V šekspyras
5 (100%) 1 vote

V šekspyras

TURINYS

PRATARMĖ 3

1. ANGLŲ RAŠYTOJO – V.ŠEKSPYRO GYVENIMAS 4

1.1. Rašytojo tėvai ir Viljamo gimimas 4

1.2. Mokymosi metai 5

1.3. V.Šekspyro darbai ir pramogos 7

1.4. Jaunojo poeto vedybos 8

2. V.ŠEKSPYRO KŪRYBA 10

2.1. Teatriniai sugebėjimai 10

2.2. Jo svarbiausi veikalai 12

2.3. „Gaublys” 13

3. POETO PASITRAUKIMAS IŠ LONDONO 14

3.1 Sveikata 14

3.2. Grįžimas į gimtąjį miestelį 14

3.3. Testamentas 16

APIBENDRINIMAS 18

LITERATŪRA 19

PRATARMĖ

Kiek daug yra parašyta knygų apie Viljamo Šekspyro kūrybą. Šiame pasakojime neketinu nagrinėti teksto ar kritikuoti rašytojo. Mane domina vienas rašytojas ir jo gyvenimas, tai – Viljamas Šekspyras. Kadangi medžiagos Šekspyro biografijai taip maža, žinau, kad įprasta pridėti jai svorio tuo, ką dr. Džonsonas (žymus anglų leksikografas) būtų pavadinęs pompastiškomis liaupsėmis, bet mums visiems nusibodo raginimai gėrėtis, kaip meistriškai V.Šekspyras vartoja balsius ir kelia mintį iš eilutės į eilutę, arba aikčioti dėl jo filosofijos šiuolaikiškumo ar gilaus žmogaus širdies pažinimo. Daugelis šiuolaikinių rašytojų, jei tūrėtų galimybė pasirinkti vieną iš dviejų atradimų – nežinomą Šekspyro pjesę ar Jo skalbinių sąrašą, visi galvotrūkčiais pultų raustis nešvariuose baltiniuose, nes Šekspyro gyvenimą vis gaubia ūkai ir neaiškumai. Tiktai iš nerimtų apkalbų, sklindančių seniau ir dabar Vorikštyre, gali sužinoti, ar greitai Viljamas pasigerdavo ir kiek kartų jis buvo susirgęs kokia nors liga. Bet apkalbos reiškia dėmesį, netgi meilę, todėl smagu matyti Šekspyrą kartais iškylantį kaip gyvą liaudies dvasią aludžių anekdotuose. Tačiau šiame pasakojime jų neperskaitysite.1. ANGLŲ RAŠYTOJO – V.ŠEKSPYRO GYVENIMAS

1.1. Rašytojo tėvai ir Viljamo gimimas

Stratfordas netgi šešiolikto amžiaus vidury buvo išties gražus. Miestas su pusantro tūkstančio gyventojų plytėjo puikiame miškingame slėnyje, tarp dirbamų žemių ir ganyklų. Tai ne provincija: jis buvo ne toliau kaip už šimto mylių nuo Londono, prie gerų kelių, vedančių į istorinius vidurinės Anglijos miestus – Vusterį, Voriką, Bamberį, Oksfordą. Garsėjo architektūra. Šventosios Trejybės bažnyčia ir Švento Kryžiaus draugijos koplyčia stovėjo dar nuo trylikto amžiaus. Eivono upės krantus jungė nestokojantis elegancijos tiltas, pastatytas 1490 metais sero Hju Kloptono. Tokio miesto grožybėse gimė, augo, lankė mokyklą ir kūrė savo eiles V.Šekspyras.

Bet pirma norėčiau jums parašyti apie rašytojo tėvus, kurie jį užaugino ir išlavino. Džonas Šekspyras, toks Viljamo tėvo vardas, buvo garbėtroška, nes labai norėjo nusipirkti herbą ir, kad jo vardas būtų garsus ilgus amžius. Džonas suprato, kad jo pavardė yra ne aristokratiška. Džonas buvo padavęs prašymą dėl herbo, kuris patvirtintų jį esant bajorų luomo, net buvo išgalvojąs istoriją apie didį prosenelį. Bet ta istorija nepadarė įspūdžio Keliaraiščio ordino heroldui(šio ordino pareigūnas, kuris rūpinosi kilmingųjų genealogija, herbais ir pan.). Tada Džonas Šekspyras nusprendė susituokti su kilmingąja ir tokiu būdu gauti herbą. Per tris mylias į šiaurę buvo Vilingkoto žemes. Jose gyveno Ardenų kartos. Pas juos Šekspyrai nuomavo žemes iki tol, kol Džonas atsiskyrė nuo savo tėvų ir tapo verslininku. Tai D.Šekspyras toli nesidairydamas užsispyrė užkariauti Ardenų įpėdinės širdį ir prašyti jos rankos. Argi ne romantiška istorija – ūkininko sūnus peršasi aristokrato dvarininko dukrai ir laimi jos ranką, bet Ardenai jei ne kilme, tai materialine padėtimi, visai nebuvo aristokratai.

Meri buvo aštuntoji Roberto Ardeno duktė. Kai tas mirė 1556 m., jos dalis buvo nepaprastai didelė – šeši svarai su trupučiu ir šešiasdešimt akrų ūkis, vadinamas Ezbisu. Maždaug apie 1557 –tais metais Džonas ir Meri susituokė. Jie svaigo nauju gyvenimu: ūkininko sūnus tapo nepriklausomu verslininku, aristokrato duktė – jo žmona, jie turėjo savo namus( žiūrėti 1. pav.)ir dirbtuvę judriame, mieste. Meri buvo labiau linkusi į konservatyvumą nei jos mylimas vyras. Džono verslas buvo pirštinių dirbimas, bet tikriausiai apie šį verslą sukosi daug šalutinių. Toliau Džonas Šekspyras buvo pasiekęs neblogų valstybinių pareigų, bet po to apleido ir viską prarado. Bet viskas susitvarkė pačioje šimtmečio pabaigoje, kai Viljamas praturtėjo ir atstatė šeimos garbę. (1. pav.)

Viljamas Šekspyras gimė apie 1564 metais. Tiksli Viljamo gimimo data nežinoma, tačiau bažnyčios metrikų knygoje įrašyta, kad 1556 metų balandžio 26 dieną buvo pakrikštytas Viljamas, Džono sūnus. Senas katalikiškas paprotys krikštyti vaikus tuoj pat po gimimo dar nebuvo išnykęs. Kadangi V.Šekspyras mirė 1616 metų balandžio 23 dieną, pasirodo patogu padaryti šią dieną ir jo gimtadieniu. Jis buvo trečiasis Šekspyrų vaikas, tačiau pirmasis, nemiręs kūdikystėje. Buvo dar sesuo Džoana, kuri gimė 1569 metais ir išgyveno iki gilios senatvės. Taip įrodydama, kad Šekspyrų šeimoje nėra užkeikimo dėl vaikų mirčių. Nes Džonas ir Meri turėjo nemažai vaikų, kurie mirė kūdikystėje.

1.2. Mokymosi metai

Stratfordo kultūrinė ir literatūrinė aplinka niekuo ypatingu nepasižymėjo. Didžiausias visų laikų dramaturgas mokėsi klasikinėje mokykloje, bet neturėjo
universitetinio išsilavinimo. Todėl kartais spėliojama, ar jo pavarde nėra prisidengęs koks nors kilmingas didikas. Bet apie jo mokymosi metus norėčiau pakalbėti plačiau.

(2. pav.) Nors, mūsų supratimu, to skaitymo buvo ne per daugiausia. Ir tų laikų mokykla vargu ar ugdė meilę knygai, gal tik patiems gabiausiems. Viljamas turbūt pradėjo mokslus anksti, įstojęs į pradžios mokyklą septynerių metų. Jis jau mokėjo skaityti ir rašyti angliškai. Pradžios mokykla, į kurią įstoti tereikėjo elementaraus raštingumo, turėjo ruošti mokinius sunkiam, monotoniškam darbui klasikinėje (žiūrėti 2. pav) arba gramatikos mokykloje. Toje mokykloje mokydavo tik lotynų kalbos gramatikos nors ji ir buvo beveik išnykusi. Pamokos prasidėdavo žiemą septintą valandą, o vasara – šeštą. Paprašę Dievo, kad iš jų išeitų geri ir dori berniukai, kimšte prikimšti lotynų kalbos, mokiniai sėsdavo iki devynių; tada jiems būdavo leidžiama papusryčiauti. Vėl darbas iki vienuolikos, paskui palaimingas dviejų valandų tarpas pietums. Atgalios į mokslus pirmą, sūdyta mėsa su juoda duona ir perrūgęs alus gurguliuoja pilve, ir plušimas iki penkių. Pora laivų pusdienių per savaitę, keturiasdešimt dienų atostogų per metus. Diena gal būtų buvus pakenčiamesnė, jei tas darbas būtų buvęs įvairesnis ir jeigu būtų buvę naudojami humaniški ir realistiniai pedagoginiai metodai. Tačiau mokymas buvo veikiau kimšimas nei vedimas. Galima numanyti, kad Viljamo mokytojai laikė romėnų poeziją, dramą ir istoriją ne tiek maloniu tikslu, prie kurio artina gramatikos mokymas, kiek naudinga medžiaga iliustruota taisyklėms.

Nėra abejonės, kad Šekspyras šį tą, o gal ir nemaža pelnė iš tų lotyniškų tekstų, kur skaitė mokykloje. Jam labai patiko Ovidijus, ir jis turbūt labai apsidžiaugė, kai to šimtmečio pabaigoje, vienas universiteto dėstytojas, parašė: „Kai buvo manoma, kad Euforbo siela gyva Pitagore, taip ir švelni, sąmojinga Ovidijaus siela gyva melodingame, saldžiabylyje Šekspyre“.

Atrodo, kad Stratfordo mokyklos programoje buvo ne tik Ovidijus ir Vergilijus, bet ir kiti romėnų poetai – Horacijus, gal ir Katulas, Lukrecijus. Prozai tikriausiai atstovavo Livijus, Cezaris ir kiti, kuriuos V. Šekspyras tikrai yra perskaitęs ir net turėjo įtakos jo kūrybai. Mokinukas Viljamas, matyt, nedaug buvo teuostęs Senekos kaip dramaturgo. Kai atėjo laikas rašyti savo paties ankstyvąsias tragedijas, jis rėmėsi vertėjais ir sekėjais.

Jeigu Viljamas skaitė romėnų autorių vertimus dar vaikystėje, iš kur jis gaudavo knygų? Į tai visai nesunku atsakyti. Džonas Brečgerdlas, vietinis pastorius, turėjo nemažą biblioteką ir skolindavo knygas tam, kam iš jų būdavo naudos. Kažin ar tais skurdžiais metais, kai Viljamas mokėsi, D.Šekspyras kada davė pinigų sūnui pirkti knygoms ir pasidėti ant savo lentynos miegamajame. Bet kai berniukas nori knygų, jis visada jų kaip nors gaus. Ypač jei tolimesni mokslai be jų neįmanomi. Kai kam atrodo, kad mokslo žinios, randamos Šekspyro pjesėse, gerokai pranoksta tą kuklų klasiko peną, kurį teikė kaimo mokykla.

Šekspyro autorystę ir priskirdami jo kūrybą ne vien Bekonui( tų laikų dramaturgas ), bet visiems, kas turi titulą ar universiteto baigimo diplomą. Į Tikrojo Autoriaus vietą iškelta daugybė kandidatų – nuo Oksfordo grafo iki pačios Elžbietos I. Labiausiai būtų įtikinamas Viljamo kolega dramaturgas Kristoferis Marlou, kuris tariamai apsimetė negyvas, kad paspruktų nuo priešų, ir tada tremtyje rašė už Šekspyrą. Šitokia teorija savotiškai patraukli, bet ji priklauso kryžiažodžių ir detektyvų sferai. Šio požiūrio esmė slypi štai kur: Šekspyras negalėjo tapti didžiu rašytoju, turėdamas tik nemokamą klasikinės gramatikos mokyklos išsilavinimą. O kad kitokio negavo akivaizdu, nes pagal dokumentus nematyti, kad jis būtų lankęs universitetą. O tais laikai reikalavo, kad rašytojas būtų išsilavinęs.

Žodžio dovana – štai ko būsimam rašytojui negali duoti jokios teorinės studijos. Šekspyro sugebėjimas meistriškai naudotis gimtąja kalba – tai įgimtas talentas, tačiau išugdyti jį buvo galima tik vartojant, puoselėjant ir mylint anglų kalbą, dalyką, nemokytą mokykloje. Ne jis vienas mylėjo tą tvirtą ir švelnią kalbą, kurią pasaulis tik vėliau įvertino. Viljamas pamilo anglų kalbą ne dėl to, kad ja rašė dideli žmonės, bet todėl, kad jo mintys gyveno turtingoje liaudinėje terpėje.

Kai Viljamas baigė mokyklą jam buvo šešiolika, jis gerai sudėtas, jam kalasi ūsai. Striukė, kelnės ir kojinės padėvėti, tačiau pirštinės naujos. Daugiau nieko apie Šekspyro mokslus nežinoma, tačiau mažai kas ginčys prielaidą, kad jis lankė tą klasikinę nemokamą mokyklą. Kokia gi jo laukia ateitis?

1.3. V.Šekspyro darbai ir pramogos

Pamėginkite įsivaizduoti Viljamą, jo padėtį it ateities planus 1580- aisiais – tais metais, kai jo tėvui sekėsi prasčiausiai. Galimas daiktas, kad drauge su broliu Gilbertu jis kiek laiko dirbo pirštininku, nors nė vienas iš jų oficialiai neįstojo į šį cechą kaip jų tėvas. O pastarasis, prislėgtas ir nusivylęs, nebegalėjo versti sūnų sekti tokiu liūdnu pavyzdžiu. Bet, neturėdamas kitokio darbo, Viljamas turėjo sukirpinėti išviršiu ir trikampius įsiuvus, o gatavus gaminius – veršiuko arba ožkos odos
pirštinių poras – pristatinėti į namus tiems, kurie juos užsako, su kreiva šypsena priimdamas fartingą ar puspensį arbatpinigių. Jis turbūt neaiškiai nujautė tą ateitį, kurios norėjo, svajojo apie ją, vaidindamas prekių išnešiotojo vaidmenį. Svarbu buvo padaryti taip, kad Šekspyro vardas vėl būtų gerbiamas. Jo literatūrinis talentas jau skleidėsi, jis rašinėjo eilėraščius bendrajame kambaryje prie triukšmaujančių vaikų ir išvargusios motinos arba miegamajame, kai ten būdavo vienas. Tikriausiai jis norėjo tapti rašytoju, o ne prozininku. Jaunojo Viljamo siekiai turėjo būti didesni nei jo tėvo, tačiau jaunystėje jų įžūlią drąsą palaikė tik svajonės.

Vėliau V.Šekspyras buvo namų mokytojas, jis pradeda versti į anglų kalbą Plauto „Dvynius“, bet tai buvo labai sunkus darbas ir manoma, kad kol vertė sukūrė „Klaidų Komediją“.

Šiaip ar taip, galima numanyti, kad „Klaidų komedija”, vienu ar kitu atveju, turėtų buti kildinama ne tiek iš profesionalios dramaturgijos, kiek iš mėgėjiškos pedagogikos ir kad tai buvo pirmas didesnis užbaigtas Šekspyro darbas. Plikdami “Klaidų komediją”, norėčiau pasakyti, kad jos galimybes geriausiai realizavo Holivudo miuziklas “Vyrukai iš Sirakūzų”, kuriam dainas sukūrė Rodžersas ir Hartas. Šiame filme išlaikytas Šekspyro siužetas, bet išmesti jo dialogai. Abi dvynių poros dėl operatoriaus triukų atrodo įtikinamai: scenoje jos niekada nėra įtikimos. Klaidos iš tirsų juokingos. Jei Viljamas būtų matęs filmą, jis tikrai nebūtų gailėjęs, kad pražuvo tie ištęsti, girgždantys dialogai. Juoką sukelia komiškos situacijos, o tos situacijos beveik visis jo.

Šiuo metu Jūs matote 32% šio straipsnio.
Matomi 1999 žodžiai iš 6330 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.