Vadovavimas1
5 (100%) 1 vote

Vadovavimas1

VILNIAUS KOOPERACIJOS KOLEGIJA

DIENINIŲ STUDIJŲ SKYRIUS

I03a grupės studentė

Živilė Šipaitė

VADOVAVIMAS

Vadybos savarankiškas darbas

Vilnius 2004

TURINYS

ĮVADAS 3

I. VADOVAVIMAS

1.1 Vadovavimo esmė 4

1.2.Šiuolaikinė vadovavimo samprata 5

II. VADOVAVIMO STILIUS 6

2.1.Vadovavimo stiliaus samprata ir jį lemiantys veiksniai 6

2.2.Vadovavimo stiliaus parinkimas įvertinant vadovo asmenybę 7

2.3.Vadovavimo stiliaus parinkimas įvertinant darbuotojų charakteristikas 7

2.4. Vadovavimo stiliaus parinkimas įvertinant situaciją organizacijoje 8

III. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

3.1. Skatinimo vaidmuo darbuotojų vadyboje 11

3.2. Motyvacija, jos esmė ir atsiradimą lemiantys veiksniai 11

3.3. Darbo motyvacija 12

3.4 Motyvavimo metodų ir priemonių įvairovė 14

3.5. Darbo užmokesčio svarba motyvuojant darbuotojus 14

IV. VADOVAVIMO TECHNIKA

4.1. Vadovavimo technikos samprata 164.2. Susirinkimų ir pasitarimų vaidmuo organizacijoje, jų organizavimas

17

4.3. Asmeniniai vadovo ir bendradarbių pokalbiai 18

IŠVADOS 20

Naudota literatūra 21

ĮVADAS

Yra daugybė vadybos mokslo apibrėžimų, tokių kaip:Vadyba – tai socialinių sistemų veiklos organizavimo bei valdymo mokslas;

Vadyba – tai mokslas, kuris supažindina su veiksmingomis socialinių

organizacijų valdymo kryptimis ir metodais, naudojamais siekiant sparčiai

prisitaikyti prie kintančios aplinkos bei sušvelninti nenumatytų įvykių,

netinkamų sprendimų, padarinius, siekiant organizacijos tikslų.

Aš manau, kad vadybą neįmanoma sudėti į apibrėžimų rėmus, kadangi

vadyba yra ištisas darbų procesas įmonėje ar organizacijoje – valdymas,

organizavimas, planavimas, efektingas darbas, vadovavimas ir pan.

Mano pasirinktoji referato tema yra “Vadovavimas”. Šią temą

pasirinkau, nes mano manymu, įmonės “siela ir smegenys” yra organizacijos

vadovas, kuris privalo tinkamai vadovauti savo darbo kolektyvui, kad būtų

įgyvendinti visi organizacijos tikslai. Priešingu atveju, darbe nebus

pasiektas maksimumas, taip reikalingas įmonei konkuruoti rinkoje bei,

žinoma, kad ir toliau neštų pelną.

Mano darbo tikslas – atskleisti vadovavimo esmę, supažindinti su

vadovavimo stiliais ir technika, bei išsiaiškinti, kas vis dėlto yra tas

“tinkamas” arba, kitaip sakant, efektyvus vadovavimas įmonėje. Savo

pasirinktą temą nagrinėjau tokiais aspektais:

٠ vadovavimo reikšmė;

٠ vadovavimo stilių parinkimas;

٠ darbuotojų skatinimas, motyvacija;

٠ vadovavimo technika.

Rašydama darbą vadovavausi metodine medžiaga.

I. VADOVAVIMAS

1. Vadovavimo esmėRinkdama medžiagą šiam darbui, radau daugybę vadovavimo apibrėžimų.

Tai rodo, jog požiūris į vadovavimą yra labai įvairus. B. Leonienė

įsitikinusi, kad vadovavimas – tai vadovo elgesyje glūdinti galia įžvelgti

organizacijos gyvavimo galimybes ir panaudoti jos potencialą toms

galimybėms įgyvendinti; jo gebėjimas šią galią paversti organizaciją nuolat

pertvarkančia jėga. V. Benis ir B. Nanus, pasaulyje ypač populiarios knygos

“Lyderiai. Atsakomybės strategija” autoriai sako, kad vadovavimas – tai

poveikio personalui, įgalinant jį dirbti, organizavimas. Kitų požiūriai dar

įvairesni: vadovavimas – tai ypatinga veikla, kuri neorganizuotą minią

paverčia efektyviai, tikslingai ir našiai dirbančia grupe. (P. Drukeris);

tai žmonių veiklos organizavimas organizacijos tikslams pasiekti bei

veiklos sėkmės sąlygoms sukurti (V. Barvydienė, J. Kasiulis); tai

gebėjimas priversti kitus noriai priimti kito žmogaus nurodomas kryptis ir

pasijusti reikalingiems tai darant. (I. Federmanas); tai menas suteikti

žmonėms tai, ko jie nori. Kartu tai gavimas to, ko reikia vadovui ir ko jis

nori. ( D. H. Kukas); tai ne kas kita, kaip žmonių nuteikimas darbui,

bendraujant su jais. ( L. Jakoka). Čia tik keletas vadovavimo apibrėžimų iš

daugiau kaip 850-ties, sukurtų per vadybos mokslo egzistavimo laikotarpį ir

pagrįstų akademine analize, tūkstančiais tyrinėjimų bei eksperimentų.

Vadovavimas yra skirtas tam, kad pavaldiniai vykdytų jiems duotus

įgaliojimus ir spręstų nurodytus uždavinius.

2. Šiuolaikinė vadovavimo samprata

Gilindamasi į temą, radau labai įdomią mintį: “Pastaruoju metu ypač

populiaru

vadovo darbą tapatinti su orkestro dirigento darbu. Visų pirma dirigentas

turi gebėti perteikti orkestrantams tai, ko jis trokšta, siekia, kaip

įsivaizduoja pageidaujamą rezultatą. Kai žmonės suvokia, ką reikės

padaryti, savo energiją nukreipia viena linkme ir kiekvienas savaime bando

rasti atsakymą į klausimą, kaip gali prisidėti prie bendro tikslo

įgyvendinimo. Pasirodo, kiekvienas žmogus turi vietą, kur jam nereikia

įsakyti, ką daryti; jis pats atsirenka, ką būtina
padaryti, nes nori dirbti

sąveikaudamas su kitais žmonėmis ne kaip sutarties ar kontrakto vykdytojas,

o skatinamas šios sąveikos poreikio. Būtent tokia orkestrantų ir dirigento

sąveika orkestrą paverčia darnia visuma, nedalomu vienetu, išskiriančiu

energiją, kuri viziją gali paversti tikrove.” Tokio pobūdžio sąveika yra

vadinama “Efektyviu vadovavimu”, kuris tampa būtinu šių dienų organizacijų

gyvenime, kupiname amžinų permainų, stresų ir netikrumo dėl ateities.

Efektyvaus vadovavimo požymiai yra tokie:

٠ efektyviu vadovavimu pavyksta organizacijas iš dabartinės būklės

perkelti į ateitį, pasinaudojant vadovo gebėjimu sukurti potencialių

galimybių ateities paveikslą;

٠ toks vadovavimas padeda ugdyti darbuotojų įsipareigojimą siekti

permainų, suvokti būtinumą keisti organizacijos veiklos strategiją, diegti

naują kultūrą, norint sutelkti permainoms įgyvendinti reikalingą energiją

bei resursus;

efektyvų vadovavimą besirenkantiems vadovams pavyksta iš organizacijos

“išgauti” tai, ką ji turi geriausio, t.y. darbuotojų iniciatyvą, entuziazmą

bei kūrybiškumą, kurie priskiriami brangiausios Žemėje energijos rūšiai.

Efektyvus vadovavimas darosi neišvengiamas be galo komplikuotame šių

dienų pasaulyje, kur vienas netikėtas įvykis gali sugriauti egzistavusias

sistemas, nutraukti jų tarpusavio ryšius ir sukelti chaosą, niekais

paverčiantį vadovų pastangas viską “sustatyti” į vietas ir toliau atlikti

kasdieninę rutiną.

Tam, kad organizacijoje būtų efektyvus vadovavimas, reikia ir

efektyvaus lyderio. Štai pateikiu efektyvaus lyderio charakteristiką, kuri

turėtų vadovui padėti efektyviai vadovauti. (1.1. lentelė)

1.1. lentelė. Efektyvaus lyderio charakteristika

|BRUOŽAI | |ĮGŪDŽIAI |

|OPTIMIZMAS | |SKATINA VEIKTI |

|Tiki geresne, šviesia ateitimi, į|EFEK|Suvokę darbuotojų kūrybingumo ir |

|kurią žvelgia viltingai. Suvokia,|TYVU|energijos potencialą, jie sudaro |

|kad siekiant joms teks susidurti |S |galimybę pasireikšti pastarųjų |

|su kliūtimis, nepatogumais, bet |LYDE|kūrybiškumui ir iniciatyvumui, |

|yra pasirengę sunkiu darbu |RIS |sukurdami organizacijos viziją ir|

|įveikti pasitaikančias kliūtis, | |leisdami darbuotojams pajusti |

|trukdančias siekti tikslo. Jų | |savo vertę ją įgyvendinant. |

|optimizmas užkrečiantis, nes | |BENDRAUJA |

|žmonės trokšta dirbti su | |Vadovavimą suvokia kaip abipusį |

|nugalėtojais ir jaustis saugūs | |keitimosi idėjomis procesą, kurio|

|dėl savo ateities. Teigiamas | |metu vadovai sukuria viziją, o |

|jaudulys dėl ateities didina | |kiti darbuotojai kuria ir skelbia|

|darbo našumą, praskaidrina | |idėjas, kaip geriausia ją |

|organizacijos aplinką. | |įgyvendinti. Taip pelnomas |

|PASITIKĖJIMAS | |darbuotojų pasitikėjimas, o |

|Neabejoja, kad pavyks įvykdyti | |pastarieji patiria dvasinį |

|visas numatytas užduotis. | |pasitenkinimą savo veikla. |

|Pasitikintys lyderiai suburia | |PAREMIA IR PADEDA |

|pasitikinčius pasekėjus, įkvepia | |Vadovai sukuria aplinką, |

|jiems norą veikti. | |leidžiančią darbuotojams reikšti |

|GARBINGUMAS | |savo nuomonę, veikti ir |

|Vadovų veikla grindžiama | |rizikuoti.jie nevaržo darbuotojų,|

|visuomenėje pripažįstamomis | |kai šie siekia organizacijos |

|etinėmis vertybėmis. Apie | |tikslų, tačiau visada būna šalia,|

|organizaciją, kurios vadovai | |pasirengę padėti ir paremti, jei |

|elgiasi garbingai, atsiliepiama | |jiems to prireiktų. Todėl |

|palankiai, o žmonės paprastai | |darbuotojai jaučiasi saugiai, |

|nori būti teigiamai veikiančios | |pajunta norą dar labiau stengtis |

|visuomenės gyvenimą organizacijos| |ir būti naudingi organizacijai |

|dalimi. | |ateityje. |

|RYŽTINGUMAS | | |

|Vadovai priima sprendimus | | |

|nelaukdami, kol įvykiai | | |

|susiklostys savaime. Jie | | |

|rizikuoja, nebijo priimti | | |

|klaidingą sprendimą. | | |

II. VADOVAVIMO STILIUS

2.1. Vadovavimo stiliaus samprata ir jį lemiantys veiksniaiVadovavimo stilius – visuma tarpusavyje susijusių valdymo metodų,

elgsenos normų ir taisyklių, naudojamų vadovo darbe, darančių įtaką

darbuotojų elgesiui bei skatinančių juos siekti organizacijos tikslų.Yra du pagrindiniai vadovavimo stiliai: autoritarinis ir

demokratinis.

Į užduotį orientuotas vadovavimo stilius, kurį taikantys vadovai

mėgsta griežtai įsakinėti ir smulkmeniškai kontroliuoti darbuotojus, o

atliktas darbas
yra daug svarbesnis už asmeninį darbuotojų

pasitenkinimą darbu, tarpusavio santykiais, vadinamas autoritariniu

stiliumi, dar kitaip – į užduotį orientuotas stilius.

Demokratiniu vadovavimo stiliumi (į darbuotojus orientuotas stilius)

vadinamas į gerų santykių su darbuotojais palaikymą orientuotas stilius,

kurį taikantiems vadovams svarbiau darbuotojų motyvavimas, o ne jų

kontrolė, kurie siekia draugiškų, abipusiu pasitikėjimu ir pagarba

grindžiamų santykių, suteikia darbuotojams galimybę dalyvauti priimant

sprendimus.Pastebėta, kad efektingai dirba tos organizacijos, kuriose atsiranda

žmogus, gebantis tinkamai atlikti funkcijas:

٠ susijusias su užduotimi (problemų sprendimo);

٠ organizacijos narių tarpusavio santykių palaikymo (socialines).

O šios dvi funkcijos yra siejamos su anksčiau minėtais vadovavimo

stiliais.

2.2. Vadovavimo stiliaus parinkimas įvertinant vadovo asmenybę

Pastebėta, kad pasirinkti vadovavimo stilių padeda vadovo

išsilavinimas, vertybinės nuostatos, turima patirtis, netgi lytis. Vadovas,

manantis, kad organizacijos poreikiai svarbesni nei individo poreikiai,

renkasi autoritarinį vadovavimo stilių, be to, jo dažniau imasi vadovai

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 1322 žodžiai iš 4398 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.