Studento rasto drbu
5 (100%) 1 vote

Studento rasto drbu

ALYTAUS KOLEGIJA

VADYBOS FAKULTETAS

STUDENTŲ RAŠTO DARBŲ

RENGIMO REIKALAVIMAI

2003/2004 m.m.

Pratarmė

Savarankiškas darbas yra svarbi studijų dalis. Paprastai savarankiško darbo rezultatai yra pateikiami raštu kaip referatai, kursiniai darbai ir pan.

Atlikdami rašto darbus studentai dažnai nepakankamai kreipia dėmesio į jų pateikimo formą. Turime žinoti, jog niekas taip neparodo neraštingumo, kaip netvarkingai ir netaisyklingai apipavidalintas rašto darbas. Todėl šių metodinių nurodymų tikslas padėti rengiantiems rašto darbus išvengti nemalonių situacijų ir patarti, kaip parodyti savo darbo privalumus. Referatuose, kursiniuose ir kituose rašto darbuose studentas parodo ir pateikia įgytą patirtį. Perskaitę studento rašto darbą, galime susidaryti nuomonę apie jį ir jo darbą arba suteikti galimybę kitiems pasinaudoti šiuo darbu. Visada reikia turėti galvoje, kad sėkmę laiduoja laiku ir gerai atliktas darbas.

Tikimės, kad tikslus įforminimo reikalavimų išdėstymas bei pavyzdžių pateikimas, padės Kolegijos studentams tinkamai parengti ir apipavidalinti savo rašto darbus.

Parengė

Vadybos fakulteto

Administravimo katedros

Vyresnioji dėstytoja

Palmira Rodžienė

3

KONTROLINIŲ IR PRAKTINIŲ DARBŲ BEI REFERATŲ RENGIMAS IR ĮFORMINIMAS

Dalykų studijų programos numato, kad studentai turi raštu pateikti kontrolinius bei praktinius darbus ir juos tinkamai įforminti. Konkrečius atskirų dalykų reikalavimus kontroliniams bei praktiniams darbams nustato dalykų dėstytojai, bet parengimo bei apipavidalinimo reikalavimai turi atitikti bendruosius rašto darbų reikalavimus. Kiekvienas rašto darbas turi turėti titulinį lapą bei naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašą. Turinio reikalavimai, kaip minėjome, priklauso nuo konkretaus dalyko specifikos. Turime žinoti, kad tvarkingai, pagal reikalavimus pateiktas rašto darbas sudaro teigiamą studento įvaizdį, rodo jo atidumą, tvarkingumą bei stropumą. Titulinio lapo pavyzdžiai pateikti 1 ir 2 prieduose, spausdinimo reikalavimai taip pat išdėstyti kituose skyriuose, o literatūros sąrašo pavyzdį rasite 5 priede.

Dalykų studijų programose numatyta, kad studentas turi rašyti referatą (lot. refero – pranešu). Referatas – tai rašto darbas, kuriame trumpai nagrinėjama vieno studijuojamo dalyko tema. Studentams temą pateikia dalyko dėstytojas. Referatas gali būti viešai perskaitytas studentų grupėje per to dalyko seminarams skirtą laiką. Atsakius į seminaro dalyvių ir dėstytojo klausimus, referatas gali būti įvertintas pažymiu. Šis pažymys gali turėti įtakos galutiniam dalyko pažymiui.

Per semestrą gali būti rašomas ne vienas referatas.

Referatas paprastai yra analitinio pobūdžio rašto darbas. Tokiame darbe nagrinėjama tam tikros problemos esama padėtis, remiantis įvairiais literatūros šaltiniais. Rašant referatą surenkamos ta tema visos studentui prieinamos žinios, kurios randamos knygose, moksliniuose straipsniuose, internete, jos sugrupuojamos, aprašomos ir padaromos atitinkamos išvados.

Kadangi referatas yra rašto darbas, jis turi tenkinti bendruosius rašto darbų rengimo reikalavimus. Jis rašomas kompiuteriu, lapai susegami. Apimtis galėtų būti nuo 10 iki 15 puslapių. Referatas turi turėti antraštinį lapą (1 priedas), turinį (2 priedas), aiškinamąjį tekstą, nagrinėtos literatūros sąrašą ( 3 priedas).

Referatas rašomas taisyklinga lietuvių kalba. Diagramos, grafikai bei jų pavadinimai turi būti tvarkingi. Darbe neturi būti rašybos, skyrybos ir kitų kalbos klaidų.

Rašant referatą reikia ne tik gilintis į dalyko problemas ir jas aprašyti, bet ir labai svarbu

išmokti logiškai dėstyti surinktą medžiagą. Todėl susipažinus su atitinkama literatūra pirmiausia reikėtų

sudaryti referato planą ir jį aptarti su dėstytoju, paskui suformuluoti skyrius bei poskyrius ir juos tinkamai aprašyti.4

Referatas yra autorinis darbas, todėl save gerbiantis studentas nenurašinės literatūros šaltinių, o savais žodžiais nagrinės pasirinktą problemą. Jei reikia remtis knygomis, moksliniais straipsniais ar pan., tai juos reikia cituoti. Labai svarbu teisingai nurodyti informacijos šaltinius tekste ir literatūros sąraše juos tinkamai aprašyti. Tada nebus pažeistos autorių teisės. Literatūros sąrašo pavyzdys pateiktas priede, o literatūros citavimo reikalavimai aprašyti puslapyje.

Taigi referato rašymu ir viešu jo skaitymu siekiama ugdyti studento sugebėjimus kaupti tam tikros temos žinias, logiškai raštu jas analizuoti ir mokėti viešai sklandžiai paaiškinti.

KURSINIS DARBAS

Kursinis darbas yra savarankiškas studento darbas, kuriame sprendžiamos teorinės, taikomojo pobūdžio ar praktinės problemos. Kursiniai darbai gali būti ir atskirų įmonių užsakyti kaip mokslo tiriamieji darbai, kompleksinai ar grupiniai, rašomi ne vieno autoriaus.

Jeigu kursinis darbas yra teorinis (mokslinis tiriamasis), tai studentas pateikia įvairių mokslininkų nuomonę tiriama problema, susistemina ir vertina šias teorijas, įvertina teorijų taikymo galimybes Lietuvos sąlygomis arba pateikia tolesnes pasirinktos problemos tyrimo kryptis, tyrimo metodologiją (jei problema reikalauja gilesnio tyrimo). Taikomojo
pobūdžio kursiniame darbe studentas pateikia tiriamos problemos teorinę analizę, pagrindžia empirinių duomenų rinkimo metodologiją, surenka ir išanalizuoja empirinius duomenis (statistinius, sociologinio tyrimo ir kt.) bei pateikia savo siūlymus pasirinktai problemai spręsti. Kursinio darbo medžiaga gali būti pateikta dviem būdais:

teorinė darbo dalis, tyrimo metodologija ir praktinė dalis;

b) teorinė dalis iš karto grindžiama statistiniais ar sociologiniais tyrimo duomenimis, o tyrimo metodologijos pagrindimas dedamas į priedus.

Jeigu studentas gauna užsakymą iš įmonės spręsti konkrečią problemą, jis gali rengti praktinio pobūdžio kursinį darbą, pavyzdžiui, verslo planą. Priklausomai nuo tiriamos problemos pobūdžio, kursinio darbo apimtis gali būti iki 25 puslapių (be priedų). Tačiau kai kuriais atvejais kursinio darbo apimtis gali būti didesnė ar mažesnė.

Kursio darbo temos pasirinkimas

5

Studentai savarnkiškai pasirenka kursinio darbo temą iš katedros patvirtintos ir pasiūlytos pavyzdinės tematikos arba siūlo savo temą, kuri turi atitikti studijuojamo dalyko turinį.

Kursiniai darbai gali būti tęstiniai, t. y. kiekviename kurse nagrinėjamo objektas nesikeičia, o keičiasi tik nagrinėjamų klausimų platumas ir gilumas. Kursinio darbo temos pasirinkimas priklauso nuo studijų programų turinio, nuo studento polinkio, jo praktinių darbo įgūdžių.

Kursiniam darbui keliami reikalavimai

Temos aktualumas.

Nuoseklus teorinių ir praktinių klausimų nagrinėjimas bei jų sąsaja.

Savarankiško mokslinio tyrimo ir kūrybos elementų buvimas.

Individualus požiūris ir argumentuota nuomonė nagrinėjamais klausimais.

Lietuvos ir užsienio šalių informacijos šaltinių naudojimas.

Reikiamas darbo įforminimas.

Taisyklinga bendrinė kalba.

Studento pasirinkta tema turi būti išsamiai išanalizuota. Darbas laikomas neatliktu, jeigu jame yra aprašytos teorinės vadovėlių tiesos arba nurašyta statistikos ar praktinio pobūdžio operatyvinė medžiaga be reiškinių analizės ir jų savarankiško įvertinimo. Neigiamai vertinamas studento nesąžiningumas, plagiatas, faktinės medžiagos sąmoningas iškraipymas.

Kursinio darbo vadovo pareigos

Studentui skiriamas kursinio darbo vadovas, su kuriuo derinama ir tikslinama pasirinkta tema, darbo planas, darbo turinys, literatūra ir šaltiniai, rašymo instrumentariumas bei klausimai, susiję su pasirinkta darbo tema. Vadovas konsultuoja studentą ir teikia pastabas bei siūlymus. Jeigu parašytas darbas atitinka reikalavimus, vadovas leidžia jį ginti. Už kursiniame darbe priimtus sprendimus, ar darbo išvadas, skaičiavimų teisingumą atsako tik studentas. Vadovo uždavinys yra siekti, kad studentas rastų racionalius sprendimo variantus. Todėl vadovas neteikia parengtų sprendimų, o padeda rasti atsakymą į iškilusius klausimus, analizuojant informaciją. Vadovas pataria studentui, kaip susirasti reikiamą literatūrą, atsirinkti svarbiausią informaciją nagrinėjama tema.

Kursinio darbo rengimas

Pagrindiniai rašymo etapai:

Kursinio darbo užduoties iškėlimas ir suformulavimas;

2. Kartu su kursinio darbo vadovu nagrinėjamų problemų, kurių analizė sudarys kursinio darbo pagrindinį turinį, atranka, temos formulavimo ir darbo plano patikslinimas;

6

3. Reikiamos literatūros bei kitų šaltinių surinkimas. Kursiniam darbui rašyti turi būti naudojama naujausia literatūra tiek lietuvių, tiek užsienio kalbomis. Atskirais bibliografijos surinkimo klausimais pagalbą teikia bibliotekos.

4. Surinktos literatūros studijavimas. Literatūros ir informacijos iš kitų šaltinių rinkimas ir jos studijavimas yra vienas svarbiausių kursinio darbo rašymo etapų. Tikslinga pasidaryti statistikos ir faktinės medžiagos išrašus, su tam tikromis žymomis, pastabomis ir detaliu šaltinio dokumentavimu.

5. Faktinės medžiagos rinkimo plano sudarymas, jeigu darbas rašomas remiantis konkrečios įmonės, organizacijos ar žinybos medžiaga.

Teksto rašymas. Tekste gali būti cituojami ar minimi dokumentai, skaičiai, teiginiai

Bibliografinius duomenis galima pateikti:

Ø pagrindiniame tekste;

Ø puslapio išnašoje;

Ø darbo pabaigoje.

Jeigu darbe cituojamas ar minimas dokumentas, jo bibliografinius duomenis galima nurodyti tekste (lenktiniuose skliaustuose). Tekste nuorodą sudaro cituojamo autoriaus pavardė, vardas, antraštė, leidimo vieta, metai ir puslapis. Užsienio leidiniai rašomi originalo kalba. Nelotyniškomis raidėmis parašytus leidinius lietuviškame tekste galima perrašyti lotyniškais rašmenimis, o puslapio išnašoje – autentiškai. Prie transkribuotos antraštės reikia nurodyti kalbą. Pvz.: anglų.

Cituojamas ar minimas dokumentas gali būti nurodomas ir puslapio išnašoje cituojamo leidinio kalba. Išnašose puslapio apačioje nurodomi būtinieji aprašo elementai: autorius, antraštė, leidimo metai, puslapis. To paties dokumento kartotinėje nuorodoje galima rašyti tik autoriaus pavardę, antraštę (sutrumpintai arba tik pirmąjį žodį) ir puslapį, arba tik pavardę ir puslapį. Jeigu tame pačiame puslapyje pasitaiko dvi ar daugiau nuorodų iš to paties šaltinio, tai galima pakeisti žodeliais – „Tas pats“, „Ten pat“, žymint puslapį.

Pastaruoju metu naudojamos nuorodos į darbo pabaigoje pateiktą literatūros sąrašą. Tada teksto nuoroda rašoma laužtiniuose skliaustuose. Juose
panaudoto leidinio numeris literatūros sąraše ir puslapis. Kelių dokumentų įrašai skiriami kabliataškiu. Pvz.: teksto nuorodos – [9, p.23], [2, sąs.3], [3, t.2 (1993), p.52], [9, p.14; 12, p.53] ir t.t.

7. Faktinės medžiagos (skaičių, lentelių, duomenų, piešinių) aiškus, detalus ir išsamus dokumentavimas, jos šaltinių nurodymas. Jeigu visa faktinė medžiaga imama iš vieno šaltinio, tuomet pakanka tai nurodyti darbo įvade, o tekste po lentele ar piešiniu pateikiama visa ar sutrumpinta nuoroda. Jeigu skaičiavimai, schemos, brėžiniai atlikti paties kursinio darbo autoriaus, tai nurodoma

7

tekste arba išnašose ir paaiškinama, kuo remiantis tai padaryta (Lentelė sudaryta autoriaus, remiantis….).

Kursinio darbo pristatymas ir jo gynimas

Kursinį darbą studentas pasirašo ir pristato darbo vadovui, kuris susipažinęs su galutine redakcija, leidžia darbą ginti.

Kursinis darbas vertinamas vadovo. Vertinama pagal kolegijos paruoštą vertinimo kriterijų schemą, kuri apima kursinių darbų teorinį, metodinį, titiamąjį lygį, aktualumą, įforminimą. Darbui įvertinti turi reikšmės pristatymas ir gynimas. Kursinis darbas vertinamas dešimties balų sistema.

Literatūros ir kitų šaltinių sąrašo sudarymas

Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas yra savarankiška darbo dalis. Literatūros sąrašo projektas sudaromas jau darbo rašymo pradžioje. Jis turi būti atskirai vertinamas. Todėl turi būti

parengtas tinkamai. Naudotų leidinių aprašai susisteminami, vienodai suredaguojami. Sąrašui suteikiama bendra antraštė, o įrašų numeracija turi būti ištisinė (3 priedas).

Kursinio darbo struktūra

Kursinį darbą sudaro:

antraštinis lapas;

turinys;

įvadas;

teorinė dalis;

analitinė dalis,

išvados ir pasiūlymai;

literatūra;

priedai;

lentelės;

paveikslai.

8

Antraštinis lapas. Antraštiniame lape simetriškai išdėstomi visi reikalingi duomenys. Jo pavydys pateikiamas 4 priede. Darbo viršelis ir antraštinis puslapis svarbi reklaminė detalė, preliminariai sudaranti gerą atlikto darbo įvaizdį.

Turinys. Turinys pateikiams atskiru puslapiu. Planas sudaromas prieš ruošiantis rašyti darbą. Galutinėje redakcijoje planas paverčiamas turiniu.

Turinio puslapio struktūra ir kiekvienos dalies apimtis priklauso nuo darbo pobūdžio, jo paskirties. Turinyje privalo būti nurodytos visos kursinio darbo sudėtinės dalys ( 2 priedas).

Įvadas. Neturi turėti papildomo pavadinimo. Įvadas turi būti neilgas (1-3 psl.). Įvade turi būti atskleistas temos naujumas ir aktualumas. Jame turi būti konkrečiai ir aiškiai suformuluota darbo problema, išvardyti tyrimo tikslai ir uždaviniai, tyrimo objektas ir dalykas. Įvade turi būti glaustai nusakyta teorinė ir praktinė pasirinktos temos reikšmė, jos aktualumas, nagrinėjimo kryptis ir nagrinėjamų klausimų platumas bei gilumas. Jame taip pat turi būti paaiškinama, kaip iškeltus tikslus ir uždavinius autorius nagrinėja, kokius atliko tyrimus ir kokią pasirinko tyrimo metodiką. Trumpai išdėstoma darbo struktūra ir darbo turinys. Įvade, kaip ir visame darbe, reikia vengti tuščiažodžiavimų ir nieko nepasakančių frazių.

Įvadas turėtų būti parašytas taip, kad jį perskaičius būtų galima susidaryti vaizdą apie viso darbo esmę. Įvade paprastai nurodoma, su kokiais sunkumais autorius susidūrė rinkdamas literatūrą,

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2022 žodžiai iš 6634 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.