Strateginis valdymas1
5 (100%) 1 vote

Strateginis valdymas1

Turinys

Įvadas……………………………………………………………………………………………………………………………2

I. Teorinė dalis……………………………………………………………………………………………………………….3

Strategijos kūrimo prielaidos……………………………………………………………………………………………3

Strateginio valdymo procesas…………………………………………………………………………………………..4

Vizija, misija ir tikslai……………………………………………………………………………………………………..5

Strateginio valdymo koncepcija……………………………………………………………………………………….7

Konkurencinio pranašumo analizė…………………………………………………………………………………..9

II. Analitinė dalis………………………………………………………………………………………………………….12

Veiklos profilis…………………………………………………………………………………………………………….12

Produkcijos realizavimo rinkos………………………………………………………………………………………12

Pagrindiniai žaliavų tiekėjai…………………………………………………………………………………………..13

Specialūs technologiniai įrengimai bei įranga produktams gaminti……………………………………..13

Įmonės strateginių veiksmų istorija…………………………………………………………………………………14

Pagrindiniai konkurentai……………………………………………………………………………………………….14

Konkurencinis pranašumas…………………………………………………………………………………………….15

Veiklos planai………………………………………………………………………………………………………………18

Investicijos…………………………………………………………………………………………………………………..19

Strateginiai tikslai 2005 – 2008 metams…………………………………………………………………………..19

Išvados………………………………………………………………………………………………………………………..20

Rekomendacijos…………………………………………………………………………………………………………..21

Literatūra…………………………………………………………………………………………………………………….23

Įvadas

„Versle galima arba leistis blaškomam permainingų konkurencijos ir klientų elgsenos vėjų, arba laiku pasirinkti įmonei naudingiausią verslo plėtros kryptį.“ (Valdas Underis, BMC projektų vadovas)

Šiandien jau niekam nekyla abejonių, kad džiaugtis gerais veiklos rezultatais ir nuolat juos gerinti gali tik tos įmonės, kurių kiekvienas darbuotojas visas jėgas atiduoda prioritetiniams įmonės tikslams siekti ir verslo strategijai įgyvendinti. Daugelio Lietuvos įmonių vadovai jau puikiai supranta strateginio valdymo svarbą užtikrinant ilgalaikę veiklos sėkmę. Dažnas vadovas prisimins vaisingas strateginio planavimo sesijas, padėjusias laiku atskleisti opias problemas ir sudariusias sąlygas sutelkti visų įmonės padalinių pastangas siekti kryptingos verslo plėtros. Kita vertus, iki šiol nereta mūsų šalies įmonė planuodama veiklą apsiriboja metų biudžeto sudarymu, o aiškios verslo strategijos neturi arba ji egzistuoja tik kelių aukščiausiojo lygio vadovų galvose.

Be abejo, svarbiausi kiekvienos verslo įmonės veiklos tikslai yra uždirbti pelno ir didinti įmonės vertę rinkoje. To galima siekti dviem klasikiniais būdais: didinant apyvartą arba mažinant kaštus. Abiem atvejais galimi bent keli skirtingi tikslų realizavimo keliai: didinti pajamas galima siūlant rinkai naujų produktų arba rinkodaros priemonėmis skatinant jau esamų produktų vartojimą, vis daugiau jų parduodant turimiems klientams arba užkariaujant konkurentų rinkas, labiau specializuojantis vienoje veiklos srityje arba derinant kelias verslo šakas, kryptingai plečiant nuosavą pardavimo tinklą arba iškart įsigyjant visą konkuruojančią įmonę ir t.t. Mažinti kaštus dažnai padeda sutartys su pigesnių žaliavų tiekėjais, nereikalingų gamybos operacijų arba neefektyvių darbo metodų atsisakymas, taip pat broko ir klaidų mažinimas, keliant darbuotojų kvalifikaciją bei atnaujinant gamybos įrengimus.

Tai tik nedidelė dalelė galimų sprendimo būdų, tačiau akivaizdu, kad taikyti visus juos vienu metu vargu ar įmanoma. Be to, dėl veiklos specifikos įmonėms dažniausiai tinka tik kai kurie iš minėtų veiklos optimizavimo metodų. Nepaisant to, pasirinkus tam tikrą įmonės pelningumo didinimo ir konkurencingumo stiprinimo kelią, visada reikia ne tik išmanymo ir laiko, bet ir nemažų investicijų. Natūralu, kad čia nuolat kyla bent keli esminiai klausimai: kuriuos kelius rinktis, kad investicijos tikrai atsipirktų? Kaip verslo plėtros
metodus tinkamai suderinti tarpusavyje, kad jie garantuotų ne vienadienę sėkmę, o ilgalaikį progresą ir padėtų nuolat stiprinti įmonės pozicijas rinkoje? Kaip sukurti išskirtinius produktų privalumus ir įmonės išskirtinumą, kurie padėtų pritraukti klientus ir palaikyti jų lojalumą stiprėjančioje konkurencinėje kovoje? Į šiuos ir kitus aktualius klausimus padeda atsakyti sėkmingiausiai veikiančių pasaulio bendrovių taikomi klasikiniai ir naujausiais tyrimais pagrįsti strateginio valdymo modeliai bei priemonės. [3]

Mano namų darbo tikslas – pateikti pasirinktos įmonės konkurencinio pranašumo analizę.

Namų darbo uždaviniai:

1. Vadovaujantis mokslinės, metodinės literatūros šaltiniais išanalizuoti teorinius konkurencinio pranašumo analizės aspektus: strategijos kūrimo prielaidas, strateginio valdymo procesus, strateginio valdymo koncepciją, kompanijos viziją, misiją ir tikslus.

2. Vadovaujantis teorinėje dalyje išdėstytais aspektais analizuoti konkrečią įmonę.

3. Pateiti išvadas ir pasiūlymus remiantis teorinėje ir analitinėje dalyse spręstais klausimais.

I. Teorinė dalis

Strategijos kūrimo prielaidos

Žodis strategija kilo iš graikų kalbos strategos ir reiškia generolo mena, turi karinę kilmę. Strategija padėjo išspręsti daugelį karinių ir civilinių problemų. Organizacijos strategiją sudaro detalus, išsamus, kompleksinis planas pasirinktiems tikslams ir misijai įgyvendinti. Būtina prisiminti, kad strategiją vysto aukščiausia valdžia, o jos realizavime turi būti numatytas visų valdymo lygių dalyvavimas, remiantis Lietuvos interesais. Strateginio plano kūrimas – sistemingas ir kruopštus pasiruošimas ateičiai, todėl būtina sutelkti dėmesį esminiams klausimams spręsti, misijai ir tikslams pasirinkti bei sprendimams priimti ir realizuoti. [6]

Firmos strateginis valdymas yra nuolatinis, dinaminis ir nuoseklus procesas, kuriuo remiantis firma laiku prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių ir efektyviai išnaudoja savo išteklius. Strateginio valdymo procesas leidžia parengti ir įgyvendinti firmos strategijas – sprendimų visumą, apibrėžiančią firmos svarbiausius tikslua ateityje ir veiksmus bei priemones tiems tikslams pasiekti.

Firmos stretegijos esmę atskleidžia šios charakteristikos:

v Strategija turi tam tikrą konkretizuotą tikslinę orientaciją;

v Neatsiejama strategijos dalis yra veiksmai ir priemonės ja įgyvendinti;

v Strategija rengiama tam tikrai vidutinės trukmės (3-7 metų) perspektyvai;

v Strategija kuriama atsižvelgiant į firmos aplinkos situaciją, kuri lemia firmos galimybes ir grsmes;

v Strategija yra tuo efektyvesnė, kuo didesnis indėlis įnešamas į pridėtinės vertės kūrimą fimoje;

v Strategija yra tu efektyvesnė, kuo didesnį konkurencinį pranašumą įgyja firma.

Kadangi strategija siejama su visa firma kaip vieninga sistema, atliekant strateginę analizę turi būti tiriamos visos firmos dalys ir svarbiausia – jos riboti ištekliai. Kapitalo, darbo ir laiko ištekliai yra visuomet riboti, todėl daugiausia jų panaudoti tikslinga tose firmos veikos srityse, kurios yra svarbiausios, jei reikia užtikrinti tai, kas firmoje yra vertinama kaip „sėkmė“. Tam, kad būtų atsakyta į klausimą, ar firmai konkretus veiksnys yra svarbiausias, ar ne, jį reikia nagrinėti taip pat turint omeny firmos misiją ir tikslus. Taigi svarbiausių sėkmės veiksnių nustatymo užduotis yra gana sudėtinga. Kad juos nustatytume turime išanalizuoti tris pagrndines sritis:

ь Klientai.

ь Konkurencija.

ь Firma. [1]

Strateginio valdymo procesas

Skiriamos trys strateginio valdymo stadijos:

1. Strateginė analizė, apimanti firmos išorinės aplinkos ir išteklių retrospektyvinio periodo analizę ir perspektyvinio periodo prognozavimą;

2. Strategijos kūrimas, apimantis firmos strtegijos tikslinės orientacijos apibrėžmą, strateginių sprendimų alternatyvų parengimą, jų įvertinimą ir galutinių strateginių sprendimų parinkimą;

3. Strategijos įgyvendinimas, apimantis užduočių vykdytojams rengimą, išteklių paskirstymą ir biudžeto planavimą, apskaitos ir kontroės procedūras.

Šios strateginio valdymo proceso stadijos yra susijusios tarpusavyje tiesioginiais ir grįžtamaisais ryšiais. Šias stadijas ir ryšius tarp jų nevienodai traktuoja skirtingos strateginio valdymo metodolgijos ir teorijos. [1]

Strateginis planavimas – tai priemonė, padedanti pasiruošti pokyčiams ir numatyti artimesnius bei tolimesnius žingsnius. Strateginis planavimas taikomas, kai:

· įmonė pradeda savo veiklą;

· ruošiamasi naujo sumanymo įgyvendinimui;

· diversifikuoti verslą.

Strateginis valdymas – strateginio planavimo taikymas valdymo cikle įvertinant įmonės darbą bei nustatant tikslus ir /arba bendras strategines kryptis (viziją, misiją ir vertybes) metams ar ilgesniam laikotarpiui. Strateginį valdymą sudaro penki valdymo ciklo elementai:

· vizijos, misijos ir vertybių nustatymas,

· išmatuojamų rezultatų nustatymas,

· strategijos kūrimas, uždaviniai ir veiksmai,

· strategijos įgyvendinimas ir valdymas,

· įvertinimas ir patobulinimas. [4]

Esmingiausios valdymo funkcijos, kurių dėka strateginiai veiksmai tampa realiai įgyvendinami, yra šios:

1. misijos pasirinkimo ir tikslų suformulavimas;

2. aplinkos įvertinimas ir analizė;

3. organizacijos stipriųjų ir
silpnųjų vietų vadybinis patikrinimas;

4. strateginių alternatyvų analizė ir strategijos pasirinkimas;

5. strateginio plano realizavimas;

6. strateginio plano įgyvendinimo kontrolė;

7. strateginio plano įvertinimas;

8. strateginio plano ir organizacijos struktūros patikrinimas;

9. vadovų komandos sudarymas. [6]

Vizija, misija ir tikslai

Kompanijos vizija, misija ir tikslai – tai toks strateginio valdymo procso žingsnis, kuriame apibrėžiama firmos perspektyvinė tikslinė orientacija.

Vizija yra firmos tolesnės ateities paveikslas, atskleidžiantis, kodėl, kur ir kaip firma konkuruos su kitomis firmois.

Misija ir tikslai jau konkrečiau aprašo vaidmenį ir užduotis, kurias firma pasirenka vidutinės trukmės perspektyvai, remdamasi dabartine situacija.

Tikslų pasirinkimas yra ilgas ir sudėtingas darbas. Tikslai turi būti neprieštaraujantys, apibendrinti, daugiapakopiai, perspektyvūs ir orientuoti laiko atžvilgiu. Pats svarbiausias organizacijos tikslas, išreiškiantis jos gyvavimo prasmę, vadinamas misija. Visi kiti tikslai tarnauja misijai atlikti. Misiją apibūdina ir organizacijos statusu, numato tikslų įgyvendinimo kelius, principus ir žmones. Pasirinkdama misiją organizacija turi atidžiai stebėti aplinką ir nuolat atsižvelgti į 2 klausimus:

1. kas yra organizacijos klientai;

2. kokius klientų poreikius ji tenkina.

Klientu gali būti žmogus arba organizacija.

Pabrėžiant misijos svarbą būtina įvertinti vadovų savybes, nes vertybės orientuoja vadovus priimti būtinus sprendimus, kurie nulemia jų pobūdį, turinį ir dvasią. Išskiriami 6 vertybių orientyrai, kurie taikomi valdymo sprendimams priimti:

1. teoriniai – tiesa, žinojimas, racionalus mąstymas, mokėjimas ir t.t.

2. ekonominiai – turto kaupimas, nauda, efektyvumas, kokybė, praktiškumas.

3. politiniai – valdymo menas, valdžia, jos sprendimų pripažinimas ir kt.

4. socialiniai – geri žmonių tarpusavio santykiai;

5. estetiniai – meninė harmonija, tobula forma, patogus dizainas ir kt.

6. religiniai orientyrai – santarvė su pasauliu, visata.

Tik nustačiusi savo tikslus ir pasirinkusi misiją organizacija pradeda strategijos planavimo diagnostikos etapą. Pirmasis žingsnis – aplinkos tyrinėjimas:

1. pokyčių, turinčių įtakos strategijos įgyvendinimui, įvertinimas;

2. veiksnių, keliančių grėsmę strategijos įgyvendinimui, įvertinimas;

3. kelių, suteikiančių didesnes galimybes strategijos įgyvendinimui, atradimas.

Aplinkos analizė – įrankis, su kuriuo strateginio plano rengėjai kontroliuoja veiksnius, suteikiančius didesnes galimybes arba parodančius kylančią grėsmę. Kokybiškai atlikta analizė duoda svarbius duomenis strateginiam planavimui ir perspėja apie gresiančius pavojus. Siekiant įvertinti tuos pavojus organizacija privalo nuolat atsižvelgti į 3 pagrindinius klausimus:

1. kur ji dabar yra;

2. kur ji turėtų būti ateityje;

3. ką reikėtų daryti, kad organizacija persikeltų iš ten, kur ji yra į ten, kur turėtų būti.

Aplinkos analizės procese išskiriami 7 galimybių ir pavojų veiksniai:

1. ekonominiai;

2. politiniai;

3. rinkos;

4. technologiniai;

5. tarptautiniai;

6. konkurenciniai;

7. socialiniai.

Kad pasirinkti tikslai galėtų būti sėkmingai įgyvendinti jiems būtini tokie bruožai: konkretumas, realumas, orientacija laike, savitarpio palaikymas, aplinkos įvertinimas ir analizė. [6]

Strateginio valdymo koncepcija

Vadybos praktika labai sena. Apie tai liudija gausūs senovės paminklai, kuriuos buvo galima pastatyti tik suderinus organizuotas žmonių pastangas. Senovės imperijų ir valstybių istorija rodo, kad ir tada buvo formalios organizacijos. Jos vystėsi ir stiprėjo, o kartu sudėtingesnis darėsi ir jų valdymas. Jose pastebimi beveik visų dabartinio valdymo formų požymiai, nors jų valdymo pobūdis ir stipriai skiriasi nuo šiuolaikinių organizacijų valdymo. Senovės organizacijose aukščiausios grandies vadovų grupės buvo neskaitlingos. Mažai buvo ir vidutinės grandines vadovų. Beveik viskas priklausė nuo vyriausio vadovo valios, kuris sprendė vadybos klausimus pagal savo patirtį ir intuiciją. Tada mažai rūpėjo kaip valdyti. Organizacijas buvo siekiama panaudoti turtui įsigyti ir politinei valdžiai išlaikyti.

Pirmąją mokslinę valdymo koncepciją (MVK) suformulavo Teiloras, Grantas ir Gilbertas. Jie stengėsi žmones priversti dirbti organizacijos labui ir tam tikslui kūrė procedūras, kaip geriau atlikti darbus, kontroliuoti jų eigą, kaip skatinti žmones geriau dirbti. Teiloras suformulavo pirmuosius valdymo organizavimo principus. Svarbiausi tokie:

1. Organizacijos administracija turi detaliai išanalizuoti geriausius darbo būdus ir tuo remiantis sudaryti mokslinius gamybos organizavimo pagrindus.

2. Administracija turi nustatyti dirbančiųjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos mokyti ir parinkti žmones.

3. Nustatyti ryšį tarp užduoties dydžio, kokybės ir atlyginimo už darbą.

4. Darbą ir atsakomybę paskirstyti lygiai tarp administracijos ir darbininkų.

Teiloras pirmasis pasiūlė atskirti nuo darbų jų koordinavimą šiam tikslui, t.y. darbų tvarkymui, kontrolei, jis panaudojo funkcinio valdymo aparatą. Pagrindinį dėmesį mokslinės valdymo mokyklos atstovai skyrė pačiai gamybai. Jie didino darbo efektyvumą, veiksmingumą gamybos sferoje, o ne valdymo srityje. Teiloro mokyklą tęsė
suformulavo 12 darbo našumo principų ir tuo išvystė toliau Teiloro organizavimo teoriją. Įvedė į ją humanizavimo elementų.

Pirmasis jo principas – būtinybė turėti aiškų tikslą. Vadovas turi suformuluoti savo tikslus, juos išaiškinti pavaldiniams ir įgyvendinti, siekiant padidinti individualų ir kolektyvinį darbo našumą.

Antrasis principas – sveikas protas. Visur reikalingas saikas. Ryškiausias mokslinės valdymo teorijos taikytojas praktikoje – Henri Fordas. Jis sukūrė srautinę gamybą , kuri buvo aukšto techninio lygio, organizuota, su efektyviu atlyginimu pagal darbą, bet labai varginanti žmones, pasižyminti dideliu darbo reglamentavimu.

Antroji MVK kryptis – klasikinė administracinė valdymo mokykla. Jos būdingas bruožas – valdymo organizavimo problemų tyrimas. Jos pradininkai buvo prancūzų mokslininkas Fojalis ir jo šalininkai – Murvi, Ovikas ir kiti šios mokyklos atstovai. Jie stengėsi žvelgti į organizaciją iš perspektyvos, ieškojo bendrų bruožų ir dėsningumų, kūrė univeraslius valdymo principus. Vienas iš jų – parengti universalią valdymo sistemą. Fojalis pirmasis universalų valdymo procesą suskaidė į atskiras funkcijas: numatymą (planavimą), organizavimą, koordinavimą ir kontrolę. Fojalis sukūrė ir administravimo doktriną, daugelis šios doktrinos principų yra aktualūs ir šiandien:

1. Darbo pasidalijimo būtinybė;

2. Vadovas privalo turėti autoritetą, t.y. įgaliojimus, teises, pareigas, atsakomybę;

3. Būtina drausmė;

4. Reikalinga vienvaldystė, t.y. darbuotojas nurodymus privalo gauti iš vieno viršininko;

5. Vadovavimas turi būti vieningas, siekiant įgyvendinti bendruosius organizacijos tikslus;

6. Bendrųjų interesų pirmenybė prieš asmeninius ir grupinius;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2069 žodžiai iš 6885 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.