Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus
5 (100%) 1 vote

Socialinė parama šeimoms auginančioms vaikus

ĮVADAS

Vienas pagrindinių socialinės paramos tikslų – tai padėti tenkinti būtiniausius poreikius tiems žmonėms, kurių gaunamos pajamos yra nepakankamos, o gebėjimas pasirūpinti savimi dėl objektyvių, nuo jo nepriklausančių priežasčių yra ribotas. Todėl šeimoms bei vaikams yra mokamos socialinės išmokos ir teikiamos socialinės garantijos bei lengvatos. Valstybinę šeimą ir vaikų rėmimo sistemą sudaro dvi pagrindinės dalys:

1. Nepriklausomai nuo šeimos turto ir pajamų mokamos pašalpos.

2. Mažas pajamas turinčios šeimoms teikiama parama įvertinus jų pajamas.

Gerinant socialinės paramos šeimoms ir vaikams sistemą įgyvendinamos svarbios kryptys:

• Ekonominės socialinės aplinkos kūrimas mažinant nedarbą

• Profesinio aktyvumo skatinimas

• Paramos šeimoms ir vaikams sistemos tobulinimas

• Palankių sąlygų šeimoms kūrimas sprendžiant būsto problemas

• Pašalpų šeimoms derinimas su kitomis paramos formomis

• Kitos priemonės skatinančios žmones aktyviau integruoti į darbo rinką įgyjant išsilavinimą.

Ši tema yra ypač aktuali. Lietuvoje sparčiai didėja nedarbas, išvyksta žmonės y kitas šalis. Vis daugiau atsiranda šeimų kurioms reikalingos išmokos, pašalpos ar kita parama. Ne išimtis ir šeimos auginančios vaikus. Daugumą šeimų yra nepatenkintos tomis sumomis, kurios yra mokamos. Žmogus turėtų suprasti, kad tik nuo jo pačio priklausys kokią išmoką jis gaus.

Gerinant socialinės paramos šeimoms ir vaikams sistemą įgyvendinamos svarbios kryptys: ekonominės socialinės aplinkos kūrimas mažinant nedarbą; profesinio aktyvumo skatinimas; paramos šeimoms ir vaikams sistemos tobulinimas; šeimų atsakomybės už šeimos gerovę didinimas; palankių sąlygų šeimoms kūrimas sprendžiant būsto problemas; pašalpų šeimoms derinimas su kitomis paramos formomis bei kitos priemonės, skatinančios žmones aktyviau integruotis į darbo rinką, įgyjant išsilavinimą.

Šiame darbe aš apžvelgsiu Ligos ir motinystės atveju mokamas pašalpas, pinigines socialines paramas mažas pajamas gaunančioms šeimoms, socialinę paramą gaunančioms šeimoms, socialinę paramą šeimoms auginančioms vaikus, socialinę paramą įvertinus šeimos pajamas.

1. SOCIALINIO APRŪPINIMO PAŠALPŲ KLASIFIKACIJA

Lietuvos respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus įstatymas nustato socialinio aprūpinimo pašalpų rūšis :

1. Vienkartinė pašalpa gimus kūdikiui. Gimus kūdikiui, motinai mokama 6 minimalių gyvenimo lygių (toliau – MGL) dydžio vienkartinė pašalpa. Ji mokama už kiekvieną gimusį kūdikį. Jei motina atsisako kūdikio arba jį palieka, vienkartinė pašalpa jai neskiriama.

2. Nėštumo pašalpa besimokančioms moterims. Moterims, besimokančioms mokymo įstaigų dieniniuose skyriuose ir pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą nėštumo ir gimdymo laikotarpiu neturinčioms teisės gauti motinystės pašalpos, mokama 0,75 MGL dydžio nėštumo pašalpa kas mėnesį. Nėštumo pašalpa besimokančioms moterims mokama pagal medicinos įstaigos išduotą pažymėjimą už 70 kalendorinių dienų iki gimdymo, suteikus nėštumo atostogas.

3. Šeimos pašalpa. Gimus kūdikiui, šeimai, pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą neturinčiai teisės gauti motinystės (tėvystės) pašalpos, mokama 0,75 MGL dydžio pašalpa kas mėnesį už kiekvieną vaiką nuo jo gimimo iki trejų metų. Šeimai, pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą turinčiai teisę gauti motinystės (tėvystės) pašalpą, mokama 0,75 MGL dydžio pašalpa kas mėnesį už kiekvieną nuo vienerių iki trejų metų vaiką. Jei motina atsisako vaiko arba jį palieka, pašalpa jai neskiriama

4. Pašalpa šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų. Motinoms už tris ir daugiau vaikų iki 16 metų ir vyresnius, iki jie baigs dienines bendrojo lavinimo mokyklas, aukštųjų, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninius skyrius, mokama vieno MGL dydžio pašalpa per mėnesį. Už ketvirtą ir kiekvieną paskesnį vaiką pašalpa didinama 0,3 MGL.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta pašalpa motinoms už tris vaikus iki 16 metų ir vyresnius, iki jie baigs dienines bendrojo lavinimo mokyklas, aukštųjų, aukštesniųjų ir profesinių mokyklų dieninius skyrius, mokama, jeigu šeimos pajamos, tenkančios vienam jos nariui, yra mažesnės už trigubo dydžio Vyriausybės tvirtinamas valstybės remiamas pajamas.

5. Vaiko globos pašalpa. Fiziniam asmeniui, šeimynai arba nevyriausybinei globos institucijai, įstatymų nustatyta tvarka paskirtai likusio be tėvų globos vaiko globėju, šiam vaikui išlaikyti mokama 4 MGL dydžio pašalpa kiekvieną mėnesį, kol jam sukaks 18 metų.

Likusiam be tėvų globos vaikui, sulaukusiam pilnametystės, nustatyto dydžio pašalpa mokama jam pačiam, kol jis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje arba ją baigus iki tų pačių metų rugsėjo 1 d., jeigu jis tuo metu nedirba.

6. Pašalpa tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių (prievolininkų) vaikams. Lietuvos Respublikos tikrosios krašto apsaugos tarnybos karių (prievolininkų) vaikams išlaikyti tėvų tarnybos laikotarpiu mokama 1,5 MGL dydžio pašalpa kas mėnesį. Ši pašalpa mokama už kiekvieną vaiką motinai arba kitam faktiškai jį auginančiam asmeniui.

2. LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽAS

Ligos
ir motinystės socialinio draudimo stažą sudaro :

1. laikotarpiai, per kuriuos buvo mokamos ar turėjo būti mokamos privalomosios valstybinio socialinio draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui;

2. ligos, motinystės (tėvystės) pašalpų gavimo laikas;

3. ligos pašalpų dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgus profesine liga gavimo laikas;

4. bedarbio pašalpų gavimo laikas.

Jeigu apdraustojo asmens ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis, taikomas 30 kalendorinių dienų mėnuo. Per kalendorinį mėnesį negali būti įskaičiuota daugiau kaip vienas ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo mėnuo.

Tais atvejais, kai apdraustasis asmuo neturi reikiamos ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo, nes prieš tai jis buvo išleistas vaiko nuo 1 iki 3 metų priežiūros atostogų, ligos ir motinystės socialinio draudimo stažas jam skaičiuojamas iš 12 mėnesių laikotarpio, buvusio prieš pastarąsias atostogas.

Kai moteriai, gaunančiai motinystės (tėvystės) pašalpą, suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos ir ji įgyja teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu, jai mokama iš šių pašalpų didesnioji arba pagal jos pasirinkimą.

2.1 . MOTINYSTĖS (TĖVYSTĖS) PAŠALPA

Reglamentuoja šį klausimą Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas .

Ligos ir motinystės socialinis draudimas įstatymų nustatytais atvejais kompensuoja šios rūšies draudimu apdraustiems asmenims dėl jų pačių arba šeimos narių ligos, taip pat dėl motinystės, motinystės (tėvystės) dalį prarastų darbo pajamų.

Motinystės (tėvystės) pašalpos skiriamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims – apdraustajam asmeniui vaiko priežiūros atostogų, iki vaikui sukaks vieneri metai, laiku.

Motinystės pašalpa už nėštumo ir gimdymo laikotarpį iš valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų skiriama moterims, kurios yra apdraustos privalomuoju valstybiniu socialiniu draudimu

Motinystės pašalpa už nėštumo ir gimdymo laikotarpį mokama ir tuo atveju, kai moteris yra išleista vaiko priežiūros atostogų pagal Lietuvos Respublikos atostogų įstatymo 19 straipsnį.

Asmeniui, įvaikinusiam kūdikį, pašalpa mokama už 56 kalendorines dienas nuo kūdikio gimimo dienos.

Teisę gauti motinystės ( tėvystės) pašalpą turi vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, kuris:

• yra draudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu;

• įstatymų nustatyta tvarka išleistas vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sukaks vieneri metai;

• per paskutinius 24 mėnesius iki pirmos vaiko priežiūros atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

2. 2. MOTINYSTĖS (TĖVYSTĖS) PAŠALPOS MOKĖJIMO LAIKOTARPIS

Vaikui iki vienerių metų priežiūros atostogų laikotarpiui, bet ne anksčiau kaip nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sukaks vieneri metai (įskaitant vaiko gimimo dieną).

Motinystės (tėvystės) mėnesinė pašalpa vaiko iki vienerių metų priežiūros atostogų laikotarpiu apskaičiuojama pagal vidutinių tų metų darbo dienų per mėnesį skaičių (taikoma 5 dienų darbo savaitė). Ne viso mėnesio pašalpa apskaičiuojama pagal kalendorines to mėnesio dienas. Motinystės (tėvystės) pašalpa mokama už praėjusį mėnesį .

2. 3. MOTINYSTĖS (TĖVYSTĖS) PAŠALPOS DYDIS

Pašalpos dydis yra 70% pašalpos gavėjo kompensuojamojo uždarbio (nuo šių metų kovo 1 dienos). Ši pašalpa per mėnesį negali būti mažesnė už vaiko iki 1 metų priežiūros atostogų suteikimo mėnesį galiojusių einamųjų pajamų draudžiamųjų pajamų trečdalį.

Kai apdraustasis dirba ne vienoje darbovietėje, motinystės (tėvystės) pašalpa jam apskaičiuojama pagal gautą kompensuojamąjį uždarbį tik tose darbovietėse, kuriose jis yra išleistas vaiko priežiūros atostogų .

3. MOTINYSTĖS PAŠALPA

Reglamentuoja šį klausimą Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas .

Motinystės pašalpos skiriamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims – moterims nėštumo ir gimdymo atostogų metu.

Teisė gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu

1. Teisę gauti motinystės pašalpą nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu turi pagal šio įstatymą apdraustos moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, jeigu jos iki pirmosios nėštumo ir gimdymo atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1516 žodžiai iš 4866 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.