Teminis metų planas 2007-2008 m m dokumentas
5 (100%) 1 vote

Teminis metų planas 2007-2008 m m dokumentas

TRYŠKIŲ LAZDYNŲ PELĖDOS VIDURINĖ MOKYKLA

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: LIETUVIŲ KALBA

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 256

VADOVĖLIAI IR KITA LITERATŪRA:

1. Marcelionienė E. Šaltinėlis. Elementorius. Kaunas. 2001.

2. Marcelionienė E. Prie šaltinėlio. Vadovėlis 1 klasei. Kaunas. 2001.

3. Marcelionienė E. Šaltinėlis. 1 klasės mokytojo knyga. Kaunas. 2003.

4. Balčiūnienė R. Lietuvių kalbos rašybos mokymo atmintinė pradinukams. Šiaurės Lietuva. 1996.

5. Adomavičienė E. Lietuvių kalbos mokėjimo tikrinimas ir vertinimas 1-4 klasėje. Šiauliai. 1995.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr.ISAK- 1015 nuo psl. 113 iki psl. 124.

Eil. Nr. Skyriaus tema Numatomas val. skaičius(pagal klasės (srauto) pasi-rengimo lygį) Orientacinė temos nagri-nėjimo data Pastabos ir galimi pakeitimai

1. Rašto link – ikielementorinis laiko-tarpis. 16 09-03 – 09-14

2. Garsų ir raidžių pasaulis – elementorinis laikotarpis. 176 09-17 – 03-31

3. “Aš jau viską galiu skaityti” – poelementorinis laikotarpis. 64 04-01 – 06-01

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

……………………………………………… ……………………………………………..

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Protokolo Nr. …….. 2007-…….-……

2007-…..-……

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: LIETUVIŲ KALBA

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: Rašto link – ikielementorinis laikotarpis.

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 16 val. (2007-09-03 – 2007-09-14)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

1. Marcelionienė E.Šaltinėlis. Pratybų sąsiuvinis 1 klasei, 1 dalis.

2. Levickienė N. Rašymo pratimai pirmokui. Šiauliai. 2003.

Eil. Nr. Darbo turinys (pamokos(ų) tema Numatomas pamokų (va-landų) skai-čius (pagal klasės(srauto)pasirengimo lygį) Esminiai gebė-jimai ir moks-leivių pasieki-mai (standartus,kurių sieksime, nurodyti nume-riu), kurių pag-rindu bus formu-luojami pamo-kos mokymosiuždaviniai Diagnostinis vertinimas(formos ir da-tos) Pastabos

1. Neliūdėkite, mažieji bičiu-liai. 1 1.1.1.,1.1.2.

2. Susipažįstame. 1 1.1.1.,1.1.2.,1.1.3.

3. Įdomiausia klasės vieta.Mėgstamiausia knyga. 1 1.1.1.,1.1.2.,1.1.4.

4. Pasakų kilimas. Mūsų mėgstamiausiospasakos. 2 1.1.1.,1.1.2.,1.1.5.

5. Kur gyvena pasakos. 2 1.1.1.,1.1.5.,1.1.6.

6. Garsai aplink mus. 1 2.1.,2.2.

7. Kalbos garsai. 2 2.1.,2.2.

8. Ženklai aplink mus. 2 1.1.3.,2.1.,2.2.

9. Raidės irgi ženklai. 2 1.1.3.,2.1.,1.3.2.

10 Tos pačios ir vis kitokiosraidės. 2 1.1.3.,1.3.2.

Šio skyriaus temai:

a) numatomi integraciniai ryšiai (klasė, dalykas ir tema) su kitais mokomaisiais dalykais

Pasaulio pažinimas: aš mokykloje, mokyklos gyvenimo tvarka, susipažinimas, mėgstu-nemėgstu, šeima.

Dailė ir technologijos: žymeklių knygoms, sąsiuviniams gaminimas, laisvas kūrybinis piešinys pagal pasaką, ornamento piešimas, aplikacija.

Kūno kultūra: įvairūs atsipalaidavimo pratimai, įvairūs rikiuotės pratimai, žaidimai, bėgimas ratu.

Muzika: vardų dainavimas, pasakos su dainuojamaisiais intarpais klausymas, įvairiausi instrumentų garsai, gamtos garsų dainavimas.

Matematika: laikrodis, daiktų išdėstymas, garsų skaičiavimas.

b) planuojamos mokymo(si) ir IT priemonės

Vadovėlis, pratybų sąsiuvinis, rašymo pratimų sąsiuviniai, raidžių plakatėliai, pasakų knygelės, žaisliukai.

c) planuojami mokymo ir mokymosi metodai

Darbas su vadovėliu, aiškinimas, rodymas, pokalbis, pasakojimas, piešimas, dainavimas, klausymas, knygų parodėlė, rašymas, lyginimas, žaidimas.

Vyr. mokytoja 2007-09-01

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: MATEMATIKA

MOKYTOJAS:

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 128

VADOVĖLIAI IR KITA LITERATŪRA:

1. B. Balčytis, R. Martinėnienė, A. Vaičiulienė. Skaičių šalis. Pirmoji ir antroji knygos. Kaunas. 2005.

2. B. Balčytis, A. Vaičiulienė. I klasės matematikos pamokų planavimas. Didaktiniai patarimai mokytojams. Kaunas. 2002.

3. A. Ažubalis, A. Kiseliovas. Bendroji pradinės matematikos didaktika. Šiauliai. 2002.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS.

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 nuo psl. 315 iki psl. 327.

Eil.Nr. Skyriaus tema Numatomas va-landų

skaičius (pagal klasės (srauto) pasiren-gimo lygį) Orientacinė temos nagri-nėjimo data Pastabos ir galimi pakeitimai

1. Skaičiai iki 10. 52 09-03 – 12-21

2. Skaičiai iki 20. 30 01-07 – 02-29

3. Skaičiai iki 100. 32 03-03 – 05-07

4. Kartojimas. 14 05-08 – 06-01

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

………………………………………………….. …………………………………………………

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Protokolo Nr. …………

2007-09-……

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: PASAULIO PAŽINIMAS

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 64

VADOVĖLIAI IR KITA LITERATŪRA:

1. V. Jonynienė. Aš ir pasaulis. Kaunas. 2004.

2. V. Jonynienė, E. Motiejūnienė, D. Penkauskienė. Aš ir pasaulis. Mokytojo knyga. Kaunas. 1996.

3. J. Ratkus. Pasaulio pažinimo ugdymo procesas. Šiauliai. 1999.

4. J. Ratkus, S.Sidabras. Pasaulio pažinimo mokymo metodai. Šiauliai. 1996.

5. J. Ratkus. Ugdymas ir popamokinė pasaulio pažinimo veikla. Šiauliai. 2000.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1005 nuo psl. 409 iki psl. 419, nuo psl. 363 iki psl. 374.

Eil.Nr. Skyriaus tema Numatomas val. skaičius (pagalklasės(srauto)pasirengimo lygį) Orientacinė temos nagri-nėjimo data Pastabos ir galimi pakeitimai

1. Aš jau einu į mokyklą. 4 09-03 – 09-14

2. Aš – mokykloje. 4 09-17 – 09-28

3. Ruduo – derliaus metas. 6 10-01 – 10-19

4. Sveika, balta žiemuže. 7 10-22 – 11-21

5. Visiems reikia namų. 6 11-22 – 12-14

6. Šeima – tai buvimas drauge. 8 12-17 – 01-25

7. Čir vir vir pavasaris. 5 01-28 – 02-13

8. Ir mes dirbame. 6 02-14 – 03-07

9. Šventės. 9 03-10 – 04-18

10. Aš gyvenu… 9 04-21 – 06-01

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

………………………………………………….. ……………………………………………..

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Protokolo Nr………. 2007-09-……..

2002-09- ………

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: MUZIKA

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 64

VADOVĖLIAI IR KITA LITERATŪRA:

1. V. Krakauskaitė. Lakštutė. 1 klasė. Kaunas. 2004.

2. Ž.ir A. Gre. Tomukas ir muzikos instrumentai. Vilnius. 1985.

3. V.Krakauskaitė. Lakštutė. Pratybų sąsiuvinis 1 klasei. 2007.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 nuo psl. 471 iki psl. 478, nuo psl. 487 iki psl. 497.

Eil.Nr. Skyriaus tema Numatomas val. skaičius(pagal klasės(srauto) pasi-rengimo lygį) Orientacinė temos nagrinė-jimo data Pastabos ir galimi pakeitimai

1. Aplinkos garsai. 2 Rugsėjis

2. Skiemenų skaičius. 1

3. Greitai ir lėtai. 1

4. Skiemenų ilgis. 2

5. Kaip išgaunamas garsas. 2

6. Natos ta. 1 Spalis

7. Natos ti-ti. 1

8. Mušamieji instrumentai. 1

9. Natų ta ir ti-ti grupės. 1

10. Skrabalai. Tabalai. 1

11. Geometrinių figūrų pavadinimų ritmai. 1

12. Garsas a. 1

13. Pauzė. 1

14. Rimas. 1 Lapkritis

15. Choras. 1

16. Solo. 1

17. Garsas o. 1

18. Aukštai. Žemai. 1

19. Garsai so-mi. Rankų ženklai. 1

20. Pusinė nata ta-a. 1

21. Orkestras. 1

22. Sutartiniai instrumentų ženklai. 2 Gruodis

23. Garsas ė. 1

24. Natos so-mi ant dviejų linijų. 1

25. Klavišai. Klaviatūra. 1

26. Pianinas. Fortepijonas. 1

27. Genovaitė Vanagaitė. 1 Sausis

28. Taktas. 1

29. Metras. 1

30. Garsas ū. 1

31. Kartojimo ženklas. 1

32. Balys Dvarionas. 1

33. Piano. Forte. 1

34. Beatričė Grincevičiūtė. 1 Vasaris

35. Garsas u. 1

36. Piemenėlių dainos. 3

37. Repriza. Garsai mi-so. 1

38. Lietuvių liaudies pučiamieji instrumentai. 1 Kovas

39. Garsai so-la. 1

40. Lopšinės. 2

41. Kanklės. 1

42. Garsas i. 1

43. Dialogas. 1 Balandis

44. Liūdna. 1

45. Linksma. 1

46. Garsas e. 1

47. Varpai. Varpeliai. 1

48. Duetas.
1

49. Garsas uo. 1

50. Piotras Čaikovskis. 1 Gegužė

51. Kartokime. 2

52. Ką išmokai – tą žinai. Ar tikrai? 4

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

………………………………………………. ………………………………………………….

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Protokolo Nr. ……… 2007-09-……….

2007-09-………..

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: KŪNO KULTŪRA

MOKYTOJAS:

KLASĖ: 1

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 96

VADOVĖLIAI IR KITA LITERATŪRA:

1. L.Bobrova. Kūno kultūra. Vadovėlis 1-4 klasei. Vilnius. 1996.

2. P. Ivanovas, L. Paškevičienė. Kūno kultūros pamokų turinys. Pirmoji klasė. “Šiaurės Lietuva”. 2003.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 nuo psl. 627 iki psl. 635.

Eil.Nr. Skyriaus tema Numatomas valandų skai-čius (pagalklasės(srauto)pasirengimolygį) Orientacinėtemos nagrinė-jimo data Pastabos ir galimi pakeitimai

1. Įvadinis pokalbis. 1 Rugsėjis

2. Rikiavimo pratimai. 1

3. “Kamuolio mokyklėlės” pratimai. 1

4. Bendrojo lavinimo pratimai su kamuoliais. 1

5. Vikrumo ir šoklumo testai. 2

6. Greitumo testas. 2

7. Ištvermės testas. 2 Spalis

8. Fizinio pajėgumo vertinimo testai. 2

9. Posūkių šuoliukai. Pusiausvyros pratimai. 1

10. Rikiuotės komandos stovint eilėje. 1

11. Pratimai su lazdomis. 1

12. Pusiausvyros pratimai. 1

13. Pagrindinės kojų padėtys. 1 Lapkritis

14. Lipimas gimnastikos sienele. 1

15. Rikiavimas į eilę. 1

16. Rikiuotės ir pusiausvyros pratimai. 1

17. Šuoliai per ilgą šokdynę. 1

18. Akrobatikos pratimai. 1

19. Šuoliukai per trumpą šokdynę. 1

20. Persirikiavimo pratimai 1 Gruodis

21. Išmoktų pratimų kartojimas. 1

22. Ryto mankštos pratimai. 1

23. Žaidimai lauke. 2

24. Ištvermę lavinantys pratimai 1

25. Čiuožimas ir slydimas ledo takeliu. 7 Sausis

26. Pratimai su šokdyne. 1 Vasaris

27. Pratimai su vėliavėlėmis. 1

28. Pusiausvyros pratimai. 1

29. Retėjimas ir tankėjimas eilėje. 1

30. Šuolis į tolį iš vietos. 1

31. Kamuoliuko metimas ir gaudymas. 1

32. Kamuolio varymas. 1

33. Kamuolio gaudymas ir perdavimas. 1

34. Pratimai prie gimnastikos sienelės. 1 Kovas

35. Lipimo ir perlipimo pratimai. 1

36. Bendrieji pratimai su lankais. 1

37. Kamuoliuko metimas. 1

38. Lankstumo testas. 2

39. Jėgos testas. 2

40. Rikiuotės pratimų kartojimas. 1 Balandis

41. Gracijos penkiaminutė. 1

42. Šuolis į tolį iš vietos. 1

43. Šoklumo testas. 2

44. Vikrumo testas. 2 Gegužė

45. Judrieji žaidimai. 1

46. Greitas bėgimas. 1

47. Greitumo testas. 2

48. Kamuoliuko metimas. 1

49. Ištvermės testas. 2

50. Fizinio pajėgumo vertinimo testas. 2

51. Plaukimo parengiamieji pratimai sausumoje. 1

52. Žaidimai. Estafetės. Šokiai. Rateliai. 25 Rugsėjis-gegužė

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

………………………………………………….. …………………………………………….

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Protokolo Nr…………… 2007-09-……..

2007-09-……….

TEMINIS METŲ PLANAS 2007-2008 M.M.

DALYKAS: DAILĖ IR TECHNOLOGIJOS

MOKYTOJAS:

VALANDŲ SKAIČIUS METAMS: 64

VADOVĖLIAI IR KITA LITERATŪRA:

1. A. Grabauskienė, J. Morkytė. Dailė ir darbeliai 1- 4 klasei. Kaunas. 1995.

2. Sudarė S. Būdvytienė. Dailės ir darbelių teminiai planai. Darbų pavyzdžiai. Šiauliai. 2002.

VERTINIMAS: IDIOGRAFINIS

PROGRAMA IR IŠSILAVINIMO STANDARTAI: Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos ir išsilavinimo standartai patvirtinta LR ŠMM ministro 2003 m. Liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015 nuo psl. 471 iki psl. 486.

Eil.Nr. Skyriaus tema Numatomasvalandų skaičius(pagal klasės(srauto) pasiren-gimo lygį) Orientacinė temos nagrinė-jimo tema Pastabos ir galimi pakeitimai

1. Pažintinė pamoka. Laisva tema. 1 Rugsėjis

2. Įvai Įvairių linijų piešimas. Lietus. Bangos. 1

3. Savo rankos piešimas. 1

4. Lipdymas iš plastilino. Ežiukas. 1

5. Akvarelės pūtimas šiaudeliu. Dėmė. 1

6. Spalvinimas. Rudens lapai. 1

7. Plėšytinė
aplikacija. Obuoliukas. 1

8. Piešimas iš atminties. Žaislas. 1

9. Įvadinis lankstymas. Laisva tema. 1 Spalis

10. Linija, spalva. Daržovių piešimas. 1

11. Dekoravimas. Žymeklis knygai. 1

12. Lankstinys. Laivelis. 1

13. Štampavimas su bulve. Drugelis. 1

14. Pagrindinės spalvos. Laisva tema. 1

15. Darbai iš gamtinės medžiagos. 1

16. Žmogaus piešimas. 1 Lapkritis

17. Džiugi ir liūdna nuotaika. 1

18. Darbeliai iš siūlų. Aplikacija laisva tema. 1

19. Šiltos ir šaltos spalvos. Sapnas. 1

20. Aplikacija. Namelis. 1

21. Peizažas. Rudens spalvos. 1

22. Štampavimas delnais, pirštais. 1

23. Dekoravimas. Nykštukas. 1

24. Aplikacija. Pingvinas. 1 Gruodis

25. Štampavimas kamštiniais štampais. 1

26. Fantazija. Kalėdų senelio rogės. 1

27. Modeliavimas. Žaisliukai eglutei. 1

28. Konstravimas iš popieriaus. Girlianda. 1

29. Simetrinis karpymas. Eglutė. 1

30. Kalėdinis sveikinimas. 1

31. Piešimas iš atminties. Atostogos. 1 Sausis

32. Lankstinys. Vėduoklė. 1

33. Popieriniai gyvūnai. 1

34. Fantazija. Kūrinėlio iliustracija. 1

35. Paveikslėlio rėmelis. 1

36. Kompozicija laisva tema. 1

37. Monotipija. Laisva tema. 1

38. Lankstinys. Saulė. 1 Vasaris

39. Lipdymas iš plastilino. Raidelės. 1

40. Užgavėnių kaukė. 1

41. Tekstilės darbelis. Kuto rišimas. 1

42. Menų sintezė. Įspūdžių piešimas. 1

43. Medžių formų stilizavimas. 1

44. Plokštuminis modeliavimas. Kirmėlė. 1

45. Siūlų technika. Vaizdo kūrimas. 1 Kovas

46. Popieriaus plastika. Pakabučiai. 1

47. Lipdymas. Kaziuko mugė. 1

48. Dekoratyvinis vaizdavimas. Margučiai. 1

49. Konstravimas. Velykų viščiukas. 1

50. Darbeliai iš buitinių atliekų. Kiškutis. 1

51. Velykinis sveikinimas. 1 Balandis

52. Piešimas laisva tema. 1

53. Pavasarinė puokštė. Piešimas akvarele. 1

54. Buities darbai. Svogūnų sodinimas. 1

55. Monotipija. Drugelis. 1

56. Popieriaus plastika. Žydintis medis. 1

57. Sveikinimas mamytei. 1

58. Iliustracija. 1 Gegužė

59. Lankstinys. Boružė. 1

60. Piešimas gamtoje. Pienė. 1

61. Buities darbai. Aplinkos tvarkymas. 1

62. Liejimas ant šlapio popieriaus. Pieva. 1

63. Karpinys. Gėlė. Drugelis. 1

64. Lipdymas. Modeliavimas iš rutuliukų. 1

APTARTA IR SUDERINTA SUDERINTA

………………………………………………….. ……………………………………………..

(parašas, v. pavardė) (parašas, v. pavardė)

Metodinės grupės pirmininkė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Protokolo Nr. …… 2007-09-…….

2007-09-……

SKYRIAUS TEMOS DETALUSIS PLANAS

DALYKAS: MATEMATIKA

KLASĖ: 1

SKYRIAUS TEMA: SKAIČIAI IKI 10

VALANDŲ SKAIČIUS ir TEMOS VYKDYMO LAIKAS: 52 val. (2007-09-03 – 2007-12-21)

PAPILDOMA LITERATŪRA ŠIO SKYRIAUS TEMAI (nenurodyta teminiame metų plane):

1. A. Šiaurienė. Sveiki, skaičiai. Kaunas. 1995.

2. Skaičiukų knygelė. Leidykla “Arka”.

3. A. Kiseliovas, D. Kiseliova. Pirmoji kelionė į matematikos pasaulį. Kaunas. 1997.

4. Skaitmenų plakatai. Skaitmenų kortelės.

Eil.Nr. Darbo turinys (pamokos (ų) tema) Numatomas pamokų (va-landų) skai-čius(pagalklasės (srau-to) pasirengi-mo lygį) Esminiai gebėjimai ir moksleivių pasie-kimai (standartus, kurių sieksime, nuro-dyti numeriu), kuriųpagrindu bus formu-luojami pamokos mokymosi uždaviniai Diagnostinisvertinimas(formos ir datos) Pastabos

1. Daiktų skyrimas, lyginimas, skaičiavimas. 3 1.1.1.,1.1.2.

2. Skritulys. Skaičius ir skait-muo 1. 2 3.4.1.,2.1.1.

3. Skaičius ir skaitmuo 2. Pora. 2 2.1.1.

4. Lygu, nelygu. 2 3.1.3.

5. Skaičius ir skaitmuo 3. Trikampis. 2 3.4.1.,2.1.1.

6. Mažiau, daugiau. 2 3.1.3.

7. Skaičius ir skaitmuo 4. Keturkampis. 2 3.4.1.,2.1.1.

8. Daiktų skirstymas. 2 2.1.1.

9. Sudėtis iki 4. 2 2.1.1.

10. Skaičius ir skaitmuo 5. Sudėtis ir atimtis iki 5. 6 2.1.1.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1958 žodžiai iš 6499 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.