V krėvės apsakymo silkės analizė
5 (100%) 1 vote

V krėvės apsakymo silkės analizė

V. KRËVËS APSAKYMO “SILKËS” ANALIZËLietuviø literatûroje gausu ávairaus þanro kûriniø, iðaukðtinanèiø

geràsias þmogaus savybes: tai pasakos, apysakos, apsakymai, romanai ir

daugelis kitø. Darbðtûs, nuoðirdûs þmonës taip pat neuþmirðtami Vinco

Krëvës kûryboje. Vienas ið tokiø yra Kuðlius. Apie já raðytojas raðo

viename ið rinkinio “Ðiaudinëj pastogëj” apsakymø “Silkës”

Apsakymø rinkinio “Ðiaudinëj pastogëj” pavadinimas jau iðkart lyg

perkelia á kaimà, imu ásivaizduoti jaukià pirkià, ðiaudais dengtu stogu,

ðiltà krosná. Taèiau apsakymo “Silkës” pavadinimas neleidþia mums taip

greit nuspræsti apie ðá kûriná. Nenujauèiame nei apsakymo temos, nei

nuotaikos, vyrausianèios jame. Taèiau ši savotiška nežinomybë kartu labai

sudomina, paskatina skaitymui.

Kaip viso rinkinio, taip ir šio apsakymo veiksmas vyksta kaime. Tai

konkreti sodyba – Gerdviliaus troba. Veiksmo vieta nusakyta labai tiksliai

– “…dabar jisai stovëjo po Gerdviliaus langu…”. Nors veiksmo laikas gana

netrumpas, veiksmo vieta nekinta – viskas rutuliojasi Gerdviliø ðeimoje. Ði

nedidelë erdvë, þinoma, nulemia apsakymo apimtá. Ji nedidelë, taèiau V.

Krëvë sugebëjo joje atskleisti tai, kas jam buvo svarbu – mieganti þmonijos

sàþinë ir jos pabudimas.

Veiksmo laik¹ rašytojas atskleidžia jau pirmajame apsakymo sakinyje,

sakydamas, jog “buvo pusiaugavënis”. Tai iðryðkina paèio V. Krëvës ir jo

apraðomø veikëjø religingumà, paproèiø laikymàsi. Kartu pamatome ir metø

laikà – “Á pavasará virto”. Èia išryškëja raðytojo meilë gamtai. Ji

perteikiama graþia, iðraiškinga kalba.

Jausminga kalba kûriná “lydi”, kaip minëjau, jau nuo pat jo

ekspozicijos. Nuostabûs gamtos vaizdai pagyvinami ir pagraþinami epitetais

– “dienos buvo ðiltos, saulëtos”. Tai sukelia iðkilmingumo, begalinio

dþiaugsmo áspûdá. Raðytojas taip pat panaudoja personifikacijà, sakydamas,

jog “upeliai ðniokðdami pasakojo pavasario pasakà”. Ðis gamtos gyvumas

vaizduotëje suþadina malonius atgimstanèios gamtos vaizdus.

Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 324 žodžiai iš 640 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.