Transporto organizavimas logistikoje
5 (100%) 1 vote

Transporto organizavimas logistikoje

Vadybos fakultetas

Ekonomikos ir vadybos katedra

TRANSPORTO ORGANIZAVIMAS LOGISTIKOJE

Logistikos dalyko referatas

Rietavas, 2007

TURINYS

ĮVADAS 3

1. IŠORINĖ TRANSPORTO SISTEMOS 4

1.1. Automobilių transportas 4

1.2. Geležinkelio transportas 7

1.3. Vandens transportas 9

1.4. Vidaus vandenų transportas 9

1.5. Upių transportas 9

1.6. Jūrų transportas 10

1.7. Oro transportas 12

1.8. Kombinuotasis transportas 15

1.9. Vamzdynų transportas 15

2. VIDAUS TRANSPORTO SISTEMA 16

IŠVADOS 18

INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS 19

ĮVADAS

Nusprendžiau panagrinėti temą „Transporto organizavimas logistikoje“. Logistika yra pagrindinis tiekimo grandinės valdymo elementas ir yra fokusuota į judėjimo ir sandėliavimo veiklą, dėl kurios produktai ir informacija keliauja tiekimo grandine pas vartotojus. Logistikos proceso esmė – produkto keliavimas tiekimo grandine kartu su savalaike informacija, valdančia šį procesą. Manau ši tema yra gana aktuali, nes kiekvieną dieną yra paimami is pakrovimo vietos ir pristatomi kroviniai. Transportavimas vienas is svarbiausių elementų logistikoje.

Referato tikslas – susipažinti su transportavimu logistikoje. Darbo uždaviniai būtų:

1. susipažinti su transportavimo sistemomis,

2. panagrinėti kokie privalumai ar trūkumai yra gabenant krovinius oru, vandeniu, keliais, vamzdynu,

3. susipažinti su vidaus transporto sistemos tikslais ir uždaviniais.

1. IŠORINĖ TRANSPORTO SISTEMOS

Vienas iš pagrindinių logistikos uždavinių yra žaliavų, medžiagų, pus¬gaminių ir pagamintos produkcijos bei prekių perkėlimas (gabenimas) erdvės ir laiko požiūriu iš vienos vietos į kitą. Šiam tikslui yra pasitelkiamos trans¬porto sistemos. Verslo logistikoje transporto sistemos skirstomos į dvi grupes:

o Vidaus transporto sistema

o Išorės transporto sistemos

Išorės transporto paskirtis – krovinių gabenimas nuo tiekėjo iki įmo¬nės ir iš įmonės iki klientų (rinkos). Parenkant vienokią arba kitokią gabeni¬mo sistemą, yra būtina atsižvelgti į vertinimo kriterijus(teisiniai, kaštų, našumo kriterijai ir infra¬struktūra), kuriuos tik iš dalies lemia įmonės.

Išorės transporto sistemai priklauso:

o automobilių transportas;

o geležinkelių transportas;

o jūrų transportas;

o oro transportas;

o vamzdynų transportas;

o kombinuotasis transportas.

1.1. Automobilių transportas

Tai labiausiai paplitęs transportas ir ekonomiškiausias gabenant krovinius artimais ir vidutiniais atstumais.

Pagrindinė teigiama automobilių transporto savybė – jo manevringumas, t.y. galimybė sutelkti reikalingą transporto priemonių skaičių ten, kur yra poreikis. Automobiliais prekės gabenamos palyginti dideliais greičiais.

Transporto grandinėje automobiliai visada yra pirmutinė ir paskutinė grandinės dalis. Kadangi automobilių kelių tinklas yra tankiausias ir praktiškai pasiekia kiekvieną tiekėją ir gavėją, tai trumpais ir vidutiniais gabenimo atstumais automobiliai yra pagrindinė transporto priemonė gabenti krovinius “nuo durų iki durų”, o tada nereikia papildomai prekių perkrauti.

Gabenant automobiliu, galima priderinti važiavimo greitį prie kelio sąlygų ir išvengti prekių sudaužimo, sulaužimo ar kitokio sugadinimo. Automobilyje prekės yra nuolat prižiūrimos vairuotojo ar ekspeditoriaus, todėl užtikrinamas jų gabenimo saugumas, išskyrus atviro plėšimo atvejus.

Automobilių transportas ypač naudingas, kai prekes reikia tiekti ritmingai, t.y. kai kroviniai turi būti pristatomi pagal grafiką.

Automobilių transporto trūkumams galima priskirti:

1) palyginti maža automobilių keliamoji galia. Vienu metu krovininiu automobiliu leidžiamo pervežti krovinio svoris reguliuojamas pagal automobilio konstrukciją, kelio konstrukciją ir kelio dangos pobūdį. Nevienodi svorio apribojimai yra vasaros ir žiemos sąlygomis. Tai reguliuoja kiekviena valstybė ir tarptautiniais susitarimai;

2) sąlygiškai dideli krovinio pervežimo tarifai, nes palyginti nedidelis vienos važtos krovinys reikalauja didelių transportavimo išlaidų krovinio vienetui.

3) eismo trukdymus;

4) atmosferos poveikio įtaką;

5) apribojimus vežant pavojingus krovinius;

6) ribotą transporto priemonės tūrį;

7) teisinius apribojimus.

Pagrindiniai automobilių transporto privalumai:

o didelis lankstumas krovinių priėmimo, išdavimo ir gabenimo ter¬minų bei transporto priemonės pakeitimo požiūriu;

o galimybė pristatyti krovinius nuo durų iki durų;

o galimybė paskirstyti krovinį 24 valandų laikotarpiu;

o reliatyviai didelis greitis;

o reliatyviai mažos prastovos ir laukimo trukmė;

o reliatyviai maža gabenimo rizika;

o racionalios regiono aptarnavimo paslaugos;

o specialaus transporto panaudojimo galimybės (refrižeratoriai, cis¬ternos, silosai, sunkiasvorių krovinių gabenimas).

Techninėje literatūroje yra daug įvairių automobilių transporto klasi¬fikavimo būdų. Tačiau paprastai automobilių transportas yra skirstomas į 3 grupes:

o kombinuotojo tipo automobiliai (300-600 kg kroviniams vežti);

o lengvieji sunkvežimiai (iki 3t kroviniams vežti);

o sunkvežimiai.

Sunkvežimiai bene svarbiausia ir labiausiai paplitusi transporto prie¬monė, skirta kroviniams gabenti tolimais maršrutais. Prie jų gali būti
ka¬binamos priekabos, kurios sudaro autotraukinį. Autotraukiniai skirstomi į automobilius su priekabomis ir automobilius-vilkikus su puspriekabė¬mis. Automobilių transporto frachto kaina priklauso nuo, krovinio gabenimo atstumo, krovinio svorio, krovinio rūšies.

Pagal atskiras krovinių rūšis paprastai skaičiuojamos 100 kg svorio krovinio išlaidos, kurios skirstomos į penkias svorio kategorijas.

Gabenant krovinius per ES šalis arba tranzitu per trečiąsias šalis, nu¬statyta dvišalė tarifų marža (privaloma maksimali arba minimali norma su galimu didėjimo arba mažėjimo krypties nuokrypiu – daugiausia sudaro 23 %). Kitais atvejais, skaičiuojant tarifus ne ES šalyse, nėra jokių tarifų apribojimų.

Ekspedicijos arba individualūs savininkai, gabenantys krovinius vidaus ir tarptautiniais maršrutais, privalo nustatyta tvarka įsigyti leidimą (licenciją). Licencijų išdavimo tvarka atskirose Europos valstybėse šiek tiek skiriasi, ta¬čiau gabenant krovinius tarptautiniais maršrutais visoje Europoje galioja vie¬nodos taisyklės, kurias nustatė 1956 metais Ženevoje pasirašyta konvencija „Dėl tarptautinio prekių gabenimo keliais sutarties“ (CMR = Conventio relati-ve an Contract de transport international dės merchandises car route).

Sutarties dalyvės šiuo metu yra beveik visos Europos šalys. Konvenci¬joje numatytas:

o krovinių vežimo sutarties sudarymas ir vykdymas;

o vežėjo atsakomybė už krovinį;

o pretenzijos ir ieškiniai;

o kelių vežėjų atliekamas gabenimas.

Todėl kroviniams gabenti tarptautiniais maršrutais yra reikalingi CMR tarptautiniai važtaraščiai. Šie važtaraščiai patvirtina, kad pagal CMR kon¬vencijos sąlygas gabenimas yra susitarimo dalykas.

Automobilių transporto panaudojimo kroviniams gabenti efektyvumo didinimą galima pasiekti tokiomis priemonėmis:

o gerinant automobilių transporto apkrovą, mažinant tuščių reisų skaičių pagal besikooperuojančių įmonių informacijos sistemas;

o intensyvinant reisų planavimą ir transporto komunikacijos priemonių panaudojimą;

o redukuojant mažėjančius ekspedicijų pervežimus individualių savi¬ninkų pervežimais.

Automobilių transporto plataus panaudojimo kliūtys yra tokios:

o didelė kelių apkrova;

o tranzito ribojimas;

o nevienoda transporto priemonių apkrova;

o gero organizavimo ir ryšių stoka tarp vežėjų šalies viduje ir tarp¬tautiniu mastu.

1.2. Geležinkelio transportas

Geležinkelių transportas yra sausumos arba antžeminio transporto tipo rūšis. Jis pasižymi tuo, kad greitai pristato krovinius dideliais atstumais. Geležinkeliui mažą įtaką turi gamtinės sąlygos ir gamtos jėgų poveikis. Kadangi geležinkelio traukos mašinos turi didelio galingumo variklius, tai vienu metu traukinio sąstate gali būti keliasdešimt vagonų, kuriuose telpa apie 3-4 tūkst. tonų krovinio.

Vagonuose galima vežti įvairaus tipo krovinius, nuo smulkių biriųjų medžiagų (smėlis, skalda, akmens anglis, grūdai), skysčių – iki įvairiausių didelių gabaritų prekių. Vienu metu gabenant didelius prekių kiekius, susidaro palyginti mažos transportavimo išlaidos prekės vienetui.

Nutiesus nuo pagrindinės magistralės šalutines bėgių atšakas iki prekių siuntėjo ir prekių gavėjo sandėlių, galima krovinį pristatyti “nuo durų iki durų” ir išvengti papildomo krovinio perkrovimo iš vienos transporto rūšies į kitą. Visa tai yra geležinkelio pranašumai, palyginti su kitomis transporto rūšimis.

Greta to, geležinkelių transportas turi ir trūkumų. Pagrindiniai yra šie:

1) gabenant geležinkeliu, prekės, pagamintos iš trapių medžiagų, turi būti papildomai įpakuotos, o tai didina prekių gabenimo išlaidas;

2) kadangi geležinkelio magistralinės linijos išdėstytos spindulio tinklo forma, tai mazginėse stotyse tenka performuoti traukinių sąstatus, nukreipiant atskirus vagonus į formuojamą konkrečios linijos sąstatą. Stotyse stumdomi vagonai tarpusavyje daužosi, ir prekės gali būti pažeidžiamos. Yra net nustatytos prekių sugadinimo gabenant geležinkeliu normos, kurios vadinamos natūraliais gabenimo nuostoliais;

3) ne visose teritorijose yra vienodo tankumo geležinkelių tinklas, ir ten, kur jo apskritai nėra, tenka naudoti kitas transporto rūšis, kurios gali brangiau kainuoti.

4) kol geležinkelio stotyse suformuojami ar performuojami traukinių sąstatai ir surenkami vagonai konkrečios krypties sąstatui, sugaištama laiko. Prekės judėjimas sustoja. Didėja gabenimo trukmė ir kaštai. Be to, atsiranda galimybė vogti prekes iš vagonų. Vagonai saugomi. Susidaro papildomų saugojimo išlaidų;

Pasirinkimą vienetinius ir masinius krovinius vežti geležinkeliu lemia tankus geležinkelio atšakų tinklas ir gera techninė bazė – krovimo įrenginiai, vagonų įvairovė.

Pagrindiniai geležinkelio privalumai:

o nepriklausomybė nuo automobilių transporto;

o nepriklausomybė nuo eismo uždraudimo keliais sekmadieniais ir švenčių dienomis;

o galimybė vežti įvairiarūšius krovinius, įskaitant didelio svorio ir apimties, taip pat masinius krovinius;

o nežymūs apribojimai vežant pavojingus krovinius;

o galimybė vežti stambias ir didele verte turinčias siuntas, kaip že¬mės ūkio mašinas, įvairias transporto priemones, įskaitant ir kari¬nę techniką;

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1439 žodžiai iš 4738 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.