Stt įstatymas dokumentas
5 (100%) 1 vote

Stt įstatymas dokumentas

1121

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

ĮSTATYMAS

2000 m. gegužės 2 d. Nr. VIII-1649

VilniusPIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos paskirtį, veiklos teisinius pagrindus, uždavinius ir funkcijas, tarnybos organizavimą, finansavimą, veiklos kontrolės būdus bei pareigūnų teises ir pareigas.

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – Specialiųjų tyrimų tarnyba arba Tarnyba) – Respublikos Prezidentui ir Seimui atskaitinga, statutiniais pagrindais veikianti valstybės teisėsaugos įstaiga, kuri rengia ir įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, atskleidžia ir tiria nusikaltimus, kuriais pasireiškia korupcija.

2. Korupcija – asmens pažadėjimas, siūlymas ar davimas bet kokio neteisėto atlygio valstybės politikui, pareigūnui ar tarnautojui, taip pat valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo tiesioginis ar netiesioginis prašymas arba priėmimas bet kokio neteisėto atlygio sau ar kitam asmeniui arba priėmimas pasiūlymo ar pažado dėl tokio atlygio už tam tikrų funkcijų vykdymą ar nevykdymą, taip pat asmens pažadėjimas, siūlymas ar davimas bet kokio neteisėto atlygio bet kuriam asmeniui, kuris teigia galįs daryti įtaką valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo sprendimams, taip pat asmens, kuris teigia galįs daryti įtaką valstybės politiko, pareigūno ar tarnautojo sprendimams, tiesioginis ar netiesioginis prašymas arba priėmimas bet kokio neteisėto atlygio arba priėmimas pasiūlymo ar pažado dėl tokio atlygio, taip pat bendrininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

3. Valstybės politikui, pareigūnui ir tarnautojui pagal šį įstatymą prilyginamas asmuo, turintis atitinkamus įgaliojimus ir pareigas kitos valstybės institucijoje, tarptautinėje organizacijoje ar tarptautinėse teisminėse institucijose.

4. Asmuo – bet kurios valstybės fizinis, juridinis, juridinio asmens teisių neturintis arba turintis kitokį, jo steigimo valstybės teisės nustatytą, teisinį statusą asmuo.

3 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos teisiniai pagrindai

1. Specialiųjų tyrimų tarnyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Tarnybos statutu ir kitais teisės aktais.

2. Specialiųjų tyrimų tarnybos statutą tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas įstatymu.

3. Specialiųjų tyrimų tarnyba yra juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei pavadinimu „Lietuvos Respublika. Specialiųjų tyrimų tarnyba“, Tarnybos vėliavą ir ženklą.

4 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos veiklos principai

Specialiųjų tyrimų tarnybos veikla grindžiama įstatymo viršenybės, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, asmenų lygybės įstatymui, viešumo ir konfidencialumo, asmeninės pareigūnų iniciatyvos ir tarnybinės drausmės derinimo principais.

5 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos profesiniai ryšiai

Specialiųjų tyrimų tarnyba, spręsdama pavestus uždavinius, palaiko tarnybinius ryšius bei bendradarbiauja su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, taip pat įstaigomis, organizacijomis bei įmonėmis, skatina fizinių ir juridinių asmenų iniciatyvą įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones. Specialiųjų tyrimų tarnyba per visuomenės informavimo priemones ir kitais būdais teikia visuomenei informaciją apie korupcijos kontrolės ir prevencijos programų bei priemonių įgyvendinimą, valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų vykdomą antikorupcinę veiklą.

6 straipsnis. Pareiga teikti informaciją Specialiųjų tyrimų tarnybai

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, ministerijos ir kitos valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos, Specialiųjų tyrimų tarnybai pareikalavus, per 5 darbo dienas privalo jai pateikti priimtus, tačiau „Valstybės žiniose“ neskelbtus teisės aktus.

2. Valstybės ar savivaldybių institucijos ir įstaigos privalo sudaryti sąlygas Specialiųjų tyrimų tarnybai neatlygintinai ir netrukdomai naudotis valstybės registrų, kadastrų, klasifikatorių duomenimis ir kitais valstybės institucijų, įstaigų bei įmonių duomenų bankais, o kitų įmonių, įstaigų, organizacijų bei fizinių asmenų – pagal sutartis.

ANTRASIS SKIRSNIS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos uždaviniai

Specialiųjų tyrimų tarnyba saugo ir gina asmenį, visuomenę, valstybę nuo korupcijos, vykdo korupcijos prevenciją bei išaiškinimą.

8 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos funkcijos

Specialiųjų tyrimų tarnyba:

1) vykdo operatyvinę veiklą, kad atskleistų nusikaltimus, kuriais pasireiškia korupcija, ir užkirstų jiems kelią;

2) atlieka kvotą ir parengtinį tardymą;

3) teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis teisėsaugos institucijomis;

4) renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie korupciją ir su ja susijusius socialinius, ekonominius reiškinius;

5) turimos informacijos pagrindu rengia ir įgyvendina korupcijos prevencijos ir kitas priemones;

6) su kitomis teisėsaugos institucijomis įgyvendina nusikalstamumo kontrolės ir prevencijos
programas;

7) ne rečiau kaip du kartus per metus raštu teikia informaciją apie savo veiklos rezultatus bei teikia pasiūlymus dėl Tarnybos veiklos gerinimo Respublikos Prezidentui ir Seimo Pirmininkui.

TREČIASIS SKIRSNIS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS STRUKTŪRA IR VALDYMAS

9 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos bei jos padalinių steigimas ir likvidavimas

1. Tarnyba steigiama ir likviduojama įstatymu.

2. Tarnybą gali sudaryti valdybos, skyriai, poskyriai ir kiti padaliniai.

3. Tarnybos padalinius steigia, reorganizuoja ir likviduoja bei etatus tvirtina jos direktorius.

10 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojai

1. Tarnybos darbuotojai yra pareigūnai ir kiti valstybės tarnautojai.

2. Tarnybos pareigūnų statusą nustato Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymas ir Specialiųjų tyrimų tarnybos statutas, o kitų Tarnyboje dirbančių valstybės tarnautojų – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.

3. Tarnybos pareigūnų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, pareigūnų drausminės atsakomybės, nušalinimo nuo pareigų tvarką nustato Tarnybos statutas.

11 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovybė

1. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus kandidatūrą teikia Seimui ir, šiam pritarus, Tarnybos direktorių skiria bei atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas. Direktorius skiriamas penkeriems metams, tačiau šias pareigas jis gali eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

2. Tarnybos direktoriaus pirmąjį pavaduotoją ir pavaduotoją direktoriaus teikimu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Respublikos Prezidentas.

3. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus nesant, jo pareigas eina Tarnybos direktoriaus pirmasis pavaduotojas.

12 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojų atleidimo iš pareigų pagrindai

1. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius ir jo pavaduotojai yra atleidžiami iš pareigų šiais pagrindais:

1) savo noru;

2) sulaužius priesaiką;

3) įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui;

4) dėl sveikatos būklės, pateikus atitinkamos medicininės ekspertizės komisijos išvadą;

5) šalims susitarus;

6) jų sutikimu perkėlus į kitą darbą;

7) paaiškėjus šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms aplinkybėms;

8) pasibaigus kadencijai, jeigu nėra paskiriamas antrai kadencijai.

2. Specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius ir jo pavaduotojai, sukakę įstatymų nustatyto amžiaus vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento ir jam pavaldžių institucijų pareigūnų ir karių valstybinei pensijai gauti, gali būti atleidžiami iš pareigų.

3. Ginčai dėl atleidimo iš pareigų sprendžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ TEISĖS, PAREIGOS IR VEIKLOS APRIBOJIMAI

13 straipsnis. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų teisės

1. Persekiodamas asmenį, įtariamą padariusį nusikaltimą, užkirsdamas kelią daromam nusikaltimui, tikrindamas informaciją apie valstybės pareigūnų ir tarnautojų piktnaudžiavimą tarnyba, jų ryšius su asmenimis, kurie susiję su nusikalstamais susivienijimais, ar eidamas kitas tarnybines pareigas, esant įstatymų numatytiems pagrindams ir sąlygoms, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas pateikia tarnybinį ženklą ar tarnybinį pažymėjimą.

2. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnas turi teisę:

1) tikrinti asmens dokumentus ir pristatyti asmenis, įtariamus padariusius nusikaltimą, į Specialiųjų tyrimų tarnybos arba policijos įstaigas;

2) įstatymų numatytais atvejais ir tvarka panaudoti ginklą, specialiąsias priemones ir kitą prievartą;

3) nekliudomai įeiti į visų nuosavybės formų ir rūšių įmonių, įstaigų, organizacijų patalpas jų darbo metu, o ne darbo metu – su tos įmonės, įstaigos ar organizacijos administracijos atstovu, savininku arba jo atstovu;

4) įstatyme numatytais atvejais ir tvarka jėga atidaryti patalpas ar transporto priemones;

5) vykdamas į nusikaltimo padarymo vietą, persekiodamas asmenį, įtariamą padariusį nusikaltimą, gabendamas asmenį, kuriam būtina skubi medicinos pagalba, į gydymo įstaigą, nekliudomai naudotis įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ar fiziniams asmenims, išskyrus užsienio valstybių diplomatinėms ar konsulinėms atstovybėms, priklausančiomis visų rūšių transporto ar ryšių priemonėmis. Jeigu transporto ar ryšių priemonės savininkas ar valdytojas pareikalauja, išduodama Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus nustatytos formos pažyma, pagal kurią iš Specialiųjų tyrimų tarnybos lėšų kompensuojami patirti nuostoliai ar materialinė žala;

6) stabdyti kelių transporto priemones ir tikrinti vairuotojo, keleivių ar transporto priemonės dokumentus ir joje esančius krovinius bei daiktus;

7) vykdamas į nusikaltimo padarymo vietą ar persekiodamas asmenį, įtariamą padariusį nusikaltimą, nustatyta tvarka naudotis mėlynos spalvos švyturėliais ant automobilių ir garsiniais signalais;

8) gauti iš asmenų informacijos ar paaiškinimų apie rengiamus, daromus ar padarytus nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus;

9) tikrinti visų rūšių įmonių, įstaigų bei organizacijų ūkinę-finansinę ir kitokią veiklą;

Šiuo metu Jūs matote 50% šio straipsnio.
Matomi 1400 žodžiai iš 2775 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.