Tarptautiniai pervežimai
5 (100%) 1 vote

Tarptautiniai pervežimai

Turinys:

Įvadas…………………………………………………………………………………………………………………………………3

1. Kelių transporto verslo licencijavimas……………………………………………………………………………..4

2. Krovinių vežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais………………………………………………..7

3. Kelių transporto priemonių ekipažų, vežančių krovinius tarptautiniais maršrutais,

darbo tvarka…………………………………………………………………………………………………………………10

Išvados……………………………………………………………………………………………………………………………….13

Literatūra……………………………………………………………………………………………………………………………14

Įvadas

Lietuvos kelių transportas yra labiausiai liberalizuotas ir privatizuotas, palyginti su kitomis transporto šakomis. Dėl savo lankstumo ir efektyvumo jis užėmė pirmaujančias pozicijas Lietuvos transporto sistemoje. Tačiau didėjant vežėjų skaičiui, atsirado nemažai problemų, kurių sprendimas gali atsiliepti šios transporto šakos ateičiai.

Lietuvos Respublika – svarbiausiųjų Europos valstybių susitarimų ir konvencijų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, dalyvė, tarp jų – Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), Muitų konvencijos dėl tarptautinio krovinių vežimo pagal TIR knygeles, Europos susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR), Konvencijos dėl tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties (CMR), Tarptautinės konvencijos dėl krovinių kontrolės pasienyje sąlygų harmonizavimo, Vienos konvencijos dėl kelių eismo, susitarimo dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP). Lietuvos Respublika yra pasirašiusi dvišalius ir daugiašalius tarpvalstybinius susitarimus dėl tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo keliais su 32 valstybėmis.

1. Kelių transporto verslo licencijavimas

Licencija – tai garantija aukštai aptarnavimo kokybei, t.y. leidimas vežėjui vežti šalies viduje (vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais) keleivius, o tarptautiniais maršrutais – keleivius ir krovinius už atlyginimą;

Licencija vežti krovinius tarptautiniais maršrutais – vežti krovinius kertant Lietuvos Respublikos valstybės sieną krovininėmis transporto priemonėmis, kurių keliamoji galia, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos arba bendroji masė didesnė kaip 6 tonos.

Licencijų nereikia šiais atvejais:

1. Daiktams gabenti iš aerouosto arba į aerouostą lėktuvo avarijos ar kitokios lėktuvo katastrofos atveju, arba lėktuvui nusileidus dėl kurso pakeitimo bei esant išimtiniams atvejams, taip pat atidėjus reisus;

2. Vežant autotransporto priemonę ir jos priekabą po avarijos;

3. Laidotuvių transportui;

4. Vežant asmeninį turtą, persikraustant, specialioms transporto priemonėmis;

5. Vežant paštą;

6. Vežant krovinius mugėms ir parodoms;

7. Vežant teatro, muzikos, sporto ir kitokių kultūrinių renginių, cirko ir filmavimo, radijo ir televizijos transliacijoms skirtą įrangą;

8. Vežant negyvus gyvulius, jeigu tai nėra pramoniniam perdirbimui skirta žaliava;

9. Vežant bites arba žuvų mailių;

10. Vežant gėles ir kitus dekoratyvinius augalus;

11. Vežant vaistus ar kitokias medžiagas kaip pagalbą gamtos stichijų atvejais;

12. Važiuojant tuščiomis transporto priemonėmis, kurios pakeis transporto priemones po avarijos, vežti krovinius, perkrautus iš avarijoje nukentėjusių transporto priemonių;

13. Kai vežama priekaba transporto priemonių junginyje, kurį sudaro autotransporto priemonė, priklausanti vežėjui ir užsieninė priekaba;

14. Transporto priemonėms, teikiančioms techninę pagalbą arba remontuojančioms sugedusias transporto priemones (aptarnaujančios transporto priemonės);

15. Važiuojant transporto priemone, kuri pakeičia sugedusią transporto priemonę, esančią kitoje Susitariančioje šalyje;

16. Vežant krovinius, kurie bus naudojami švietimo ir reklamos tikslams;

17. Vežant krovinius autotransporto priemonėmis, kurių leidžiamas bendras svoris kartu su priekabomis ne didesnis kaip 6 tonos arba kurių leidžiama keliamoji galia, įskaitant priekabas, ne didesnė kaip 3,5 tonos.

Licencijas vežti krovinius tarptautiniais maršrutais išduoda Valstybinė kelių transporto inspekcija. Vežėjo, turinčio licenciją, transporto priemonei, kuri naudojama keleiviams ar kroviniams vežti ir yra įregistruota Lietuvos Respublikoje, išduodama atitinkanti licenciją licencijos kortelė. Puspriekabėms ir priekaboms licencijos kortelių nereikia.

Prašymų, kelių transporto verslo licencijoms ir licencijų kortelėms gauti, priėmimu bei šių dokumentų išdavimu užsiima visi Valstybės kelių transporto regioniniai padaliniai, esantys Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Išduodant verslo licencijas ir licencijų korteles, atliekama Lietuvoje
registruotų vežėjų, vežančių krovinius tarptautiniais maršrutais, bei jų automobilių apskaita.

Licencija išduodama neribotam laikui, tačiau turi būti perregistruojama kas 5 metai ją išdavusioje institucijoje.

Licencijos kortelių galiojimo laikas nustatomas:

 lengviesiems automobiliams – iki 2 metų;

 autobusams ir krovininiams automobiliams – iki 5 metų.

Licencijų originalai turi būti įmonėje, o licencijos kortelės – transporto priemonėse. Licencijos ir licencijos kortelės negalima perduoti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Licencijos kortelės negalima naudoti kitai transporto priemonei.

Įmonė, kuri verčiasi licencijuojama kelių transporto veikla, turi atitikti šias sąlygas:

1. įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ar krovinių vežimo veiklai, turi būti geros reputacijos, tai yra jis negali būti:

• teistas už sunkius nusikaltimus ir nusikaltimus ūkininkavimo tvarkai bei finansams pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą;

• atleistas iš pareigų administracijos iniciatyva dėl jo paties kaltės per pastaruosius

5 metus;

• baustas už darbo įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių transporto veiklą, pažeidimus per pastaruosius 2 metus;

2. įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ar krovinių vežimo veiklai, privalo turėti atitinkamą profesinę kvalifikaciją, kuri nustatoma išlaikius kvalifikacijos egzaminą Susisiekimo ministerijos patvirtinta tvarka. Nuo egzamino atleidžiami asmenys:

• ne trumpiau kaip 3 metus vadovavę keleivių vežimui arba turintys atitinkamos transporto specialybės (specialybių sąrašą tvirtina Susisiekimo ministerija) aukštojo ar aukštesniojo mokslo baigimo diplomą (kai jie nori gauti licenciją vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi);

• ne trumpiau kaip 5 metus vadovavę keleivių vežimui arba turintys atitinkamos transporto specialybės (specialybių sąrašą tvirtina Susisiekimo ministerija) aukštojo ar aukštesniojo mokslo baigimo diplomą (kai jie nori gauti licenciją vežti keleivius vietiniais maršrutais ar licenciją vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais);

• ne trumpiau kaip 5 metus vadovavę keleivių ar krovinių vežimui tarptautiniais maršrutais arba turintys atitinkamos transporto specialybės (specialybių sąrašą tvirtina Susisiekimo ministerija) aukštojo mokslo baigimo diplomą (kai jie nori gauti licenciją vežti keleivius ar krovinius tarptautiniais maršrutais).

Licencija panaikinama, jeigu:

1. vežėjas pats nutraukia licencijuojamą veiklą;

2. vežėjas bankrutuoja;

3. paaiškėja, kad licencijai gauti buvo pateikti neteisingi duomenys;

4. per nustatytą laiką nepašalinamos priežastys ir pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas;

5. vežėjas vienerius metus nevykdė licencijoje nurodytos veiklos;

6. Valstybinė mokesčių inspekcija praneša, kad vežėjas nepateikė pajamų deklaracijos ar pelno mokesčio apyskaitos, nemoka mokesčių arba apskaitą tvarko apgaulingai;

7. vežėjas šiurkščiai pažeidžia paslaugų teikimo tvarką.

Teisė panaikinti licenciją suteikiama ją išdavusiai tarnybai. Licencijos panaikinimas vežėjo gali būti ginčijimas teismine tvarka. Panaikinus licenciją, ji gali būti išduota dar kartą, praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo šios licencijos grąžinimo ją išdavusiai tarnybai.

Praradus licenciją ar licencijos kortelę, išduodami jų dublikatai su žyma „Dublikatas“, jeigu pateikiamas motyvuotas praradimo paaiškinimas bei įrodoma, kad apie licencijos ar licencijos kortelės praradimą buvo paskelbta spaudoje.

Fiziniai ir juridiniai asmenys iš Valstybinės kelių transporto inspekcijos ir savivaldybių raštu arba žodžiu gali gauti informaciją apie tai, ar konkretus vežėjas turi licenciją verstis kelių transporto veikla.

2. Krovinių vežimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais

Krovinių vežimai tarptautiniais maršrutais – tai bet kokie vežimai kelių transporto priemonėmis, pervažiuojant valstybės sieną.

Tokius vežimus gali atlikti vežėjai, turintys Valstybinės kelių transporto inspekcijos išduotą licenciją, suteikiančią teisę vežti krovinius tarptautiniais maršrutais, išskyrus atvejus, kai tokios licencijos nereikalingos.

Pagrindinės krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais sąlygas nustato šį procesą reglamentuojančios konvencijos, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika ir tarpvalstybiniai susitarimai (dėl vežiojimų kelių transportu tarptautiniais maršrutais), pasirašyti tarp Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1234 žodžiai iš 4050 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.