Theodoro fontanės romano efė bryst analizė
5 (100%) 1 vote

Theodoro fontanės romano efė bryst analizė

112131

T U R I N Y S

I. ROMANO KOMPOZICIJA ……………………………………………………………

II. PAVIRŠINĖ ROMANO ANALIZĖ ……………………………………………………

1. LAIKAS ……………………………………………………………………………..

2. ERDVĖ ………………………………………………………………………………

2.1. HOEN KREMENAS ……………………………………………………………

2.2. KESINAS ………………………………………………………………………

2.3. BERLYNAS …………………………………………………………………….

3. PERSONAŽAI ………………………………………………………………………

3.1. EFĖ BRYST ……………………………………………………………………

3.2. BARONAS FON INŠTETENAS ……………………………………………….

3.3. MAJORAS FON KRAMPASAS ………………………………………………..

III. ROMANO MENINĖS PRIEMONĖS ………………………………………………….

IV. PASAKOJIMO BŪDAS ………………………………………………………………..

V. LĖMĖJAS ……………………………………………………………………………….

NAUDOTA LITERATŪRA ……………………………………………………………………..

I. R O M A N O K O M P O Z I C I J A

Romanas yra sudarytas iš 36 skyrių, kurie dažnai dar padalyti į skirsnius. Pagrindinės romano veikėjos Efės istorija apima dvylikos su puse metų laikotarpį. Istorija prasideda jos susižadėjimu, o baigiasi mirtimi. Romanas yra padalytas į 5 pasakojimo blokus. 1 – 5 skyriai yra ekspozicija, kuriuose aprašomas Efės gyvenimas Hoen Kremene iki jos santuokos. 6 – 14 skyriai yra veiksmo užuomazga ir praneša apie Efės gyvenimą Kesine. 15 – 22 skyriai yra veiksmo vystymasis bei kilimas. Efė susitinka su Krampasu, kas vėliau atveda prie “neatsargaus žingsnio”. Paskutinieji skyriai pilni užuominų apie įvyksiančią katastrofą. 23 – 31 skyriai yra retardacinis momentas, apimantis ramius gyvenimo metus Berlyne ir dvasinės pusiausvyros atgavimą, ir kulminacija, kuomet Inštetenas suranda lemtinguosius laiškus, kurie veda prie dvikovos ir skyrybų. 32 – 36 skyriai yra atomazga. Po trijų vienišų metų Berlyne Efė gali grįžti į Hoen Kremeną, kur neužilgo miršta. Romanas sudarytas simetriškai; tiek skyrių kiekis blokuose ( 5 – 9 – 8 – 9 – 5 ) yra simetriškas, tiek pats faktas, kad “neatsargus žingsnis” yra įkurdintas romano viduryje. Psichologines pagrindinės veikėjos vystymosi stadijas galima taip pat aprašyti remiantis pasakojimo blokais. Pirmajame bloke Efė yra nerūpestinga mergaitė, antrasis blokas jau aprašo jos kelią į izoliaciją, sąlygotą vedybinio gyvenimo Kesine. Trečiajame bloke Efė nusižengia per “neatsargų žingsnį” visuomenės normoms, kas ketvirtajame bloke veda prie visuomenės atstūmimo ir vienatvės. Penktas ir paskutinis blokas aprašo Efės svarstymą ir atgailą.

II. P A V I R Š I N Ė R O M A N O A N A L I Z Ė

1. LAIKAS

Theodoro Fontanė paskutiniaisiais dviem gyvenimo dešimtmečiais sukurti romanai, tarp jų ir “Efė Bryst”, bene ryškiausiai reprezentuoja vokiečių “poetinio realizmo” savitumą bei laiko romano ( Zeitroman ) žanrą.[ 1 ]

“Efė Bryst” veikmas vyksta Vokietijoje Bismarko laikais, kas tampa aišku jau romano pradžioje, Efei pasakojant apie savo būsimą vyrą: Bismarkas jį labai vertina, kaizeris taip pat, todėl jis ir pasidarė apskrities viršininkas (2). Efei tapus valdininko žmona, aplinką sudaro įvairūs jos būdui priešingi su politika ir šalies valdymu susiję žmonės.

Laikas šiame romane yra labai dažnai nurodomas, kas daro pasakojimą tikroviškesnį, sukonkretina vaizdą: baigėsi rugpjūtis, artėjo vestuvių diena ( spalio trečioji ) (4), Inštetenas grįžo iš Varcino tik šeštą valandą ryto (10). Nemažiau svarbus ir metų laikas, kuris padeda išryškinti konkrečią erdvę ir pasikeitimus Efės gyvenime. Hoen Kremenas vaizduojamas vasarą arba ankstyvą rudenį, kuomet plieskė skaisti saulė (1), gegužis buvo gražus, birželis dar gražesnis (36), kas padeda sustiprinti teigiamą šios vietos įtaką Efei, nes ji visuomet čia gerai jautėsi. Tuo tarpu į Kesiną Efė atvyksta lapkričio viduryje ir laiške motinai rašo, kad pasiilgo Hafelando oro – čia visados šalta ir žvarbu ( 12). Efės nuopolis taip pat įvyksta šaltuoju metų laiku. Į Berlyną Efė su Inštetenu atsikrausto balandžio pradžioje. Pavasaris – viso ko naujo pradžia ir Efė viliasi, kad čia užmirš Krampasą ir atsikratys sąžinės priekaištų bei pradės naują šviesų gyvenimą.

2. ERDVĖ

Šiame romane yra dviejų erdvių ( Hoen Kremeno ir Kesino ) priešprieša ir personažas ( Efė ), kuris perkerta tų erdvių ribą, t.y. pereina į priešingą jam erdvę. Skirtingos erdvės atstovauja prieštaraujančioms, konflikte dalyvaujančioms jėgoms. Ekspozicija ir atomazga vaizduojama Hoen Kremene, Kesinas yra veiksmo laukas artėjant kulminacijai, o Berlynas, kaip tarpinė erdvė, prišaukia katastrofą su visomis jos pasekmėmis. [ 2 ]

2.1. HOEN KREMENAS

Hoen Kremenas – tai kaimas Hafenlande į šiaurės vakarus nuo Berlyno. Aprašant
Hoen Kremeną didžiausias dėmesys yra skiriamas Efės tėvų namams ir sodui. Namas yra didelis, su erdviomis patalpomis ir atvirais langais. Sodas, kur šeima praleidžia didelę laiko dalį, slepia daugelį simbolinių detalių. Saulės laikrodis, heliotropas, laukinės vynuogės, sūpuoklės ir tvenkinys yra Efės būdo atspindys, taip pat ir saulėtų bei šešėlinių elementų mišinys. Saulės laikrodis simbolizuoja greitai prabėgantį laiką ir tuo pačiu laimingas valandas. Ten vėliau yra Efės kapavietė, kas šiai vietai suteikia didesnę reikšmę. Sūpuoklės vaizduoja Efės potraukį nuotykiams ir žavėjimąsi pavojais, tai yra užuomina į jos aferą su Krampasu. Prie tvenkinio Efė kalbasi su draugėmis apie neištikimų moterų likimą. Jos būdavo skandinamos ir tai yra taip pat Efės nuopolio užuomina.

2.2. KESINAS

Kesinas yra slegianti Hoen Kremeno priešingybė. Tai – fiktyvus miestelis, kurį T. Fontanės realistiškai pavaizduoti padėjo Pomeranijos miestuose Kolberge ir Svinemiunde praleisti metai ( nuo 1827 iki 1832 ).[ 3 ] Viskas Kesine veikia svetimai ir grėsmingai. Niūri nuotaika pabrėžia artėjančią Efės vedybinio gyvenimo katastrofą. Kaip ir Hoen Kremene, taip ir Kesine yra nemažai simbolių. Kesinas yra prie jūros, o vanduo Efei visuomet reiškia pavojų iš tvarkos patekti į stichiją. Kita svarbi kraštovaizdžio dalis yra miškas kaip tamsi nusižengimo vieta, kur net ir šviesa yra tamsesnė nei Hoen Kremene. Inšteteno namuose daug visokių, ir net labai keistų dalykų (6), kurie nuo pat pradžių daro kraupią atmosferą, kurioje kyla Efės baimė. Ją stebina keistas laivas prieškambary, o už jo ryklys, ir krokodilas[…], mažasis kinas (7) ir ponia Kruzė su savo juodąja višta. Inštetenai gyvena name, kuriame vaidenasi ir kuris stovi fasadu atsigręžęs į centrinę, paplūdimio pusėn vedančią gatvę, o šonu – į nedidelį miškelį tarp miesto ir kopų, vadinamą “Plantacija” (6), kuriame vykdavo Efės ir Krampaso susitikimai. Kaip kontrastas Hoen Kremenui namo Kesine patalpos yra tamsios, o langai užtemdyti sunkiomis užuolaidomis. Veranda yra gatvės pusėje, kas reiškia, kad Inštetenų gyvenimas yra matomas kiekvienam praeiviui. Tai simbolizuoja Efės bejėgiškumą, jos negalėjimą apsiginti prieš visuomenę.

2.3. BERLYNAS

Berlynas yra Efės pabėgimo nuo Krampaso ir jos vyro karjeros ministerijoje vieta. Ryšium su Inšteteno paaukštinimu tarnyboje jie gali sau leisti apsigyventi bute, pro kurio langus girdėti čiulbant Tirgartene kikilius ir papūgų balsus iš Zoologijos sodo (24). Namas yra neseniai baigtas statyti ir tai simbolizuoja naują pradžią. Butas yra šviesus ir tuo panašus į namus Hoen Kremene, kas atsispindi ir Efės nuotaikose. Vaiduokliškuose namuose Kesine ji buvo prislėgta ir vieniša, čia ji yra nesivaržanti ir linksma. Ji vėl dalyvauja aukštuomenės gyvenime, kuris pasiekia apogėjų baliuje, skirtame pagerbti Kaizerį Vilhelmą. Po skyrybų, kurios reiškia ir visuomeninį nusmukimą, Efė persikrausto į mažą nuomojamą butą Kenigreco gatvėje be sodo ir balkono. Langai laikomi uždari, pro juos matyti įvairūs geležinkelio pylimai (32) – greitieji traukiniai efės vedybinio gyvenimo metais buvo jos ilgesio simbolis – ir Šventojo Mato kapinės už jų.

3. PERSONAŽAI

3.1. EFĖ BRYST

Efė Bryst – kaltai nekalta santuokos laužytoja, savo lengvabūdiškumo auka. Ji visuomet buvo viena mylimiausių vokiečių literatūros personažų, meistriškai sukomponuota ir su daugybe simbolinių ryšių. Septyniolikmetė nerūpestingai laiminga mergaitė, iš kurios rudų besišypsančių akių tryško natūralus protas, gerumas, ir didelis gyvenimo džiaugsmas (1) nutraukusi išdykeliškus žaidimus su draugėmis susižada su beveik keturiasdešimtmečiu vyru, buvusia jos motinos jaunystės meile. Susižadėjimas Efei yra tarsi naujas žaidimas, ji supasi mielai ant sūpuoklių, žaidžia slėpynių, mėgsta pavojus ir nori būti mičmanu (2). Besisupant Efę aplankanti mintis, kad tuoj nukris, kutena širdį ir kelia saldų šiurpulį (15). Kariškos išvaizdos, ambicingas ir pasitikintis savimi Inštetenas jai žadina nuostabą, bet ne meilę. Ją baugina, kad jis žmogus su tvirtais įsitikinimais, kurių ji neturi, tuo pačiu jis toks malonus ir geras jai (4). Jos lengvabūdis pusbrolis Dagobertas fon Brystas taip pat nėra jos vyro idealas, bet Efei svarbiausia, kad su Inštetenu galima pasirodyti ir jis iškils gyvenime (4). Jos romantiniams poreikiams ( japoniška širma prie lovos ir lempa mūsų miegamajam, su raudona šviesa (4)) šioje santuokoje nelemta išsipildyti. Laiškai iš povestuvinės kelionės Italijoje atskleidžia sutuoktinių priešingybes: ji domisi italų kasdieniška buitimi, jis yra pedantiškas meno žinovas, kuris nori ją apšviesti. Tai, kad Efė jau būdama Kesine pasakoja apie savo baimę, kai važiuojant iš Maestros į Veneciją, manė galint įlūžti tiltą, rodo jos abejonę santuoka ir jos painų ryšį su vandeniu, jos pastovios grėsmės dalimi. Efės naujieji namai Kesine atrodo šalti, keliantys baimę ir svetimai egzotiški. Be Gishiublerio čia nėra kitos malonios bendrijos. Kesino aukštuomenė yra vidutiniški, dažniausiai abejotino nuoširdumo žmonės (9). Jos namuose klaidžioja mirusio kino pavidalu pavirtusi šmėkla. Vanduo vis naujomis variacijomis kelia jai grėsmę. Efė nėra laiminga santuokoje,
jai trūksta švelnumo ir dėmesio, kurio Inštetenas jai suteikti negali. Meilės trūkumas Efę daro prieinamą majorui Krampasui. Efės elgesys dažnai lieka mįslingas ir prieštaringas: Jai tikriausiai knieti išsikalbėti, bet širdies atverti nenori, daug ką pasilieka sau, ji ir atvira, ir kartu užsidarius, beveik slapukė; tiesiog pilna priešingybių (5). Ji pasinaudoja pirma pasitaikiusia galimybe atsikratyti savo meilužiu, tačiau pasilieka jo laiškus. Po aferos su Krampasu Efei nenuoda ramybės kaltės jausmas. Kambarinė Johana pasiimė su savimi į Berlyną mažojo kino paveikslėlį; pusbrolio anekdotus ji pritaiko sau; atostogų įspūdžiai pavirsta į perspėjimus ( pvz. vietovės pavadinimas Krampas ir aukojimo akmenys prie Hertos ežero ). Net būnat tėvų namuose Efės neapleidžia ją slegianti kaltė ir baimė, kad vieną kartą viskas iškils aikštėn (24). Skyrybas ir vaiko praradimą Efė išgyvena su dideliu skausmu, bet susitvardžiusi ir ori. Ji priima savo likimą. Susitikimas su svetima jai tapusia dukra priveda Efę prie įniršio priepuolio, kuris nukreiptas prieš apgaulingą visuomenę: Aš bjauriuosi tuo ką padariau, bet dar labiau bjauriuosi jūsų dorybe. Prasmekit (33). Tėvų namuose ji tik tariamai ilsisi; ji ten silpsta. Senasis pastorius Nimejeris prižada jai dangų, ir ji miršta susitaikiusi su Dievu ir su žmonėmis, ir su juo (36). Konflikte su visuomene pralaimi individas, kaip moteris netgi negalėdamas pradėti kovos.

3.2.BARONAS FON INŠTETENAS

Baronas fon Inštetenas yra lieknas, juodaplaukis ir kariškos išvaizdos (2) visų gerbiamas apskrities viršininkas, galintis suteikti Efei gerą visuomeninį gyvenimą. Pats jo vardas, Gertas, ir Kesinas yra Efei visiškai nežinomi, keisti. Romano eigoje Inštetenas perima griežto, auklėjančio tėvo vaidmenį. Jis išnaudoja vaiduoklį, kaip auklėjimo priemonę, taip bandydamas prie savęs pririšti savo žmoną. Jo garbė jam svarbiau už viską, asmeniniai jausmai paaukojami vardan visuomenės. Mus tironizuojančios visuomenės normos (27) jį verčia neieškoti susitaikymo su Efe ir stoti į dvikovą, o tuo pačiu pasirinkti džiaugsmo neteikiantį gyvenimą. Inšteteno ambicijos ir palankumas Bismarkui padeda kilti karjeros laiptais, tačiau laikui bėgant jis supranta, kad po tuo išoriniu blizgesiu maža džiaugsmo, o laimę jis turėjo, bet nebeturi ir nebegali turėti (35). Efė ir Inštetenas tampa prūsiškos gyvenimo sampratos, kuri sutramdo žmogaus laisvės poreikį arba jį už tai baudžia, auka. Visuomenės kritika yra pagrindinė romano mintis.

Šiuo metu Jūs matote 52% šio straipsnio.
Matomi 1922 žodžiai iš 3720 žodžių.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA (kaina 0,87 €) ir įveskite gautą kodą į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.