Slaugos pagrindu egzamino atsakymai bilietas
5 (100%) 1 vote

Slaugos pagrindu egzamino atsakymai bilietas

Slaugos profesija: istorinė apžvalga.

Šiuolaikinėj slaugai įtakos turėjo 3 rūpybos sistemos. 1 – savirūpą teikė liaudies gydytojai, akušerės. 2 – atsirado su krikščionybe, egzistavo greta 1 sistemos, kol buvo sukurta dabartinė medicina. Iki krikščionybės buvo ligoninių tipo prieglaudos namai keliautojams bei seniems žm. Manoma, kad 1 ligoninė įkurta dar prieš 350 m. iki Kr. Romoje. Krikščioniškosios organizacijos teikė paslaugas skurstantiesiems, benamiams. Slaugytojai tada mokėsi tik praktikoj. 3 sistema – 19 a. pabaigoj, kai buvo daug atradimų medicinoj. Aseptika, rentgeno spinduliai. F. Naitingail. 1860m. – “Pastabos apie slaugą” – kiekvienam pac-tui reikalinga individuali slauga. Vėliau slaugytojs moė gydytojai. Nuo 1945m. – sl. tikslu buvo f-jų ir užduočių vykdymas, o ne dėmesys žm-ui. 1961m. – ypatinga sl-jo ir pac-to tarpusavio bendravimo sl.1964m. – būtina pagrįsti sl. praktiką teorinėmis žiniomis. 1966 – Henderson sl. modelis.

Šiuolaikinės slaugos samprata ir apibrėžimas. Slaugos tikslai ir uždaviniai

Slauga – veiksmai, padedantys sergančiam ar sveikam individui išsaugoti savo sveikatą arba ją grąžinti taip, kad galėtų savarankiškai gyventi ir apsitarnauti, būtų kuo mažiau priklausomas nuo kitų.

Tikslai: 1. slaugyti įv. Amžiaus sveikus ir sergančius žmones; 2. padėti jiems, jų šeimoms suprasti ir siekti fiz., psich. ir soc. sveikatos; 3. planuoti ir organizuoti slaugą; 4. ugdyti sveikatą, mokyti sveikos gyvensenos; 5. skatinti pac-tą ir jo šeimą aktyviai dalyvauti pac-to slaugymo veikloje, skatinti savirūpybą, pac-to pasitikėjimą savimi; 6. padėti ligoniui po sunkių ligų greičiau sugrįžti į visuomene ir adaptuotis; 7. mokyti pac-tus; 8. bendradarbiauti su kt. specialistais ir institucijom; 9. gilinti ir tobulinti savo žinias, diegti naujoves į praktiką.

Uždaviniai:nustatyti probemą, pritaikyti t.t. slaugos modelį.

Slaugos sritys. Bendruomenės ir klinikinės skaugos sampratos. Sl. Specialybės, subspec., f-jos, pareigos, teises. Sl etika.

Klinikinė sl. – 2 ir 3 sveikatos priežiūros įst. Būdingas glaudus bendradarbiavimas su gydytojais ir mažesnis slaugytojo savarankiškumas. Sl planas trumpas. Bendruomenės sl. – 1 sveik. priežiūros įst. Slaugytojas atlieka ne tik visas BPS f-jas, bet ir organizuoja, planuoja ir vykdo namų slaugą, konsultuoja, moko ligonius.

Spec. ir subspec.: 1. BPS; 2. SPS: akušerės, anestezijos ir intens. terapijos, bendruomenės, psich. sveikatos, vaikų, operacinės. Sl. f-jos: žr. viršuj. Pareigos: 1. stebėti pac-tų sveikatos pokyčius; 2. planuoti slaugą, pildyti slaugos dokumentus; 3. vykdyti ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką; 4. atlikti gydytojo paskirtas proc.; 5. teikti 1 pagalbą; 6. laikytis aseptikos ir antiseptikos reik.; 7. laikytis etikos reik.; 8. pastebėjus sl. darbuotojo klaidą – pranešti. Teisės: užsiimti sl praktika, neatlikti t.t. proc., jei nėra tinkamų tam sąlygų, jei tai liepė teisės tam neturintis žm., jei jos neatitinka moralinių nuostatų, atsisakyti sup sc-to priežiūra nesusijusių darbų, dalyvautipersonalo susirinkimuose, tobulinti kvalifikaciją, dalyvauti moksl. darbuose, gauti darbui būtinas priemones nuo galimo užsikrėtimo. Etika: gailėstingumo princ., nepakeknkimo princ., autonomijos, lygybės, teisingumo princ.

Sveikata, jos samprata, apibrėžimas. Normalumas. Negalia. Aplinkos poveikis. Sveikatos stiprinimas.

Sveikata – fizinės, soc., dvasinės gerovės būsena; biologinių procesų, vykstančių org-me, darni suma; visų org-mo f-jų darni suma;tai kaip atskiras individas sugeba įgyvendinti savo tixlus ir poreikius, kaip sugeba suvaldyti aplinką; tai ne vien ligos nebūvimas. Negalia – tai bet koks sutrikimas, kuris atima, sumažina arba riboja asmens galimybes užsiimti kasdienine veikla ir jaustis pilnateisiu visuomenės nariu. Sveikatos stiprinimas – 1977m. programa “sveikata visiems” – nėra karo, visiems lygios galimybės, patenkinami esminiai žm-aus poreikiai – pavalgyt, atsigert, WC, aišsilaivinimas, norm. gyvenimo sąlygos, užtikrintas darbas, politinė valia ir žmonių parama. 1997 – 2010. programa: gyventojų mirtingumo mažinimas, gyvenimo trukmės ilginimas, sveikatos santykių teisumas, gyvenimo kokybės gerinimas. Sveikatos mokymas. Sveikatą įtakoja genofondas, apl. veiksniai, politiniai, ekonominiai, soc., kult. Aplinkos – gyvenimo sąlygos ir gyvenimo būdas.

Liga, jos supratimas. Ligos modeliai. Prevencija, jos rūšys. Prevencijos ir gydymo pusiausvyra.

Liga – žalingų veiksnių sukeltas org-mo veiklos sutrikimas, kuris pasireiškia pablogėusiu prisitaikymu prie aplinkos ir suintensyvėjusiomis apsauginėmis org-mo r-jomis. Žalingi veiksniai – aplinkos, soc. aplinka, vidiniai veiksniai (įpročiai, paveldimumas).Etapai – inkubacinis, ligos įsigaliojimas, įsibėgimas, pasveikimas – perėjimas į lėtinę formą – mirtis.

Ūmi (2-3 sav. ryškūs požymiai), poūmė (3-6 sav.), lėtinė (6sav., prasideda nestaigiai). Ligos modeliai: 1. Liga kaip Dievo bausmė; 2. Aparato klaidos modelis; 3. Socialinis medicininis (liga kaip aplinkos veikimo rezultatas įgimtai žm-aus sandarai); 4. Psichosociosomatinis. Prevencija:

1.bendroji – gera mityba, grynas oras… 2. specialioji – pragulų profilaktika… Pirminė prevencija – veiksmai, kuriais mažinamas ligos kilimo pavojus arba gerinama
gyvenimo kokybė.Antrinė – ankstyvos stadijos simptomų nust., norint sutrumpinti ligos laikotarpį. Tretinė – veiksmai, užkertantys kelią ligų atkritimui, chroniškam būklės ar organo f-jos silpnėjimui.

Žmogus kaip pacientas. Žmogaus poreikiai ir jų motyvacija. R-ja į ligą. Pac-tų teisės.

Pac-tas – ligonis arba nelionis, kuris kreipiasi į svekatos priežiūros specialistus. Kai vyksta funkciniai org-mo sutrikimai – suaktyvėja apsauginės r-jos, atsiranda įv. pokyčiai, psichologinė krizė. Reikia žmogui padėti.Gydymo eiga priklausys nuo pirminio susitikimo gydytojo su pac-tu. Žm-aus poreikiai ir jų motyvacija: pagal Maslovo motyvų teorija – 1. fiziologiniai poreikiai (alkis, troškulys, miegas, lyt. potraukis); 2. saugumo poreikis; 3. tarpusavio ryšio ir meilės poreikis; 4. pagarbos poreikis; 5. savirealizacijos arba augimo poreikiai. Pac-to r-ja į ligą: neadekvati, adekvati, normali, šokas. Pac-tų teisės: 1. į kokybišką sveikatos priežiūrą (visi turi lygias teises, teisė į jo garbę ir orumą, t.b. duodamos tik moksliškai pagrįstos nuskausminamos medž., organai negali b. naudojami komerciškai); 2.į sveikatos priežiūros prieinamumą; 3. teisė pasirinkti gydytoją, slaugę, įstaigą; 4. teisę į info; 5. pac-to dalyvavimas mokymo procese ir biomedicinos tyrymuose; 6. teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas, atsisakyti gydymo; 7. teisė nažinoti; 8. privates gyvenimo neliečiamumas; 9. konfedencialumas.

Šiuolaikinės slaugos teorijos ir modeliai. Jų ištakos, sudėtinės dalys.

1860m. – Naitingail. “Pastabos apie slaugą”. Kiekvienam pac-tui reikalinga individuali slauga. Reikia vertinti situacija. Infekcijų pavojus, asmens higienos reikalavimų laikymas. 1950-60m. bandoma analizuot atskirų priemonių svarbą slaugos procese. Ypatinga slaugytojo ir pac-to tarpusavio bendravimo svarba (1961)/ 1964 – būtina slaugos praktiką pagrįsti teorija.Ne tik gydyti, bet ir mokyti.1966 pateiktas Virginijos Henderson sl. modelis – sl. t.b. taikoma ne tik sergantiems.1970 – Marta Rogers –sveikatą įtakoja apl. veiksniai, todel reikia siekt harmonijos su apl. 1971-85 – Neuman – sveikatos sistemų modelis. Roy – adaptacijos modelis. Vatson – žmogiškojo rūpinimosi modelis. Suma sumarum – pac-tu poreikiai – patys svarbiausi, sl. t.b. nukreipta į gydymo tikslus, problemas. Sl. – ne gydymas, o problemų išsprendimas.

Henderson, Roper, Orem slaugos modeliai.

V. Henderson: slauga – tai pagalba individui (sveikam ar sergančiam) atlikti tuos veiksmus, kurie išsaugo ir grąžina sveikatą arba leidžia ramiai numirti, kuriuos jis atliktų ir pats, jei turėtų pakankamai jėjų, noro ir žinių. Tikslas – padėti patenkinti savo poreikius (14 gyvyb. veiklų). Sveikata – tai kai žmogus pats pajėgia patenkinti biologinius, psichol. poreikius. Sl. – menas, kuris lb. priklauso nuo asmenybės. Modelio trūkumai – fiziologiniai poreikiai vyrauja virš psichologinių. Orem: žm. turi l. didelį poreikį rūpintis savimi pats ir kuo mažiau būti priklausomas nuo kt. Sl menas – tai sugebėjimas padėti, sugalvojant, pateikiant ir administruojant individualią savirūpos sistemą.Trūkumai – daugiau dėmesio skiriama fizinei, o ne psichosocialinei slaugai. Roper: remiasi visų kt. modelių dalimis. Tai 12 gyvyb. veiklų modelis. Pagr. idėja – žm-aus gyvenias – gyvyb. veiklų visuma, jos yra kiekvienam individualios ir gyvenimo periodais keičiasi, tačiau žm. visalaik stengiasi išlikti savarankiškas. Gyvyb. veiklas veikia: boil., psichol., polit.-ekonom., soc.-kult., aplinkos veiksniai. Kai žm suserga – problemos realios ir potenc. Slaugytoja t. atsižvelgti į pac-to savarank., vertinti poreikius, skatinti daryti sprendimus. Modelio mintis – sl. f-ja – padėti žm-ui išvengti problemos, ją sumažinti, išspręsti, padėti prisitaikyti prie problemų arba jas įveikti.

Pagrindinės gyvybinės veiklos pagal Roper modelį. Įtakojantys faktoriai, veiksniai.

1. Saugios aplinkos palaikymas; 2. Bendravimas; 3. Kvėpavimas; 4. Valgymas, gėrimas; 5. Tuštinimasis, šlapinimasis; 6. Švarinimasis, rengimasis; 7. Kūno t-ros palaikymas; 8. Judėjimas; 9. Darbas ir žaidimai; 10. Lyties raiška; 11. Miegas; 12. Mirimas

Įtakojantys faktoriai: amžius, priklausomybė/nepriklausomybė. Įtakojantys veiksniai: 1. biologiniai; 2. psichologiniai; 3. soc.-kult.; 4. aplinkos; 5. politiniai-ekonominiai.

Slaugos proceso samprata ir svarba. Slaugymo proceso sudėtinės dalys.

Sl. procesas – logiška, sisteminga, nuosekli pac-to priežiūra. Pac-ta reikia vertinti kaip visumą, kurią veikia daugyvė faktorių. Apima 4 etapus: 1. Vertinimas (surinkus t.t. duomenis reikia nustatyti problemas ir poreikius); 2. Planavimas (išdėstyti problemas pagal svarbą, nutarti kokiais būdais jas spręsim, iškeliam tikslą); 3. Veiksmų atlikimas; 4. Įvertinimas.

Slaugos duomenų surinkimas: sl. duomenų rūšys ir šaltiniai. Sl. duomenų surinkimo metodai.

Šaltiniai: 1. Pirminiai – tai tokie duomenys, kuriuos surenka pati sl. – tai tiesiogine info iš pac-to. Svarbiausi duomenų šaltiniaig.b. stebėjimas, pokalbis, apklausa. 2. Antriniai – iš šeimos narių ir giminaičių, slaugos ataskaitos, parangtos kt. slaugytojų ar įstaigų, kt. specialybių atstovų duomenys, kolegu susirinkimai… Metodai: 1. Stebėjimas, tyrinėjimas (stebim būklę, pulsą, KS, t-rą, kt. rodiklius,
išvaizda, protiniai sugebėjimai, sąmonė, atliekame reikalingus tyrimus); 2. Bendravimas ir apklausa (surinkti gyvenimo anamnenę remiantis gyvyb. veiklom); 3. Apibendrinimas (pagal visus duomenis sprendžiame apie pac-tą, jį kankinančius negalavimus, taikome reikiamą gydymą).

Slaugos diagnozavimas. Slaugos duomenų analizė ir interpretavimas. Pac-to slaugos poreikių nustatymas. Slaugos diagnozės suformulavimas. Slaugos ir medicininė diagnozė.

Tam, kad nustatyt diagnozę, reikia surinkti info. Sužinom iš apklausos, iš artimųjų, ligos istorijos, kt. išrašų, iš kolegų. Apžiūra, apčiuopa, auskultacija. Info rinkimas: pagal organų sutrikimą, pagal gyvyb. veiklų sutr., psich., socialines veiklas, pagal įpročius. Problema- tai org-mo sutrikimai, kurie trukdo pac-tui patenkinti poreikius. Sl. problema g.b. reali ir potenciali. Sl. problemos pagal svarbą: gyvybei gręsiančios, niokojančios problemos, gręsiančios gerovei. Sl. diagnozė nust. po problemų įvertinimo. Nustatom sl. poreikių prioritetus. Kokių priemonių imtis, ką gali daryti pats pac-tas, kokia reikalinga globa. Prioritetai g. keistis kiekv. min.Sl. diagnozė – tai pac-to problema + priežastis. Tai sprendimas arba išvada, kurią daro sl., ivertinę duomenis, rodančius kokie pokyčiai, trūkuai ar ribojimai realiai ar potencialiai trukdo patenkinti žm-aus poreikius. Sl. diagn. nebūtinai t.b. susijusi su liga ar patologija. Sl. diagn. bruožai: tai teiginys apie pac-to problemą, tai nuoroda į sv. būklę ar galimą sv. problemą, tai nuoroda į fiz., psich., sociokltūrinę ir dvasinę būklę.

Slaugos planavimas.

Planavimo tikslas – užkirsti kelią, kad potencialios probl. netaptų akivaizdžiomis, sumažinti arba išspręsti akivaizdžias probl. arba padėti žm-ui prie tų probl. prisitaikyti. Planavimo pakopos: 1. nustatyti norimus rezultatus su pac-tu; 2. nust. veiksmus; 3. aptarti sl. planą su pac-tu; 4. aptarti sl. planą su komanda, kad būtų užtikrintas įgyvendinimo tęstinumas. Tikslų nustatymas: ilgalaikiai ir trumpalaikiai. Jie t.b. pasiekiami, aiškiai suformuluoti. Sl. planavimo svarba: įgyvendinama nuosekli, efektyvi, visapusiška ir ilgalaikė slauga, užtikrinamas slaugos tęstinumas, iš anksto numatomos sl. priemonės. Sl. planą sudaro: sl. tikslų suformulavimas, sl. baigčių prognozavimas, sl. veiksmų ir procedūrų numatymas. Prioritetų nustatymas: pirmiausia šalinamos gyvybei grėsmingos būklės. Kai pac-to būklė stabili – veiksmus nustatom kartu su pac-tu ir jo šeima.

Slaugos įvykdymas

Tai nuolatinis duomenų rinkimas, registravimas, darbo vertinimas, būklės stebėjimas, prioritetų nust., dirbti pagal planą. Pagr. slaugos veiksmų grupės: 1. ligoniui reikalingų tyrimų atlikimas (parengimas, bandinio paėmimas, pac-to priežiūra tyrimo metu); 2. gydytojo paskirtų vaistų administravimasir procedūrų atlikimas; 3. slaugos procedūrų atlikimas, kurios užtikrintų norm. gyvyb. veiklų funkcionavimą. Sl procedūrų atlikimas:1. tinkamas gydytojo vaistų administravimas ir procedūrų atlikimas; 2. reikalingų sl. proc. atlikimas; 3.tinkamas ligonio parengimas tyrimams, stebėjimas po; 4. pagalba pac-tui apsitarnaujant; 5. pac-to ir jo šeimos mokymas; 6. pac-to perspėjimas dėl galimų komplikacijų. Prieš atliekant slaugos intervencijas:patikslink gydytojo paskirimus, rankų plovimas, pac-to tapatybės nustatymas, pricatumo užtikrinimas, su intervencija susijusių slaugos problemų įvertinimas, pac-to supažindinimas su numatoma proc. Dažniausiai atliekamos proc.:asmens higienos proc., fizinių duomenų tyrimas, vaistų administravimas, maitinimas, šlapinimosi ir tuštinimosi f-jos priežiūra, šilumos ir šalčio proc., medicininė aseptika, diagnostinės proc.

Slaugos įvertinimas

Rezultatų įvertinimo uždavinys yra nustatyti užsibrėžtų tikslų įvykdymą. Įvertiname stebėjimo, apklausos, tyrinėjimo, bandymo, matavimo būdais. Reikia palyginti su užsibrėžtu tikslu.Jei tikslas ne visai pasiektas: ar iš dalies pasiektas, ar problema lieka nepakitusi, ar problema nepablogėjo, ar nereikia iš naujo aptarti tikslo, ar tikslas netinkamai suformuluotas. Slaugytoja turi įvertinti kiekvieną savo veiksmą ir atliktą procedūrą. Kaip pac-tas toleravo procedūrą, ar neatsirado šalutinių reiškinių ir kokių, ar ligonis patenkintas, kokie nauji duomenys ir problemos pastebėti atliekant proc.Darbo pamainos vertinimas atliekamas perduodant budėjumą. Paprastai pateikiama žodinė info, kita dalis info užrašyta dokumentuose.

Slaugos proceso dokumentinis įforminimas : žodinis ir raštinis pranešimas. Slaugos dokumentacijos tvarkymas. Slaugos istorija.

Dokumentavimo taisyklės: info t.b. aiškiai suformuluota, glausta, be dviprasmybių, užrašoma tik svarbiausia info. Vengiama santrumpų. Žymima data, atlikimo laikas, parašas. Dokumentavimo svarba:kaupiama info, kuri g.b. naudinga ateity, užtikrinamas priežiūros tęstinumas, užtikrinama atsakomybė, gerai išryškėja sl. veiksmų efektyvumas, ši info svarbi kt. komandos nariams. Slaugos planas: sl. diagnozė, tikslai, veiksmai, įvertinimas, data. Pateikti tik svarbiausią info, nesileidžiant į smulkmenas.Visa info t. išlikti konfedenciali net po pac-to mirties. Jei pac-tas atsisakė procedūros – būtinai užrašyk.

Infekcijos kontrolė ir medicininė aseptika. Slaugytojo vaidmuo kontroliuojant infekcijos pasireiškimą. Rankų

būdai.

Higienos norma nustato pac-tų ir darbuotojų infekcinės kontrolės priemones gydymo ir slaugos įstaigose. Joje pateikti darbuotojų sveikatos ir darbo higienos, rankų, naudojamų prietaisų, įrangos, paviršių higieninės priežiūros reikalavimai.Suderinta su ES reikalavimais. Slaugytojo vaidmuo: sl. t. rūpintis apsauga nuo infekuotų ligonių, bei kelio užkirtimu plisti bakterijoms. Priemonės: pirštinės (lateksinės, polietileninės, sterilios), chalatas, prijuostės, kaukės, kepurės, bachilai, akiniai, apsauginis stiklas. Rankos – vienas svarbiausių rizikos faktorių pernešant mikroorg. Plovimas !!! Tikslas – išvengti inf. Pac-to imunitetas silpnėja nuo vaistų, yra pavojus ir po invazinių proc. Infekciją įtakoja: 1. inf šaltinia, kurį reikia izoliuot. Yra atskiros palatos, boksai; 2. perdavimo keliai – oro-lašalinis, kontaktinis, su maistu. Plauk rankas, naudok apsaug. priemones. 3. patekimo vartai – odos vientisumo palaikymas, žaizdų dezinfekcija, asmens švarinimasis, drenažinių sist. priežiūra.4. gerinti pac-to imunitetą. Rankų plovimo būdai: 1. rankų plovimas – tikslas – pašalinti nešvarumus ir laikinus mikroorg. Indik.: prieš atliekant invaz. proc., prieš kontaktus su imliais pac-tais, prieš ir po žaizdos tvarkymo inst-ais, po kontakto su gleivinėm, krauju ar kūno skysčiais, sekretais ar ekskretais, po sąlyčio su užterštais aplinkos obj., po kontakto su inf. ligoniu. Technika – visą rankų paviršių plauti muilu ne mažiau 10 sek., nuplauti vėsiu tekančiu vandeniu, nusausinti rankas vienkart. rankšluosčiu netrinant. Tuo pačiu rankšl. užsukti vandens čiaupą. 2.Rankų antiseptika: tikslas – pašalinti ir sunaikinti laikinus mikroorg. Indik. – prieš kontaktus su imliais ligoniais, pradedant darbą padidintos rizkos skyriuose, po kontakto su ligoniais, turinčiais osod, žaizdos, ž-no inf., prieš atliekant invazines proc. Technika – nusiplovus ir nusausinus rankas, jos trinamos 3-5 ml. spirito, kol išdžiūsta. 3. Chirurginis rankų paruošimas: Tikslas – pašalinti ir sunaikinti laikinus mikroorg. ir pašaliti pastovią mikroflorą. Indik. – prieš operacijas. Technika – nusiplauti rankas iki alkūnių su muilu. Naudoti nagų krapštuką. Nusausinti vienkartiniu rankšluosčiu (atskiras kiekvienai rankai). Dezinfekuot rankas: ant sausu užpilti 5 ml spirito ir trinti iki alkūnių kol pilnai išdžius. Pakartoti dezinf. dar kartą. Apsimauti sterilias perštines ( operuojant kaulą – 2 poras).

Aseptikos reikalavimai gydymo įstaigose. Patalpų, priemonių, instrumentų plovimas. Dezinfekcija. Sterilizavimas. Aseptikos reikalavimai įvairioms slaugos procedūroms.

Šiuo metu Jūs matote 34% šio straipsnio.
Matomi 2532 žodžiai iš 7551 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.