Vadovavimas1
5 (100%) 1 vote

Vadovavimas1

TURINYS

1. Įvadas…………………………………………………………………………………..……3

2. Vadovavimas. Kaip būti geru lyderiu?………………………………………………………2.1 Vadovavimo ir vadovo samprata. Kuo skiriasi vadovas ir lyderis?……………….4

2.2 Vadovo darbo stilius……………………………………………………………….5

2.3 Reikalavimai vadovams……………………………………………………………6

2.4 Moterys vadovės…………………………………………………………………..8

2.5 Vadovo dalykinis bendravimas………..…………………………………………..9

2.6 Ar moka vadovas klausyti?………………………………………………………10

2.7 Problemų sprendimas…………………………………………………………….11

3. Išvados……………………………………………………………………………………..12

4. Naudota literatūra………………………………………………………………………….13

ĮVADAS

Šiais laikais vis daugiau atsiranda žmonių, norinčių būti vadybininkais ar net įmonių ar įstaigų vadovais, tačiau vien noro neužtenka (nors jis taip pat yra labai svarbus veiksnys). Reikia turėti ne tik norą ir iniciatyvą, bet ir tam tikrą išsilavinimą, teorines bei praktines žinias. Manau, jog daugelis supranta, kad vadovavimas-tai mokslas ir menas. Vadovavimo sąvoka apima tam tikras artimai susijusias ir viena kitą papildančias funkcijas, kurias atlieka kiekvienas vadovas. Vadovas pirmiausia turi kaip asmenybė išsiskirti iš visos organizacijos darbuotojų. Jis turi stengtis rasti tam tikro elgesio tiesiogines priežastis bei pasekmes ir bandyti taip pakeisti sąlygas, kad pavaldinio elgesys pasikeistų norima kryptimi. Manoma, kad savybės, leidusios asmeniui tapti vadovu, yra tos pačios, kaip ir leidžiančios efektyviai veikti, tas pozicijas pasiekus. Taigi, šio darbo pagrindiniai tikslai yra:

· apibrėžti vadovavimo ir vadovo sąvokas;

· išsiaiškinti pagrindines vadovo funkcijas;

· apžvelgti vadovo darbo stilius;

· susipažinti su vadovams keliamais reikalavimais;

· palyginti teigiamą ir neigiamą vadovą;

· išsiaiškinti vadovo dalykinio bendravimo ypatumus;

· susipažinti su pagrindinėmis vadovo viešosios kalbos klaidomis;

· panagrinėti problemų sprendimą.

VADOVAVIMO IR VADOVO SAMPRATA.KUO SKIRIASI VADOVAS IR LYDERIS?

Vadyba-tai specifinė darbinės veiklos rūšis, susiformavusi darbo pasidalijimo procese, pradėjus žmonėms burtis į bendro tikslo siekiančias grupes. Vadovavimo specifika reiškiasi tuo, kad išsiskiria žmogus ar asmenų grupė, lemianti kitų žmonių veiksmus ir pastangas, realizuojant bendrą tikslą, kad kuo efektyviau būtų panaudoti visi turimi ištekliai. Taigi vadovavimas-tai procesas, telkiantis žmones siekti ir realizuoti tam tikrus tikslus. Vadovavimas-tai ypač svarbi ir sudėtinga vadybos funkcija.(1)

Prieš pradedant analizuoti vadovavimo funkcijos esmę, reikėtų apibrėžti pačią vadovavimo sąvoką, nes literatūroje ši sąvoka dažnai tapatinama su lyderiavimu. Pirmiausia šių sąvokų skirtinga prasmė: vadovavimas remiasi formalios jėgos pozicija, turinčia įtakos žmonėms, o lyderiavimas kyla iš socialinės įtakos proceso.(1)

Vadinasi, asmuo gali būti vadovas, lyderis arba ir vadovas, ir lyderis. Lyderis taip pat gali būti formalus-paskirtas vadovauti grupei, arba neformalus-iškilęs iš grupės narių vertinimo bei pripažinimo. Taigi lyderiavimas apibrėžtinas kaip procesas ir kaip savybė. Kaip procesas lyderiavimas yra nepriverstinės įtakos naudojimas, bandant kreipti ar koordinuoti grupės narių veiklą, kad būtų pasiektas tikslas. Lyderiavimas kaip savybė-tai rinkinys charakteristikų, priskiriamų tam, kuris suvokia galįs tokią įtaką sėkmingai panaudoti.(1)

Tačiau vadovavimas bus neefektyvus, jei nesirems lyderiavimu, pasireiškiančiu vadovo sugebėjimu sutelkti žmones sėkmingai įgyvendinti tikslus. Lyderiavimas-viena iš vadovavimo poveikio priemonių.(1)

Būti lyderiu reiškia:

· Atskleisti ir įvertinti bet kurio pavaldinio gebėjimus,

· Mokytis iš savo klaidų,

· Įsiklausyti į kolektyvo nuomonę,

· Adaptuotis prie besikeičiančių sąlygų ir t.t.(2)

Šiandien dėl pokyčių visuomenėje, didėjančios konkurencijos ir darbo jėgos pokyčių vadovavimo tyrimuose vadybininkų bei vadovų elgesys bei vaidmenys išsiskiria.(1)

Vadybininko pagrindinė funkcija-sklandi veikla; jie yra skiriami, turi nurodytus veiklos tikslus ir remiasi formalia valdžia. Vadybininkai paskirsto žmones ir išteklius, kad tie tikslai būtų įgyvendinti.(1)

Vadovo pagrindinė funkcija-kūrybiškos idėjos ir veiklos turinys. Vadovaujama tada, kai pavaldiniai noriai laikosi vadovo nurodymų. Vadovai motyvuoja, kad pasekėjai stengtųsi siekti organizacijos tikslų.(1)

Vadovo veiklai būdinga:

· dinamiškumas,

· įvairumas,

· sudėtingumas,

· kūrybingumas,

· chaotiškumas,

· fragmentiškumas,

· laiko spaudimas,

· rizika.(1)

Valdymo stilius yra sudėtinga vadovo ir pavaldinių santykių visuma. Vadovas atlieka jam skirtas funkcijas tik jam būdingu, individualiu

stiliumi.(2)

Galima skirti keletą pagrindinių veiksnių, lemiančių vienokį ar kitokį vadovo darbo stilių: organizacijos ar įmonės, kuriai vadovaujama, specifika, jos tikslai ir užduotys; gamybinė aplinka, veiklos organizavimo formos, technologinis gamybos lygis; vadovaujamo kolektyvo ypatumai, jo sudėtis, pasirengimo lygis, tarpusavio santykiai.(2)

Galima drąsiai teigti, kad vadovas, neturintis autoriteto,-prastas vadovas. Autoritetas-tai visuotinai pripažinta, neformali žmogaus įtaka. Skiriamos dvi autoriteto rūšys: autoritetas, susijęs su pareigybiniu statusu (formalus), ir įgyjamas paties vadovo (realus). Vadovas, kuris suranda tinkamą bendravimo su pavaldiniais stilių, greitai įgyja realų autoritetą.(2)

Vadovo darbo stilius nėra tik asmeninis vadovo reikalas. Nuo jo didele dalimi priklauso visos įmonės ar organizacijos veiklos rezultatai, jo vadovaujamų žmonių pasitenkinimas darbu.(2)

Vadovo funkcijos:

· numatymas (planavimas)-ateities prognozavimas, veiklos programos sudarymas;

· organizavimas – organizacijos struktūrinės (techninės), socialinės vienovės sudarymas;

· vadovavimas-poveikio personalui, įgalinant jį dirbti, organizavimas;

· koordinavimas – visų išteklių (materialinių, socialinių, informacijos) koordinavimas (tarpininkavimas), siekiant numatytų tikslų;

· kontrolė-priežiūra (lyginimas), ar faktiška proceso būklė atitinka planuojamąją (siekiamąją). (1)

Vadovauti-reiškia organizuoti žmonių veiklą organizacijos tikslams pasiekti bei sukurti tos veiklos sėkmės sąlygas.(1)

Kiekviena organizacija siekia įvairių tikslų, kurie turi įtakos žmogaus, dirbančio šioje organizacijoje, elgesiui; bet ir žmonės, ateidami į organizaciją, turi savo tikslų. Šių tikslų optimalus derinys-kertinė vadovavimo problema.(1)

VADOVO DARBO STILIUS

Kiekvienas vadovas turi galimybę formuoti savo darbo stilių tikslingai. Darbo stiliaus formavimasis-sudėtingas procesas, vykstantis ilgą laiką. Vadovui sunku surasti darbo stilių, patenkinantį kiekvieną kolektyvo narį ir atitinkantį darbo specifiką. Pagrindinis veiksnys, lemiantis vieno ar kito darbo stiliaus pasirinkimą, yra vadovo požiūris į pavaldinius ir jų gebėjimus, pasirengimą dirbti, kolektyvo tradicijas. Didelę įtaką tokiam sprendimui turi ir asmeninis vadovo požiūris į savo galimybes, išsilavinimą, patyrimą. Vadovo darbo stilius dažnai priklauso ir nuo darbo sąlygų. Išskiriami šie pagrindiniai vadovo darbo stiliai:

1.Autokratinis vadovo darbo stilius. Pasižymi polinkiu į vienvaldiškumą, sprendžiant ne tik pačias sudėtingiausias, bet ir gana paprastas problemas. Vadovas autokratas sąmoningai riboja kontaktus su pavaldiniais. Jo kontaktai pabrėžtinai oficialūs. Tokio darbo stiliaus vadovas nevertina savo pavaldinių savarankiškumo ir nuolat stengiasi primesti jiems savo valią, slopina darbuotojų iniciatyvą. Vadovas autokratas apie padėtį įmonėje pavaldinių neinformuoja, nesupažindina jų su organizacijos perspektyva ar savo sprendimais, nes mano, kad jie nepakankamai kompetetingi. Vadovui būdingas pagarbos pavaldiniams trūkumas.(2)

2.Demokratinis vadovo darbo stilius. Demokratiškas vadovas žmones valdo be grubaus spaudimo, remdamasis jų gebėjimais ir juos gerbdamas. Toks vadovas linkęs daugelį klausimų spręsti kolegialiai, pasitardamas ir pasvarstydamas. Nurodymus pavaldiniams duoda pasiūlymų ir patarimų forma, juos formuluoja aiškiai ir įtikinamai. Demokratiškas vadovas dirba ne atsiribojęs nuo kolektyvo, bet kaip kolektyvo narys, bendradarbis. Svarbus demokratiško vadovo bruožas-žinių ir informacijos apie įmonės ar organizacijos padėtį suteikimas.(2)

3.Liberalus vadovo darbo stilius. Šis stilius pasižymi minimaliu vadovo kišimusi į pavaldinių veiklą. Vadovas liberalas nedemonstruoja savo valdžios, nes nėra įsitikinęs savo kaip vadovo užimama padėtimi ir kompetencija. Toks vadovas labai atsargus priimdamas sprendimus, todėl vadovaujasi įstatymais ir instrukcijomis. Vadovui liberalui sunku įsakinėti, kontroliuoti pavaldinius. Vadovas nėra reiklus, nemoka įtikinti pavaldinių, negeba apginti savo nuomonės, pasirengęs lengvai atsisakyti savo principų, jei tai gali pakenkti jo populiarumui.(2)

Kiekvienam vadovui keliamas nelengvas uždavinys-praktiškai suderinti realiai priešiškus kolektyvo, atskirų darbuotojų, valstybės ir savo asmeninius interesus. Norėdamas išspręsti šį uždavinį, vadovas turi surasti efektyvų vadovavimo stilių ir išsikovoti autoritetą, kuris būtinas sėkmingai tvarkant įmonės ar organizacijos veiklą. To negali gerai atlikti vadovas, neatitinkantis tam tikrų reikalavimų.(2)

REIKALAVIMAI VADOVAMS

Rinkos ekonomikoje visada keičiamasi paslaugomis, todėl labai svarbu, ką savo įmonei (firmai) gali pasiūlyti jos vadovai. Šiuolaikinių įmonių įvaizdžiui įtakos turi ramus ir korektiškas jų vadovų elgesys.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1258 žodžiai iš 4165 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.