Skyrybos1
5 (100%) 1 vote

Skyrybos1Išsiskyrusių šeimų apžvalga psichopedagoginiu

ir socialiniu aspektu

KLAIPĖDA,2003

Turinys

ĮVADAS………………………………………………………………………………3

1. Skyrybų proceso esmė

1.1 Skyrybų supratimas……………………………………………………4 – 5

1.2 Skyrybų stadijos……………………………………………………….….5

1.3 Socializacijos samprata ……………………………………………..5 – 6

2. Skyrybų pasekmės šeimai

2.1 Nepilna šeima ir vaikas………………………………………………..7 – 8

2.2 Vaiko santykis su nepilna šeima……………………………………..8 – 10

2.3 Emocinių išgyvenimų svarba vaiko socializacijai………………………10

2.4 Skyrybų, kaip įvykusio fakto, išgyvenimas…………………………10 – 12

IŠVADOS……………………………………………………………………….13 – 14

LITERATŪRA………………………………………………………………………15

Įvadas

Pastarojo dešimtmečio labai išsamūs tyrimai parodė, jog skyrybos yra tolydžiai trunkantis procesas, kuris kaip reiškinys sparčiai “populiarėja”. Pamažu problemos kaupiasi, kol galų gale vieną dieną supranti, jog visos tos šeimyninės, tave erzinančios smulkmenos, kurios, beje, buvo užgniaužtos kaip nereikšmingos tampa tokios svarbios ir esminės, kad net suabejoji ar nori, jog tokia padėtis tęstųsi ir toliau. Tuomet žmogus ima mąstyti apie tokios nedėkingos situacijos pakeitimą – išsiskyrimą.

Daugelis mokslininkų, kalbėdami apie šeimos išyrimą, šį įvykį apibūdina, kaip žudantį šeimą, kuris vienaip ar kitaip įtakoja tos šeimos narių gyvenimą, tiek vaikų, tiek ir tėvų. Kalbant apie skyrybas, negalima nepaminėti jų poveikio vaikui ar vaikams, kurie kaip niekas kitas šį įvykį gali išgyventi labai skaudžiai. Juk jie supranta, jog greitai padėtis pasikeis, ir jie neteks vieno iš jiems svarbiausių žmonių jų gyvenime. Ir blogiausia, jog jie nežino kaip tai sustabdyti, kaip įtikinti tėvus pasilikti kartu. Tuomet toks bejėgiškumas ima vaiką graužti, jis pradeda abejoti ar jis nėra kaltas dėl susiklosčiusios situacijos. Tad tėvams labai svarbu su vaiku kalbėti ir pamėginti jam išaiškinti, jog jis dėl tokio tėvų sprendimo išsiskirti nėra kaltas.

Šeima – pirmoji ir svarbiausia vaiko institucija, nuo kurios priklauso tiek jo paties socializacija, tiek jo dvasinis, moralinis, dvasinis tobulėjimas ir net pritapimas bendraamžių grupėje. Ne paslaptis, jog išsiskyrusių šeimų vaikai jaučiasi menkesni tarp savo bendraamžių, kurių šeimos yra darnios. Be to vaikai netenka realios galimybės turėti pavyzdžio susipažįstant su savo socialiniais vaidmenimis visuomenėje.

Referato objektas – skyrybas išgyvenančios šeimos nariai.

Referato tikslas – parengti išsiskyrusių šeimų apžvalgą socialiniu psichologiniu aspektu.

Referato uždaviniai:

Ø Išanalizuoti skyrybų sampratą.

Ø Išanalizuoti išsiskyrusias šeimas socialiniu, pedagoginiu ir psichologiniu aspektais.

Ø Išanalizuoti skyrybų poveikį vaiko socializacijai.

1. SKYRYBŲ PROCESO ESMĖ

Šeima – svarbiausias veiksnys, apsprendžiantis vaiko

asmenybės tapsmą. Šeimos ryšiai bei tėvų santykiai su vaiku šiam

yra pirmasis ir įtaigiausias bendravimo modelis.

(Navaitis G. V.: 1998. P. 17.)

1.1 Skyrybų supratimas.

Santuokos nutraukimas vadinamas skyrybomis. Skyrybos – gana plačiai įsigalėjęs reiškinys šiuolaikiniame pasaulyje. Skyrybos kaip fenomenas plačiai analizuojamas sociologų; psichologiniai santuokos nutraukimo veiksniai ir jų padariniai gvildenami psichologų darbuose. Pedagogams itin rūpi skyrybų poveikis šeimoje augančių vaikų personalizacijai ir socializacijai.

Dažniausiai nurodomos tokios skyrybų priežastys (Miškinis, 1993):

– Vieno iš sutuoktinių (dažniausiai vyro) girtavimas;

– Charakterio nesutapimas;

– Lytinė nedermė;

– Bendrosios kultūros stoka;

– Lengvabūdiškumas;

– Pavydas;

– Neištikimybė;

– Ikivedybiniai lytiniai santykiai;

– Santuoką sudaro skirtingų tautybių asmenys;

– Migracija, urbanizacija, mokslinė techninė revoliucija;

– Išsilavinimo skirtumas.

(Rupšienė L. Klaipėda, 2001. P. 75.)

Skyrybos – skaudžiausias šeimą žudantis veiksnys, nes jis daugiau ar mažiau paliečia ir tėvų, ir vaikų gyvenimą. Moksliškam skyrybų esmės ir jų laisvės supratimui iki šiol tebetrukdo du priešingi požiūriai. Vieni tvirtina, kaip rašo N. Solovjovas, kad skyrybos yra amoralus reiškinys, didžiausia žmonių tragedija ir nelaimė, o jų skaičiaus didėjimas yra šeimos kaip tokios apskritai irimas. Kiti pripažindami skyrybų laisvę, vienaip ar kitaip menkina dorovinės pareigos šeimai jausmą, šeimos dorovingumo esmę. Apskritai skyrybos nėra propaguotinas reiškinys. Stengtis išsaugoti šeimą, o kartu ir tautos moralinį, dvasinį , socialinį gyvenimą – kiekvieno doro piliečio pareiga.

Skyrybos yra tolydžio trunkąs vientisas procesas. Tai trumpesnis ar ilgesnis vyksmas, daugelio veiksnių sąlygotas reiškinys. Šis procesas priklauso nuo socialinių ( žmonių

migracija, miestų augimas ir kt.) ir
psichologinių ( psichologinis suderinamumas ir kt.) veiksnių tarpusavio sąveikos.

Skyrybos priklauso ir nuo sutuoktinių gyvenimo sąlygų komplekso, buities kitimo, jų pačių kaip asmenybių vystymosi, kartu išgyvento laiko, nuo jų požiūrio į tai, kas dedasi šeimoje, pagaliau nuo įvairų atsitiktinumų ( netikėtų pažinčių ir kt.). Daugelio sutuoktinių tarpusavio nesugyveninamumo, jų nesuderinamumo ir pagaliau skyrybų priežastis kartais slypi smulkiose, kasdien jų šeimą supančiose aplinkybėse, kurios sukelia didelius dvasinius konfliktus, nors iš išorės jie atrodo per daug paprasti.

(Z. Bajoriūnas. V.: Jošara, 1997. P. 212 – 214.)

1.2 Skyrybų stadijos.

Kiekvienos šeimos skyrybų procesas yra skirtingas, nevienodai skausmingas ir dramatiškas. Tačiau skyrybose yra daug kas bendra.

Galima sąlyginai išskirti 4 skyrybų stadijas:

Ø Emocinės skyrybos;

Ø “Fizinės” skyrybos; sutuoktiniai dažniausiai laikinai kažkur išvažiuoja. Tuo laikotarpiu jie galvoja apie juridines skyrybas, bet jų nelaiko geriausia išeitimi iš susidariusios padėties, kol dar yra potencinių galimybių atstatyti tarpusavio santykius šeimoje;

Ø “Bandomosios” skyrybos, arba atsiskyrimas. Vienas arba du sutuoktiniai mano, jog skyrybos jiems yra priimtinas dalykas, bet dar nesiryžta daryti paskutinį žingsnį. Skyrybų problema jau svarstoma atvirai, sutuoktiniai gyvena atskirai, kad galėtų įsitikinti, ar jiems kyla noras atstatyti santykius. Tokios “bandomosios” skyrybos paprastai nepadeda atstatyti santykius;

Ø Juridinės skyrybos; sutuoktiniai santuoką nutraukia teisme, įregistruoja šį faktą civilinės metrikacijos skyriuje ir jame gauna ištuokos liudijimą.

(Z. Bajoriūnas. V.: Jošara, 1997. P. 214 – 215.)

1.3 Socializacijos samprata

SOCIALIZACIJA – individo tapsmas visuomeniniu žmogumi, asmenybe.

(Tarptautinių žodžių žodynas. V.: 1985)

Jau nuo pat gimimo žmogaus gyvenimui būdingas socialumas. Vos gimusį kūdikį supa žmonės, kurie bendrauja su juo, tenkina pagrindinius jo poreikius. Kūdikiai ir maži vaikai yra beveik visiškai priklausomi nuo savo socialinės aplinkos, bet net ir tada jie yra aktyvūs socializacijos dalyviai. Mažyliai net daro poveikį savo tėvams, kaip šie turi elgtis, tuo tarpu patys vaikai yra socializuojami. Tuo gyvenimo laikotarpiu, kai vaikas yra bejėgiškiausias, jis daro didžiausią poveikį suaugusiems savo aplinkoje.

(Litvinienė.J. Klaipėda , 2002. P. 6.)

Žmogus kaip individas ir kaip asmuo prasideda dar prieš kūdikio atėjimą į šį pasaulį. Taigi motina, šeima neša pagrindinę atsakomybę už vaiką, būsimą žmogų. Žmogaus vystimasis, jo auklėjimas ir socializavimas – integravimasis į visuomenę – organiškai susiję procesai. O tai ir sudaro auklėjimo sunkumus, nes visuomenė, jos gyvenimo būdas, žmonių bendravimo formos nuolat kinta, todėl ir auklėjimas negali būti vienodas. Visais laikais visame žemės rutulyje, šeima užima dėkingą padėtį, kadangi būtent šeimoje pirmiausia ir atsispindi kasdieninis visuomenės gyvenimas, nes tėvai yra visuomeninio gyvenimo dalyviai. Šeima – atvira socialinė institucija, jautri įvairiems išoriniams poveikiams.

1 schema: šeimos ir visuomeninis poveikis vaiko socializavimui

šeima visuomenė

šeimos nario (vaiko)

socializavimas

Žmogus susidurdamas su sau lygiais kitais žmonėmis, stengiasi juos suprasti, lygiuotis į juos, netgi juos pralenkti, t.y socializuotis, įaugti į visuomenę. Ypač aktualus yra kito žmogaus pavyzdys, parama.

(Vaitkevičius J. Egalda, 1995. P. 194, 267.)

2. SKYRYBŲ PASEKMĖS ŠEIMAI

2.1 Nepilna šeima ir vaikas

XX a. antroje pusėje, ypač paskutiniais dešimtmečiais, išryškėja naujas šeimos tipas – nepilna šeima. Nepilna šeima yra tokia šeima, kurioje nėra vieno ar kelių tarpusavio santykių subjektų – vyro, žmonos, tėvo, motinos, vaikų. Kadangi čia šeima bus analizuojama psichopedagoginiu aspektu, tai nepilna šeima – tai šeima, kurioje yra vienas ar keli vaikai, bet nėra vieno iš gimdytojų – tėvo ar motinos.

Dažniausiai nepilnos šeimos atsiradimo priežastis – sutuoktinių skyrybos. Iš dalies tai nepeiktinas reiškinys, susijęs su socialine pažanga. Iš tikrųjų, kai bendras sutuoktinių gyvenimas tampa beprasmis, jis žemina žmogiškąjį orumą, traumuoja vaikus, tokiu atveju skyrybos – vienintelė išeitis. Šios nuomonės laikosi daugelis mokslininkų.

Po ištuokos susituokia kas antras vyras ir kas trečia moteris. Vadinasi, moters padėtis šiuo požiūriu yra blogesnė.

Mažiau psichologinių traumų patiria moterys, kurios emocines skyrybas išgyveno kur kas anksčiau, negu jos buvo juridiškai įformintos. Jos jau seniai nesiejo savo ateities planų su sutuoktiniu ir dažniausiai patys nusprendžia skirtis. Kitaip yra su tomis moterimis, kurioms žinia apie skyrybas pasirodė nelaukta. Jos iki paskutinio momento tikėjo galimybe išsaugoti šeimą. Po skyrybų tokios moterys kenčia didelę depresiją, nusivylimą, patiria vienišumo ir atstumtosios jausmus, sunkiai įsijaučia į naują, išsiskyrusiosios vaidmenį.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1368 žodžiai iš 4407 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.