Socialinis darbuotojas
5 (100%) 1 vote

Socialinis darbuotojas

Socialinis darbuotojas yra savotiškas tarpininkas tarp žmogaus ir įstaigų bei organizacijų, bendruomenės veiklos įvairiose socialinėse srityse organizatorius. Jam būtina gerai žinoti žmogaus elgesį, valstybės socialinę politiką, poveikio ir pagalbos žmogui būdus, išmanyti teisę ir ekonomiką. Todėl jų studijų programos numato dalykus iš psichologijos, pedagogikos, ekonomikos, teisės, medicinos ir kitų studijų krypčių. Socialinis darbas palyginti su kitomis specialybėmis turi daugiausia tarpdalykinių kursų. Su socializacijos ir resocializacijos problemomis ir uždaviniais praktiškai susiję visi socialinio darbo absolventai, nes jie dirba savivaldybių socialiniuose skyriuose, pensionuose, internatuose, reabilitacijos centruose ir pan. Dalis socialinių darbuotojų yra specialiai rengiami darbui penitencinėse įstaigose.

Interviu su pedagogu, socialiniu darbuotoju ir NVO atstovu analizė

Siekiant ištirti resocializacijos srityje dirbančių specialistų poreikius, kaip dalis bendro tyrimo buvo atlikti trys giluminiai interviu su šiais specialistais. Resocializacija pirmiausia susijusi su vaikais ir pagalba jiems, todėl pasirinkti žmonės, dirbantys su nepilnamečiais. Tai pedagogė, socialinė darbuotoja ir NVO atstovas. Kalbantis su šiais specialistais, išryškėjo, jog viena iš svarbiausių sričių, kur resocializacijos ir individo pakeitimo idėja turėtų būti įgyvendinama – tai darbas su vaikais, kad jie nesijaustų izoliuoti ir sulauktų reikiamo dėmesio. Visi trys giluminiai interviu atlikti su gana skirtingą darbą dirbančiais žmonėmis. Jų darbus galima laikyti skirtingais resocializacijos aspektais. Todėl kiekvieną interviu vertėtų analizuoti kaip atskirą atvejį, o vėliau apibendrinti ir pateikti bendras tendencijas bei pasiūlymus.

DARBAS SU VAIKAIS MOKYKLOJE

Kadangi resocializacija susijusi su pagalba žmogui integruojantis į visuomenę ir izoliacijos panaikinimu, mokykla yra būtent ta vieta, kur ši idėja galėtų būti įgyvendinta. Viena iš šios idėjos įgyvendinimo priemonių galima būtų laikyti prailgintos dienos grupes sunkiau auklėjamiems vaikams, o taip pat tiems, kuriems tėvai skiria mažai dėmesio. Prailgintos dienos grupės – viena iš priemonių atitraukti vaikus nuo gatvės, sudominant kokia nors veikla ar paprasčiausiai atkreipiant į juos dėmesį. Nepakankamas dėmesys sunkiau auklėjamiems vaikams – viena iš gana svarbių šiandieninės mokyklos problemų, į ką labai svarbu atsižvelgti, kuriant mokymo programas pedagogams ir kitiems resocializacijos specialistams.

Dirbant su vaikais prailgintos dienos grupėse, esminė problema – kvalifikuotų specialistų, t.y., pedagogų ir psichologų, trūkumas. Kaip teigė pašnekovė, vaikai nemoka bendrauti tarpusavyje, todėl reikia dirbti mažesnėmis grupėmis arba su kiekvienu vaiku individualiai. Tam reikalingi specialistai, tačiau dabartinėse mokymo programose daugiau orientuojamasi į darbą su vidutiniu mokiniu.

Kita svarbi problema – negatyvi visuomenės nuostata sunkiau auklėjamų vaikų atžvilgiu. Mokytojai turėtų būti žmonės, kurių tikslas – siekti pakeisti šią nuostatą. Į tai taip pat svarbu atsižvelgti, kuriant mokymo programas resocializacijos srityje. Dabartinėse studijų programose per mažai dėmesio skiriama ryšiams su visuomene. Tuo tarpu resocializacijos idėjos tol nebus veiksmingos, kol jos nesulauks atsako ir pritarimo visuomenėje.

Trečia problema – atotrūkis tarp politikų retorikos ir realaus gyvenimo. Politiniuose sluoksniuose pagalba vaikams garsiai deklaruojama, tačiau realiai pedagogai palikti vieni.

Dar viena problema – patys pedagogai nemoka dirbti su sunkiau auklėjamais vaikais, palieka juos nuošalyje, kol galiausia tokie vaikai atsiduria gatvėje. Pastarosios problemos priežastimi galima laikyti tam tikrų praktinių žinių trūkumą. Mokymo įstaigose pateikiama tikrai labai daug teorinių žinių, tačiau jų nepakanka darbe su vaikais, nes būtinas individualus požiūris į kiekvieną vaiką. Būtinos vaiko psichologijos, bendravimo psichologijos, iš dalies teisinės žinios, kurių mokymosi metu būsimieji pedagogai kol kas gauna nepakankamai. Be to, svarbu tas teorines žinias nuolat derinti su praktika – studijuojant užsiimti praktine veikla. Galima teigti, jog į mokymo programą svarbu įtraukti ne tik konkrečias dalykines žinias, bet taip pat išmokyti dirbti su vaikais ne pamokų metu. Kita vertus, pedagogams reikalingi ir bendravimo su tėvais įgūdžiai, ypač su sunkiau auklėjamų vaikų bei vaikų iš asocialių šeimų. Pagrindinė problema – įtikinti tėvus, jog jų vaikams reikalingas dėmesys ir pagalba, kol jie dar neatsidūrė gatvėje.

Tačiau pedagogui neužtenka žinių, įgytų mokymo įstaigoje. Pedagogui būtina pastoviai kelti savo kvalifikaciją, neapsiribojant tuo, kas dėstyta 10 metų, kadangi vaiko požiūris į pasaulį nuolatos keičiasi. Kvalifikacijos kėlimo kursuose turėtų dėstyti patyrę pedagogai, praktikai ir psichologai.

Požiūris į užsienio programų taikymą Lietuvai dvejopas. Viena vertus, naudinga susipažinti su kitų šalių praktika. Kita vertus, būtina atsižvelgti į Lietuvos specifiką bei tradicijas. Kvalifikacijos kėlimas turėtų būti susijęs ir su pedagogų bendradarbiavimu su kitomis socialinėmis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis. Pedagogai turėtų įgyti žinių,
kaip padėti jau atsidūrusiam gatvėje vaikui, jam patekus į nepilnamečių koloniją ir išėjus iš jos. Šiuo atveju svarbus bendras pedagogų ir socialinių darbuotojų darbas, nes pagalba turi būti kryptinga ir nenutrūkti nei vienoje fazėje. Galbūt būtų naudingi bendri seminarai ir praktiniai užsiėmimai visiems, dirbantiems su sunkiais vaikais. Be to, vaikų resocializacijos sistemai svarbu nesustabarėti – tai reiškia, jog nuolatos reikalingi jauni kvalifikuoti specialistai.

NEPILNAMEČIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJA

Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija – dalis nepilnamečių kriminalinės justicijos teisinės reformos. Resocializacija pirmiausia susijusi su šeima ir mokykla. Viena iš nusikalstamumo prevencijos priemonių – atitraukti vaiką nuo gatvės ir suteikti jam galimybes integruotis į visuomenę, grįžus iš nepilnamečių kolonijos. Tokiu būdu darbe su nepilnamečiais neturėtų figūruoti represinės bei teisinės struktūros.

Darbe su nepilnamečiais iškyla kelios esminės problemos. Pirma, visuomenė nėra pasirengusi nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos idėjoms, priešiškai nusiteikusi nusikaltusiųjų atžvilgiu. Todėl labai svarbu bent jau suteikti tikslią ir patikimą informaciją apie prevencijos priemones. Antra, kai kuriose prevencijos įgyvendinimo stadijose iškyla finansinių problemų, tačiau jos nėra esminės. Trečia, tarp įvairių su nepilnamečiais dirbančių institucijų atsiranda nesusikalbėjimas, nes kiekviena turi savo darbo stilių ir konkuruoja tarpusavyje. Ketvirta, Lietuvoje nepilnamečių nusikalstamumo prevencija yra aukščiausiame, valstybiniame lygyje, tuo tarpu realiai prevencijos programos vykdomos neefektyviai. Egzistuoja atotrūkis tarp deklaruojamų idėjų ir konkretaus jų įgyvendinimo. Penkta, prevencijos programos kol kas apsiriboja Vilniumi ir kitais didžiaisiais miestais, dėmesio neskiriant regioninei politikai.

Visos šios problemos rodo, jog nusikalstamumo prevencijos srityje dirbantiems specialistams reikalingos žinios. Mokymo įstaigose paprastai įgyjama pakankamai teorinių žinių, tačiau jos ne visuomet siejasi su praktine veikla. Kiekvienam teoretikui reikalingos bent minimalios praktinės žinios, kaip kiekvienas praktikas turėtų laikytis tam tikrų teorinių koncepcijų. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos srityje dirba teisininkai, todėl teisinių, kriminologinių ar valstybės valdymo žinių jiems pakanka. Tačiau dirbant su nepilnamečiais to nepakanka. Kaip jau buvo minėta, nepilnamečių nusikalstamumo prevencija turėtų būti kuo mažiau susijusi su represinių struktūrų veikla. Dėl šios priežasties šiems specialistams reikalingos pedagoginės ir psichologinės žinios. Be to, jie turėtų mokėti bendrauti su žiniasklaida, pedagogais, akademine visuomene – tomis institucijomis, kurios formuoja nepilnamečių pasaulėžiūrą ir gali juos apstūmėti nusižengti.

Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija susijusi su pagalba tobulinant kvalifikaciją įvairių sričių specialistams – savivaldybių darbuotojams, NVO, policijai, švietimo sferos darbuotojams.

PAGALBA SMURTĄ PATYRUSIOMS MOTERIMS IR VAIKAMS

Vienas iš svarbių resocializacijos aspektų – pagalba moterims, nutarusioms pakeisti gyvenimo būdą, ištrūkti iš izoliacijos ir nebesitaikyti su nuolat patiriamu smurtu, tiek fiziniu, tiek psichologiniu. Be to, labai svarbu iš tos aplinkos, kuriame vyrauja smurtas, ištraukti vaikus, nes polinkis smurtauti gana dažnai perduodamas iš kartos į kartą. Socialiniai darbuotojai, teikiantys paramą smurtą patyrusioms moterims bei vaikams, susiduria su įvairiomis problemomis. Pirma, visuomenėje nusistovėjusi nuostata, jog visuomet kalta pati moteris, todėl labai sunku tokioms moterims padėti adaptuotis visuomenėje. Antra, nesutvarkytas baudžiamasis kodeksas, todėl vyrai lieka nenubausti ir dažnai keršija. Trečia, gana įtempti santykiai su teisėsaugos įstaigomis. Jeigu tarpžinybiniame lygmenyje problemų nėra, tai sutarti su eiliniais policininkais ar teisėjais gana sunku. Ketvirta, nėra galimybių suteikti paramą moterims ir vaikams ir mažesnių miestelių ar kaimų, nes trūksta tiek darbuotojų, tiek lėšų, tiek valdžios dėmesio.

Socialiniams darbuotojams, dirbantiems su smurtą patyrusiomis moterimis ir vaikais, nepakanka mokymosi įstaigoje gautų žinių, nes kiekvienos moters istorija skirtinga, su kiekviena reikia bendrauti individualiai, o tam nėra jokių nusistovėjusių dėsningumų. Svarbiausios – psichologinės žinios. Kadangi siekiama padėti adaptuotis tiek moterims, tiek vaikams, reikalingi skirtingi psichologiniai įgūdžiai. Be to, bendraujama su visa moters socialine aplinka, todėl svarbu iš anksto žinoti, su kokiomis situacijomis susidursi, kaip gali reaguoti žmonės ir kokios kliūtys gali iškilti. Socialiniai darbuotojai turėtų atsiminti, jog moters interesai yra pirmoje vietoje, todėl jų psichologinės žinios turėtų apimti ir mokėjimą įsijausti į tos moters padėtį ir nuolatinį savų problemų nustūmimą į antrą planą. Pagalba moterims apima daug aspektų: paramą teisme, surandant darbą ar gyvenamąją vietą. Tam reikalingos teisinės žinios, įstatymų žinojimas. Be to, būtinas bendradarbiavimas su kitomis socialinėmis institucijomis – tam reikalingos ne tik psichologinės, bet ir vadybos žinios.

Dirbant su smurtą patyrusiomis moterimis, svarbus nuolatinis

kvalifikacijos tobulinimas. Kvalifikacijos tobulinimo kursuose turėtų dėstyti praktikai, nes jie geriau suvokia situaciją bei problemas. Tuo tarpu teoretikai jas mato daugiau per atstumą, iš šalies. Gana palankiai vertinami Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojai, nes jie pateikia daugiau medžiagos nei užsieniečiai, jų paskaitos ne tokios paviršutiniškos. Nors iš dalies užsienio programos naudingos – moko išjudinti moteris, kad jos pačios kovotų už savo gyvenimą, tačiau užsienio patirtis Lietuvai tinka tik iš dalies. Tam galima būtų nurodyti kelias priežastis. Pirma, skiriasi ekonominės sąlygos. Antra, visuomenė skirtingai vertina smurtą patyrusias moteris. Trečia, visiškai kitaip traktuojama šeima.

Apibendrinant galima pateikti kelis pasiūlymus, ką turėtų apimti resocializacijos mokymo programa specialistams, dirbantiems su nepilnamečiais ir smurtą patyrusiomis moterimis. Pirma, atsižvelgti į didelį kvalifikuotų specialistų poreikį ir stengtis jį patenkinti. Antra, mokyti dirbti su visuomene, įtraukiant ją į resocializacijos idėjų įgyvendinimą. Trečia, orientuotis į žemesnį – praktinį – lygį. Ketvirta, siekti efektyvaus bendradarbiavimo tarp įvairių socialinių institucijų. Penkta, formuoti resocializacijos regioninę politiką. Šešta, kurti savitą, Lietuvos poreikiams pritaikytą resocializacijos sistemą, netaikant užsienio programų arba taikant tik atskirus jų aspektus.

Interviu su socialiniu darbuotoju, kolonijos psichologu ir NVO atstovu

Giluminiai interviu atlikti siekiant išsiaiškinti specialistų, dirbančių resocializacijos ir socialinės rūpybos srityse studijų ir kvalifikacijos poreikius.

Interviu atlikti su:

1. Socialiniu darbuotoju (socialinės rūpybos skyriaus inspektore);

2. Kolonijos psichologu;

3. NVO atstovu.

Interviu metu svarbu buvo išsiaiškinti:

– specialisto darbo pobūdį;

– problemas, su kuriomis jis susiduria savo darbe;

– žinių poreikį: kokios žinios reikalingos; teorijos ir praktikos santykis;

– kvalifikacijos kėlimo klausimus.

DARBO POBŪDIS

Socialinis darbuotojas

· Teikia informaciją ir konsultuoja;

· Paskirsto materialinę paramą;

· Teikia socialines paslaugas ir rūpybą namuose vyresnio amžiaus žmonėms, invalidams (47 žmonėms 8 darbuotojai);

· Organizuoja užimtumą – vaikų vasaros stovyklas, vienišų žmonių užimtumą;

· Socialinės rūpybos skyrius įtrauktas į viešųjų darbų programą – pusei metų įdarbinami žmonės, kuriuos siunčia darbo birža.

Kolonijos psichologas

Pagrindinės darbo kryptys:

· Konfliktinių situacijų sprendimas – tarp nuteistųjų, tarp nuteistųjų ir administracijos ir kitų konfliktų;

· Diagnostika – darbas su naujai atvykusiais, kurio tikslas – sužinoti kiek galima daugiau, atlikti tam tikrus tyrimus, testus; gauti kuo daugiau informacijos apie nuteistojo asmenybę, jo praeitį, charakterio bruožus ir tą informaciją perduoti viršininkams (15 būrių viršininkų, būry yra 60 žmonių);

· Profilaktika ir terapija – į psichologą kreipiasi tarnybos (pvz. auklėjamasis skyrius), pastebėjęs, kad artėja konfliktas;

· Pokalbiai prieš išeinant į laisvę, siekiant ištirti nuteistųjų lūkesčius.

Be to, psichologas suteikia informaciją apie pagalbą teikiančias organizacijas: Kalinių globos draugiją, Socialinės globos asociaciją, Parolio projektą, Konsultacinį centrą “Kryžkelė” ir kitus.

NVO atstovas

Jo darbas apima labai platų spektrą. Vienas tikslų yra resocializacija ir pagalba buvusiems kaliniams išėjus į laisvę. Pageidautina darbą pradėti nuteistajam dar neišėjus į laisvę t.y. surinkti apie jį informaciją ir jos pagrindu ieškoti jam darbo, stengtis pašalpos, ieškoti artimųjų, spręsti gyvenamosios vietos problemą ir pan.

PROBLEMOS, SU KURIOMIS SUSIDURIAMA DARBE

Socialinis darbuotojas

· Didelis socialinių pašalpų poreikis, piniginių pašalpų ir įvairių patarnavimų poreikis;

· Nedidelis darbuotojų skaičius.

Kolonijos psichologas

· Didelis nuteistųjų skaičius vienam psichologui – vienam tenka apie 1000 nuteistųjų (pagal instrukcijas – priklauso 500, tačiau psichologas turėtų būti kiekviename būryje). Todėl neįmanoma išnagrinėti kiekvieną žmogų kaip asmenybę ir išsiaiškinti jo poreikius, kad galima būtų padėti jam išėjus į laisvę;

· Įkalinimo įstaigų sistemoje psichologinės tarnybos neišvystytos ir psichologų balsas dar ne visada yra sprendžiamasis. Didesnis dėmesys kreipiamas į įstaigos režimą;

· Psichologas dirba prieštaringoj aplinkoj: psichologo darbas organizuojamas viena kryptim – gerinti santykius, vengti bereikalingų konfliktų, o sistemos darbo kryptis – kita: pataisos darbų sistema represinė, prievartinė, paremta įsakymu ir nukreipta į nuobaudas (Patys nuteistieji sako: “Mūsų nepakeis, mes visą laiką jaučiam prievartą, psichologinę įtampą”).

· Problemos sprendimo būdas:

– keisti visuomenės nuostatas ir įstaigų darbuotojų santykį į nuteistąjį (sukurti santykius gydytojas – pacientas arba pareigūnas – klientas);

– humanizuoti santykius: mažinti prievartą ir psichologinį spaudimą;

– nuostata pirmiausiai turi būti keičiama aukščiausiose įstaigose.

· Nėra psichologų darbo programos ar metodinių rekomendacijų pvz. nusikaltėlių
klausimais.

– Paruoštos bendros programos turi būti adaptuotos šiai sistemai.

– Programos kūrime turi dalyvauti tų įstaigų psichologai, turintys darbo patirtį ir žinantys pataisos darbų sistemos specifiką.

NVO atstovas

· Visuomeninė organizacija negali spręsti daugelio resocializacijos klausimų, nes nėra valstybinės politikos buvusių kalinių atžvilgiu ir programos, kurioje atsispindėtų įvertinti tų žmonių poreikiai;

· Nėra sukurtos resocializacijos sistemos: nebendradarbiaujama su įkalinimo įstaiga. Tiek kolonijos psichologo, tiek visuomeninės organizacijos darbas su nuteistuoju yra fragmentiškas (“lauko ravėjimas iš vidurio”). Nesprendžiama nedarbo ir žemo išsilavinimo lygio problema;

· Nepalanki valstybės politika resocializacija užsiimančių organizacijų atžvilgiu – nėra tinkamo, adekvataus jų vertinimo; joms sunku išsilaikyti; dirba savanoriai;

· Nepalankus visuomenės požiūris į visuomenines organizacijas – jų veikla nepopuliari (“visuomenė kaip nemėgsta nuteistųjų, nemėgsta ir mūsų, prie tų pačių esam priskirti”).

Būtina keisti:

pirma, požiūrį tiek į esančius kalėjimuose, tiek į atlikusius bausmę;

antra, sutvarkyti paslaugų sistemą – specialistams bendradarbiaujant su kolonija ir surinkus informaciją apie nuteistąjį, efektyviau galima panaudoti biudžeto lėšas. Turi būti bendradarbiavimo tinklas su valstybinėmis organizacijomis ir specialistais (psichologais, socialiniais darbuotojais) prie savivaldybių ar seniūnijų.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2404 žodžiai iš 7936 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.