Techninių priežiūrų ir remonto organizavimas vilniaus miesto greitosios pagalbos autoparke
5 (100%) 1 vote

Techninių priežiūrų ir remonto organizavimas vilniaus miesto greitosios pagalbos autoparke

Įvadas 2

Autotransporto įmonės 3

Automobilių techninis aptarnavimas 3

Automobilų remontas 3

Remonto gamybinis ir technologinis procesai 3

Remonto tipai 3

Remonto darbo organizavimas 3

Mašinų remonto teoriniai pagrindai 3

Mašinų detalių dilimo rūšys 3

Pradiniai duomenys technologijai projektuoti 3

Technologinių procesų projektavimas 3

Technologinių procesų sudarymas 3

Dabartinis remontas kuris yra vykdomas pagal seną technologiją 3

Automobilio įvažinėjimas 3

Vairuotojo pareigos, prižiūrint automobilį 3

Kuro ir tepalų suvartojimo normos 3

Automobilių darbas 3

Pasiruošimas darbui linijoje 3

Pagrindinių sistemų ir agregatų techninė priežiūra ir aptarnavimas kuris yra atliekamas dabartiniame Vilniaus greitosios medicinos autoparke. 3

Pagrindiniai stabdžių techninio aptarnavimo darbai 3

Pagrindiniai vairo techninio aptarnavimo darbai 3

Automobilių padangų techninio aptarnavimo darbai 3

Pagrindiniai važiuoklės techninio aptarnavimo darbai 3

Pagrindiniai kardaninės ir pagrindinės pavarų diferencialo ir pusašių techninio aptarnavimo darbai 3

Pagrindiniai pavarų dėžės ir paskirstymo dėžės techninio aptarnavimo darbai 3

Automobilių darbo sauga 3

Garažo laikymo taisyklės ir saugumo technika, atliekant techninį aptarnavimą ir vairuojant automobilį 3

Priešgaisrinės apsaugos priemonės autotransporto įmonėje 3

Ekonominė dalis 3

Reformos planas 3

Skubios medicinos pagalbos tiekimo planas 3

Reformos įgyvendinimas 3

Planuojami rezultatai 3

Įgyvendinimo priemonių planas 3

Lentelė. GMP automobilių poreikis 3

Išvados 3

Priedai: 3

Literatūra 3

Įvadas

Savo darbe analizuosiu techninių priežiūrų ir remonto organizavimą Vilniaus miesto greitosios pagalbos auto parke. Pateiksiu dabartinę situaciją, kokį autoparką šiuo metu turi Vilniaus miesto ir rajono Greitosios medicinos pagalbos auto parkas, kaip yra organizuojama automobilių priežiūra ir remontas. Pabandysiu išanalizuoti dabartinę ekonominę autoparko situaciją, kadangi autopriežiūra yra organizuojama decentralizuotai apžvelgti visas pastotes ir servisus su kuriais yra pasirašytos sutartys yra netikslinga remsios tik keliais iš jų. Pateiksiu remonto technologiją kuria naudojasi Vakarų Europos šalys turint atitinkamą automobilių skaičių ir lėšas. Pateiksiu dabartines išlaidas priziūrint senesnio amžiaus automobilius ir agregatus, juos remontuojant decentralizuotai. O poto pateiksiu savo sprendimą kaip galima būtų pakeisti dabartinę situaciją sudarius centralizuotą remonto ir priežiūros sistemą aptarnaujant atnaujintą autoparką, per kiek laiko tai atsipirktų ar tai būtų naudingą greitosiuos pagalbos tarnybai ir gyventojams kuriems greitas medikų atvikymas kartais gelbsti gyvybę. Taip pat palyginsiu seno, 9 metų senumo automobilio (vaz-21310) ir visiškai naujo automobilio (Mitsubishi) priežiūros kaštus kūro išlaidas. Poto pateiksiu savo sprendimą dėl reformų kurias galimą būtų diegti Vilniaus greitosios med. pagalbos autoparke.

Autotransporto įmonės

Pirmiausia panagrinėsiu įmonę kaip yra organizuojamas darbas, kaip skirstomos įmonės.

Autotransporto įmonė sprendžia klausimus, susijusius su racionaliausiu transporto organizavimu ir sistemingu darbo našumo kėlimu, pervežimų rentabilumo padidinimu, mažinant jų savikainą, automobilio ir priekabų eksploatavimo saugumu, o taip pat veda operatyvinę, statistinę ir buhalterinę apskaitas Autotransporto įmonės organizuoja keleivių ir krovinių pervežimą miestuose ir gyvenamosiose vietovėse, o taip pat tarpmiestinį pervežimą. Jos planuoja pervežimus, žiūri, kad būtų įvykdytas pervežimų planas pagal visus rodiklius, atlieka automobilių ir priekabų techninį aptarnavimą ir remontą, aprūpina reikiamomis eksploatacinėmis medžiagomis ir laiko automobilius.

Atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir paskirtį, autotransporto įmonės skirstomos į dvi grupes:

1. Bendro naudojimo autotransporto įmonės, esančios respublikinių automobilių transporto ir plentų ministerijų sistemos žinioje ir aptarnaujančios visas organizacijas, neatsižvelgiant į jų žinybinę priklausomybę, o taip pat pervežančios keleivius visų rūšių transporto priemonėmis (autobusais, taksi) už pravažiavimą mokant pagal nustatytus tarifus. Atsižvelgiant į transporto darbų pobūdį, šios transporto įmonės gali būti krovininės ir keleivinės;

2. Žinybinės autotransporto įmonės, esančios tam tikros žinybos sistemoje ir aptarnaujančios įmones, įstaigas ir organizacijas, priklausančias tiktai tai žinybai.

Didžiausia dalis transporto priemonių sutelkta sustambintose automobilių transporto ir plentų respublikinių ministerijų ūkiskaitinėse autotransporto įmonėse arba kitose ministerijose, todėl galima geriau panaudoti transporto priemones, pakelti pervežimų rentabilumą, pagerinti automobilių ir priekabų techninį būvį, o taip pat aktyviau stiprinti darbo drausmę.

Kad būtų galima vadovauti Automobilių transporto ir plentų ministerijos sistemos autotransporto įmonių, esančių dideliuose miestuose, veiklai, yra automobilių transporto valdybos, o srities teritorijoje esančių autotransporto įmonių veiklai vadovauja srities automobilių transporto trestai ir transporto valdybos.

Atsižvelgiant į automobilių tipą,
autotransporto įmonės skirstomos į:

1. Krovinines autotransporto įmones, kurių riedmenis sudaro sunkvežimiai, automobiliai-vilkikai ir priekabos;

2. Keleivines autotransporto įmones, kurių riedmenis sudaro tiktai autobusai, kuriais pervežami keleiviai iš anksto nustatytais miestų ar tarpmiestiniais maršrutais, apmokant pagal nustatytus tarifus;

3. Aptarnaujančias gyventojus tiek keleiviniais, tiek ir krovininiais pervežimais; tokių autotransporto įmonių riedmenis sudaro lengvieji automobiliai ir sunkvežimiai;

4. Specialias autotransporto įmones, kurių riedmenis sudaro automobiliai, skirti tiktai vienos rūšies pervežimams (greitoji pagalba, komunaliniai patarnavimai ir t. t.).

Be to, autotransporto įmonės skirstomos į penkias grupes, atsižvelgiant į automobilių skaičių jose:

I Daugiau kaip 800 automobilių

II Nuo 501 iki 800 automobilių

III Nuo 251 iki 500 automobilių

IV Nuo 101 iki 250 automobilių

V Nuo 50 iki 100 automobilių

Bendros paskirties autotransporto įmonėje yra šie svarbiausi skyriai ir tarnybos:

eksploatacinė tarnyba — operatyviai planuoja ir vadovauja pervežimams, sudaro su klientais sutartis, kontroliuoja automobilių darbą linijoje, organizuoja pakrovimo-iškrovimo darbus remdamasi kelionės lapais ir kitais atitinkamais dokumentais, vedi riedmenų atlikto darbo apskaitą;

techninė tarnyba — paruošia automobilius ir priekabas darbui ir palaiko jų gerą techninį būvį, laiku ir kokybiškai atlikdama visus techninio aptarnavimo ir remonto darbus;

saugaus eismo tarnyba — organizuoja darbą, kad būtų aiškinamos eismo taisyklės, kontroliuoja, kaip vairuotojai jų laikosi savo darbe ir autoūkyje, o taip pat veda agitacinį darbą šia linkme: veda avarijų priežasčių statistiką ir analizę

planavimo skyrius — veda bendrą darbo apskaitą, sudaro transporto finansinį planą, kuris yra ne kas kita, kaip visos transporto gamybinės ir finansinės veiklos planas per metus;

techninio tiekimo skyrius — aprūpina autoūkį eksploatacinėmis medžiagomis, atsarginėmis dalimis, įrankiais ir kt., sudaro jų apskaitą, išduoda ir laiko;

buhalterija — veda finansinių lėšų ir materialinių vertybių apskaitą, duoda atitinkamas ataskaitas ir atsiskaito už atliktą darbą su klientais, tarnautojais ir darbininkais;

administracinė-ūkinė tarnyba — veda personalo apskaitą, reikalų bylas, organizuoja gamybinių ir tarnybinių patalpų apsaugą ir laiko jas reikiamame būvyje.

Autotransporto įmonės vadovas yra direktorius (viršininkas). Techninei autotransporto įmonės veiklai vadovauja vyriausias inžinierius (techninis vadovas), kuris yra direktoriaus pavaduotojas techniniams reikalams. Eksploatacinei tarnybai vadovauja eksploatavimo viršininkas, kuris yra direktoriaus pavaduotojas eksploatavimo reikalams.

Stambiose autotransporto įmonėse riedmenys suskirstyti į kolonas, kurioms vadovauja kolonų viršininkai. Jie pavaldūs garažo viršininkui.

Kad būtų galima tinkamai eksploatuoti riedmenis, kiekvienoje autotransporto įmonėje yra garažas-stovėjimo aikštelė, patalpos automobilių ir priekabų einamajam remontui ir techniniam aptarnavimui atlikti, automobilių priėmimo ir išleidimo į darbą postai, sandėliai atsarginėms dalims ir eksploatacinėms medžiagoms laikyti. Darbininkams ir tarnautojams yra dušai, rūbinės drabužiams laikyti, valgyklos ir poilsio kambariai.

Autotransporto įmonės veikla pagrįsta ūkiskaita. Autotransporto įmonės atskirų cechų, barų ir grandžių veikla paprastai remiasi vidaus ūkiskaita.

Svarbiausi ūkiskaitos principai yra tokie: stengiamasi kiek galima geriau įvykdyti gamybinį planą, sunaudojant kiek galima mažiau materialinių gėrybių ir lėšų. Pagrindinis dėmesys turi būti skiriamas tam, kad racionaliai būtų panaudoti riedmenys, techninio aptarnavimo ir remonto įrengimai, kad būtų įdiegiami naujausi mokslo, technikos ir pažangaus patyrimo pasiekimai, kad būtų sumažintos techninio aptarnavimo, remonto ir eksploatacinių medžiagų sunaudojimo išlaidos.

Autotransporto įmonėms pradėjus dirbti pagal naują planavimo i ekonominio stimuliavimo sistemą, atsiveria didelės galimybės pagerinti jų gamybinę-ūkinę veiklą. Išsiplėtus įmonės teisėms planavimo, statybos ir technologijos tobulinimo srityje, o taip pat finansinės veiklos i užmokesčio srityje, susidaro tinkamos sąlygos geriau mobilizuoti visus rezervus intensyvesnei įmonės veiklai ir pelnui didinti.

Ar bus įvykdytas pervežimų planas ir ar autoūkis gaus pelno, daugiausia priklauso nuo to, kaip dirbs kiekvienas vairuotojas. Tinkamai laikant automobilius, pilnai išnaudojant ridą ir keliamąją galia, taupant kurą, tepalus ir kitas eksploatacines medžiagas, mažiau prastovint pakraunant ir iškraunant, bus sudarytos sąlygos autotransporto įmonės darbo rentabilumui padidinti.

Priimami į darbą vairuotojai turi paduoti pareiškimus direktoriaus vardu, pateikti pasą, darbo knygelę ir vairuotojo teisės pažymiįėjimą.

Į darbą priimama, išleidus autotransporto įmonės įsakymą. vairuotojas turi būti supažindintas su darbo sąlygomis ir pravesta augumo technikos instrukcija.

Automobiliai ir priekabos priskiriami vairuotojui arba vairuotojų brigadai. Apie tai surašomas atitinkamos formos aktas.

Pagal šitas
nuostatas buvo sudarytas Vilniaus miesto ir apskrities gereitosios medicinos pagalbos parkas. Kurį sudaro toks auto ūkis ir patalpos:

GMP paslaugoms Vilniaus apskrityje teikti naudojami 67 automobiliai (1 lentelė). Vilniaus apskrities GMP automobilių remontui per 2002 m. išleista 318 850 Lt (1 pav.).

1 lentelė. Vilniaus apskrities GMP automobilių techniniai duomenys 2002 m.

GMP tarnyba automobilių skaičiusNaudoja-mų

Rezervinių kurių rida >250000 km, kurie sunaudoja >14 l kuro 100 km kuriuos teko remontuoti >12 d./m.

Pagamintų

iki

1996 m. Pagamintų 1996 m. ir vėliau

Vilniaus m. GMP stotis 28 1 27 1 26 27 25

Elektrenų GMP stotis 7 1 4 3 2 5 3

Trakų PSPC

GMP skyrius 4 1 2 2 2 1 3

Vilniaus raj. GMP stotis 9 0 7 2 7 4 7

Svenčionių PSPC

GMP skyrius 5 1 2 3 4 4 0

Širvintų raj. PSPC

GMP skyrius 7 3 6 1 4 6 2

Šalčininkų PSPC

GMP skyrius 7 1 4 3 3 7 1

Vilniaus apskritis 67 8 52* 15 48 54 41

* Automobilių nusidėvėjimas 100 proc. (likutinė vertė – 1 Lt)

1 pav. GMP automobilių remonto išlaidos 2002 m.

Bendras GMP tarnybų užimamų patalpų (su pastotėmis) plotas sudaro 4534,95 m2. Informacija apie GMP tarnybų užimamų patalpų būklę ir reikalingas investicijas jų renovacijai pateikta 7 lentelėje.

2 lentelė. Vilniaus apskrities GMP tarnybų pastatų būklė 2002 m. ir reikalingos investicijos renovacijai

GMP tarnyba Užimamų patalpų (be pastočių, su garažais) plotas, m2 Pastočių

plotas, m2 Užimamų patalpų būklė Reikalingos investicijos,

tūkst. Lt

Vilniaus m. GMP stotis 2806,05 175,45 Patenkinama 800

Elektrenų GMP stotis

170

– Patenkinama, reikalingas einamasis remontas

50

Trakų PSPC GMP skyrius 136,6 – Nepatenkinama 52

Vilniaus rajono GMP stotis 80 70 Patenkinama 150

Svenčionių PSPC

GMP skyrius

291 – Patenkinama, reikalingas dispečerinės remontas 60

Širvintų rajono PSPC

GMP skyrius 360,15 – Gera

2001 m. atliktas

kap. remontas 0

Šalčininkų PSPC

GMP skyrius 445,7 – Nepatenkinama 210

4289,5 245,45 1322

Automobilių techninis aptarnavimas

Riedmenų techninio aptarnavimo sistema yra planinė-įspėjamoji. Būtina pilnai atlikti visus kiekviename aptarnavime numatytus darbus. Taikant šią sistemą, automobiliai ir priekabos gali būti techniškai tvarkingi, mažiau dyla jų detalės, mažiau sunaudojama kuro ir tepalų, laiku išaiškinami ir pašalinami gedimai, būna patikimesnis ir saugesnis jų eksploatavimas, be to, automobiliai bei priekabos ilgiau dirba.

Jeigu laiku atliekami techniniame aptarnavime numatyti tvirtinimo, reguliavimo, kontroliavimo-apžiūrėjimo ir valymo-plovimo darbai, tai susidaro normalios sąlygos visoms automobilio sistemoms ir mechanizmams dirbti.

Atsižvelgiant į darbų periodiškumą ir apimtį, numatytas trijų rūšių automobilių techninis aptarnavimas: kasdieninis techninis aptarnavimas (KA), pirmasis techninis aptarnavimas (TA-1) ir antrasis techninis aptarnavimas (TA-2). Techninio aptarnavimo periodiškumas nustatomas pagal faktinį ridos dydį kilometrais, kartu atsižvelgiant į eksploatavimo sąlygas .Kiekvienos eksploatavimo sąlygų kategorijos didžiausias techninio aptarnavimo periodiškumas priimtas lengviesiems automobiliams ir autobusams, vidutinis — sunkvežimiams ir mažiausias–autotraukiniams ir savivarčiams automobiliams.

Techninis aptarnavimas atliekamas pagal planą-grafiką, kuris sudaromas kiekvienam automobiliui arba priekabai mėnesiui, atsižvelgiant į vidutinę paros ridą ir ridos tarp techninių aptarnavimų normą. Grafiką patvirtina autotransporto įmonės vyriausias inžinierius (techninis vadovas).

Prieš grįžtant automobiliams iš linijos, riedmenų apskaitos technikas garažo lape iš anksto užrašo numerius automobilių, kuriems reikia atlikti techninį aptarnavimą, nurodant techninio aptarnavimo rūšį, o taip pat tepimo operacijas. Užpildytas garažo lapas perduodamas į grįžtančių iš linijos automobilių priėmimo postą, ten jame pasirašo budintis mechanikas ir automobilio vairuotojas. Techniniam aptarnavimui vadovauja vyresnysis mechanikas.

Atiduodamas automobilį budinčiam mechanikui, vairuotojas jį stato į laukimo zoną. Iš jos pagal vyresniojo mechaniko nurodymą automobilis patenka į valymo-plovimo darbų postą ir toliau, atsižvelgiant į techninio aptarnavimo rūšį ir reikiamus remonto darbus, į atitinkamus postus.

Kiekvienai techninio aptarnavimo rūšiai nustatyta tam tikras skaičius darbų, kuriuos reikia atlikti.

Kasdieninis techninis aptarnavimas (KA). Atliekant kasdieninį techninį aptarnavimą, apžiūrint iš išorės, tikrinami mazgai, agregatai ir prietaisai, nuo kurių priklauso eismo saugumas, ir atliekami valymo ir plovimo darbai. Tikrinama, prieš išvažiuojant į liniją ir stebint automobilio darbą kelyje ir ilgalaikiuose sustojimuose. Valymo-plovimo darbai atliekami, grįžus į garažą. Tuo pačiu metu automobilis apžiūrimas, siekiant išaiškinti eksploatavimo metu atsirandančius gedimus, ir į automobilį pripilama kuro ir tepalų (jeigu reikia).

Pirmasis techninis aptarnavimas (TA-1). Į pirmojo techninio aptarnavimo darbų sąrašą įeina: kontrolės-apžiūrėjimo, tepimotvirtinimo ir reguliavimo darbai. Juos atlikus, turi būti laiku išaiškinti ir pašalinti atsiradę gedimai, vadinasi, turi mažiau dilti automobilio detalės.

Pirmojo techninio
aptarnavimo metu būtinai tikrinama, kaip pritvirtinti visi automobilio agregatai, ar nesugedę ir patikimi sriegi-niai sujungimai, ar užveržtos ir užkaiščiuotos veržlės ir varžtai, ar gerai sureguliuoti mechanizmai ir detalės, juos sureguliuojant iki gamyklos instrukcijoje nustatytos normos. Pradedama tikrinti, žiūrint, ar pakanka stabdžių skysčio stabdžių hidraulinės pavaros sistemos pagrindiniame stabdžių cilindre, ir jo įpilama iki reikiamo lygio, tikrinama, ar nesugedusios padangos ir ar oro spaudimas jose atitinka norminį, o taip pat patepami atskiri mazgai ir mechanizmai, kurie numatyti tepimo grafike.

Antrasis techninis aptarnavimas (TA-2). Antrajame techniniame aptarnavime numatyta atidžiau patikrinti, ar nesugedę visi automobilio agregatai, kokia yra kompresija variklio cilindruose, apžiūrėti rėmą ir jo kniedės, patikrinti, ar taisyklingas yra priekinių ratų suvedimas, patikrinti automobilio elektros įrengimų sistemą ir pašalinti atrastus gedimus, patikrinti, ar patikimai veikia akumuliatorių baterija, starteris, generatorius, relė-reguliatorius, per-traukiklis-skirstytuvas, apšvietimo prietaisai, garso ir šviesos signalizacija. Atliekant TA-2, reikia patikrinti, ar tiksliai nustatyti automobilio žibintai.

Atsižvelgiant į tepimo grafiką, TA-2 metu pakeičiama alyva automobilio variklio karteryje ir alyvos smulkaus valymo filtro filtruojantieji elementai, o taip pat patepamos automobilio važiuoklės detalės ir sujungimai. TA-2 darbų sąraše yra ir tai, kad į amortizatorius reikia įpilti skysčio, o padangas reikia perstatyti pagal nustatytą schemą.

Žiūrint, koks yra metų laikas, TA-2 metu atliekami ir darbai, automobilį paruošiant pereiti iš rudens—žiemos darbo periodo į pavasario—vasaros periodą, ir atvirkščiai. Ryšium su tuo plaunamas variklio karteris, pavarų dėžės karteris, užpakalinio ir priekinio varančiųjų tiltų, o taip pat vairo karteriai. Išplovus, atsižvelgiant į metų laiką, įpilama šviežio tepalo (vasarinio ar žieminio). Reikia atlikti ne tik čia išvardytus darbus, bet taip pat išplauti variklio radiatorių, aušinimo ertmę, apšildymo įtaiso sistemą ir į juos pripilti vandens ar antifrizo (žiemą), o paskui patikrinti, ar nesugedęs ir ar gerai veikia radiatoriaus ir termostato žaliuzi, įkrauti akumuliatorių bateriją, elektrolito tankumą padarant iki reikiamo pagal eksploatavimo sezoną, uždėti arba nuimti akumuliatorių baterijos apšiltinimo priemones, paruošti ir sutvarkyti radiatoriaus ir gaubto apšiltinimo priemones, priešslydžio grandines ir kasimo įrankius. Ištrupėjusias kabinos ir kėbulo nudažytas vietas nuvalyti ir vėl išdažyti.

Visus kasdieninio ir pirmojo techninio aptarnavimo darbus dažniausiai reikia atlikti pertraukų tarp pamainų metu. Techniniam aptarnavimui atlikti yra specialūs įtaisai ir specialiai įrengtos patal-pos-profilaktoriumai. Atsižvelgiant į profilaktoriumo gamybinį plotą ir esančius įrengimus, techninis aptarnavimas gali būti organizuotas aklinuose postuose arba srautinėje linijoje.

Aklinuose postuose techninis aptarnavimas dažniausiai atliekamas mažose autotransporto įmonėse, kur visi darbai, išskyrus valymo ir plovimo, praktiškai atliekami viename poste.

Srautinis metodas taikomas didelėse autotransporto įmonėse, kur kasdien reikia atlikti labai daug techninių aptarnavimų. Taikant šį

Pav 1. Plovimo mašina su pistoletu

metodą, techniniame aptarnavime numatyti atlikti darbai paskirstomi į keletą specializuotų nuosekliai išdėstytų postų: valymo, plovimo, džiovinimo, tvirtinimo darbų, reguliavimo ir elektrotechninių darbų, tepimo ir padangų taisymo.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2549 žodžiai iš 8469 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.