Studijų darbų parengimo tvarka
5 (100%) 1 vote

Studijų darbų parengimo tvarka

TURINYS

1.STUDIJŲ DARBŲ RŪŠYS IR STRUKTŪRA……………………………………………………….. 5

2.STUDIJŲ DARBŲ SUDĖTINĖS DALYS………………………………………………………………. 8

2.1. Studijų darbų titulinis lapas………………………………………………………………………. 9

2.2. Studijų darbų santrauka…………………………………………………………………………….. 9

2.3. Lentelių sąrašas……………………………………………………………………………………….. 10

2.4. Paveikslų sąrašas………………………………………………………………………………………… 10

2.5. Turinys……………………………………………………………………………………………………. 10

2.6. Įžanga……………………………………………………………………………………………………. 11

2.7. Teorinė dalis………………………………………………………………………………………………. 12

2.8. Empirinė dalis…………………………………………………………………………………………….. 13

2.9. Išvados……………………………………………………………………………………………………… 14

2.10. Literatūra………………………………………………………………………………………………….. 14

2.11. Priedai………………………………………………………………………………………………….. 16

3.STUDIJŲ DARBŲ TEKSTŲ REIKALAVIMAI…………………………………………………….. 17

3.1. Bendrosios žinios……………………………………………………………………………………… 17

3.2. Studijų darbų teksto suskirstymas……………………………………………………………….. 17

3.3. Studijų kalba, terminai………………………………………………………………………………. 18

3.4. Formulių naudojimas studijų darbų tekste……………………………………………………. 18

3.5. Lentelių struktūra……………………………………………………………………………………… 19

3.6. Paveikslai………………………………………………………………………………………………… 20

3.7. Diagramos………………………………………………………………………………………………. 20

LITERATŪRA……………………………………………………………………………………………………….. 21

PRIEDAI………………………………………………………………………………………………………………… 22

LENTELĖS

Lentelė. Studijų darbų sudėtinės dalys……………………………………………………………………..6

PAVEIKSLAI

1 pav. Lentelės sudarymo pavyzdys………………………………………………………………….. 23

2 pav. Pagrindiniai lentelės elementai………………………………………………………………… 23

1.STUDIJŲ DARBŲ RŪŠYS IR STRUKTŪRA

Studijų darbai – tai studentų atlikti individualūs ar grupiniai namų darbai, labaratoriniai darbai , referatai , kursiniai darbai , kursiniai projektai , praktikos ataskaitos ar baigiamieji darbai . Šių darbų turinį ir apimtį lemia studijų darbo pobūdis ir darbo tikslas .

Individualus namų darbas. Priklausomai nuo modulio tikslų , dėstytojas gali skirti studentams individualų namų darbą . Šio darbo tikslas – skatinti studentų gebėjimus savarankiškai priimti sprendimus . Individualaus darbo apimtis priklauso nuo sprendžiamos problemos lygio ir gali būti nuo 5 iki 10 puslapių be priedų .

Grupinis namų darbas .Šio darbo tikslas – studijuoti bendradarbiaujant . Studentams vieniems su kitais bendradarbiaujant , o ne varžantis , tarp studentų ir jų grupių sumažėja priešiškumas . Studentai pasidalina darbus , padeda vienas kitam , giria arba kritikuoja vieni kitų pastangas ir priima sprendimus . Kiekviena grupė gali nagrinėti tą pačią arbaskirtingas problemas . Grupes suskirsto dėstytojas arba patys studentai .Grupės studentų skaičius priklauso nuo tiriamos problemos . Paprastai grupę sudaro 3-5 studentai . Grupinis namų darbas parengiamas pagal bendrus reikalavimus studijų darbams . Grupinio namų darbo apimtis priklauso nuo tiriamos problemos sudėtingumo . Darbo apimtį vienam studentui nustato darbo vadovas . Dažniausiai vieno studento darbo apimtis – iki 5 puslapių be priedų .

Laboratorinio darbo ataskaita. Laboratoriniuose darbuose dažniausiai atliekami tam tikri skaičiavimai, nustatomi reikalingi rodikliai. Priklausomai nuo laboratorinio darbo pobūdžio, gali būti rengiamos laboratorinių darbų ataskaitos. Laboratorinio darbo ataskaitos apimtis – iki 5 puslapių be priedų. Ataskaita įforminama pagal bendrus studijų darbų reikalavimus.

Referatas (lot. re- fero – raštu ar žodžiu pranešti, perduoti žinią) – tai yra savarankiškas studentų darbas, kuriame yra
nagrinėjama teorinio pobūdžio problema ir pateikiamos įvairių mokslininkų teorijos, nuomonės, teiginiai, susiję su konkrečia analizuojama tema. Referate gali būti pateikiama kelių mokslininkų nuomonė apie tiriamą problemą. Studentas turi pateikti įvairias mokslines teorijas nagrinėjamu klausimu, pateikti savo vertinimą. Referatas turi būti įforminamas pagal bendrus reikalavimus studijų darbams. Referato apimtis yra nuo 8 iki 15 puslapių be priedų. Kai kurių studijų darbų sudėtinių dalių referate gali ir nebūti.

Praktikos ataskaita. Mokomoji praktika gali būti taikomojo arba mokslinio tiriamojo darbo pobūdžio. Ji atliekama aštuntame semestre. Praktika trunka vieną mėnesį. Jos tikslas- surinkti medžiagą bakalauro baigiamajam darbui.

Kai mokomoji praktika yra taikomojo pobūdžio, tai ji yra atliekama įmonėje. Įmonę studentas pasirenka pats arba pasiūlo katedra. Prieš išvykstant į praktiką, studentams yra rengiamas instruktažas, įteikiamas praktikos pažymėjimas, su praktikos vadovu derinama programa. Praktikos vadovą skiria katedra. Praktikos metu studentas surenka duomenis pagal programoje numatytas užduotis. Parengta praktikos ataskaita yra pristatoma į katedrą nustatytu laiku. Praktikos ataskaitos apimtis- iki 20 puslapių be priedų.

Jeigu mokomoji praktika yra mokslinio tiriamojo darbo pobūdžio, tai studentas yra skiriamas konkrečiai mokslinio tiriamojo darbo temai vykdyti. Šiuo atveju praktikos vadovas pateikia individualią užduotį studentui. Studentas renka mokslinę, teisinę, statistinę literatūrą tiriama tema, ją sistemina, parengia jam skirtos tirti problemos medžiagą, jeigu reikia, vykdo sociologinius tyrimus bei atlieka kitus pagalbinius darbus, kurie yra reikalingi mokslinio tiriamojo darbo temai vykdyti. Šiuo atveju praktikos ataskaitos apimtį nurodo praktikos vadovas.

Esė – tai individualus studento darbas raštu, kurio stiliui yra būdingas mokslinio, publicistinio ir meninio stiliaus elementų jungimas. Esė temas suformuluoja dėstytojas. Temos turėtų būti plačios apimties, kad studentas galėtų išsakyti savo mintis, susijusias su esė temos problematika. Studentas esė turi reikšti savo mintis, pateikiant konkrečius komentarus apie kitų autorių nuomones bei teiginius. Reikėtų atskleisti, ar studentas sutinka su autorių teiginiais, pagrįsti savo nuomonę. Esė gali būti dviejų tipų: struktūruotas esė, nestruktūruotas esė. Struktūruotas esė turi griežtą struktūrą, panašią į kursinio darbo, referato ar kursinio projekto. Nestruktūruotas esė neturi grežtos struktūros. Esė temų pavyzdžiai: Mokesčių tematika Lietuvos politinių partijų rinkiminėse programose, Kolegijos – aukštojo mokslo dalis, Valstybės skolos valdymo problematika.

Kursinis darbas – tai savarankiškas darbas, kuriame yra sprendžiamos teorinės ir taikomojo pobūdžio problemos. Kursinis darbas gali būti teorinio pobūdžio, gali būti ir taikomojo pobūdžio. Jeigu kursinis darbas yra teorinio pobūdžio, tai studentas turi pateikti įvairių mokslininkų nuomones apie tiriamąją problemą, jas susisteminti ir vertinti, nurodyti tolesnes pasirinktos problemos tyrimo kryptis. Taikomojo (empirinio) pobūdžio kursiniame darbe studentas turi atlikti tiriamos problemos teorinę analizę, pagrįsti pasirinkto tyrimo metodo būtinumą, aprašyti tyrimo proceso eigą, surinkti ir išnagrinėti empirinius duomenis bei pateikti savo išvadas bei siūlymus pasirinktai problemai spręsti. Atsižvelgiant į tiriamos problemos pobūdį, kursinio darbo apimtis gali būti nuo 20 iki 25 puslapių be priedų. Kai kuriais atvejais, suderinus su dėstytoju, kursinio darbo apimtis gali būti didesnė ar mažesnė. Jei kursinį darbą atlieka keli studentai, tai kursinio darbo apimtis turi būti atitinkamai didesnė. Kursinis darbas turi būti parengtas pagal studijų darbų parengimo reikalavimus.

Kursinis projektas – tai 3 – 5 studentų grupės rengiamas savarankiškas darbas, kuriame studentai, bendradarbiaudami tarpusavyje bei su dėstytojais ir praktikais, tiria ir sprendžia problemas, neatitrūkę nuo socialinės bei praktinės realybės, kurioje tos problemos kyla. Projekto esmė – atlikti problemų bei jų priežasčių analizę, nustatyti tikslus bei uždavinius, kuriais remiantis būtų pasiekta pageidautina objekto būsena, parinkti tinkamus būdus bei priemones iškeltiems tikslams pasiekti. Pagrindinis kursinio projekto tikslas – tai studentų bendros veiklos aktyvinimas bei jų saviraiškos plėtotė, esamų problemų sprendimas bei jų pasekmių minimizavimas. Kursinio projekto rengimo etapai:

1.Kursinio projekto temos pasirinkimas.

Studentų grupė iš galimų temų išsirenka vieną. Grupėje dar kartą aptariama pasirinkta problema, nes ji bus kursinio projekto tema. Pradedama literatūros analizė, konsultuojamasi su praktikais. Pasirinkta tema turi būti reali.

2.Problemos apibrėžimas.

Apibrėžiama problema, nustatomas tyrimo objektas, suformuluojami tyrimo uždaviniai.

3.Kursinio projekto planavimas.

Suformuluojami projekto tikslai bei uždaviniai. Nustatomos projekto darbo organizavimo formos, aptariami ištekliai bei priemonės, reikalingi projekto įgyvendinimui, pagrindinių problemų bei jų sprendimų būdai, nustatoma atskirų projekto narių atsakomybės pasidalijimas.

4.Kursinio projekto vykdymas.

Vykdymo metu yra įgyvendinami išsikelti uždaviniai,
klausimus, iškeltus apibūdinant problemą. Vykdymo metu studentai studijuoja literatūrą, atlieka stebėjimus, vykdo apklausas, apdoroja tyrimų duomenis ir juos analizuoja.

5.Išvados.

Išvadose yra pateikiamas teorinio pagrindimo ir atlikto tyrimo apibendrinimas. Išvados būtinai turi sietis su iškeltais kursinio projekto uždaviniais. Išvadų turi būti tiek, kiek yra iškeltų uždavinių.

6.Kursinio projekto rezultatų pateikimas.

Studentų grupė pristato galutinį darbą, pateikdama galutinę ataskaitą su kursinio darbo įrodymais.

7.Kursinio projekto įvertinimas.

Galimi tokie įvertinimo kriterijai:

1.Kursinio projekto struktūra;

2.Kursinio projekto problemos atskleidimas;

3.Problemos aktualumas konkrečios profesinės veiklos kontekste;

4.Kursinio projekto vientisumas, aiškumas;

5.Projekto rezultatų praktinis pritaikomumas;

6.Kursinio projekto pristatymas.

2.STUDIJŲ DARBŲ SUDĖTINĖS DALYS

Studijų darbą turėtų sudaryti tam tikra eilės tvarka išdėstytos dalys:

1lentelė

Darbų dalys Individualusis arba grupinis namų darbas Labora-torinio darbo ataskai-ta Refera-tas Bakalauro baigiamasis darbas Prakti-kos ataskai-ta Kursinis darbas Magistro baigiamasis darbas Kursinis projek-tas

Titulinis lapas + + + + + + + +

Santrauka – – – + – +/- + +/-

Turinys + + + + + + + +

Lentelių sąrašas + + + + + + + +

Paveikslų sąrašas + + + + + + + +

Įžanga + + + + + + + +

Teorinė studijų darbo dalis +/- +/- + + +/- + + +

Metodologinė studijų darbo dalis – – +/- + +/- +/- + +/-

Praktinė studijų darbo dalis +/- + – +/- + +/- +/- +

Išvados + + + + + + + +

Literatūra + + + + + + + +

Priedai +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-+ privaloma darbo dalis;

– nebūtina darbo dalis

+/- apie tos dalies būtinumą sprendžia studijų darbo vadovas

2.1.Studijų darbų titulinis lapas

Tituliniame lape turi būti parašyta aukštosios mokyklos , fakulteto ir katedros pavadinimai, studijų darbo pavadinimas, studijų darbo forma, darbo parengimo vieta ir metai. Visa tai turi būti išdėstoma simetriškai lapo plotyje. Dešinėje lapo pusėje po studijų darbo forma yra rašomos vadovų pavardės , žemiau- studijų darbo atlikėjo pavardės. Po vadovo pavarde yra pateikiama studijų darbo tikrinimo data, o po studento pavarde- studijų darbo atidavimo data. Jei yra tam tikros srities konsultantai, tai jų pavardės rašomos kairėje lapo pusėje tame pačiame lygyje kaip ir vadovo. Po konsultanto pavarde yra rašoma recenzento pavardė. Prieš vadovo, konsultanto ir recenzento pavardes rašomas mokslo laipsnis, pareigos.

Bakalauro ir magistro baigiamojo darbo tituliniame lape rašomi aukštosios mokyklos, fakulteto ir katedros pavadinimai, autoriaus vardas ir pavardė, studijų darbo pavadinimas, bakalauro ar magistro darbas, darbo vadovas, darbo rengimo vieta ir metai. Antras bakalauro ar magistro baigiamojo darbo titulinis lapas įforminamas pagal titulinio lapo reikalavimus. Papildomai šiame lape virš darbo pavadinimo dešinėje pusėje yra rašomas tvirtinimo grifas. Katedros vedėjo parašas patvirtina, kad studijų darbas atitinka reikalavimus.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1518 žodžiai iš 4995 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.