Socrates fondo projektų apskaitos programa
5 (100%) 1 vote

Socrates fondo projektų apskaitos programa

VILNIAUS AUKŠTESNIOJI ELEKTRONIKOS MOKYKLA

PROGRAMAVIMO KOMPIUTERIAMS SKYRIUS

LEISTA GINTI

SKYRIAUS VEDĖJA

M. AUKŠTOLIENĖ

2000 05

SOCRATES FONDO PROJEKTŲ

APSKAITOS PROGRAMA

DIPLOMINIS DARBAS

DD 4542401 PK 97B

DIPLOMANTAS MINDAUGAS VALANČIUS

2000 05VADOVAS ROBERTAS NARKEVIČIUS

2000 05

RECENZENTAS

2000 05

2000

TURINYS

Įvadas ……………………………………………………………….. psl.

1. Bendroji dalis ………………………………………………………. psl.

1.1. Techninis – matematinis uždavinio aprašymas …………………… psl.

1.2. Programavimo kalbos (taikomųjų programų paketų) aprašymas .. psl.

2. Specialioji dalis …………………………………………………….. psl.

2.1. Uždavinio formulavimas ………………………………………….. psl.

2.2. Algoritmo schemos aprašymas …………………………………… psl.

2.3. Programos aprašymas, reikalavimai jai …………………………. psl.

2.4. Programos derinimo proceso aprašymas ……………………….. psl.

2.5 Programos tekstas (listingas) ir gautų rezultatų įvertinimas …… psl.

2.6. Programos realizavimo instrukcija ………………………………. psl.

3. Ekonominė dalis …………………………………………………… psl.

4. Darbo saugos priemonės …………………………………………. psl.

5. Išvados ir pasiūlymai ……………………………………………… psl.

6. Literatūros sąrašas ……………………………………………….. psl.

7. Reziumė anglų kalba ……………………………………………… psl.

ĮVADAS

Diplominis darbas buvo atliktas įmonėje “Europos Sąjungos SOCRATES programos koordinavimo paramos fondas” (toliau “SOCRATES“).

Europos Bendrijos bendradarbiavimo švietimo srityje programa SOCRATES savo veiklą pradėjo 1995 metais. Vykdydama Lietuvos integracijos į Europos Sąjungą politika, 1996 m. Švietimo ir mokslo ministerijos vadovybė nusprendė prisijungti prie SOCRATES programos, kad paspartintų bendradarbiavimą švietimo srityje, suteiktų galimybių glaudesniems dalykiniams ryšiams tarp Lietuvos Respublikos ir ES švietimo institucijų.

Lietuvos švietimo institucijos gali dalyvauti SOCRATES projektuose kartu su partneriais iš ES valstybių narių, pagal skirtingas SOCRATES programos paprogrames:

1. Aukštosios studijos (ERASMUS) – parama universitetams, siekiant suteikti studijoms europinius standartus, bei stipendijos studentų mobilumui remti;

2. Mokyklinis ugdymas (COMENIUS) – mokyklų partnerystės europiniai ugdymo projektai; darbuotojų, kurie dėl savo darbo pobūdžio priversti dažnai keisti gyvenamąją vietą, migrantų, keliautojų ir čigonų vaikų ugdymas, tarpkultūrinis ugdymas; švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas;

3. Kalbų mokymosi rėmimas (LINGUA) – kalbų mokytojų rengimo europinio bendradarbiavimo programos; kvalifikacijos kėlimas užsienio kalbų mokymo srityje; asistentūra būsimiems kalbų mokytojams; priemonių, reikalingų kalbos dėstymui ir mokymuisi bei kalbos mokėjimui įvertinti, rengimas; bendri kalbų mokymosi projektai;

4. Distancinis mokymas (ODL) – Europos šalių bendradarbiavimo ODL srityje rėmimas; ODL taikymo kitose SOCRATES programos dalyse numatytai veiklai rėmimas;

5. Suaugusiųjų švietimas;

6. Keitimasis informacija ir patirtimi švietimo sistemų bei švietimo politikos srityse ir (NARIC, ARION, EURYDICE).

Pagrindinis “Europos Sąjungos SOCRATES programos koordinavimo paramos fondo” tikslas – skleisti informaciją apie SOCRATES teikiamas galimybes bei padėti Lietuvos švietimo institucijoms, norinčioms dalyvauti šioje programoje.

Šiam fondui priklauso keliasdešimt agentūrų iš daugelio Europos šalių. Jos tarpusavyje palaiko glaudų ryšį, kurį užtikrina specializuotas NETY tinklas skirtas duomenų mainams. Duomenys apie įvairius projektus saugomi duomenų bazėje “SocLink”, kuri įdiegta kiekvienos agentūros kompiuteriniame tinkle.

Sistemos techninė bazė yra:

• kompiuteriai HP Vectra 200MHz su 32 MB operatyviąja atmintimi;

• monitoriai HP;

• Windows 95, Windows NT.

Naudojama ši programinė įranga:

• duomenų bazių valdymo sistemos: Microsoft Access 97;

• elektroninės lentelės: MS Excel 97;

• tekstų redaktoriai: MS Word 97;

Diplominio darbo tema ,, Socrates fondo projektų apskaita “. Tai fondo vykdomų projektų apskaitos dalis, skirta duomenims kaupti ir ataskaitoms rengti. 1. BENDROJI DALIS

1.1. TECHNINIS – MATEMATINIS UŽDAVINIO

FORMULAVIMAS

Rašydamas diplominį darbą naudojau tokią techninę ir programinę įrangą :

Kompiuteris IBM PC tipo personalinis kompiuteris

Procesorius AMD K6 300 3D.

Kietasis diskas Seagate 4.3 GB.

Operatyvioji atmintis 32 MB: 32 MB SDIMM.

Video plokštė SW S3 4 MB SGRAM AGP.

CD-ROM įrenginys 32 NEC.

Lanksčių diskelių įrenginys 1.44 MB Samsung 3.5’’.

Garso korta Yamaha3D.

Klaviatūra standartinė, 101 klavišo.

Pelė Genius.

Monitorius Hansol.

Tipas SVGA.

Įstrižainė 15 colių.

Raiška 800×600
dpi.

Operacinė sistema – Windows95.

Programinė įranga:

Duomenų bazių valdymo sistema Microsoft Access 97;

Aiškinamasis raštas parašytas naudojant tekstinį redaktorių Microsoft Word 97;

Brėžiniams atlikti buvo naudojamas grafinis paketas CorelDRAW 8.

1.2. PROGRAMAVIMO KALBOS APRAŠYMAS

Microsoft Access 97 – galinga duomenų bazių valdymo sistema. Ji skirta tiek nedidelėm, viename personaliniame kompiuteryje esančiom, tiek ir tinklinėm duomenų bazėm. Ms Access 97 yra viena iš populiaraus programinio produkto Microsoft Office 97 komponenčių, todėl ji lengvai suderinama su Ms Exel elektroninėmis lentelėmis, Ms Word tekstiniu redaktoriumi. Tai leidžia automatizuoti nedidelių firmų, organizacijų darbą, sutaupyti laiko. Be to Ms Access 97 pasižymi savybėmis, kurios labai praverčia kuriant vidutinio dydžio duomenų bazes:

• Galimybė įdiegti duomenų bazę kompiuterių tinkle;

• Vartotojų teisių ir saugumo administravimas. Microsoft Access turi priemonių, kurios leidžia užregistruoti vartotojus ir jų grupes, suteikti slapyvardžius bei nustatyti duomenų valdymo teises;

• Didelis našumas. Microsoft Access turi pakankamai daug priemonių, kurios pagreitina įvairios paskirties duomenų bazių kūrimą: pagalbininkai Wizards, išraiškų konstruktoriai Expression Builder, įvairūs analizatoriai Analyzer, automatinio apipavidalinimo mechanizmai Auto Format, dokumentatoriai Database Documentator ir kt.;

• Kokybiškai apipavidalinamos duomenų įvedimo formos ir ataskaitos. Microsoft Access galima sukurti vaizdžias duomenų įvedimo formas ir paruošti bei atspausdinti sudėtingos formos blankus, ataskaitas ir kitokius dokumentus;

• Patogius grafinis interfeisas;

• Windows grafinė aplinka. Informacijai pavaizduoti galima pasirinkti pageidaujamus šriftus, spalvas bei įvairius grafinius elementus;

• Naudojimosi paprastumas. Tiek vartotojai, tiek profesionalai, lyginant su kitomis DBVS, gali daugiau dėmesio skirti savo darbui, o ne darbo procesui;

• Vienas failas. Vienas iš privalumų Microsoft Access yra tas, kad visi kuriami duomenų bazės elementai ir patys duomenys yra talpinami viename faile. Tai patogu kuriant atsargines duomenų bazių kopijas;

• Patogi ir paprasta duomenų banko eksploatacija. Numatytos priemonėmis duomenų bazių bankui defragmentuoti, remontuoti ir šifruoti;

• Dažnai vykdomų operacijų automatizavimas makrokomandomis. Panaudojant savus meniu, valdymo mygtukus arba tiesiogiai iškviečiant makrokomandą galima atlikti iš anksto nustatytą duomenų valdymo, spausdinimo arba kitokią seką;

• Įvykių valdymas, panaudojant Microsoft Access įvykių mechanizmą galima vykdymo metu Run-Time keisti objektų savybes, automatizuoti duomenų tvarkymo operacijas, valdyti klaidas ir t.t.;

Todėl ir buvo pasirinkta “Microsoft Access”. “Microsoft Access 97” yra daugialypis produktas, skirtas įvairaus lygio Microsoft Access ir susideda iš šių pagrindinių objektų: lentelės, užklausos, formos, ataskaitos, makrokomandos, moduliai. Iš vienos pusės tai reliacinė duomenų bazių valdymo sistema, iš kitos aplikacijų (taikomųjų programų) kūrimo priemonė.

Svarbus “Microsoft Access 97” bruožas – tam tikrų veiksmų (pvz., lentelės, formos ar užklausos kūrimo) automatizavimas. Tai atlieka taip vadinami “Wizards” – stebukladariai. Jų pagrindinė paskirtis, padėti neįgudusiam vartotojui, tačiau jie praverčia ir vėliau, padėdami atlikti tam tikrus rutininius darbus. “Wizard” bendrauja su vartotoju pateikdamas serijų klausimą, vis labiau tikslindamas, ko vartotojas pageidauja ir darbo pabaigoje sugeneruoja tam tiką objektą (formą, ataskaitą). Daugeliu atveju rezultatu galima iš karto pasinaudoti arba pakanka atlikti kosmetinius koregavimus.

Vartotojas dirbdamas su “Microsoft Access” visada dirba su jo baze (*.mdb). Šioje bazėje yra (gali būti) laikomi šių kategorijų (tipų) objektai: lentelės (Table), užklausos (Query), formos (Forms), ataskaitos (Reports), makrokomandų rinkiniai (Macro), vartotojo apibrėžtų funkcijų rinkiniai (Modules). Vienu metu galima dirbti su viena (dažniausiai) “Microsoft Access” duomenų baze, kuri iš tikrųjų atitinka tokią sąvoką kaip aplikacija arba projektas. Kiekvienoje aplikacijoje (ypač informacinėse sistemose) galima išskirti duomenų apdorojimo ir vartotojiško interfeiso dalis. Su duomenimis susijusios lentelės ir užklausos, su interfeisu – likusios dalys.

Lentelės (Table)

Lentelė – dvimatė duomenų struktūra susidedanti iš eilučių (įrašų) ir stulpelių (laukų). Lentelėje saugomų duomenų struktūrą (o ir pačius duomenis) apsprendžia laukai ir jų tipai. Lentelę galima pamatyti dviem pavidalais (view) – struktūros modifikavimo (Design) arba peržiūrėjimo (Datasheet).

Kuriant naują lentelę (ar modifikuojant jau esančią) dirbama lentelės struktūros modifikavimo (apibrėžimo) lange. Kiekvienam laukui yra nurodomas vardas, lauko tipas ir lauko aprašymas (nebūtinas). Ši informacija matoma laukų sąraše visada. Einamajam laukui galima nurodyti papildomus atributus-savybes (properties).

Užklausos (Query)

Bendru užklausų vardu yra vadinamos priemonės skirtos dirbti su duomenimis struktūrinės užklausų kalbos (Structured Query Language) SQL sakiniais (operatoriais). Bendrai tariant, SQL operatoriai yra skirti duomenų
išrinkimui (Select queries) ir masiniams pakeitimams, kaip antai: įrašų modifikavimas, pašalinimas, eksportavimas (Action queries). Išrinkimo operatoriaus darbo rezultatas yra lentelės tipo objektas – “dinaminis įrašų rinkinys” (Dynaset). Fiziškai toks rinkinys neegzistuoja, o yra dinamiškai pagaminamas kiekvienų kartų užklausos aktyvavimo metu. Šis užklausos rezultatas gali būti modifikuojamas, jei pakeitimai padarytus šiame rinkinyje galima vienareikšmiškai atvaizduoti į originalių(-ias) lentelę(-es) iš kurių šis rinkinys pagamintas. Masinių pakeitimų (Action query) rezultatas yra pakeitimai atlikti originalioje lentelėje. Abu šiuos užklausų tipus sieja tai, kad įrašų rinkinys (kuriuos reikia gražinti arba su kuriais reikia atlikti pakeitimus) apibrėžiamas tomis pačiomis sąvokomis.

Ataskaitos(Reports)

Ataskaitų kūrimas dažniausiai yra viena iš pagrindinių aplikacijos dalių, todėl priemonėms, palengvinančioms ataskaitų kūrimą yra skiriamas didelis dėmesys. Access palaikomas ataskaitų generavimo modelis yra paremtas apibendrintos ataskaitos formos aprašymo įvaizdžiu ir turi daug bendrybių su kitais programiniais produktais.

Tiek pati ataskaita (jos forma-šablonas), tiek jos dalys ir tose dalyse pateikiama informacija aprašoma nurodant atitinkamų objektų savybes (properties) iš tam tikro jų rinkinio (tokio, kokį gali apdoroti ataskaitų išvedimo mechanizmas).

Formos(Forms)

Formos – pagrindinis interfeiso su vartotoju realizavimo elementas. Duomenys Access sistemoje į lenteles gali būti įvedami ir pasinaudojus standartiniu interfeisu (Table (arba Query) /Open), tačiau formos suteikia daugiau aiškumo interfeisui, leidžia atlikti papildomų įvedamų duomenų kontrolę bei palengvinti laukų, koduojamų pagal kitų lentelę įvedimų. Tik formose galima pilnai išnaudoti OLE technologijos teikiamus privalumus. Kita vertus, vartotojiškame interfeise būna elementų, kurie nėra tiesiogiai susiję su lentelės duomenimis – tai filtro, greitos paieškos laukai, vizualizacijos parametrų nustatymas ar panašiai.

MAKRO(Makro)

Viena iš šešių objektų klasių, apibrėžtų Access aplikacijos modelyje yra makro. Makro (Macro) – tai komandų, kurios iš esmės atitinka vartotojišku interfeisu nurodomus veiksmus, rinkinys. Šis komandų rinkinys sudaromas, išsaugomas ir gali būti įvykdytas daug kartų. Galima nurodyti (jo vardu) tam tikrą makro, kaip reakciją į kokį nors (bet kokį) įvykį. Makro suteikia pakankamai daug galimybių realizuoti paprastą interfeisą ir yra “pigi” alternatyva programavimui Access Basic kalba. Makro taip pat yra tinkama priemonė.

Makro susideda iš sekos tam tikrų komandų ar veiksmų (action), kurie atliekami nuosekliai. Silpnąja Makro dalimi reiktų laikyti būtent šį iš anksto apibrėžtą nuoseklumą ir beveik neegzistuojantį situacijų, atsirandančių makro vykdymo metu apdorojimą.

Database lange pasirinkus Makro kategorijų, galime jau sukurtų makro įvykdyti (Run) arba redaguoti (Design), arba sukurti naują (New). Makro kūrimo langas primena lentelės struktūros (laukų) apibrėžimo langą: viršutinėje lango dalyje matome sąrašą veiksmų (Action) su galbūt nurodytu komentaru (Comment). Einamajam veiksmui apatinėje lango dalyje matome tam veiksmui būdingų papildomų parametrų (Action arguments) sąrašą.

Kaip ir lentelės atveju, kai kuriems parametrams būtina nurodyti jų reikšmes, o kai kuriems galima ir nenurodyti. Pvz., veiksmui atidarančiam formą (OpenForm) būtina nurodyti kurią formą atidaryti, t.y. nurodyti formos vardą kaip argumento (FormName) reikšmę (susišaukia su lentelės lauko vardu, kuris yra privalomas). Tuo tarpu formai taikomo filtro (FilterName) arba duomenų režimo (DataMode) galima ir nenurodyti (atitinka lauko savybę Format, kuri gali būti ir nenurodyta). Tokia samprata labai palengvina pasinaudojimą makro, o dar ir todėl, kad daugeliu atveju leidžiama pasirinkti argumentų reikšmes iš pateikiamo sąrašo. Tam tikri paprasti veiksmai gali būti nurodomi ir “Vilk ir numesk” (Drag and drop) interfeisu (pvz., formos atidarymas).

2. SPECIALIOJI DALIS

2.1. Uždavinio formulavimas

Diplominio darbo tema ,, Socrates fondo projektų apskaitos programa “.

Paskirtis. Ši programa – fondo vykdomų projektų apskaitos dalis, skirta duomenims kaupti ir peržiūrėti, ataskaitoms rengti ir spausdinti, duomenų paieškai atlikti.

Uždavinio sprendimo periodiškumas:

1. Fondo projektų specifikos analizavimas;

2. Algoritmo schemos sukūrimas;

3. Duomenų bazės sukūrimas;

3.1. Lentelių, kuriose bus saugomi duomenys, sukūrimas;

3.2. Ekraninių formų informacijai įvesti – išvesti sukūrimas;

3.3. Paieškos sistemos ataskaitoms realizavimas;

3.4. Ataskaitų, skitų vaizdžiam informacijos pateikimui, sukūrimas;

4. Duomenų bazės pritaikymas veikimui tinkle, vartotojų sukūrimas, teisių jiems priskyrimas.

Programos tikslai:

1. Duomenų kaupimas, redagavimas, peržiūra

2. Duomenų paieška

3. Ataskaitų ruošimas, spausdinimas

4. Veikimas ,,tinklo” režime

Pradiniai duomenys:

Programinės bylos Lenteles.mdb struktūra

Lentelės

1. Duomenys apie projektus mokytojų kvalifikacijai kelti užsienyje (lentelės Lingua B
pskritis Text 20

Adresas Memo

DalVardas Text 20

DalPavard Text 20

Pareigos Text 20

Kursų vieta Memo 50

Nuo Text 20

Iki Text 20

Pastabos Memo

PaprSuma Currency

GalutinSuma Currency

PirmasMok Currency

AntrasMok Currency

GalutineSuma Currency

2. Duomenys apie projektus tarp Lietuvos studento ir užsienio institucijos

(lentelės Lingua CAsistentai struktūra)

Pavadinimas Tipas Dydis

Numeris Text 25

Roundas Text 20

Statusas Text 10

AsVardas Text 20

AsPavard Text 20

Raj Text 20

Apskritis Text 20

AsAdresas Memo

MoksloVieta Memo

PageidaujamaSalis1 Text 20

PageidaujamaSalis2 Text 20

PageidaujamaSalis3 Text 20

AsInstitucija Text 50

AsStatusas Text 50

Adresas Memo

PaprSuma Currency

GalutinSuma Currency

PirmasMok Currency

AntrasMok Currency

GalutineSuma Currency

3. Duomenys apie projektus tarp užsieniečio studento ir Lietuvos institucijos

(lentelės Lingua CInstitucijos struktūra)

Pavadinimas Tipas Dydis

Numeris Text 25

Roundas Text 20

Statusas Text 10

InstitucijosPav Text 50

InsStatusas Text 50

Raj Text 20

Apskritis Text 20

Adresas Memo

AsVardas Text 20

AsPavard Text 20

InsAdresas Memo 50

MoksloVieta Memo 50

PaprSuma Currency

GalutinSuma Currency

PirmasMok Currency

AntrasMok Currency

GalutineSuma Currency

4. Duomenys apie projektus tarp Lietuvos ir užsienio institucijų (lentelės Lingua E struktūra)

Pavadinimas Tipas Dydis

Numeris Text 25

Roundas Text 20

Statusas Text 10

InstitucijaLiet Text 50

MokStatusas Text 50

Raj Text 20

Apskritis Text 20

Adresas Memo

UzInstitucija Text 50

UzMokStatusas Text 50

UzAdresas Memo

ProjPav Text 100

TrumpasAprasymas Memo

Nuo Text 20

Iki Text 20

DarboKalba Text 20

Berniukai Number

Mergaitės Number

Mokiniai, su specialiais poreikiais Number

Jauniausias Number

Vyriausias Number

Vyrai Number

Moterys Number

Berniukai1 Number

Mergaitės1 Number

Jauniausias1 Number

Mokiniai, su specialiais poreikiais1 Number

Vyrai1 Number

Moterys1 Number

PaprSuma Currency

GalutinSuma Currency

PirmasMok Currency

AntrasMok Currency

GalutineSuma Currency

5. Duomenys apie direktorių vizitus (lentelės Com1/PrViz struktūra)

Pavadinimas Tipas Dydis

Numeris Text 25

Biudzetiniai metai Text 20

Statusas Text 10

Nuo Text 10

Iki Text 10

KaipSurastPart Text 20

KonAsVardas Text 20

KonAsPavarde Text 20

KonAsmTelefonas Text 20

MokyklPav Text 50

Salis Memo

MokAdr Memo

PaprSuma Currency

GalutinSuma Currency

PirmasMok Currency

AntrasMok Currency

GalutineSuma Currency

Data Date/Time

ProjektoTema Text 100

6. Duomenys apie projektus, kuriose dalyvauja kelios institucijos (lentelės Comenius1 struktūra)

Pavadinimas Tipas Dydis

Projekto numeris Text 25

Projekto pavadinimas Text 100

Tema Memo

Mobilumas Text 50

Projekto trukmė Text 20

Ar pasinaudojo parengiamaisiais vizitais ? Text 20

Kiti projektai Memo

Institucijos pavadinimas Memo

Statusas Text 10

Apskritis Text 20

Raj Text 20

Adresas Memo

Berniukai Number

Mergaitės Number

Mokiniai, su specialiais poreikiais Number

Jauniausias Number

Vyriausias Number

Vyrai Number

Moterys Number

Berniukai1 Number

Mergaitės1 Number

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2313 žodžiai iš 7708 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.