Statybos technologijos
5 (100%) 1 vote

Statybos technologijos

1.Statybos technologijos ryšys su kitomis discip-

linomis.

Statybos techologija-žinių visuma apie statybos gamybinių procesų atlikimo

būdus ir priemones.

Statybos darbų technologiją sudaro:

1.Praktinės,amatiškos statybos technologijos

žinios.

2.Statybos procesų technologija.

3.Šiuolaikinė statybos technologija.

4.Technologinės instrukcijos ar rekomendaci-jos.

Stat.technologija turi ryšį su: matematika,chemi-

ja,fizika ir kt.Ergonomika nagrinėja darbo judesį

ir darbo veiksmą.Procesų techn.nagrinėja darbo

operacijas, darbo procesus, kompleksinius proce-

sus.Pastatų stat. techn. nagrinėja pastatų statybą.

Stat. vadyba nagrinėja stat. firmų darbo organiza-

vimą,tarpusavio santykius ir santykius su kitomis

organizacijomis.

2.Statybos gamybos vykdymo etapai, būdai, ir

procesai.Užsakovo, genrangovo, subrangovo

samprata.

Pagrindiniai stat. gamybos vykdimo etapai:

1.Projektavimas,

2.Statyba,

3.Eksplotavimas.

Būdai: 1.Samdant rangovus,

2. Ūkio būdu.

Procesai:pagal reikšmę:paruošiamieji,transporta-

vimo,pagrindiniai,pagalbiniai,baigiamieji;

pagal mechanizavimo lygį:mechanizuoti,nevisiš-

kai mechanizuoti,rankų;

pagal sudėtingumą:paprasti,kompleksiniai;

Statybinis procesas-darbo operacijų visuma atlie-

kama pastovios sudėties darbininkų grandies pagal pagal technologinį

nuoseklumą.Darbo operacija-kompleksas veiksmų,turintis paruošia-

mūjų,tarpinių,pagrindinių darbų bruožų.Darbo veiksmas-tai kai dirbdamas

darbininkas atlieka keleta darbo judesių iš eilės.Darbo judesys-darbo

veiksmo mažiausia dalis(vienkartinis judesys).

Stat.gamybos produkcija- tai galutinai pastatyti ir

įrengti pastatai.Tarpinė stat.produkcija-tai užbaig

ta atitinkama pastato dalis ar konstrukcinis elementas.Objekto

stat.procesai vyksta:

1.Paruošiamieji darbai;

2.Pagrindiniai darbai:požeminės pastato dalies,

antžeminės pastato dalies,apdailos ir spec.,įrengi-

mų montavimas ir derinimas.

Pastato statyba prasideda nuo pastato įsigijimo,

tada samdoma inžineriai-statybininkai,architektai

-projektuotojai ir formuojama užduotis.Gaunama

leidymas statyti ir ruošiamas sklypo pasas sude-

rinus su vietiniais tinklų vartotojais.Organizuoja-

mas konkursas pritraukti projektuotojus. Sudaro-

mas projektas ir galutinai patvirtintas perduoda-

mas užsakovui.Organizuojamas konkursas suras-

ti rangovui ir pradedama pastato statyba,kurią kontroliuoja užsakovo

atstovas.Pastatytas pastatas atiduodamas užsakovui su garantine

priežiūra.Užsakovas-fizinis arba juridinis asmuo,

kuris investuoja į statinį pinigus ir atlieka užsako

vo funkcijas.Rangovas-juridinis asmuo(įmonė ku

rioje nustatyta statybos veikla),fizinis asmuo,juri-dinių teisių neturinti

įm.,ūkinė bendrija,individua

li įmonė,nustatyta tvarka įsigijusi patentą.Rango-vo pasamdyta firma, kuri

atlieka darbus ir imasi atsakomybės(materialinės ir juridinės) vadinama

genrangovu.Rangovai, kurie vykdo atskirus dar-

bus ir imasi atsakomybės tik už juos vad. subran-

govu.Užsakovas privalo:1.gauti iš savivaldybės vykdomųjų instit. ir kitų

instit. technines ir pro-

jektavimo sąlygas.2.Atlykti statomo pastato po-

veikio aplinkai tyrimą.3.Turėti suderintą ir patvir

tintą projektą.4.Gauti leidimą statyti.5.Organizuo

ti ir finansuoti statybą pagal sutartis.6.Organizuo-

ti ir atlikti statybos techninę priežiūrą.7.Sudaryti autorinės priežiūros

sutartis.8.Užsakyti inžin.tin-

klų geodezines nuotraukas.9.Organizuoti statinio priėmimą

naudoti.10.Teisiškai organizuoti statinį

Rangovas privalo:1.Paskirti statybos vadovą.

2.Vykdyti sutartį tarp rangovo ir užsakovo.3.Pa-

rengti statybos darbų vykdymo projektą ir statyti pagal galiojančias

normas.4.Garantuoti saugų dar

bą.5.Pildyti dokumentaciją.6.Dalyvauti atiduo-

dant pastatą naudoti.

3.Dokumentacija, pildoma statybvietėje.

Vykdant statybą pildomi 4 pagrindiniai dokumen

tai:1.Dokumentacija susieta su darbų vykdymu,at

liktų darbų aktai,kurie pristatomi užsakovui.Sura

šomi atlikti darbai,kiekiai ir kainos.Čia priklauso ir atsiskaitymai su

darbininkais.2.Medžiagų ga-

vimas ir surašymas.Vedami specialūs žurnalai,

kur surašomos gaunomos medžiagos,atskirai su-

dedami gautų medžiagų pasai,sertifikatai.

Ctiesiog=Cmedž+Cmech+Cužmok

Cpiln=Ctiesiog+Cprid·kprid

Csąmat=Cpiln+Ctransp+pelnas+mokesčiai

C-išlaidos(tiesioginės,medžiagų ir kt.)

3.Visi dokumentai surišti su darbo kokybe ir kon

trole.Pildomi paslėptų darbų aktai-dokumentai liudijantys,kad viskas

atlikta pagal projektą. Aktai surašomi tiems darbams,kurių negalima pa

liginti vizualiai.Itin atsakingi darbai turi savo žur

nalus.Darbų atlikimo žurnalas pildomas kasdien.

4.Dokumentacija surišta su darbų sauga.Žurnalai su darbininkų

parašais.Pagrindinai pavojaus šalti-

nai : kėlimo mech.,transportavimo mech.,elektri-

fikuoti mech.,darbas aukštumoje,darbas giliose tranšėjose,darbas

nepalankiose gamtinėse sąlygo-

se,elektros laidai ir kabeliai,kenksmingos chemi-

nės medžiagos,darbas su aukštą ar žemą t-rą turin

čiomis medžiagomis,gaisras,blogos sanitarinės sąlygos,nedrausmingumas.

4.Statybos darbininkai ir jų darbo organizavi-

mas.

Statybos darbininkai skirstomi pagal
profesijas ir

specialybes:betonuotojai,mūrininkai,dažytojai.Ka

tegorija suteikiama po apmokymo.Stat. darbinin-

kai dirba kolektyvais-brigadomis,grandimis.Bri-

gados būna:specializuotos ir kompleksinės.Spece

lizuota brigada- vienos specelybės darbininkai atliekantys tos specelybės

darbus.Kompleksinė brigada-įv.profesijų darbininkai atliekantys

darbus.Kompleksinės brigados skirstomos:1.bri-

gados,atliekančios vieną pagrindinį techn.procesą

2.brigados, atliekančios keletą pagr.technologiš-

kai susuijusių procesų;3.brigados, atliekančios keletą pagr.mišrių

techn.procesų.Statyboje naudo

jama apmokėjimo sist.:vienetinė,kai atlyginimas mokomas už pagamintą

produkcijos kiekį;laiki-

nė,kai atlyginimas mokomas už atidirbtą laiką.

Vyr.darbų vykdytojas rekomenduoja stat.vadovy

bei asmenis darbų vykdytojo pareigoms eiti arba

darbų vykdytojus atleisti iš pareigų .

Darbų vykdytojas-pagr.bendrųjų ir spec.darbų vadovas ir organizatorius.Jam

pavaldūs visi aptarnaujančio personalo nariai.Jis atsako už stat. ir

montavimo darbų vykdymą,darbų kokybę ir kt.

Jis gali skirstyti darbuotojus ,priimti darbininkus,

atleisti iš darbo už nedrausmingumą,rekomenduo

ti asmenis meistro pareigoms,skirstyti premijų fondąir t.t.Statybos

meistras-pagr.darbų vadovas ir organizatorius darbo aikštelėje.Meistras

paval-

dus darbų vykdytojui.Jis atsako už darbų vykdy-

mą ir jų kokybę,saugumo techniką.mechanikas atsako už mašinų ir mechanizmų

techninę būseną.

5.Statybos verslą reglamentuojantys dokument-

tai.

Pagr.dokumentas-stat.įstatymas.Taip pat regla-

mentai pagal atskiras kryptis.Kiekvienas regla-

mentas formuluoja pagr.taisykles,konkretizuoja darbų atlikimo

technologiją,techn.sąlygas,projek-

to reikalavimus.Vykdant atskirus darbus turi būti

šių darbų instrukcijos.Pagr.reikalavimai naudoja-

mom medž.,gaminiam,darbų atlikimui.Įm.,kuri vykdo darbus,turi turėti

patvirtintus aplinkos ministerijos standartus,sąrašus.Bendruosiuose

normatyviniuose dokumentuose nurodoma pasta-

tų ir įrengimų statybos trukmė,darbų kokybė ir kontrolė;žemės darbų vykdymo

normos ir taisyk-

lės;pagr.stat. ir montavimo darbų normos ir taisyklės;transporto įrengimų

normos ir taisyklės;

teritorijų planavimo,užstatymo,aplinkos tvarky-

mo normos ir taisyklės.Darbo apsauga-komplek-

sas priemonių pagal kurį sudaromos sveikos ir saugios darbo

sąlygos.(žr.3klausimas:pagr.pavo-

jaus šaltiniai).

6.Techno-ekonominiai rodikliai.

Techno-ekonominiai rodikliai yra:

1.Stat.produkcijos darbo imlumas gaunamas

darbo laiko sąnaudas padalijus iš pagamintos pro

dukcijos kiekio.

2.Darbo našumas randamas darbo apimtis padalinus iš laiko.

3.Statybos surenkamumas apibudinamas suren-

kamumo laipsniu ir surenkamumo koeficientu

4.Statybos mechaninis aprūpinimas randamas mechanizmų balansinę vertę

padalinus iš savo jė-

gomis atliktos darbų apimties vertės.

5.Darbo mechaninis aprūpinimas – mechaniz-

mų balansinę vertę padalinus iš bendro darbinin-

kų skaičiaus.

6.Darbų mechanizacijos lygis-mechanizmais atliktų darbų apitis padalinus

iš bendros darbų apimties.

7.Darbo mechanizacijos lygis- darbininkų daly-

vaujančių mechanizuotame procese skaičius pada

lintas iš laiku dirbusio vid. Sąrašinio darbininkų

skaičius.

8.Darbo aprūpinimo energija-randama dalijant visų dirbusių elektros

variklių galingumas iš ben-

dro vid. Sąrašinio darbininkų skaičius.

9.Statybos ir montavimo darbų sąmatinė savi-

kaina-pinigais išreikštos statybinės organizacijos

normatyvinės išlaidos šiems darbams atlikti.

10.Gatavos produkcijos vieneto savikaina-ran-

dama sąmatinę savikainą padalinus iš statybinės

produkcijos apimties.

11.Tai pat suskaičiujamos mašinų,mechaniz-

mų,įrengimų eksplotacinės išlaidos ir darbo są-

naudos.

7.Statybos technologijos projekto reikšmė ir sudėtis.

Technologinis projektas-pagrindas statybos orga-

nizavimui.Pagrindiniai punktai:

1.Statybvietės planas.

2.Kalendorinis grafikas.

3.Technologinės schemos arba kortelės.

4.Aiškinamasis raštas.

Statybvietės planas susuideda iš aiškinamojo rašto,kuriame turi būti

skaičiuojama sandėlių ir sandėliavaimo aikštelių plotas;sanitarinių patalpų

plotas;pavojingos zonos.Tada braižomas planas pagr. statybos

stadijai,daromas pjūvis per mechanizmus,pateikiamas būtinas stropavimo

priemonių sąrašas,krano charakteristikos ir sutartiniai žymėjimai,rodoma

mechanizmai su jų judėjimo trajektorijomisir kt.Kalendorinaime gra

fikai būna:ciklogramos,linijiniai,tinklogramos.

Technologinėje kortelėje pateikiama:panaudoji-

mo srytis,darbo proceso organizavimas ir techno-

logija,kokybės kontrolė ir darbų piėmimas,darbo sąnaudų ir už mokesčio

kalkuliacija,darbų vykdy

mo grafikai,ištekliai,darbo sauga,techniniai-eko-

nominai rodikliai.

8.Technologinių kortelių sudarymo tikslas ir sudėtis.

Technologinės kortelės sudaromos tam, kad galė-

tume kokybiškai atlikti statybos darbus.Jos būna:

1.Tipinės,nepritaikytos konkrečiom darbo sąly-

gom;2.Tipinės,pridedamos prie tipinių darbo vyk

dymo projektų;3.Techn.kortelės sudarytos kon-

krečiom darbo sąlygom.Techn.
kortelės susideda iš:1.Naudojimo

srities;2.Stat.proceso technologi-

jos ir organizavimo;3.Techno-ekonominių rodik-

lių;4.Materialinių ir techninių išteklių.Pirmajame skyriuje aprašoma darbo

procesas,pastato konstrukcinė dalis, kuriai bus atikoma techn. kortelė,

nurodomos darbo vykdymo sąlygos ir t.t.

Antrajame skyriuje pateikiami duomenys apie objekto ruošimą darbui.Braižoma

konstrukcinės dalies planas ir pjūvis, statybinis genplanas. Užra

šomas statybvietėje esančių medžiagų,konstrukci

jų,gaminių laikymo trukmė ir atsargų dydis.Nuro

doma darbų metodai ,nuoseklumas,darbo barai,

pateikiama darbo vietos schema,sudaroma darbų

kalendorinis grafikas,darbo sąnaudų kalkuliacija.

Trečiajame skyriuje pateikiama techn. kortelės techniniai ir ekonominiai

rodikliai : darbo sąnau-

dos žmogaus dienomis,mašinų darbo sąnaudos,

statybos darbų savikaina.Ketvirtajame skyriuje

pateikiama materialiniai ir techniniai ištekliai.

9.Darbo sąnaudų skaičiavimas.

Darbo sąnaudos skaičiujamos:

Q0= Σ(Qi/qi)·ni + ΣQi1 arba

Q0= ΣQi·(Ln/K·T)·ni + ΣQi1,kur

Qi – stat.proceso darbų apimtis;

qi – mašinos išdirbis per pamainą;

K- išdirbio viršijimo koeficientas;

T- pamainos trukmė;

ni – darbininkų dalyvaujančių tam tikrame stat.

procese skaičius;

Qi1- darbo sąnaudos reikalingos mašinoms ir me-

chanizmams eksplotuoti.

Darbo sąnaudų sumažinimo rodiklis skaičiuoja-

mas tada kai gretiname atskirus variantus.Rodik-

lis skaičiujamas pagal formulę:

Ksd = (Q02 – Q01)/Q02 , kai Q02>Q01

čia Q01-pirmo varianto darbo sąnaudos,Q02-antro varianto darbo sąnaudos.

10.Srauto principai.

Objekto statybą stengiamasi organizuoti taip, kad nebūtų viršijamos

norminės statybos trukmės,mi-

nimaliai išnaudojami ištekliai ir kokybiškai atlie-

kami darbai.Pastatus satayti galima trimis būdais:

Nuosekliuoju, kitas objektas statomas tik pilnai pabaigus statyti

pirmąjį.Lygiagrečiuju,visi objek

tai pradedami ir baigiami statyti tuo pačiu metu.

Srautiniu,kai apastatas dalijamas į barus.Visas statybos procesas dalijamas

į srautus.Darbo pro-

cesai skirstomi į ciklus, darbo zonos į – darbo ba-

rus.Pgeidautina, kad darbo barų ciklo trukmė ir darbo sąnaudos būtų

vienodos.Kintant objekto procesų skaičiui,kinta ir jo statybos trukmė.Ciklo

modulis – tai atitinkamos darbo brigados sugaiš-

tas laikas darbo bare.Srauto žingsnis- laikas, per

kurį į darbo barą ateina dirbti kita brigada.Srautai būna ritminiai ir

neritminiai.Srauto taisyklės: objektas turi būti sudalintas į

barus;darbininkai suskaidomi į srautus;viename bare gali dirbti tik vienas

srautas;barų skaičius turi būti didesnis nei srautų skaičius;kiekvieno

dalinio srauto darbo trukmė viename bare turi būti apytiksliai vienoda.

11.Transporto reikšmė.

Statybos krovinių transportavimo išlaidos sudaro ~20% visos statybų ir

montavimo darbų vertės.Pigiausias yra vandens transportas, o bran-

giausias – automibilinis, tačiau juo pervežama daugiausiai

krovinių.Transportas parenkamas, atsižvelgiant į statybos sąlygas, krovinių

perve-

žimo savikainą, pervežimo atstumą, kelius, konstrukcijų matmenis, jų

svorį.Pervežant kons-

trukcijas laikomasi šių reikalavimų:konstrukcijas reikia pakrauti,iškrauti

ir pervežti taip, kad k-jos nesutrukinėtų ir nesulinktų;betonines ir g/b k-

jas galima transportuoti tik tada, kai betonas įgyja reikiamą

stiprumą;lengvo betono k-jas, reikia saugoti nuo drėgmės;surenkami

elementai į transporto priemones kraunami atsižvelgiant į transportui

nustatytas gabaritų ribas;surenkamų k-jų transportavimą reikia organizuoti

taip, kad jas reikėtų kuo mažiau perkrauti.

12.Statybinių krovinių klasifikavimas.

Stat. kroviniai skirstomi į 4 klases.Pirmajai klasei priklauso kroviniai,

kurie išnaudoja visą trasporto priemonės kėlimo galią;antrajai klasei

priklauso kroviniai panaudojantys 71-99% kėli-

mo galios;trečiai klasei-nuo 51-70% , o ketvirtai-

iki 50% kėlimo galios.

13.Geležinkelio transportas.

Geležinkelis susideda iš apatinio ir viršutinio sta-

tinio.Apatinį sudaro:žemės sankasa ir inžineriniai įrenginiai(tiltai ir

t.t.).Viršutinį sudaro:bėgiai, pabėgiai, balastas.Geležinkeliai skirstomi į

plačiuosius,siauruosius ir nestandartinius.Staty-

bos reikalama nutiesti geležinkeliai skirstomi:

privažiuojamuosius kelius, kurie jungia statyb-

vietę su bendraisiais geležinkeliais;statybvietės kelius, kurie tiesiami

statybvietėje kroviniams pervežti.K-jos pervežamos ant dviašių ar ketur-

ašių platformų, jei k-jos ilgos ir netelpa naudoja

ma kelios platformos.Geležinkežinlelių trauka gali būti

garvežiai,elektrovežiai,motorvežiai.Sąs-

tatas susideda iš vagonų, platformų,pusvagonių,

gondolų,hoperių,cisternų ir kt.

14.Automibilinis transportas.

K-joms pervežti labai dažnai naudojamas automo

bilinis transportas.K-jos atgabenamos sunkve

žimiais, automobilinėmis priekabomis,autovilki-

kais,traktoriais su priekabomis.Automibiliniai keliai skirstomi į

kategorijas.Pirmai kategorijai priklauso keliai skirti tolimam ir greitam

automibiliniam eismui tarp stambių centrų ir
priklauso

respublikinės reikšmės keliai.Trečiajai priklauso sričių ir kraštų keliai.

Ketvirtajai priklauso vitinės reikčmės keliai. Penktajai priklauso

žinibiniai keliai.Statybos reikalams keliai tiesiami pagal penktos kategori-

jos reikalavimus.Autokeliai susideda iš sankasos,

kelio dangos ir kelio statinių.

15.Nepertraukiamo transporto organizavimas.

Pervežant krovinius transportą organizuoti riekia taip, kad jis vyktų

nenutrūkstomai.Tam reikia parinkti racionalius maršrutus ir paskaičiuoti

maršrutų trukmę.Transporto priemonės ciklų skai

čius per pamainą randamas pamainos trukmę dalijant iš ciklo

trukmės.Transporto priemonės apkrovimas per darbo laiką išreškiamas

krovinių masės ir kelio sandauga.Kuo transporto priemo-

nės tonkilometrio savikaina mažesnė tuo ji ekono

miškesnė.Kad kroviniai būtų pervežami be pertraukų, reikia apskaičiuoti

reikiamą transporto priemonių skaičių.Jis randamas ciklo trukmę padalijus

iš pakrovimo tukmės.Nepertraukiamo transporto organizavimo esmė ta, kad

statant objektą būtų kuo mažiau prastovų.

16.Pakrovimo-iškrovimo darbai bei gaminių sandėliavimas.

Pakrovimo darbai vieni iš pavojingiausių ir atsa-

kiningiausių darbų.Pakraunant k-jas reikia laiky-

tis tam tikrų taisyklių.Paprastos lygios metalinės k-jos platformose

kraunamos keliomis eilėmis ant medinių tarpiklių. Iš šono k-jas laiko

atrami-

niai stovai, kurių galai surišti stora viela.Sijos kraunamos taip, kad jų

sienelės būtu vertikalios,

galus taip pat reikia surišti viela.Santvaros ant platformų kraunamos po 3-

7 vnt. vertikalioje pa-

dėtyje.Surenkami g/b gaminiai vežami taip, kad jų darbo armatūra būtu

apačioje.K-jos kraunamos ant ant padėklų , vienodai apkraunant transporto

priemonės ašis.Tarp eilių dedami tarpikliai.Kai negalime montuoti k-jų nuo

transporto priemonių

tada k-jos kraunamos į centrinius ar objektinius sandėlius.Centriniame

sandėlyje k-jos kraunamos

su 1-3 darbo mėnesių atsarga.Tokie sandėliai stei

giami prie geležinkėlių, uostų,stambiose statyb-

vietėse.Iškrovimo ir pakrovimo darbai atliekami mechanizuotai.Iškraunant

konstrukcijos stropuo-

jamos taip, kaip nurodyta projekte ar darbo brėži-

niuose.Atvežtos k-jos turi būti apžiūrimos.Objek-

tiniai sandėliai įrengiami krano montavimo zono-

je.Objektinio sandėlio aikštelė daroma su nedidė-

liu nuolydžiu vandeniu nubėgti.Gaminiai krauna-

mi taip, kad nesideformuotų,būtų galima stropuo-

ti ir matytusi elementų markė.Gaminių atsarga sudaroma vienam pastato

aukštui.K-jos krauna-

mos ant medinių padėklų.Kraunant į rietuves, tarp eilių dedama mediniai

tarpikliai.Tarp rietuvių reikia palikti praėjimus iki 1m.

17.Pakrovimo-iškrovimo darbų sauga.

Krovimo darbai yra sunkūs, todėl stengiamasi juos mechanizuti.Visi

kroviniai 50kg. ir daugiau keliami į 3m. aukštį turi būti mechanizuoti.Dul-

kiųjų medžiagų krovimas taip pat turi būti mechanizuotas.Darbininkai turi

dirbti su darbo rūbais,respiratoriais,apsaugos akiniais.Žiemą

draudžiama k-jas krauti ant apledėjusių tarpiklių

ir padėklų.Aikštelėsturi būti nuvalytos ir pabarsty

tos, kad nebūtu slidu. Kraunant k-jas reikia tarp eilių dėti

tarpiklius.Tarp eilių paliekama praėjimai nemažesni, kaip 1m. Sunkūs

elementai kraunami arčiau kelio.K-jos turi būti keliamos tik

su projekte nurodytom stropavimo priemonėm.

18. IŠKASŲ IR TRANŠĖJŲ ŠLAITŲ ĮRENGIMAS

Tranšėja vadinamas laikinas žemės įrenginys, skirtas inžinerinių

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2663 žodžiai iš 8857 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.