Taikomojo komplekso aprašas
5 (100%) 1 vote

Taikomojo komplekso aprašas

TAIKOMOJO KOMPLEKSO APRAŠAS

1. Bendras apibūdinimas

Turi būti nurodyta: kompiuterizavimo tikslas ir paskirtis; kompiuterizuojami objektai (valdymo technologiniai objektai, padaliniai, įmonės ir t.t., kurių valdymui skiriamas); skaičiavimų periodiškumas ir trukmė; sąlygos, kurioms esant kompiuteriai nenaudojami (jei reikia); komplekso informaciniai srautai ir ryšiai su kitais kompleksais; pareigybiniai asmenys ir (arba) padaliniai, kurie lemia konkrečių rezultatų gavimo sąlygas ir laiką (jei jie nenusakyti bendru sistemos funkcionavimo algoritmu); veiksmų paskirstymas tarp valdymo personalo (žmonių) ir techninių priemonių, esant įvairioms sprendimo situacijoms.

Taikymo srities informacinį modelį galima aprašyti objektiškai orientuotomis duomenų srautų schemomis. Juose vartojamos taikymo srities sąvokos ir nusakomi esminiai ryšiai tarp objektų. Su objektais siejami duomenys (duomenų bazės) ir procesai. Jie (kaip ir duomenų srautai, duomenų šaltiniai ir adresatai) suprantami taip pat, kaip ir duomenų srautų schemose.

Taikomojo komplekso ryšiai su kitais sistemoje gali būti nurodyti lentelėje. Tada duomenų rinkmenų (failų) aprašymai pateikiami priede.

2. Rezultatinė informacija

Turi būti vartotojams formuojami informaciniai pranešimai: rezultatinių pranešimų sąrašas ir aprašai; rezultatinių pranešimų struktūrinių vienetų, turinčių savarankišką prasminę reikšmę, (rodiklių, rekvizitų ir jų rinkinių) sąrašas ir aprašai arba nuorodos į dokumentus, kuriuose jie aprašyti.

Pateikiama tik ta informacija, kuri perduodama valdymo objektui: rezultatiniai pranešimai – mašinogramos kaip dokumentai; vaizdų kadrai ekrane -videokadrai; duomenų rinkmenos (failai ir pan. mašininėse laikmenose, ar perduodami ryšio kanalais kitoms informacinėms sistemoms), valdymo signalai. Aprašant kiekvieną rezultatinį pranešimą, nurodoma: pavadinimas, pateikimo forma, kodas, pateikimo periodiškumas ir laikas (leidžiamas sprendimo trukmės laikas), jo gavėjai ir paskirtis. Atsižvelgiant į pranešimo rūšį ir ypatumus, aprašą galima papildyti kitokiomis žiniomis.

Aprašant kiekvieną informacijos struktūrinį vienetą, nurodoma: pavadinimas to rezultatinio pranešimo, kuriame tas struktūrinis vienetas yra, pavadinimas, identifikatorius; skaičiavimų tikslumo ir patikimumo reikalavimai (jei reikia). Priede pateikiami dokumentų ir videokadrų formų pavyzdžiai (maketai). Rezultatinės informacijos pranešimų sąrašas ir aprašai gali būti pateikti lentelėje.

3. Pradinė informacija

Turi būti informacija, gaunama iš valdymo objekto: informacinių pranešimų sąrašas ir aprašai, pirminių pranešimų informacijos struktūrinių vienetų sąrašai ir aprašai.

Pateikiama tik pirminė informacija, gaunama iš valdymo objekto (dokumentai, videokadrai, kodogramos). Aprašant kiekvieną pranešimą, nurodoma: pavadinimas, pateikimo forma, kodas, gavimo dažnis ar laikas ir jo siuntėjas. Aprašant kiekvieną pirminio pranešimo struktūrinį elementą, nurodoma: pavadinimas, reikalingas tikslumas (jei to reikia), informacijos šaltinis (padalinys, iš kurio jis gaunamas), to šaltinio identifikatorius. Priede pateikiami dokumentų ir videokadrų formų pavyzdžiai (maketai).

4. Algoritmo aprašas

4.1. Paskirtis ir charakteristika

Turi būti nurodyta algoritmo (jo dalies) paskirtis; algoritmo panaudojimo apribojimai, galimybės ir sprendimų kokybės reikalavimai (tikslumas, sprendimo laikas ir pan.); bendri rezultatų ir pradinių duomenų (jų formatų, kodų ir kt.) reikalavimai, kurie padeda suderinti sprendžiamų uždavinių kompleksus.

4.2. Matematinis aprašas

Turi būti nurodyti matematinis modelis arba kompiuterizuojamo proceso (objekto) ekonominis matematinis aprašas; priimtų prielaidų sąrašas ir pasirinkto modelio adekvatumo realiam procesui (objektui), esant įvairiems darbo režimams, reikalavimai; žinios apie mokslinio tyrimo darbų rezultatus, jei jie panaudojami algoritmams sudaryti. Aprašoma kuo plačiau naudojant matematikoje priimtas formalizavimo priemones ir žymėjimus.

4.3. Naudojama informacija

Turi būti skaičiavimams naudojamų (pradinių) duomenų failų, duomenų bazių ir kitokių rinkmenų sąrašas, kuris pateikiamas tokia tvarka: duomenų rinkmenos, suformuotos iš normatyvų ir žinynų dokumentų, valdymo signalų, arba nuorodos į dokumentus, kur yra tie duomenys (normatyvų ir žinynų duomenys, naudojamos duomenų bazės); pirminių pranešimų duomenų rinkmenos, suformuotos iš operatyviai gaunamų planų ir apskaitos dokumentų (operatyviniai duomenys); duomenų rinkmenos, suformuotos duotuoju ir kitais algoritmais, saugomi algoritmo realizavimui. Jei jų aprašai atskirai nepateikiami, tai kiekvienai rinkmenai (failui) nurodoma: pavadinimas, žymuo ir maksimalus skaičius įrašų, rekvizitų, kurie naudojami (arba nenaudojami). Patys dokumentai (blankai) pateikiami priede.

4.4. Sprendimo rezultatai

Turi būti duomenų rinkmenų (failų, duomenų bazių), formuojamų realizuojant algoritmą, sąrašas, kuris pateikiamas tokia tvarka: failai ir (arba) valdymo signalai, formuojami rezultatiniams pranešimams (dokumentams, videokadrams, valdymo signalams ir t.t..) gauti; failai, kurie paliekami saugoti šių ir kitų uždavinių kompleksams spręsti. Kiekvienam failui nurodoma: pavadinimas, žymuo ir maksimalus reikšmių skaičius, rezultatinių pranešimų
rekvizitų pavadinimų sąrašas ir žymenys arba nuoroda, kuriuose dokumentuose tos žinios yra.

Sprendimo metu suformuotos ir saugomos duomenų rinkmenos gali būti pateiktos lentelėje. Tada jų aprašai gali būti pateikti priede.

4.5. Sprendimo algoritmas

Algoritmo logikos ir panaudojimo rezultatų formavimo nuoseklumo aprašas, nurodant skaičiavimo etapus (žingsnius), skaičiavimų ir (arba) logines formules, kurios panaudojamos algoritme; nurodymai apie skaičiavimų tikslumą (jei reikia); priklausomybės, kurios reikalingos skaičiavimų tikrumui patikrinti; ryšių tarp algoritmo dalių ir operacijų aprašas; nurodymai, kokia tvarka rezultatiniuose dokumentuose turi būti išdėstomos reikšmės arba eilutės (pavyzdžiui, objektų kodų reikšmių didėjimo tvarka pagal objektų grupes ir t.t.).

Algoritme nurodomos ir aptariamos visos situacijos, kurios gali susidaryti jį vykdant. Reikia panaudoti sistemos rekvizitų, signalų, skilčių (stulpelių) ir eilučių sąlyginius žymenis (vardus), duodant nuorodas, kur jie aprašyti (jei tokie yra). Skaičiavimo formulėse reikia naudoti tuos rekvizitų žymenis, kurie panaudoti aprašant jų sudėtį kituose dokumento skyriuose.

Algoritmai dažniausiai pateikiami grafine forma. Paprastesnėmis situacijomis gali pakakti ir lentelių, kuriose surašomos matematinės rodiklių aritmetinių ir loginių ryšių formulės, arba net aprašyti žodžiu, pateikiant nuorodas Į taikomųjų programų paketų aprašus ir kitus dokumentus, kuriuose aptarti naudojami algoritmai.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 933 žodžiai iš 1810 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.