Stt įstatymas dokumentas
5 (100%) 1 vote

Stt įstatymas dokumentas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

ĮSTATYMAS

2000 m. gegužės 2 d. Nr. VIII-1649

VilniusPIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos paskirtį, veiklos teisinius pagrindus, uždavinius ir funkcijas, tarnybos organizavimą, finansavimą, veiklos kontrolės būdus bei pareigūnų teises ir pareigas.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba arba Tarnyba) – Respublikos Prezidentui ir Seimui atskaitinga, statutiniais pagrindais veikianti valstybės teisėsaugos įstaiga, kuri rengia ir įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, atskleidžia ir tiria nusikaltimus, kuriais pasireiškia korupcija.

2. Korupcija – asmens pažadėjimas, siūlymas ar davimas bet kokio neteisėto atlygio valstybės politikui, pareigūnui ar tarnautojui, taip pat valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo tiesioginis ar netiesioginis prašymas arba priėmimas bet kokio neteisėto atlygio sau ar kitam asmeniui arba priėmimas pasiūlymo ar pažado dėl tokio atlygio už tam tikrų funkcijų vykdymą ar nevykdymą, taip pat asmens pažadėjimas, siūlymas ar davimas bet kokio neteisėto atlygio bet kuriam asmeniui, kuris teigia galįs daryti įtaką valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo sprendimams, taip pat asmens, kuris teigia galįs daryti įtaką valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo sprendimams, tiesioginis ar netiesioginis prašymas arba priėmimas bet kokio neteisėto atlygio arba priėmimas pasiūlymo ar pažado dėl tokio atlygio, taip pat bendrininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

3. Valstybės politikui, pareigūnui ir tarnautojui pagal šį įstatymą prilyginamas asmuo, turintis atitinkamus įgaliojimus ir pareigas kitos valstybės institucijoje, tarptautinėje organizacijoje ar tarptautinėse teisminėse institucijose.

4. Asmuo – bet kurios valstybės fizinis, juridinis, juridinio asmens teisių neturintis arba turintis kitokį, jo steigimo valstybės teisės nustatytą, teisinį statusą asmuo.

3 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos teisiniai pagrindai

1. Specialiųjų tyrimų tarnyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Tarnybos statutu ir kitais teisės aktais.

2. Specialiųjų tyrimų tarnybos statutą tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas įstatymu.

3. Specialiųjų tyrimų tarnyba yra juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei pavadinimu „Lietuvos Respublika. Specialiųjų tyrimų tarnyba“, Tarnybos vėliavą ir ženklą.

4 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos principai

Specialiųjų tyrimų tarnybos veikla grindžiama įstatymo viršenybės, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, asmenų lygybės įstatymui, viešumo ir konfidencialumo, asmeninės pareigūnų iniciatyvos ir tarnybinės drausmės derinimo principais.

5 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos profesiniai ryšiai

Specialiųjų tyrimų tarnyba, spręsdama pavestus uždavinius, palaiko tarnybinius ryšius bei bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat įstaigomis, organizacijomis bei įmonėmis, skatina fizinių ir juridinių asmenų iniciatyvą įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones. Specialiųjų tyrimų tarnyba per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais teikia visuomenei informaciją apie korupcijos kontrolės ir prevencijos programų bei priemonių įgyvendinimą, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų vykdomą antikorupcinę veiklą.

6 straipsnis. Pareiga teikti informaciją Specialiųjų tyrimų tarnybai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerijos ir kitos valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, Specialiųjų tyrimų tarnybai pareikalavus, per 5 darbo dienas privalo jai pateikti priimtus, tačiau „Valstybės žiniose“ neskelbtus teisės aktus.

2. Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos privalo sudaryti sąlygas Specialiųjų tyrimų tarnybai neatlygintinai ir netrukdomai naudotis valstybės registrų, kadastrų, klasifikatorių duomenimis ir kitais valstybės institucijų, įstaigų bei įmonių duomenų bankais, o kitų įmonių, įstaigų, organizacijų bei fizinių asmenų – pagal sutartis.

ANTRASIS SKIRSNIS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos uždaviniai

Specialiųjų tyrimų tarnyba saugo ir gina asmenį, visuomenę, valstybę nuo korupcijos, vykdo korupcijos prevenciją bei išaiškinimą.

8 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos funkcijos

Specialiųjų tyrimų tarnyba:

1) vykdo operatyvinę veiklą, kad atskleistų nusikaltimus, kuriais pasireiškia korupcija, ir užkirstų jiems kelią;

2) atlieka kvotą ir parengtinį tardymą;

3) teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis teisėsaugos institucijomis;

4) renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie korupciją ir su ja susijusius socialinius, ekonominius reiškinius;

5) turimos informacijos pagrindu rengia ir įgyvendina korupcijos prevencijos ir kitas priemones;

6) su kitomis teisėsaugos institucijomis įgyvendina nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos
programas;

7) ne rečiau kaip du kartus per metus raštu teikia informaciją apie savo veiklos rezultatus bei teikia pasiūlymus dėl Tarnybos veiklos gerinimo Respublikos Prezidentui ir Seimo Pirmininkui.

TREČIASIS SKIRSNIS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

9 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos bei jos padalinių steigimas ir likvidavimas

1. Tarnyba steigiama ir likviduojama įstatymu.

2. Tarnybą gali sudaryti valdybos, skyriai, poskyriai ir kiti padaliniai.

3. Tarnybos padalinius steigia, reorganizuoja ir likviduoja bei etatus tvirtina jos direktorius.

10 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojai

1. Tarnybos darbuotojai yra pareigūnai ir kiti valstybės tarnautojai.

2. Tarnybos pareigūnų statusą nustato Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas ir Specialiųjų tyrimų tarnybos statutas, o kitų Tarnyboje dirbančių valstybės tarnautojų – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

3. Tarnybos pareigūnų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, pareigūnų drausminės atsakomybės, nušalinimo nuo pareigų tvarką nustato Tarnybos statutas.

11 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovybė

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 856 žodžiai iš 2767 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.