Simbolizmas
5 (100%) 1 vote

Simbolizmas

SIMBOLIZMAS XIXa pab- Xxa pr.

Pirmà kartà terminà panaudojo Þ. Moresas.

Principai:

1. Neigia logikà, teigdami, kad privalu remtis emocijomis, instinktais.

2. Skaitytojà reikia paveikti netikëtais efektais, nepaprastais vaizdais, netgi haliucinacijomis

3. Ásivyrauja paslaptingumas, simboliai, nesuvokiami protui.

4. Keièia áspûdþiø suvokimà.

5. Laisva eiliavimo technika (kaip futur.)

6. Naujos temos ir motyvai. Kiekvienas autorius- savo.

7. Nauji þodþiai.

IMPRESIONIZMAS XIXa

1. Raðytojai dëjo vienà prie kito vaizdus, nesistengdamas jø sujungti. Juos jungia bendra nuotaika, jausmai.

2. Veiksmas nëra átemptas.

3. Veikëjai gyvena epizodiðkai, daugiau remiasi jausmais, nuotaikomis.

4. Veiksmas koncentruojamas materialinio pasaulio ribose.

5. Daug subjektyvumo (skiriasi nuo natûralizmo)

6. Veikëjai gyvena epizodiðkai, daugiau remiasi jausmais, nuotaikomis.

7. Veiksmas koncentruojamas materialinio pasaulio ribose.

8. Daug subjektyvumo (skiriasi nuo natûralizmo)

NATÛRALIZMAS XIXa.

Didelæ reikðmæ turëjo pozityvizmas. Kûrë faktais paremtà filosofijà. Pripaþásta patyrimu paremtà paþinimà. Kaupë faktus, juos tiksliai uþraðinëdavo. Tikslus tikrovës vaizdavimas

Atsiradimà nulëmë:

1. Politiniai ávykiai

2. Mokslo pasiekimai

BRUOÞAI:

1. Þmogaus charakteris grindþiamas biologiniais dësniais.

2. Atsisako tipø, o pasirenka ádomius, atsitiktinius reiðkinius

3. Vaizdavo tiksliai, argumentuotai, rëmësi autentiðkais dokumentais.

4. Vaizduoja apnuogintà gyvenimà, be TABU.

5. Ne aplinka formuoja charakterá, o paveldimumas.