Transporto geografijos konspektai
5 (100%) 1 vote

Transporto geografijos konspektai

TRANSPORTO GEOGRAFIJOS ESMĖ

Transp.geogr. suprantama kaip plati transporto veiklos bei su transportu susijusiu faktorių visuma.

Transp.geogr. galima suprasti kaip keleivių ir krovinių vežimą, geografinių vietovių parinkimą optimaliems vežimams, transporto parinkimą, oro įtaką, transporto parinkimą, transporto vystymąsi ir jo panaudojimą, multimodalinius vežimus.

Transp.geogr. taip pat susieta su transporto politika, marketingu, logistika, draudimu, ekspedicija, vežimo įvairiomis kryptimis dokumentais, muitinėmis, sauga, ekologija ir tarptautinėmis transporto organizacijomis. Transp.geogr. nagrinėja šių komponentų problemas, neigiamus procesus bei pateikia būdus ir spendimus šių problemų šalinimui.

Transporto geografijos objektas: (schema)

1 Krovinių ir keleivių vežimo organizavimas

2 Ekonomika, logistika, marketingas

3 Informacija, dokumentacija

4 Teisinis reguliavimas ir kontrolė 3.Klaipėdos jūrų uosto struktūra nepritaikyta keleiviams aptarnauti 4.Susidėvėjęs miesto ir priemiesčių autobusų parkas5.miestų gatvės nepritaikytos intensyviam eismui 6.tarptautiniai oro uostai ir terminalai neatitinka šengeno reikalavimų 7.žalingas transporto poveikis aplinkai 8.netobula Klaipėdos uosto informacinė sistema.

9. Galimybės?

1.tvarkyti privataus ir visuomeninio kapitalo partnerystės principus finansuojant transp. Infrastruktūrą 2.efektyviai įsitvirtinti kontinentinės Europos transporto paslaugų rinkoje

3.plėsti jūrų greitkelius ir diegti naujas bilietų sistemas, modernizuoti eismo valdymo ir kontrolės sistemas

10. Grėmės?

1.plečiant transeuropinius tinklus nepakankamai koordinuojami veiksmai su kaimyninėmis šalimis 2.transporto kamščiai didžiuosiuose šalies miestuose 3.nesubalansuota geležinkelių tarifų politika 4.didėjant eismo intensyvumui, galimas eismo įvykių gausėjimas keliuose.

11. Lt transp. sistemos plėtros tikslai? Žemų kainų modelio privalumai:

–POL: 1.Veikia daugiausiai iš centrinių neišnaudotų regioninių oro uostų. 2.Greitas apsisukimas. 3.Tiesiogiai skrydžiai, nėra persėdimų, artimųjų skrydžių. 4.Standartinis laivynas, tik vienas lėktuvo tipas, daugiau sėdimų vietų. 5.Platinimas per tiesiogius kanalus. 6.Nėra jokių priedų už kuriuos reikia mokėti. 7.Skatinama darbo jėga.

–Tradicinės oro linijos: 1.Daugiausia veikia pirminiuose tarptautiniuose, centriniuose oro uostuose. 2.Lėtas apsisukimas. 3.Ilgų, vidutinių, trumpų skrydžių derinimas su persėdimais. 4.Įvairūs lėktuvų tipai, mažiau sėdimų vietų. 5 Daugiausia bilietų parduodama per kelionių agentūras. 6 Pasilinksminimo programos, greitas išregistravimas, vip vietos, popieriniai bilietai, verslo klasė, nemokamas maitinimas. 7 Aukštos pagrindinės algos.

–POL privalumai: 1Pigesni oro uosto mokesčiai. 2Greitesnis apsisukimo laikas. 3Mažiau nesklandumų. 4Geresnis laivyno panaudojimas. 5Pigesnis lėktuvų finansavimas. 6Mažesnės mokymo ir priežiūros išlaidos. 7Paprastesnis skrydžių ir kiti navigaciniai ženklai ir techniniai įrenginiai reguliuojantys laivybą, garantuojantys jos saugą, o taip pat laivai bei kitos plaukiojimo priemonės.

Oro transportą sudaro oro uostai, oro trasos, aerodromai, lėktuvo priemonės.

Miestų elektrinį transportą sudaro elektros linijos, elektrinės transporto priemonės, technologiniai įrenginiai bei kiti inžineriniai statiniai.

Vamzdynų transportui priklauso naftotiekio bei dujotiekio vamzdynų linijos, techniniai įrenginiai bei inžineriniai statiniai.

Transporto geografijos fiziniai komponentai:

1.Kelias- tai maršrutas, kuriuo vyksta eismas. natūralūs (pėsčiųjų takai, jūros, oro erdvė, upės natūralūs takai) ir dirbtiniai (dirbtinai nutiestas kelias, automobilių, geležinkelių, oro uostų keliai). 2. Terminalas- punktas, kur pasibaigia vienos transporto rūšies kelias ir prasideda kitas. 3. Riedmenys- transporto sistemos dalis, atliekanti pagrindinę funkciją vežant keleivius ir krovinius. Traukos priemonės suteikia eismą kiekvienam riedmenų vienetui. 4.talpos priemonės

5 Transporto technologijų panaudojimas

6 Kelių infrastruktūra

7 Draudimas

8 Užsienio šalių politinės analizės

9 Finansinė parama, kreditai, banko operacijos

Transp.geogr. požiūriu transportui būdinga didele priklausomybė nuo klimato pokyčių bei geogr. maršrutų. Todėl svarbu užtikrinti patikimo pristatymo koncepciją, kurios pagrindu vežėjai maksimaliai panaudotų transporto priemones nustatytose ribose, o šias ribas apibrėžia patikimas transportas, tarptautinės nacionalinės konvencijos ir įstatymai.

Geografiniu požiūriu transportas – tai ekonominės veiklos dalis susijusi su visuomenės didėjančiu poreikių tenkinimu, keičiantis prekių ar žmonių geografinei veiklai. Transportas gali pristatyti žaliavas į vietas, kurias jas galima paprasčiausiai perdirbti, antra vertus transportas gali pristatyti vartotoją į jam reikalingą viet. 1.pasiekti ES transporto paslaugų kokybės ir techninių parametrų lygį 2.suteikti galimybę Lt žmonėms patogiai ir greitai susisiekti su svarb turizmo ir komerciniai centrais.

12.Svarb. trasp-o politikos kryptys?

1.transporto infrastruktūros plėtra 2.intermodalinio transporto plėtra 3.informacinių technologijų ir intelektualinių transporto sistemų plėtra 4.transporto plėtra ir aplinkosauga 5.eismo saugos
gerinimas kelių transporte 6.transporto infrastruktūros įrenginių, krovinių ir keleivių apsauga 7.administracinių gebėjimų stiprinimas

13. Transporto infrastr-os plėtra?

Transporto infrastruktūros planavimas ir plėtra dažniausiai laikomi viena svarbiausių transporto politikos priemonių rengiant transporto plėtros strategijas ir programas.

14. Informacinių technologijų ir intelektinių transp-o sist-ų plėtra?

1.Transp-o sistemos informacinė struktūra suprantama kaip

integruota informatikos ir ryšio premonių,standartų,techninių Aptarnaujančio ersonalo keitimas. 8Geresnis pajėgumo išnaudojimas. 9Mažesnės platinimo išlaidos. 10Aukštas darbuotojų produktyvumas.

Neaeronautinės pajamos gaunamos: 1.uto nuoma, parduotuvės, bankai, pašto skyriai. 2.automobilių stovėjimo aikštelės 3.keleivių transp. naudojimas iš/į POL oro uostą 4.pigūs oro uostai skiria dėmesį reklamai.

Privalumai Europos turizmui: 1.padidino naujų turizmo vietų, prieinamų oro, skč 2.lygesnis eismo pasiskirstymas per metus

3 išpopuliarino savaitės vidurio keliones į regionus.

Poveikis aplinkai: 1.efektyvesnis sėdimų vietų išdėstymas ir mažesnės degalų sąnaudos 2.mažesnis triukšmingumas 3.tiesioginės paslaugos reiškia mažiau jungiamųjų skrydžių.

INTERMODALUMAS

Intermodalumas- reiškia atskirų transporto rūšių tarpusavio integraciją ir viena kitos papildymą, o tai duoda galimybę efektyviau išnaudoti transporto sistemą.

TARPT PREKYBA IR JOS KELIAI

Daugelis produktų importuojami, tai lemia:

1.Skirtingos klimatinės sąlygos. 2.Nevienodas žaliavų paskirstymas. 3.Palankesnės galimybės, vietos ir sąlygos. 4.skirtingas šalių Techninis ir ekonominis išsivystymo lygis. 5.Ribotas vietinės rinkos imlumas.

„BULK“ siuntos, tai jūra vežami kroviniai yra sukomplektuoti ir juos siunčia vienas arba keli siuntėjai vienam gavėjui.

„NEO BULK“ tai vienetiniai kroviniai, vežami sausuma ir jūra labai ilgais nuotoliais ir įgauna masinių krovinių pobūdį.

VALSTYBĖS IR VALSTYBIŲ GR TARPT-E PREKYBOJE

Rodikliai,pagal kuriuos atsižvelgia nustatant šalies lygį: BVP, Pramoninė gamyba, žemės ūkio padėtis, energijos sunaudojimas vienam žmogui, žaliavų ištekliai, pajamos vienam žmogui, apsirūpinimas transporto priemonėmis, išsilavinimo lygis, sveikatos priežiūra, gyvenimo trukmė, gyventojų prieauglius.

Pagrindinės operacijos transporte

1.Medžiagų ar produkcijos vežimas 2.saugojimas ir sandėliavimas 3.pakavimas 4.markiravimas 5.krovinio radimas 6.transporto priemonės parinkimas 7.optimaliausio maršruto nustatymas 8. transp. priemonių techninė būklė ir aptarnavimas 9.eismo grafikų sudarymas 10.ekspedijavimas, finansiniai atsiskaitymai, muitinės procedūros.

Siekiant išvengti problemų, rengiami spec. vežimo planai. Jie turi būti ekonomiškai realūs, kaina vartotojui priimtina. Svarbiausia, kad prekė būtų pateikta reikiamoje vietoje, reikiamu laiku ir už tinkamą kainą.

Pagrindinis uždavinys vežant produkciją yra operacijų ekonomiškumas.

Krovinių vežimo strateginio plano tikslas:

1.garantuoti maksimalų operacijų ekonomiškumą konkrečiomis sąlygomis 2.prognozuoti realizavimo rinką 3.parinkti racionaliausius prekių maršrutus 4 sandėlių plotų parinkimas reglamentų ir organizacinių procedūrų visuma. 2.Informacinės infrastruktūros sūkurimas suprantamas,kaip įmonių informacinių sist-ų funkcionavimo terpės sudarymas. 3.Paskirtis efektyvus ir optimalus Liet-os transp-o sist-os funkcionavimo informacinis palaikymas. 4.Kuriant ją, reikia atsižvelgti i bendruosius Europos reikalavimus ir į dvišalius bei daugiaš.susitarimus su kaimyn.valst-is.

TARPTAUTINĖS TRANSPORTO ORGANIZACIJOS

Pagr. pasaulio bendratransportonės org.: 1.Europos transporto ministrų konferencija (ECMK) 2.JTO 3.Jto prekybos ir vystimo konf. (UNCTAD) 4.Jto ekonominė komisija Eur-e (ECE) 5.Tarpt. ekspeditorių asociacijų federacija (FIATA) 6.Visuomeninio transp-o sąjunga (JUPT)

Tarpt. Kelių transpot-o org-os.: 1.Tarpt kelių federacija (TAF) 2.Tarpt automobilių fed. (FIA) 3.Greitai gendančių produktų tarpt org. 4.Tarpt org. Nelaimingiems įvykiams keliuose išvengti 5.Tarpt automobilių transp-o sąjunga (IRU) Intermodalumo ekonominis ir veikimo principas: skirtingos transporto rūšys gali būti įtrauktos į transportavimo nuo durų iki durų, grandinę, turint tikslą pagerinti bendrą transportavimo sistemos veiksmingumą.

Krovinių transportavimą kelių rūšių transportu apibūdinti vartojama net keletas terminų:

1 kombinuotieji vežimai (Tai tokie intermodaliniai vežimai Europoje, kai didžioj dalis įveikiama gelež, vidaus vandenimis, o pradinė ir (arba) paskutinė atkarpa kuo trumpiausiu keliu)

2 multimodaliniai vežimai (krovinių vežimas mažiausiai 2 skirtingom transporto rūšimis)

3 konteineriniai treileriniai vežimai

4 intermodaliniai vežimai (vieno krovinių komplekto vežimas kelių rūšių transporto priemonėmis,kai vežamų krovinių nereikia perkrauti)

TRANSPORTO RŪŠIŲ PALYGINIMAS

1.Ekonominis charakteristikos (kaina, paslaugos rinkoje, konkurencijos laipsnis, vyraujantys kroviniai, vežimo tūris) Valst-ių gr: I gr- prikl šalys su l. Išvystyta pramone,konkurencingos ir orientuotos i tarpt rinką. II gr.- industrinės,mažiau konkurencingos šalys III gr- pramoninės,mažiau
eksportuoj.valst. IV gr- daug žaliavų eksportuoj,tačiau silpnai išsivysčiusios V gr-skurdžios,neišsivysčiusios

KONTINENTŲ CHARAKTERISTIKA TG POŽIŪRIU

Tankiausias gelež.tinklas yra vakarų Europos šalyse. Besivystančiose šalyse gelež.tinklo tankumas gerokai mažesnis negu išsivysčiusiose šalyse.Gelež. tinklas, kurį sudaro Europos ir Azijos gelež. apima didžiausią plotą ir juo vežami kroviniai ir keleiviai nuo Atlanto iki Ramiojo vandenyno ir apima Vakarų,Vidurio bei Pietų Europą,Vakarų ir Centrinę Aziją, Kiniją, Mongoliją bei Ramiojo vandenyno pakrantę.

Transsibiro gelež.yra svarbiausias gel.ruožas tarp Europos ir Azijos ir jo ilgis siekia 8000km. Trasa prasideda ties Čiliabinsku rytiniame Uralo kalnų šlaite ir tesiasi iki Ramiojo vandenyno uosto Vladivostoko.

5.apskaita 6.aplinkos tarša 7.personalo patikimumo užtikrinimas 8.apsauginis įpakavimas 9.vežimo greičio nustatymas 10.terminalų išdėstymas 1. perkrovimo iš vienos transporto priemonės į kitą organizavimas 12.dokumentų sutvarkymas 13.teisingas tarptautinių prekybos sąlygų INCOTERMS pritaikymas

Krovinių vežimas, geograf. požiūriu – tai terminas, apibrėžiantis daugelį operacijų, atliekamų nuo produkcijos pagaminimo iki pateikimo vartotojams.

Transporto geografijos tikslas:

1 analizuoti kaip vystosi transporto šakos, kokią įtaką turi šių transporto rūšių geografinė padėtis 2.prognozuoti transporto vystymąsi ateityje 3.numatyti investicijas ir investicijų šaltinius 4.užsienio valstybių transporto sektoriaus įtaka 5.transporto įtaka visuomenės gerovei 6.numatyti problemas

7.taikyti priemones joms spręsti.

Šalies transporto išsivystymo lygis bei pobūdis priklauso nuo: 1 ekonomikos išsivystymo lygis 2.teritorijos dydžio bei jos įsisavinimo 3.šalies dalyvavimo tarptautiniame darbo pasidalijime. Vandems transpžo tarpt org.: 1.Baltijos ir tarpt jūrų taryba 2.Tarp švyturių tarnybų asociacija 3.Tarpt uostų ir prieplaukų asoc. 4.Tarpt jūrų org. 5.Tarpt jūrų komitetas

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1667 žodžiai iš 5412 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.