Uab ukmerges duona kursinis
5 (100%) 1 vote

Uab ukmerges duona kursinis

TURINYS

1. Įvadas ……………………………………………………………………………………….3

2. Bendrovės charakteristika …………………………………………………………….4

2.1 Istorinė apžvalga …………………………………………………………..4

2.2 Specializacija ……………………………………………………………….5

2.3 Gamybiniai-ekonominiai rodikliai …………………………………….6

3. Įmonės vidinė aplinka …………………………………………………………………..7

3.1 Tikslas ………………………………………………………………………..7

3.2 Uždaviniai ……………………………………………………………………8

3.3 Technologija …………………………………………………………………8

3.4 Žmonės ……………………………………………………………………….9

3.5 Struktūra …………………………………………………………………….9

3.6 Vidaus kintamųjų sąryšingumas ……………………………………10

4. Organizacijos išorinė aplinka. Tiesioginio poveikio aplinka ………………..12

4.1 Vartotojai …………………………………………………………………..13

4.2 Konkurentai ……………………………………………………………….13

4.3 Tiekėjai ………………………………………………………………………13

4.4 Technologinės naujovės ………………………………………………..14

4.5 Įstatymai ir valstybinis reguliavimas………………………………..14

Netiesioginio poveikio aplinka ………………………………………..15

4.6 Ekonominė šalies padėtis ………………………………………………16

4.7 Politinė šalies padėtis ……………………………………………………16

4.8 Visuomenės išsivystymo lygis …………………………………………16

4.9 Mokslo išsivystymo lygis ………………………………………………..17

4.10 Santykiai su savivalda …………………………………………………17

4.11 Tarptautiniai santykiai ………………………………………………..17

5. Įmonės darbo proceso organizavimo tyrimas ir vertinimas ………………….18

6. Darbo vietų, darbo laiko, darbo įvertinimo tyrimas ir vertinimas ………….22

6.1 Darbo laikas ir darbo užmokestis …………………………………….25

7. Materialiųjų išteklių, sandėlių ūkio finansų ir nematerialiojo turto

tyrimas ir vertinimas ……………………………………………………………………29

8. Įmonės informacinės sistemos tyrimas ir vertinimas ………………………….30

Išvados ir pasiūlymai ……………………………………………………………………….31

Literatūros sąrašas ………………………………………………………………………….32

1. ĮVADAS

Įmonės ūkinės finansinės veiklos analizė – tai ūkinio vyksmo tyrimas naudojant mokslui praktikos sukurtus būdus. Veiklos duomenys tyrinėjami, norint objektyviai atsakyti į klausimus:

– kokie verslo rezultatai per tiriamąjį laikotarpį

– kodėl tokie rezultatai

– kokie galėjo būti rezultatai efektyviau panaudojus resursus.

Analizė visuomet tiria veiklos pasekmes per tam tikrą praėjusį laikotarpį ir vertina tiriamojo objekto finansinę būklę iki tam tikros datos. Įmonės savininkai ir vadybininkai nori žinoti ne tik kas įvyko ir kodėl įvyko, bet ir kaip analizės rezultatais pasinaudoti pagrįstiems sprendimams priimti, kad ateityje išvengtų neigiamų padarinių ir didintų kapitalo efektyvumą.

Įmonės finansinė analizė yra ekonominės analizės plačiąja prasme sudėtinė dalis.

Finansinės veiklos analizės tikslus galima nusakyti taip:

– nuolat tirti ir vertinti įmonės finansų srautų tendencijas, finansinę būklę, išteklių naudojimą, neigiamų nukrypimų priežastis

– tirti vidaus ir aplinkos veiksnių įtaką rezultatams, taip pat veiklos gerinimo galimybes

– kontroliuoti ir vertinti visos įmonės ir atskirų jos gamybinių padalinių prognozes, planų vykdymą

– suformuoti rodiklių sistemą finansiniams normatyvams apskaičiuoti, prognoziniams skaičiavimams atlikti, vadybos sprendimams pagrįsti ir jų pasekmėms vertinti

– nustatyti vadybos kokybės lygį ir parengti jo gerinimo priemones.

Finansinių ataskaitų analizė gali padėti sudaryti aiškesnį vaizdą apie įmonės finansinę būklę, bet tai nereiškia, kad vien iš jų galima susidaryti pilną vaizdą. Santykiniai rodikliai gali nurodyti sritis ir straipsnius, kuriuos reikia detaliai analizuoti ir ištirti.

Kursinio darbo tikslas – ištirti UAB „Ukmergės duona“ darbo proceso organizavimą, darbo vietų, darbo laiko, darbo įvertinimo tyrimą ir vertinimą, taip pat vidinę ir išorinę aplinkas.

2. BENDROVĖS CHARAKTERISTIKA

2.1 ISTORINĖ APŽVALGA

UAB „Ukmergės duona“ yra vieno steigėjo Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo įmonė. UAB „Ukmergės duona“ vadovaujasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos norminiais aktais, kurie reguliuoja
įmonės veiklą. Bendrovė yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

UAB „Ukmergės duona“ ūkinę veiklą sudaro:

– duonos gamyba

– konditerijos gaminių ir pyragaičių gamyba

– duonos

– pyrago

– konditerijos gaminių didmeninė ir mažmeninė prekyba.

Bendrovė savo įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti turi sąskaitą Lietuvos Respublikos įregistruotoje banko įstaigoje, gali naudotis jos kreditais. UAB „Ukmergės duona“ atsiskaitomoji sąskaita yra „NORD LT“ banke, Ukmergės skyriuje.

Bendrovė gali priimti į darbą ir atleisti iš darbo darbuotojus, nustatyti savo teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė.

UAB „Ukmergės duona“ turi 942593 litų įstatinį kapitalą. Bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo administracija, o jai vadovauja direktorė. Ūkiniams metams pasibaigus, bendrovėje tikrinama buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė.

UAB „Ukmergės duona“ gamybiniai pastatai pastatyti 1962 metais. Pagal tuometinį gyventojų skaičių buvo suprojektuotos ir pastatyto dvi duonos kepimo krosnys (FTL-2), kurių projektinis pajėgumas 26 tonos per parą. Tačiau po 8 metų, padidėjus rajono gyventojų skaičiui, pradėjo nebeužtekti duonos, todėl buvo projektuojama duonos kepyklos rekonstrukcija, kurios metu buvo pastatyta trečia duonos kepimo krosnis (FTL-2). Kepimo krosnių apkūrenimui įvestos gamtinės dujos, išplėstos gamybinės ir sandėlio patalpos.

Nuo 1971 metų duonos kepyklos projektinis pajėgumas – 39 tonos per parą (taip buvo skaičiuojamas krosnių pajėgumas).

Kita duonos kepyklos rekonstrukcija buvo vykdyta 1979 metais ir baigta 1980 metais. Jos metu buvo suformuotas betarinis miltų transportavimas arba miltų padavimas į gamybą. 1987 metais buvo pastatytas priestatas, kuriame buvo įrengtos darbuotojams buitinės patalpos, mechaninės dirbtuvės, patalpos administracijai. Taip buvo sumontuota vokiečių gamybos vaflių lakštų kepimo linija. 1993 metais prie pagrindinio kepyklos pastato pastatytas priestatas, kuriame įrengtas nedidelių konditerijos gaminių cechas.

2.2 SPECIALIZACIJA

UAB „Ukmergės duona“ specializuojasi duonos ir pyrago, konditerijos gaminių, pyragaičių gamyboje, vykdo didmeninę ir mažmeninę prekybą duonos ir pyrago gaminiais.

Šiuo metu UAB „Ukmergės duona“ vidutiniškai gamina 2000 tonų duonos, pyrago ir konditerijos gaminių per metus už 4 900 000 litų. Per vieną parą vidutiniškai iškepama 5-6 tonos duonos, pyrago gaminių. Gaminamos produkcijos asortimentas sudaro apie 90 pavadinimų gaminių. UAB „Ukmergės duona“ dirba 115 žmonių.

UAB „Ukmergės duona“ užsienio rinkai savo produkcijos neteikia. Didžiausią paklausą turinčių gaminių pradėjo kepti daugiau. Žymiai išplėtė tokių gaminių, kaip „Bočių duona“, „Ventos duona“, „Palangos duona“, „Palangos pyragas“, „Vilniaus pyragas“ kepimą. Be minėtų duonos gaminių dar kepami: „Ruginė duona“, „Kvietinė duona“, „Aukštaičių pjautiniai batonai“, bandelės „Razina“, „Mėgėjų“ su aguonomis ir daugelis kitų. Jeigu prieš 10 metų juodos duonos paklausa buvo žymiai didesnė, tai baltų gaminių 2003 metais iškepta 500 tonų.

Įmonė užtikrina produkcijos kokybę, kad nesukonkuruotų besikuriančios smulkios įmonės. Be to, gaminama minimaliomis kainomis.

Už išlaikytas mažas kainas, įmonė už 2002 metus yra gavusi Lietkoop sąjungos vadybos garbės raštą.

1 pav.: UAB „Ukmergės duona“ pyrago gaminių bei konditerijos gamyba 2002-2003 m.

Mato vnt. 2002 2003

Kitimas

+ − %

1 2 3 4 5 6

Produkcija t/Lt 4264 4200 -64 98,5

Duonos-pyrago gaminiai t 2698 1670 -28 99,0

t. sk. pyrago gaminiai t 406 415 9 102,2

Konditerija t 191 219 28 114,7

Vidutinė pardavimo kaina Lt/t 1580 1543 -37 97,7

Iškepimas vidutiniškai per parą t 7,39 7,31 8,45 98,9

Mažmeninė prekių apyvarta t/Lt 403,5 360 -43,5 89,2

2.3 GAMYBINIAI – EKONOMINIAI RODIKLIAI

UAB „Ukmergės duona“ pagrindinę sąnaudų dalį sudaro žaliavos (66,38% – 2003 m.), elektros energija – 12%, gamybos darbuotojų darbo užmokestis – 25,44%, veiklos sąnaudos – 6,98% visų sąnaudų. Lyginant su 2001 metais, labiausiai padidėjo gamybos darbuotojų darbo užmokestis, o sumažėjo žaliavų sąnaudos.

2001 m. 2002 m. 2003 m.

tūkst. Lt % tūkst. Lt % tūkst. Lt %

1 2 3 4 5 6 7

Žaliavos 3970 67,59 4927 68,65 4908 66,38

Tiesioginis darbo apmokėjimas 1089 18,54 1299 18,10 1447 19,57

Socialinis draudimas 327 5,57 390 5,43 434 5,87

Elektros energija 79 1,34 81 1,13 89 1,20

Viso savikaina 5465 93,04 6697 93,31 6878 93,02

Veiklos sąnaudos 409 6,96 480 6,69 516 6,98

Iš jų:

Nusidėvėjimas 13 0,22 16 0,22 16 0,22

Darbo apmokėjimas 338 5,75 419 5,84 430 5,81

Su socialiniu draudimu

Draudimas 11 0,19 14 0,20 17 0,23

Mokesčiai 46 0,78 29 0,40 51 0,69

Palūkanos 1 0,02 2 0,03 2 0,03

Viso sąnaudos 5874 100,00 7177 100,00 7394 100,00

3. ĮMONĖS VIDINĖ APLINKA

Organizacijos vidinę aplinką sudaro vidiniai kintamieji, kurie suteikia tvirtą pagrindą tikslų įgyvendinimui. Tai pavaizduota 2 pav.

UŽDAVINIAI

ŽMONĖS ← TIKSLAI
TECHNOLOGIJA

STRUKTŪRA

2 pav. Organizacijos vidinės aplinkos kintamieji

3.1 TIKSLAS

TIKSLAS – tai rezultatas, kuriuo siekiame:

– pagaminti gaminį

– suteikti paslaugą

– įgyti pripažinimą

– garantuoti apsaugą ir t.t.

Vienas iš svarbiausių įmonės tikslų – išsilaikyti konkurencinėje kovoje, naujai atsirandančių konkurentų tarpe, neatsisakant vienos iš savo pagrindinių funkcijų – kaimo parduotuvių aprūpinimo duonos gaminiais, kartu įvertinant tai, kad duonos-pyrago gamybos srityje konkurencinės kovos stiprėjimo tendencijos. Ši problema gali būti sprendžiama tik vienu būdu – nedelsiant atnaujinti duonos kepimo įrangą ir objektyviai naudotis kol kas strategiškai geresne padėtimi rinkoje, tačiau dėl duonos kepimo įrangos tolimesnio lėšų atnaujinimo, problema yra lėšų stygius.

Šiuo metu bendrovėje pagamintos produkcijos kainos yra mažesnės nei pagamintos privačiame sektoriuje. Bendrovės darbuotojai stengiasi dirbti efektyviai, didžiąją dalį produkcijos pagamina nakties metu, kada elektros energija perpus pigesnė. Pagrindinė produkcijos dalis kepama su dujiniu kuru, kas šiai dienai suteikia privalumų.

Privačios kepyklos, kaip taisyklė, neturi savo parduotuvių tinklo, o tai apsunkina jų veiklą rinkoje. Bendrovė nuo pat įsteigimo pradžios dirba rentabiliai. Tai didelis pliusas siekiant įgyvendinti UAB „Ukmergės duona“ tikslus. Išugdytas pakankamas skaičius aukštos kvalifikacijos specialistų, kurie patys kuria gaminamų produktų receptūras ir įdiegia jas į gamybą. Bendrovės darbuotojai visą laiką ieško būdų kaip atpiginti produkciją, stengiamasi kaip galima dažniau keisti asortimentą.

UAB „Ukmergės duona“ pagrindinis tikslas – pelnas. Organizacija šio tikslo stengiasi pasiekti bendru darbu.

Ekonomine prasme pelnas – tai bendrųjų pajamų ir bendrųjų kaštų skirtumas.

Kiekvienos įmonės pelno dydį lemia du veiksniai:

1. Vidutiniai kaštai

2. Gamybos ir pardavimo apimtis

Gamybos apimtį reikia didinti tol, kol ribiniai kaštai susilygina su ribinėmis pajamomis, tuomet pelnas – didžiausias.

UAB „Ukmergės duona“ tikslai yra skirstomi į pagrindinius ir dalinius. Pagrindinis tikslas, kaip minėta anksčiau – pelnas. Daliniai tikslai – pagaminti konkurencingą gaminį, užkariauti dalį rinkos, padidinti darbo našumą.

UAB „Ukmergės duona“ stengiasi įgyvendinti visus dalinius tikslus, o vėliau ir pagrindinį tikslą – pelną.

3.2 UŽDAVINIAI

UŽDAVINYS – tai darbas, jo dalis ar net keletas darbų (procesų), kuriuos privalo atlikti atitinkamos profesijos ir kvalifikacijos darbuotojas (-jai) arba organizacijos padalinys (-iai) tam tikru būdu ir iš anksto apibrėžtu arba kuo greičiausiu laiku.

UAB „Ukmergės duona“ norėdama įgyvendinti tikslus, turi išspręsti keletą uždavinių. Juo didesni bendrovės tikslai, juo daugiau ir įvairaus sudėtingumo uždavinių tenka spręsti.

UAB „Ukmergės duona“ pagrindiniai uždaviniai:

1. Padidinti gaminamos produkcijos asortimentą.

2. Nustatyti optimalias kainas, atitinkančias vidutinio gyventojų sluoksnio pajamas.

3. Tiksliai vykdyti užsakymus ir greitai pristatyti produkciją.

4. Rinktis gerus, patikimus ir atsakingus darbuotojus.

Norint išspręsti uždavinius, reikia paskirti jų vykdytojus, kurie padės visa tai įgyvendinti. Taip pat reikia kontroliuoti ir reguliuoti jų vykdymą. UAB „Ukmergės duona“ stengiasi visa tai įvykdyti.

3.3 TECHNOLOGIJA

Įmonės veiklai įtakos turi daugelis aplinkos veiksnių. Vienas iš jų – technologija.

TECHNOLOGIJA – būdas žaliavoms, medžiagoms ar informacijai paversti pageidaujamu rezultatu: gaminiu, paslauga, sprendimu.

Technologiniai procesai UAB „Ukmergės duona“ leidžia sumažinti produkto savikainą, kartu ir kainą, tačiau pirkėjai ne visada norės pirkti pigių prekių. Jei bendrovė teisingai įvertins pirkėjų norus, taip pat konkurentų galimybes, jai bus suteikta papildoma galimybė. Pasitelkus naujas technologijas UAB „Ukmergės duona“ galės gauti didesnį pelną.

Kaip jau minėta anksčiau, UAB „Ukmergės duona“ yra trys (FTL-2) duonos kepimo krosnys. Kiek vėliau pastatytos dvi naujos duonos kepimo krosnys „Motocor“, kurių projektinis pajėgumas – 26 tonos per parą. Be to, šios krosnys yra ekonomiškesnės, sunaudojama mažiau kuro, jų dėka pagerėjo gaminių kokybė.

Technologijos procesas reikalauja, kad būtų pasirinktas optimaliausias gaminių gamybos ir realizavimo variantas. Būtina pabrėžti, kad šį procesą skirtingai supranta gamintojas ir vartotojas. Vienam – tai didžiausią pelną duodantis gaminys, vartotojui – pigiausias ir geros kokybės gaminys.

UAB „Ukmergės duona“ technologijos pagalba siekia vieno iš pagrindinių tikslų – efektyvios gamybos. Gamyba bus efektyvi, jei nebus kito metodo, kuris leistų pagaminti tą pačią produkciją, naudojant bent vienu ištekliu rūšimi mažiau, nedidinant kitų išteklių panaudojimo.

3.4 ŽMONĖS

ŽMONĖS – tai grandis, jungianti technologijas, tikslus, uždavinius.

ŽMONĖS

↙ ↘

VADOVAI PAVALDINIAI

↙ ↘

SPECIALISTAI TECHNINIAI

DARBUOTOJAI

UAB „Ukmergės duona“ esančių žmonių atliekami darbai yra įvairūs, todėl ir reikalavimai jiems kvalifikacijos ir kompetencijos srityje labai įvairūs.

Vienas svarbiausių reikalavimų vadovams UAB „Ukmergės duona“ yra gebėjimas bendrauti su pavaldiniais ir juos taip paveikti (didinti motyvaciją ir pasitenkinimą darbu), kad būtų įgyvendinti organizacijai iškelti tikslai. Tai bendrovė stengiasi pasiekti gerai susipažinusi su savo pavaldiniais. Stengiamasi susipažinti su jais stebint ir analizuojant jų darbą, kaip jie vykdo jiems pavestas užduotis, kaip jie elgiasi dirbdami su kitais, kokią įtaką jiems daro kiti kolektyvo nariai. Kad vadovo ir pavaldinių bendravimas būtų produktyvesnis, pastarieji taip pat turi gerai pažinti savo vadovus.

UAB „Ukmergės duona“ priimamas į darbą žmogus turi pateikti socialinio draudimo pažymėjimą. Jame įrašoma priėmimo į darbą data, pilnas įmonės pavadinimas, įmonės draudėjos kodas. Priimamas į darbą žmogus turi būti atitinkamos kvalifikacijos, atitikti pateikiamus reikalavimus.

3.5 STRUKTŪRA

ORGANIZACIJOS STRUKTŪRA – logiškas vadybos lygių ir grandžių, jų tarpusavio ryšių (pavaldumo ir bendravimo), vadovo kontrolės sferos ribų pavaizdavimas grafiškai suprantama forma.

Organizacijos struktūrą lemiantys veiksniai:

– veiklos pobūdis;

– gamybos ar paslaugų teikimo apimtys;

– atliekamos funkcijos ir sprendžiamų uždavinių skaičius;

– gamybos ar paslaugų teikimo technologija;

– darbo pasidalijimo ir specializacijos lygis;

– vadybos organizacinis lygis.

UAB „Ukmergės duona“ struktūros tipas yra funkcinis, kur žmonės skirtingose pakopose atlieka skirtingas funkcijas.

UAB „Ukmergės duona“ struktūra – veiksminga, kadangi visiems struktūroje nurodytiems padaliniams ir pareigoms yra parengti padalinių ir pareiginiai nuostatai. Šie nuostatai yra pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis skirstomas darbas vykdytojams, atliekamas jo vertinimas.

3.6 VIDAUS KINTAMŲJŲ SĄRYŠINGUMAS

Visi UAB „Ukmergės duona“ vidaus kintamieji yra vienas su kitu susiję, daugiau ar mažiau vienas kitą sąlygoja.

Bendrovės tikslai kitiems vidaus kintamiesiems iškelia tam tikrus klausimus:

– Kokius uždavinius reikės spręsti?

– Kokia technologija priimtiniausia?

– Ar parinkti darbuotojai pajėgūs įgyvendinti tikslus, o suprojektuo-ta organizacinė struktūra ar bus pakankamai lanksti ir veiksminga?

Uždaviniai kelia konkrečius reikalavimus pasirinktai technologijai, konkrečioms funkcijoms ir darbuotojų kvalifikacijai. Darbuotojai privalo būti struktūrizuoti ne bet kaip, o taip, kaip to reikalauja organizacijos tikslai ir darbuotojų vykdomos funkcijos bei pareigos. Vidaus kintamųjų reikšmės bei sąryšingumo suvokimas ir teisingas nustatymas turi lemiamos reikšmės organizacijos sėkmingai veiklai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2172 žodžiai iš 6993 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.