Sveikatos ugdymas
5 (100%) 1 vote

Sveikatos ugdymas

1

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS

PEDAGOGIKOS IR PSICHOLOGIJOS FAKULTETAS

SVEIKATOS UGDYMO KATEDRA

Regina Proðkuvienë

SVEIKATOS UGDYMO ĮVADAS

VILNIUS, 2004

2

© Regina Proškuvienė, 2004

© Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004

Leidinyje supažindinama su sveikatos, kaip svarbiausios gyvenimo

vertybės, ugdymo pradmenimis švietimo įstaigose, pagrindžiama šio darbo

svarba. Nagrinėjami Universaliosios sveikatos ugdymo programos

tikslai ir uždaviniai, atskleidžiamas pedagogų ir visuomenės sveikatos

specialistų vaidmuo saugant vaikų sveikatą. Remiantis tyrimų duomenimis,

analizuojamas mokytojų pasirengimas įgyvendinti sveikatos ugdymo

programą mokykloje. Akcentuojami svarbiausi sveikatą lemiantys

veiksniai, įvertinama sveikos gyvensenos svarba, supažindinama su pagrindinėmis

ligų priežastimis, ligų rizikos veiksniais. Pateikiama būtina

pedagogui informacija apie žmogaus raidos ypatumus ir trumpa amžiaus

tarpsnių charakteristika.

Leidinys skiriamas būsimiems pedagogams. Pateikiama informacija

taip pat bus naudinga mokytojams, mokyklų visuomenės sveikatos specialistams,

tėvams.

Leidinį apsvarstė ir rekomendavo spausdinti VPU Sveikatos ugdymo

katedra (2004 06 14, protokolas Nr. 7) bei Pedagogikos ir psichologijos

fakulteto taryba (2004 06 25, protokolas Nr. 19).

3

Turinys

PRATARMĖ ………………………………………………………………….. 5

SVEIKATOS UGDYMO PROGRAMOS……………………………. 7

MOKYKLOS UŽDAVINIAI SAUGANT IR STIPRINANT

MOKSLEIVIŲ SVEIKATĄ……………………………………………… 16

SVEIKATA…………………………………………………………………… 18

ŽMOGAUS SVEIKATĄ LEMIANTYS VEIKSNIAI ………….. 19

VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS VERTINIMAS……. 20

LIGA ………………………………………………………………………….. 21

LIGŲ PRIEŽASTYS …………………………………………………… 21

LIGŲ RIZIKOS VEIKSNIAI …………………………………………. 23

LIGŲ KLASIFIKAVIMAS …………………………………………….. 32

SVEIKATOS STATISTIKA …………………………………………….. 34

VAIKO RAIDOS YPATUMAI …………………………………………. 37

ORGANIZMO RAIDOS DĖSNINGUMAI ……………………… 38

VYSTYMOSI PAKITIMAI …………………………………………… 39

PAGRINDINIAI ŽMOGAUS RAIDOS ETAPAI ………………. 41

LITERATŪRA ……………………………………………………………… 47

5

PRATARMĖ

Šiuolaikinių ugdymo institucijų uždavinys – išugdyti humanišką, demokratišką,

kūrybingą, kritiškai mąstančią asmenybę, sugebančią veikti

savarankiškai ir atsakyti už savo sprendimus. Bendrojo lavinimo mokykla

savo veiklą grindžia nauju ugdymo turiniu, kuriuo siekiama padėti augančiam