1,436

2 6800 24 163,2 56,1 9,156 3800 12 45,6 27,3 1,245

4 lentelė. Pakloto medžiagų kainos

Var. Perdang.

g/b plokš. kiekis, m3 Sijų plieno

kiekis,

t Vertė, Lt Bendroji

vertė

Lt

Plieno

1tonos IŠ VISO g/b 1m3 IŠ VISO

1 55,68 13,333 1200 15999,60 600 33408,0 49407,60

2 70,16 10,401 1200 12481,20 600 42096,0 54577,20

Iš gautų duomenų, racionaliausias pakloto sijų išdėstymas yra 1600mm atstumais.

Pirmasis variantas pigesnis, siekia 49407,60 Lt ir yra 10 pigesnis sprendimas už antrąjį variantą .

Priimame pirmąjį variantą.

4. Pagrindinė sija S-P

Sijų ilgis dažniausiai priklauso nuo technologinių procesų ypatumų. Atstumai tarp jų (žingsnis) dažniausiai priklauso nuo gelžbetoninių plokščių (arba kitokių) standartinių matmenų arba ekonominių skaičiavimų rezultatų. Sijų aukštis priimamas atsižvelgiant į tris sąlygas:

– projektavimo užduotyje nurodomą sijų aukštį hstat; kai projektuojama darbo aikštelė su tiltiniais kranais, tai projektavimo užduotyje būna nurodyta pokraninės sijos apačios ir viršaus altitudės; konstruktorius privalo šį reikalavimą vykdyti;

– minimalus sijos aukštis hmin – esant šiam sijos aukščiui, pastarosios įlinkis vis dar neviršija ribinių
o plieno atsparis išnaudojamas pilnutinai;

– optimalus sijos aukštis hopt. Esmė tokia: sijos svoris gali būti išskaidomas į juostų svorį ir sienutės svorį. Jei suprojektuotume keletą sudėtinės sijos variantų, kur skerspjūvio atsparumo momentai būtų tapatūs, bet jų aukščiai būtų skirtingi, tai paaiškėtų, kad didėjant sienutės aukščiui, jos svoris dėsningai didėja, o juostų svoris -mažėja. Vadinasi optimalus sijos aukštis yra toks, kuriam esant sijos gamybai sunaudojama mažiausiai metalo, o skerspjūvio atsparumo momentas yra lygus arba didesnis už reikalingą.

Optimalaus sijos aukščio nustatymui yra pasiūlyta daug formulių. Tačiau visose formulėse hopt yra dviejų argumentų funkcija: reikalingo skerspjūvio atsparumo momento Wreik ir sienutės storio t arba jos liaunio =h/t, o tai yra nepatogu . Todėl dažniausiai naudojama empirinė formulė susiejanti sienutės storį su jos aukščiu : , kurią atitinkamai transformavus gaunama ši formulė optimaliam sijos skerspjūviui nustatyti, . Abiejose formulėse h ir W apskaičiuoti cm.

Pagrindinės sijos skaičiuojamoji schema pateikiama 7 paveiksle.

7 pav. Pagrindinės (sudėtinės) sijos skaičiuojamoji schema

Įrąžų ir apkrovų apskaičiavimui sudarome pakloto plano scheminį brėžinį, kuriame nurodomas pakloto plotas (ribos) nuo kurio “surenkamas” veikiančių apkrovų intensyvumas pagrindinei sijai, 8 paveikslas.

8 pav. Darbo aikštelės plieninio pakloto plano scheminis brėžinys ;

Apskaičiuojame veikiančias jėgas:qk – charakteristinė pastovios apkrovos ( pakloto sijos, g/b plokščių ir grindų konstrukcijos) vertė yra q k = 3,21 kN/m2 ;

Skaičiuotinė pastovios apkrovos ( pakloto sijos, g/b plokščių ir grindų konstrukcijos) vertė yra

q d =3,56 kN/m2

pk, pd – atitinkamai charakteristinė ir skaičiuotinė naudojimo apkrovos vertė

pk = 10,0 kN/m2

pd = 12,0 kN/m2

q1k – pakloto sijos svoris, kai l1=6,8m

q1k = 48,60kg/m = 0,486 kN/m

q2k – paklotos sijos svoris, kai l2=3,8m

q2k= 21,0 kg/m =0,21 kN/m

Gpagr – pagrindinės sijos masė kg/m

Gpagr =K*L lit.6, form.7.21, psl.116

K =15 … 30

Gpagr = 20*L = 20*14,4 = 288 kg/m =2,88 kN/m

t = 1,3 medžiagos patikimumo koeficientas lit.5, lent.2, psl.5

Kadangi jėgų yra daugiau nei 6, todėl koncentruotas jėgas redukuojame į (sloginį) tolygiai išskirstytą krūvį:

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 2666 žodžiai iš 5302 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.