Specialiųjų poreikių žmonių integracija į visuomenę
5 (100%) 1 vote

Specialiųjų poreikių žmonių integracija į visuomenę

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………………………….. 3

I. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ŽMONĖS………………………………………………………………… 5

II. INTEGRACIJOS SAMPRATA IR ESMĖ………………………………………………………….. 8

III. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ŽMONIŲ INTEGRACIJOS

Į VISUOMENĘ RAIDA…………………………………………………………………………………….. 10

IV. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ŽMONIŲ LYGIATEISIO DALYVAVIMO VISUOMENĖS GYVENIME PRIELAIDOS………………………………………………………… 13

1. SUPRATIMAS……………………………………………………………………………………….. 13

2. MEDICINOS PRIEŽIŪRA………………………………………………………………………. 14

3. REABILITACIJA……………………………………………………………………………………. 15

4. PARAMOS PASLAUGOS………………………………………………………………………. 16

V. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ŽMONIŲ LYGIATEISIO DALYVAVIMO VISUOMENĖS GYVENIME SĄLYGOS…………………………………………………………….. 17

1. PRIEINAMUMAS………………………………………………………………………………….. 17

2. MOKYMAS……………………………………………………………………………………………. 18

3. UŽIMTUMAS………………………………………………………………………………………… 20

4. MATERIALINĖ PARAMA IR SOCIALINĖ APSAUGA……………………………. 21

5. ŠEIMYNINIS GYVENIMAS IR ASMENS NELIEČIAMYBĖ……………………. 22

6. KULTŪRA…………………………………………………………………………………………….. 23

7. POILSIS IR SPORTAS……………………………………………………………………………. 23

8. RELIGIJA………………………………………………………………………………………………. 24

VI. KONKREČIOS PRIEMONĖS SIEKIANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ŽMONES INTEGRUOTI Į VISUOMENĘ…………………………………………………………………………… 25

IŠVADOS…………………………………………………………………………………………………………. 27

NAUDOTA LITERATŪRA……………………………………………………………………………….. 29

ĮVADAS

Specialiųjų poreikių žmonių yra visose pasaulio šalyse ir visuose socialiniuose sluoksniuose. Nuo seno tokie žmonės buvo laikomi neįgaliaisiais ne dėl savo poreikių išskirtinumo ar negalės dydžio, bet pirmiausia dėl to, kad didžiausias dėmesys buvo kreipiamas būtent į jų silpnybes. O tai reiškia, kad šių žmonių ateities perspektyvos liūdnos, kad jie neturės galimybių įgyvendinti savo vilčių ir svajonių. Pagaliau tai reiškė, kad jų gyvenimas prabėgs savotiškoje tremtyje. Dažniausiai viskas taip ir susiklostydavo.

Ir tik dabar, kai specialiųjų poreikių žmonių integracijos į visuomenę politika jau gana toli pažengusi, imta laikytis nuomonės, kad nesvarbu, talentingi ar netalentingi, fiziškai ir dvasiškai stiprūs ar silpni – visi žmonės vienodai vertingi, o jų poreikiai – patys įvairiausi.

Šiandien specialiųjų poreikių turintys vaikai ir suaugusieji stengiasi išmokyti mus kažko labia svarbaus. Jie visų pirma nori mums parodyti, kad yra tokie pat žmonės kaip ir visi kiti. Jie ragina mus atsisakyti niekinamo požiūrio į juos ir “etikečių klijavimo”, nes tai paverčia juos antrarūšiais žmonėmis – invalidais.

Specialieji poreikiai – tai iššūkis sveikiesiems, kurį priimdami, mes turime mokytis gerbti kiekvieno individo unikalumą, pripažinti jo teisę dalyvauti mūsų valstybių, bendruomenių, šeimų, mokyklų gyvenime. Šis dalyvavimas suteikia kiekvienam individui galimybę visapusiškai patenkinti savo poreikius ir jaustis priimtu, o ne atstumtu.

Specialieji poreikiai turi būti tenkinami ne specialiosiose mokyklose, ne specialiosiose grupėse, ne specialiosios pedagogikos pagalba, nes tai vėl reikštų tremtį. Tai kaip padėti specialiųjų poreikių žmonėms pasijausti lygiaverčiais visuomenės nariais?

Šiuo atveju reikalinga specialiųjų poreikių žmonių integracija į visuomenę, kuri padėtų žmogui, turinčiam specialiųjų poreikių, nesijausti atstumtam, o, atvirkščiai, tapti visuomenės dalimi.

Integracija tik tada bus sėkminga, jeigu mes aiškiai suvoksime, kokius žmones vadiname specialiųjų poreikių žmonėmis, išsiaiškinsime, kokia yra integracijos samprata ir esmė, kiek toli jau yra pažengęs integracijos procesas ir kokios yra lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime prielaidos, sąlygos bei priemonės.

Tik atsakę į šiuos klausimus galėsime diskutuoti apie sėkmingą specialiųjų poreikių žmonių integraciją į visuomenę, bei vertinti integracijos vyksmą.

I. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ŽMONĖS

Specialiųjų poreikių žmonėmis vadinami žmonės su intelekto, emocijų ir elgesio, kalbos ir komunikacijos, regos, klausos, lėtiniais somatiniais ir neurologiniais, kompleksiniais,
specifiniais pažinimo ir mokymosi, fiziniais ir judėjimo sutrikimais (Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo specialiųjų poreikių vaikams bendrojo ugdymo įstaigose tvarka. 1993.05.27).

Pagal Lietuvos Respublikos ŠMM Specialiojo ugdymo ekspertų komisijos sutrikimų klasifikaciją visi aukščiau išvardinti sutrikimai turi apibrėžimus ir gali būti skirstomi dar smulkiau.

Intelekto sutrikimas – tai protinių sugebėjimų nukrypimas nuo normos, sukeliantis elgesio, emocijų bei socialinio prisitaikymo sutrikimų. Jis dažniausiai skirstomas į protinį atsilikimą, intelekto regresiją ir kitus intelekto sutrikimus. Protinis atsilikimas paprastai dar yra skirstomas į nežymų ( IQ 50-69), vidutinį (IQ 35-49), žymų (IQ 20-34) ir labai žymų (IQ mažiau už 20). IQ arba intelekto (sumanumo, protingumo, sugebėjimo spręsti problemas ir greitai perprasti dalykus, gebėjimo pasimokyti iš patirties) koeficientas yra nustatomas specialiais testais.

Specifiniai pažinimo sutrikimai – tai nepakankamas atskirų pažintinių funkcijų išsivystymas dėl minimalių smegenų disfunkcijų. Ši sutrikimų grupė skirstoma į tokius pogrupius: girdimojo suvokimo ir lingvistiniai sutrikimai (sutrikęs kitų kalbos supratimas- neskiria panašių pagal akustinius požymius fonemų, nejaučia ribų tarp žodžių, sakinių ir t.t.; faktinis kalbos priemonių skurdumas – nepilnavertė leksika, semantika, sintaksė, nesusiformavę rišliosios kalbos įgūdžiai; sutrikęs gebėjimas naudotis faktiškai turimomis kalbinėmis priemonėmis – momentinis žodžio ar gramatinės formos pamiršimas, sunki minčių raiška ir kt.; girdimosios atminties sutrikimai), regimojo suvokimo ir akių judesių sutrikimai (totalus vizualinių procesų sutrikimas, regimojo atpažinimo sutrikimas, visumos suvokimo sutrikimas ir t.t.), suvokimo ir motorinių koordinacijų sutrikimai (audiovizualinės sąveikos sutrikimai, silpna akies ir rankos koordinacija, audiomotoriniai sutrikimai), bendrieji atminties sutrikimai ( trumpalaikės, ilgalaikės atminties sutrikimai, įsiminimo ir atgaminimo strategijų trūkumas ir t.t.), kiti pažinimo sutrikimai. Specifiniai pažinimo sutrikimai gali sukelti įvairias, dažniausiai mokymosi, negales: disleksiją, disgrafiją, diskalkuliją, akalkuliją ir kt.

Emocijų ir elgesio sutrikimai – tai santykiškai pastovūs, išsiskiriantys, nelaukti nukrypimai nuo normalaus elgesio. Yra net dvylika minėtų sutrikimų pogrupių: savireguliacijos sutrikimai (dėmesio sutrikimai, hiperkinezės, perdėtas impulsyvumas ir kt.), elgesio sutrikimai, opozicinis neklusnumas (dažnas pyktis, ginčijimasis, kerštingumas ir kt.), nerimas (išsiskyrimo ir bendrasis, vengimo reakcijos), fobijos (konkrečių objektų ir reiškinių sukeliamos baimės), depresija, agresyvumas, psichotiniai sutrikimai (šizofrenija, autizmas ir pan.), charakterio akcentuacijos, tikai (nuolatiniai, praeinantys), narkomanija, kiti elgesio ir emocijų sutrikimai.

Kalbos ir komunikacijos sutrikimai – nuolatiniai bendravimo, kalbėjimo ir kalbos nukrypimai nuo įprastų bendravimo ir kalbėjimo normų. Jie skirstomi taip: kalbėjimo sutrikimai (įvairūs fonetiniai trūkumai), kalbėjimo tempo sutrikimai (greitakalbystė, lėtakalbystė), balso sutrikimai (visiškas balso nebuvimas, balso silpnumas, dalinis balso sutrikimas, rezonavimo sutrikimai), kalbos sutrikimai (kalbos neišsivystymas, fonologiniai sutrikimai, sulėtėjęs kalbos vystymasis, sutrikdytas kalbos vystymasis), rašymo ir skaitymo sutrikimai (aleksija, disleksija, agrafija, disgrafija), įvairūs komunikacijos sutrikimai (mikčiojimas, mutizmas, autizmas), neverbalinės komunikacijos sutrikimai, kiti kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimai.

Klausos sutrikimai – nuolatiniai pastebimi, trukdantys bendrauti girdimojo jutimo ir suvokimo nesklandumai. Remiantis absoliučių pojūčių slenksčių matavimais jie skirstomi į neprigirdėjimą (nežymų, vidutinį, žymų ir labia žymų), kurtumą (praktišką, visišką) ir kitus klausos sutrikimus.

Regos sutrikimai – tokie regimųjų pojūčių ir suvokimų sutrikimai, kurie trukdo normaliam vystymuisi, mokymuisi, orientacijai erdvėje, savarankiškam gyvenimui. Remiantis regėjimo aštrumo ir akipločio matavimais, skiriamos šios sutrikimo grupės: normalus regėjimas (be sutrikimų, nežymus regėjimo sutrikimas), silpnaregystė (vidutinė, žymi), aklumas (su regėjimo likučiu, praktiškas, visiškas) ir kiti regėjimo sutrikimai.

Labai įvairūs kilme ir sukeliamais padariniais yra fiziniai ir judėjimo sutrikimai. Vieni jų paveldimi, kiti įgyjami gyvenimo eigoje dėl traumų ar persirgtų ligų. Šie sutrikimai skirstomi į motorikos sutrikimus, judesių koordinacijos sutrikimus, lokomocijos sutrikimą (nežymų, vidutinį, žymų, labia žymų ir visišką negalėjimą judėti), apraksijas ir dispraksijas, skoliozę, ypač ryškias kūno dalių deformacijas, kitus fizinius ir judėjimo sutrikimus.

Lėtiniai somatiniai ir neurologiniai sutrikimai – chroniški sutrikimai, kurie vienaip ar kitaip įtakoja vaiko ugdymą, reikalauja specialiųjų ugdymo sąlygų. Šiuo atveju galima išskirti širdies ir kraujagyslių sutrikimus (įgimtos širdies ydos, širdies nepakankamumas ir kt.), kvėpavimo sistemos ligas (bronchinė astma, tuberkuliozė), inkstų sistemos ligas (inkstų nepakankamumas, dieninė enurezė), kraujo ligas (anemija, hemofilija), onkologines ligas,
epilepsiją, būklę po neurologinių susirgimų, diabetą, imunologinius sutrikimus ir kitus somatinius ir neurologinius sutrikimus.

Kompleksiniai sutrikimai – ypatingumų deriniai. Dažniausiai kompleksiniai sutrikimai nėra paprasta pirminių sutrikimų suma, o sudaro naują kokybę. Štai keli galimi variantai: regos ir klausos sutrikimai, regos ir intelekto sutrikimai, judėjimo ir intelekto sutrikimai ir t.t.

Klasifikacijos sudarytojų teigimu, ji dar turėtų būti tobulinama. Pirmieji žingsniai daromi adaptuojant Lietuvoje Pasaulinės sveikatos organizacijos parengtą “Tarptautinę sutrikimų, negalių ir invalidumų klasifikaciją”. Joje skiriami keturi pagrindiniai sutrikimų lygmenys:

1) liga (disease) – tai patologinis procesas, pirminė priežastis ( pvz.., katarakta);

2) sutrikimas (impairment) – funkcijos ar organo sutrikimas dėl ligos ar traumos (pvz.., regėjimo aštrumo sumažėjimas: sutrikimas reiškiasi organų ir sistemų lygmeniu);

3) negalė (disability) – dėl sutrikimo kylantys trūkumai, sunkumai žmogaus bazinių sugebėjimų srityje (pvz.., negalėjimas skaityti normalaus teksto: negalė reiškiasi individo lygmeniu);

4) invalidumas (handicap) – dėl sutrikimo ar negalės kylantys žmogaus socialinio funkcionavimo nesklandumai (pvz.., negalėjimas mokytis kartu su normaliai reginčiais).(Sutrikimų klasifikacija, 1995)

Kaip matyti iš sutrikimų apibūdinimų Lietuvos Respublikos ŠMM Specialiojo ugdymo ekspertų komisijos sutrikimų klasifikacijoje ir “Tarptautinėje sutrikimų, negalių ir invalidumų klasifikacijoje”, specialiųjų poreikių žmonės patiria bendravimo sunkumų. Tačiau, nežiūrint į tai, kiekvienas žmogus yra savaip vertingas ir turi teisę į “normalią egzistenciją – žmogaus gyvenimą kitų žmonių socialinėje bendrijoje” (Bakk A., 1998) – integraciją į visuomenę.

II. INTEGRACIJOS SAMPRATA IR ESMĖ

Skirtinguose rašytiniuose šaltiniuose pateikiami skirtingi žodžio integracija apibrėžimai.

Integracija [lot. integratio – atnaujinimas, atstatymas] dalių, elementų jungimas(is) į visumą (Tarptautinių žodžių žodynas, 1985).

Integracija – lotynų kilmės žodis, reiškiantis jungimą į vieną visumą ir užbaigtumą visumos atnaujinimo ir restauravimo prasme (Tėvams apie integruotą mokslą, 1997).

Integracija – dirbtinių kliūčių įveikimas (Negalės žmonės sugrįžta į visuomenę, 1997).

Integracija – visiškas įtraukimo procesas, kai ypatingų poreikių turintys vaikai yra lavinami įprastinėje aplinkoje, kad nepriklausomai nuo negalės pobūdžio išsiugdytų priklausomybės jausmą, išmoktų bendrauti su bendraamžiais, užsitikrintų paramą ir tam tikrą vietą kolektyve (Tėvams apie integruotą mokslą, 2000).

Integracija – procesas, kurio metu būtinas bendradarbiavimas, bendras darbas, lankstumas, noras rizikuoti, daugybės individų, tarnybų ir institucijų parama (Integracija: ar tai išeitis vaikams su negalia?,1997).

Integracija – tai planuotas ir apgalvotas būdas leidžiantis žmogui su negalia būti kartu su visais (A. Bakk, K. Grunewald, Globa, 1998).

Nors integracijos apibrėžimai ir varijuoja, jos esmė viena – kad žmogus su negalia dalyvautų socialinėje sveikų žmonių bendruomenėje.

Žmonių, turinčių negales, integravimas į visuomenę – viena iš šių dienų aktualijų, kalbant apie neįgaliųjų gyvenimo ir veiklos galimybes. Ji sprendžiama įvairiuose visuomeninės struktūros lygmenyse: švietimo bei socialinės apsaugos ir darbo sistemoje. Žmogus negali egzistuoti vienas. Esminė prielaida pilnavertei egzistencijai – bendruomeninis gyvenimas (J.Vanier, 1998). Neįgalaus žmogaus padėtis tarp kitų bendruomenės narių dėl jo išskirtinių savybių visais laikais buvo ypatinga: nuo visiško atmetimo – izoliacijos ir sunaikinimo iki priėmimo – integracijos. Žmogus – bendruomeninė būtybė, tam tikrais ryšiais susieta su kitais asmenimis. Nuo tarpasmeninių santykių pilnavertiškumo priklauso asmens savijauta bendruomenėje. Kokiu būdu formuojami pilnaverčiai tarpasmeniniai santykiai tarp žmonių, galima analizuoti visuomeninės grupės vertybinių nuostatų pagrindu. Jei visuomenė aukščiausia vertybe išskiria žmogų, žmogiškąją esybę bendrąja prasme ir siekia gerovės kiekvienam, tokioje visuomeninėje struktūroje kiekvienas asmuo tampa vertybinės orientacijos centru, visuomeninės gerovės kūrėju ir vartotoju (Keli integruoto ugdymo aspektai, 2001).

Integracija – įvairių fizinių ir intelektualinių galimybių, skirtingų požiūrių, socialinių sluoksnių žmonių susiliejimas į vientisą visuomenę. Integracijos negalima nei išmokti, nei išsireikalauti, nes tikroji integracija – žmonių širdyse. Kai sveikieji supras, ko vertas neįgaliųjų žmonių gyvenimas, kai pajus buvimo greta džiaugsmą, įvyks stebuklas – integracija taps bendru visų tikslu (Viltis, 1998 nr.4(6)). Tai reiškia, kad galimybę neįgaliam žmogui gyventi pilnavertį gyvenimą bendruomenėje sąlygoja abipusė sąveika: sveikų žmonių pasirengimas priimti kitokį individą bei neįgalaus žmogaus pastangos būti veikliam. Pilnavertė sąveika veikloje tarp žmonių įmanoma tik pažinimo ir pasitikėjimo aplinkoje. Negalę turinčius asmenis suprantanti ir priimanti aplinka gali rastis tik susitikimo situacijoje, bendraujant ar
kartu, kai susidaro galimybė pažinti vieni kitų vidinį pasaulį.

Kad specialiųjų poreikių žmonių integracija į visuomenę būtų sėkminga, neužtenka vien aplinkinių supratimo ir geranoriškumo. Proceso sėkmę nulemia tam tikri organizuojantys veiksniai, neleidžiantys jam vykti stichiškai, padrikai. Svarbiausi jų:

– visuomenėje dominuojantys požiūriai, nuostatos, vertybės;

– parengta ir veikianti juridinė bazė;

– priemonių, leidžiančių įgyvendinti įstatymais reglamentuojamą tvarką, egzistavimas.

Vadinasi, siekiant sėkmingos integracijos, būtina išsiaiškinti ko šioje srityje jau yra pasiekta, kokios yra lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime prielaidos, sąlygos ir numatyti, kokiomis konkrečiomis priemonėmis galime pasiekti norimą rezultatą.

III. SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ ŽMONIŲ INTEGRACIJOS Į VISUOMENĘ RAIDA

Dabartinė negalės politika yra 200 metų evoliucijos išdava. Daugeliu atvejų ji atspindi bendras gyvenimo sąlygas bei skirtingą įvairių laikų socialinę ir ekonominę politiką. Tačiau negalės žmonių gyvenimui atsiliepia ir specifinės aplinkybės, susijusios su žmonių gyvenimo sąlygomis. Nemokšiškumas, nesirūpinimas, prieštaringumas ir baimė yra tie socialiniai reiškiniai, kurie ilgainiui neįgalius žmones atskyrė nuo visuomenės ir sulėtino jų raidą.

Negalės politikos raida prasidėjo nuo kasdienės negalės vaikų priežiūros mokymo įstaigose bei reabilitacijos tų žmonių, kurie tapo neįgalinčiais, sulaukę pilnametystės. Mokymas ir reabilitacija neįgalinčius žmones padarė aktyvesnius ir nulėmė tolesnę negalės politikos pažangą. Buvo sukurtos neįgalinčių žmonių, jų šeimos narių bei globėjų organizacijos, kurios stengėsi pagerinti šios kategorijos žmonių gyvenimo sąlygas. Po Antrojo pasaulinio karo susiformavo integracijos ir normalizacijos sąvokos, padėjusios geriau suvokti neįgalinčių žmonių galimybes.

Šio amžiaus septintojo dešimtmečio pabaigoje kai kurių šalių neįgalių žmonių organizacijos pradėjo naujaip suvokti negalę. Tam didelės įtakos turėjo specialiųjų poreikių žmonių izoliavimas, aplinkos projektavimas bei struktūra ir visų gyventojų pakitęs požiūris. Tuo pačiu metu besivystančiose šalyse neįgalintys žmonės sudarė nemažą gyventojų kiekį ir dauguma jų buvo visiškai nuskurdę.

Ilgą laiką Jungtinių Tautų ir kitos tarptautinės organizacijos daug dėmesio skyrė neįgaliųjų teisėms. Pati svarbiausia 1981-ųjų – Tarptautinių invalidų metų išdava buvo Pasaulinės veiklos neįgaliųjų žmonių labui programa, kuriai pritarta Generalinės Asamblėjos 1982 m. gruodžio 3 dienos nutarime. Tarptautiniai neįgaliųjų metai ir Pasaulinės veiklos programa visokeriopai skatino šios srities pažangą. Abiejuose dokumentuose buvo pabrėžiamos neįgalių žmonių lygios teisės ir galimybės bei būtinumas gerinti jų gyvenimo sąlygas. Pirmą kartą nurodyta, koks glaudus specialiųjų poreikių žmonių galimybių ir jų aplinkos ryšys.

1987 m. Stokholme surengtas pasaulinis ekspertų pasitarimas, kurio dalyviai apžvelgė, kaip įgyvendinama Pasaulinės veiklos programa, įpusėjus Jungtinių Tautų Organizacijos paskelbtam Tarptautiniam invalidų dešimtmečiui. Pasitarime pasiūlyta kurti filosofines nuostatas, kuriomis remiantis būtų galima nustatyti, kokiai veiklai ateityje teikti pirmenybę. Šios filosofijos pagrindas – pripažinti neįgaliųjų teises.

Iš to susiformavo Generalinei Asamblėjai skirta pasitarimo dalyvių rekomendacija surengti specialią konferenciją, kad būtų parengtas tarptautinis susitarimas likviduoti neįgalių žmonių visų formų diskriminaciją, ir pateiktas valstybėms ratifikuoti iki Invalidų dešimtmečio pabaigos.

Italija, parengusi susitarimo projektą, jį pateikė 42-ajai Generalinės Asamblėjos sesijai. Per 44-ąją sesiją Švedija papildė šį projektą. Tačiau abiem atvejais nebuvo vieningos nuomonės, koks turėtų būti susitarimas. Daugelio atstovų nuomone, ir galiojantys žmogaus teisių dokumentai visiems (ir neįgaliems) žmonėms užtikrina lygias teises.

Vadovaudamasi Generalinės Asamblėjos patarimais, Ekonominė ir Socialinė Taryba 1990 m. surengtoje pirmoje eilinėje sesijoje galiausiai sutiko pati patikslinti kai kuriuos tarptautinius susitarimus. 1990 m. gegužės 24 d. Tarybos priimtas sprendimas įpareigojo Socialinės plėtros komisiją jos 32-ojoje sesijoje apsvarstyti galimybes šiam tikslui įkurti viešai dirbančias vyriausybių ekspertų grupes, išlaikomas iš aukų fondo. Jos kruopščiai paruoštų bendrąsias taisykles, kaip specialiųjų poreikių žmonėms teikti lygias galimybes su visais, kitaip tariant, kaip juos pilnutinai integruoti į visuomenę, glaudžiai bendradarbiaujant su specializuotomis įstaigomis, kitomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis, ypač neįgaliųjų žmonių, organizacijomis.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2562 žodžiai iš 8205 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.