Vadovavimo problemos įmonėje
5 (100%) 1 vote

Vadovavimo problemos įmonėje

TURINYS

ĮVADAS…………………………………………………………………………………………….4

1. VADOVAVIMO SĄVOKA IR STILIAI………………………………………….5

1.1. Vadovavimo sąvoka…………………………………………………………………5

1.2. Vadovavimo stiliai………………………………………………………………….6

2. VADOVO SAVYBĖS IR FUNKCIJOS……………………………………………8

2.1. Vadovo savybės………………………………………………………………………8

2.2. Vadovo funkcijos…………………………………………………………………….8

2.3. Reikalavimai vadovui……………………………………………………………..10

3.VADOVAVIMO PROBLEMOS……………………………………………………….11

3.1. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo…………………….11

3.2. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo………… 13

3.3. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo………….. 14

4. VADOVŲ POŽIŪRIS Į VADOVAVIMO PROBLEMAS ĮMONĖJE.

TIRIAMOJI DALIS………………………………………………………………………….. 17

IŠVADOS……………………………………………………………………………………….. 20

LITERATŪROS SĄRAŠAS……………………………………………………………… 21

PRIEDAS………………………………………………………………………………………… 22

ĮVADAS

Vadovavimas – vienas iš žmonijos tarpusavio santykių išraiškų. Susidūrus mažiausiai dviem žmonėms, siekiantiems panašaus tikslo, iš karto iškyla vadovavimo problema. Valdymo būtinumas egzistavo visais laikais. Garsiosios Egipto piramidės ir kiti gilioje senovėje žmonijos sukurti stebuklai galėjo atsirasti tik koordinuotų, organizuotų pastangų pasėkoje. Taigi be vadovaujančio individo Žemėje nebūtų nei vieno stebuklo.Valdymo kultūros ugdymas – ne vienkartinis procesas, bet ilgas uolus darbas. Galime teigti, kad ūkinėje veikloje buvo laikotarpis, kai mažai dėmesio buvo skiriama valdymo santykių etikai. Buvo skaičiuojama tonas, kūbinius metrus ir kilovatvalandes, nevisada atkreipiant dėmesį į juose dirbančių žmonių tarpusavio santykius.

Labai svarbu, kad kylant šalies išsivystymo lygiui, kuriantis naujoms organizacijoms, didelis dėmesys yra skiriamas vadovavimo problemoms. Vadovavimo problema tampa vis aktualesnė, jai skiriama vis daugiau dėmesio, leidžiamos įvairios knygos, kuriuose duodami įvairūs patarimai, pamokymai kaip gerai vadovauti ne tik esamiems, bet ir būsimiems vadovams.Tai labai naudinga ir reikalinga, nes su tuo glaudžiai susijęs ir pats darbas organizacijoje, jo efektyvumas, rezultatai. Kiekvienas vadovas yra suinteresuotas, kad jo veikla būtų sėkminga, klestėtų organizacija, būtų pripažinta ir kad pasiektų kuo didesnę naudą. Vadovas turi sukurti gerą atmosferą pačioje įmonėje, skatinti darbuotojus gerai ir išradingai dirbti.

Apie vadovavimą ir dėl jo kylančias problemas daugiausia rašė tokie autoriai kaip: Butkus S., Gotberg K., Kasiulis J., Tarvydienė V., Makštutis A., Razauskas R., Sakalas A., Stoner J., Mokšin V. Medžiagos ištikrųjų yra nemažai. Sunkiausia yra atsirinkti kas yra svarbiausia ir aktualiausia būtent jūsų situacijoje.

Tyrimais įrodyta, kad mažos ir vidutinės įmonės dažniausiai žlunga dėl verslininko nesugebėjimo vadovauti. Tai rodo, kad svarbiausias veikėjas yra vadovas. Neužtenka turėti genialią idėją, susidaryti gerą įgyvendinimo planą, bet nesugebant suderinti savo siekiamų tikslų su dalyvaujančių žmonių tikslais, viskas gali žlugti, nors teoriškai idėja buvo labai gera.

Darbo tikslas – išsiaiškinti, dažniausiai pasitaikančias vadovavimo problemas įmonėje ir kaip pasistengti jas sumažinti.

Darbo objektas – Kelmės rajono įmonės.

Darbo uždaviniai:

1.Išsiaiškinti vadovavimo stilių nesuderinamumo problemas.

2.Išanalizuoti vadovo savybių netinkamumą ir dėl to kylančias vadovavimo problemas.

3.Apžvelgti vadovo funkcijas ir išsiaiškinti kylančias problemas,kai vadovas nevykdo savo funkcijų.1. VADOVAVIMO SĄVOKA IR STILIAI

1.1. Vadovavimo sąvoka.

Vadovavimas – darbuotojų raginimas, nukreipimas reikiama linkme, siekiant, kad jie atliktų būtinas užduotis. Vadovauti yra be galo sudėtinga. Todėl, kad vadovavimas pasižymi situaciniu charakteriu: tai kas tinka ir naudinga vienoje situacijoje, gali būti visiškai neefektyvu kitoje. Pats vadovas sprendžia kaip jam vadovauti konkrečioje situacijoje ir tam tikrame kolektyve. Galbūt vienoje įmonėje labai efektingai vadovavęs vadovas, kėlęs verslo pelningumą, kitoje organizacijoje gali nesugebėti įvertinti naująjį kolektyvą ir visiškai kitokią situaciją, ir tuomet vadovavimas tampa neefektyvus.

Pagrindinis vadovavimo uždavinys – mokėti formuluoti teisingus, darbuotojams suprantamus ir priimtinus veiklos tikslus ir nurodyti kelius, kaip šių tikslų pasiekti (Butkus S. 1996. p. 71-72).

Kiekvienas vadovas turi nelengvą uždavinį – suderinti kolektyvo, darbuotojo ir savo asmeninius interesus. Spresdamas šitokią situaciją vadovas turi naudoti efektyvų vadoavimo stilių, išsikovoti autoritetą.
Vadovas turi būti geras organizatorius ir administratorius, turi žinoti ką atlikti, ir kaip tai atlikti. Geras vadovas, turintis organizatoriaus talentą privalo formuluoti užduotis ir pateikti nurodymus pavaldiniams, operatyviai priimti ir įgyvendinti sprendimus. Kad vadovui liktų tik bendras vadovavimas ir veiklos kontrolė, jis turi perduoti igaliojimus ir paskirstyti atsakomybę tarp pavaldinių. Vadovas turi būti nuovokus, išradingas, protingas, sugebantis įgyvendinti savo idėjas. Geras vadovas turėtų sugebėti sudominti pavaldinius, įgyti pasitikėjimą jų, siekti gerų darbo rezultatų. Norint pasiekti gerų rezultatų vadovui reikia vertinti pavaldinių darbą ir į jį atsižvelgti. Vadovas savo elgesiu, savybėmis užsitarnauja darbuotojų pagarbą ir daro teigiamą įtaką. Nes pavaldiniai noriai bendrauja su vadovu, kuris stengiasi suprasti paprastus darbuotojus ir nesipriešina jie vadovo įsakymams.5

1.2. Vadovavimo stiliai.

Autokratinis vadovavimo stilius.

Vadovas vienas priima sprendimus, tikisi, kad kiti vykdys jo užduotis be jokių klausimų. Vadovas yra linkęs pats viską spręsti, riboja kontaktus su pavaldiniais. Jis mano, kad paklusnumo ugdymo priemonė – įsakymas, todėl didžiąją dalį vadovavimo sudaro įsakymai ir instrukcijos. Vadovas autokratas apie padėtį įmonėje pavaldinių neinformuoja, nesupažindina jų su organizacijos perspektyva ir savo sprendimais, nes mano, kad jo pavaldiniai nepakankamai kompetentingi. Šį stilių dažnai stengiasi pritaikyti „švieži“ vadovai. Autokratinis valdymo stilius sąlygoja kolektyvo pasyvumą, formalų požiūrį į darbą, susiskaldymą, nepasitikėjimą vienas kitu, priešiškumą: vieni prisitaiko prie vadovo, kiti bando protestuoti prieš vienvaldiškumą. Tačiau šis būdas kartais tinka, pvz. ekstremaliose situacijose, kai būtina greitai padaryti sprendimą ir aiškiai duoti nuorodas, arba kai žmones nauji ar nesupažindinti su užduotimis – tada jie mokosi iš vadovo.

Nežiūrint tai, kad autokratinis valdymo stilius turi ir teigiamų bruožų: užtikrinamas valdymo centralizavimas, operatyvumas ir vieningumas, jis tampa vis labiau neefektyvus ir nepriimtinas šiuolaikiniame pasaulyje.

Demokratinis vadovavimo stilius.

Vadovas demokratas, skirtingai nei autokratas, savo pavaldinius valdo remdamasis jų gebėjimais ir juos gerbdamas.

Vadovas pristato mintį komandai ir leidžia sprendimą priimti grupei. Vadovas lieka neutralus. Jis pateikia visus faktus ir ribas, į kurias turi tilpti sprendimas. Demokratas asmeniškai sprendžia tik ypač sudėtingus klausimus.Vadovas skatina pavaldinių iniciatyvą, suteikia galimybę pavaldiniams dirbti savarankiškai, jų nekontroliuoja, tačiau nuolat yra informuojamas apie veiklos eigą. Šį vadovavimo stilių pasirinkęs vadovas, su pavaldiniais visada elgiasi pagarbiai, mandagiai, taktiškai, stengiasi domėtis darbuotojų interesais.Vadovo valdžia ir autoritetas išauga, kadangi tarp jo ir darbuotojų stiprėja tarpusavio pagarba ir pasitikėjimas.

Šis vadovavimas tinka tik tada, kai komandos žmonės yra kvalifikuoti, entuziastingi, įsipareigoję, subrendę ir kompetentingi atlikti darbą. Tačiau demokratinis vadovavimas turi ir trūkumų: dėl daugybės kolektyviai sprendžiamų net antraeilių klausimų gali užsitęsti pasitarimai ar posėdžiai, o tai neigiamai veikia ir trikdo visos organizacijos ar organizacijos darbą. Sugaištama daugiau laiko užduotims atlikti, nes vadovas daugiau investuoja laiko į darbą su žmonėmis, mažiau – užduočiai.

6

Liberalusis vadovavimo stilius.

Liberalusis vadovavimo stilius pasižymi minimaliu vadovo kišimusi į pavaldinių veiklą. Vadovas nedemonstruoja savo vadovaujančios padėties, nes nėra įsitikinęs savo kaip vadovo užimama padėtimi ir kompetencija. Vadovui sunku įsakinėti, kadangi jis nenori gadinti tarpusavio santykių su pavaldiniais. Vadovą liberalą dažniau valdo pavaldiniai ir aplinkybės. Bendraudamas vadovas ypatingai mandagus, geranoriškas, taktiškas. Tai išklausantis kritiką ir kitų nuomones, bandantis įsiteikti pavaldiniams. Šis stilius tinka individuliam ir kūrybiškam darbui, pvz. pedagogų ar mokslininkų kolektyve.

Stilių derinamumas.

Iš visų išvardintų vadovavimo stilių nė vienas nėra geresnis už kitus. Reikia pagal situaciją naudoti visus būdus. Kiekvienas vadovas pasirenka jam būdingą darbo stilių. Pagrindinis veiksnys, lemiantis darbo stiliaus pasirinkimą, yra vadovo požiūris į pavaldinius, jų sugebėjimus, norą dirbti. Kai lyderiai suformuojami autokratiniu būdu, priverčiami būti vadovais, „švieži“ vadovai jaučiasi nesaugiai, bet, tapę brandesni, jie jau gali rizikuoti vadovauti kitu būdu. Pastebėta, kad vadovavimo stilius priklauso nuo vadovo išsilavinimo ir darbo stažo. Kuo vadovo išsilavinimo lygis aukštesnis, tuo mažiau tikėtina, kad jis bus autokratas. Jis tada vertina savo pavaldinių kompetentingumą, savarankiškumą, kūrybiškumą. Tarp vadovų turinčių didelį darbo stažą mažiausiai populiarus yra liberalusis vadovavimo stilius. Šitokį darbo stilių renkasi nepatyrę vadovai, bet didėjant patyrimui jie pereina prie demokratinio valdymo stiliaus. Demokratas nelinkęs griežtai kontroliuoti pavaldinių darbo, užsikrauti visą atsakomybę sau.

Jauni vadovai nori viską kontroliuoti, dažniau naudojasi autokratiniu vadovavimo būdu. Geras
vadovas skirtingose situacijose naudoja visus būdus. (Stoner J. p.124-128)

7

2. VADOVO SAVYBĖS IR FUNKCIJOS

2.1. Vadovo savybės.

Vadovas – tai žmogus, galintis priimti sprendimus pagal savo kompetenciją įvairiose jam patikėto personalo veiklos srityse, atsakingas už valdomo padalinio rezultatus. Vadovas ne tik rūpinasi harmonija ar organizacijos augimu, bet ir padeda darbuotojams atlikti individualius, organizacinius vaidmenis.

Šiandieninis vadovas, siekdamas efektyviai vadovauti, turi aiškiai suprasti organizacijos ar savo padalinio tikslus, sugebėti išskirti pačias svarbiausias problemas, būti linkusiam į naujoves ir pokyčius, numatyti veiklos rezultatus.

Vadovams būdingos tokios savybės kaip charakterio vientisumas, padorumas, sugebėjimas aiškiai save išreikšti. (Vadybininko žinynas, p. 130).

Jis turi mokėti logiškai mąstyti, kūrybiškai spręsti problemas, rizikuoti minimaliomis sąnaudomis, priimti sprendimus ir nevengti atsakomybės už jų įgyvendinimą. Vadovas turi būti energingas, ryžtingas, principingas, tolerantiškas, mokėti bendrauti su pavaldiniais, nuolat tobulinti žinias ir įgūdžius (Stoner, 1999, p. 54).

2.2. Vadovo funkcijos.

Valdymo funkcijų pradininkas A.Fajolis teigė, kad pirmiausia vadovas privalo būti geras administratorius, t.y. jis turi sugebėti atlikti šias valdymo funkcijas:

planuoti, organizuoti, tvarkyti, derinti, kontroliuoti.

Antra sąlyga – kompetentingumas, t.y. vadovas privalo išmanyti specialias organizacijos funkcijas. Kitos savybės, anot A.Fajolio: sveikata, moralinės savybės, aukštas bendros kultūros lygis, bendras visų esminių organizaciją funkcijų supratimas.

A.Fajolio pateikta kvalifikacija yra naudojama ir šiomis dienomis: planavimas, organizavimas, vadovavimas bei kontrolė – tai yra bendrosios valdymo funkcijos.

Apžvelgsime kiekvieną vadovo funkciją.

Planavimas – tai tikslų nustatymas ir priemonių tikslams pasiekti parinkimas ir pritaikymas įvairių metodų. Šiuo metu vykstantys pokyčiai organizacijų aplinkoje yra tokie spartūs, kad planavimas tampa vienintele galimybe numatyti daugumą galimybių ir problemų.

Organizavimas – funkcija, kuria vadovas paskirsto darbus, atsakomybę, išteklius organizacijos nariams, kad jie efektyviai siektų organizacijos tikslų. Vadovas privalo sekti, kad įgaliojimų perdavimas įvyktų sklandžiai ir be jokių trukdžių.

8

Vadovavimo pagrindinis uždavinys yra užtikrinti efektyvų vadovų ir pavaldinių bendradarbiavimą, siekiant bendrų organizacijos tikslų. Vadovo nurodymai turi būti aiškūs ir tikslūs, kad visi suprastų duotas užduotis. Dažnai užduotis ar nurodymus, pavaldiniai ne visada atlieka taip, kaip norėtų vadovas.

Kontrolė reikalinga norint patikrinti, ar viskas vyksta pagal patvirtintus planus, sudarytas instrukcijas ir principus. Kontrolės tikslas – išsiaiškinti silpnas vietas ir klaidas, bei laiku jas ištaisyti ir neleisti pasikartoti.Išskiriamos kelios kontrolės rūšys:

1)Išankstinė kontrolė – kurios procese siekiama išaiškinti ir numatyti galimus nukrypimus nuo standartų.

2)Einamoji kontrolė – ši kontrolė padeda išaiškinti nukrypimus nuo instrukcijų ir padeda ištaisyti klaidas.

3)Baigiamoji kontrolė – ji sudaro galimybę išvengti klaidų planuojant tolesnius darbus.

Gabus vadovas visų pirma orientuojasi į žmogų, gerai žinodamas, jog darbą atlieka ne mašinos, o žmonės.Vadovas turėtų daugiau pastangų skirti žmonių veiklos organizavimui, planavimui ir kontroliavimui. Stengtis geriau pažinti pavaldinius, jų bruožus ir remtis personalo išmintimi. Nuo pavaldinių ugdymo, nukreipimo ir pripažinimo priklauso entuziazmas, darbo kokybė ir efektyvumas.

Aiškus ir konkretus pareigų ir atsakomybės paskirstymas.

Vadovas suvokdamas, kad pats vienas visko nepadarys, aiškiai ir konkrečiai paskirsto pareigas ir atsakomybę pavaldiniams. Perduodamas savo teises vadovas, ugdo pavaldinių aktyvumą, atsakomybę, iniciatyvumą ir kūrybinį požiūrį į pareigas ir darbą.

Numatymo įgūdžiai.

Įžvalgumas yra vadovavimo pagrindas. Efektyvus vadovas intuityviai ir sistemiškai tiria aplinką, ieško išeities iš sudėtingiausių situacijų, analizuoja begalę informacijos, ieškodamas potencialių susitikimo su nauja rizika sričių. Vadovui būtinas probleminis mąstymas, gebėjimas matyti tobulėjimo galimybes ten, kur atrodo, nėra ką tobulinti, gebėti įžvelgti būsimus sunkumus ir numatyti išankstines šalinimo priemones. Jam reikia suprasti tai, kas nesuprantama ir sugebėti numatyti tai, kas nenumatoma.

Vaizduotės įgūdžiai.

Vadovavimas dažnai yra įtikinėjimas ir pavyzdys, pagal kurį pavaldinys (ar grupė) yra įtikinamas atlikti veiksmus, atitinkančius vadovo tikslus ir bendrus visiems tikslus. Tai tiesiogiai susiję su vizija, kurios siekia organizacija. Vizija – tai ateities vaizdinys.

Efektyvūs vadovai turi viziją, kuri yra pastovi ir nuosekli, bei moka perduoti, įkvėpti, sutelkti kitus jai įgyvendinti.

9

Vadovas turi parodyti, kaip vizijoje atsispindi kitų interesai, turi perteikti pozityvų ir naudingą požiūrį. Vadovui svarbu suprasti – įsipareigojimas vizijai įvyksta tik tada, kai žmonės aktyviai ją kuria.

Vertybių derinimo įgūdžiai.

Padaryti aiškią vertybių sistemą ir įkvėpti jai gyvybę – tai daugiausia, ką gali duoti vadovas (lyderis)organizacijai.
Vertybės yra pagrindiniai įsitikinimai ir prielaidos apie verslo, tikslų, žmonių ir organizacijos ryšių esmę. Jos lemia norimus galutiniu tikslus, vizijas.

Savęs supratimo įgūdžiai.

Daugelis vadovavimo tyrėjų akcentuoja – „pirmas žingsnis sėkmingoje veikloje – objektyvus savęs vertinimas“. Tik gebėdamas realiai vertinti savo stipriąsias bei silpnąsias puse, jis galės tapti brandžia, save realizuojančia asmenybe. Žmonės, turintys teisingą požiūrį į save, yra lankstūs, geranoriški, populiarūs ir lengvai tampa lyderiais. Vadovas, susidaręs realų ir adekvatų savo „Aš“ vaizdą, siekia partneriškumo ir konstruktyvaus bendravimo.

2.3. Reikalavimai vadovui

Kiekvieno vadovo pareiga – praktiškai suderinti priešiškus kolektyvo, atskirų darbuotojų, savo ir valstybės interesus.Vadovas turi surasti efektyvų vadovavimo stilių ir išsikovoti autoritetą, kad galėtų vykdyti savo pareigą. Autoritetas būtinas sėkmingai tvarkant organizacijos veiklą. Vadovas turi žinoti ne tik, ką reikia atlikti, bet ir tai, kaip tai atliekama. Organizaciniai vadovo sugebėjimai apima sugebėjimą formuluoti užduotis ir nurodymus pavaldiniams Vadovas turi sugebėti ne tik operatyviai priimti sprendimus, bet ir įgyvendinti juos, o taip pat vykdyti efektyvią pavaldinių veiklos kontrolę. Gabus organizatorius niekada nerodo savo užsispyrimo ir kitų nuomonės nepaisymo. Organizaciniai vadovo sugebėjimai išreiškiami operatyviai ir teisingai įvertinant besikeičiančią situaciją ir nurodant pagrindinius kelius problemai spręsti.

Vadovas organizatorius – privalo būti nuovokus, protingas, išradingas, sugebantis prognozuoti, mokėti iki galo realizuoti savo idėjas.

Vadovo kompetencija suprantama kaip puikus atliekamo darbo specifikos žinojimas. Vadovas turi žinoti ne tik tai, ką reikia atlikti, bet ir tai, kaip tai atliekama. Vadovas – administratorius turi sugebėti organizuoti teisingą atsakomybės ir darbų paskirstymą tarp pavaldinių, turi sugebėti teikti pavaldiniams reikiamą informaciją apie darbo specifiką (čia kalba eina apie pavaldinių, esančių artimiausiame hierarchijos lygyje šalia vadovo) (Mokšin V. 2003. p. 85 ).

10

3. VADOVAVIMO PROBLEMOS

Kiekviena organizacija siekia įvairų tikslų, kurie įtakoja ne tik dirbančiojo žmogaus elgesiui, bet ir žmogus pradėdamas dirbti organizacijoje, turi savo tikslus. Šių tikslų optimalus derinys— kertinė vadovavimo problema.

Kiekvienas naujai į darbą priimamas darbuotojas paprastai sudaro darbo sutartį, kurioje nurodomas atlyginimas, darbo valandos ir darbo sąlygos. Tačiau žmogus eidamas į organizaciją įsidarbinti, turi ir savo asmeninius lūkesčius ir tikslus, kurių niekas garsiai neišsako. Jis turi nemaža lūkesčių dėl atlyginimo, premijų ir karjeros, darbo garantijų, gerų santykių kolektyve, profesionalaus vadovavimo. Darbuotojas tikisi, kad organizacija teisingai su juo elgsis, suteiks geras darbo sąlygas, galimybę mokytis ir tobulėti… Vadovas, samdydamas naują darbuotoją, taip pat būna susikūręs tam tikrus lūkesčius. Jis tikisi, kad darbuotojas gerai dirbs, bus sąžiningas, lojalus organizacijai.

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2540 žodžiai iš 8370 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.