Vadybos pagrindų konspektai
5 (100%) 1 vote

Vadybos pagrindų konspektai

VADYBOS SAMPRATA

Vadyba- mokslas apie valdymą. Valdymas – procesas, kurio metu vyksta sprendimų parengimo, priėmimo ir organizavimo procesas. Vadyba – poveikio sistemai procesas, siekiat iškelto tikslo. Poveikis akumuliuoja savyje labai plačią veiklą, procesus. Vadybos mokslas nenagrinėja technologinių procesų.

Sąvoka “valdymas” atsirado 19pab-20prad iš anglų k. “management”. pradininkas- amerikietis Teiloras. Administravimas  valdymas. Administravimo sąvoka siauresnė nei valdymas, nes neapima strateginio valdymo. Pagr. valdymo dalyvis yra vadovas. Vadovas:

*turi turėti bent vieną pavaldinį;

*turi turėti teisę priimti sprendimus’

*visuminis procesų apėmimas.

Vodovo sąvoka naudojama plačiai: direktorius, prezidentas, valdytojas, vedėjas, administratorius. Vadybininkas- tai dar viena labai plačiai naudojama sąvoka. Tai žmonės dirbantys vadybos valdymo sferoje. Jie valdo procesus, o vadovas valdo daugiau padalinius. Vadyba – kaip kitų rankomis pasiekti tikslą.

Vadovavimas- tai individualus, tiesioginį ryšį su padaliniais palaikantis darbas. Tai apima mokymą, valdymą, ugdymą, vertimą, motyvaciją ir pan. Tai sudėtinė valdymo dalis. Žmonėms vadovaujama, o procesus valdo.

VADYBOS MOKSLO RAIDA

Vadybos mokslo pradininku laikomas Teiloras. Po jo veikalo, kuriame apibrėžiamos techninės, fiziologinės valdymo teorijos.

Pagrindiniai Teiloro mokslinio organizavimo principai:

1.pakeisti tradicinius rutininius darbo metodus moksliniais pagrįstais kiekvieno darbo elementariais tyrimais, parenkant efektyviausius elem.2.parinkti fiziškai stiprius darbininkus, labiausiai tinkamus kiekvienam darbui.3.nustatyti ryšius tarp užduoties dydžio, kokybės ir atlygio.

4.Atskirti vadovavimo ir darbų ruošimo f-jas nuo tiesioginio darbo vykdymo.

a)labai svarbu, kad būtų parinkti fiziškai stiprūs žmonės.b)Laiko normavimas, kad darbas būtų atliekamas per tam tikrą laiką.Emersonas praplėtė Teiloro suformuluotus principus:

1.aiškus tikslų formavimas2.iškeliant ir įvertinant tikslus, remiamasi informacija.

3.Drausmė4.Teisinga elgsena su personalu5.Darbų ir f-jų pasiskirstymas

6.Normos ir tvarkaraščiai7.Geriausių sąlygų, rezultatų, pasiekimų sudarymas

8.Rašytinių darbo instrukcijų rengimas

9.Atlyginimas už efektyvų darbą.

Administravimo teorija priskiriama prie klasikinių valdymo teorijų. Jos pradininkas A. Fajolis. Jis pirmasis suskirstė valdymą į šias f-jas:1.numatymą2.organizavimą3.tvarkymą4.kontrolęvaldymą traktavo kaip universalų procesą.

ADMINISTRAVIMO TEORIJOS

Administravimo teorijų principas:

1.darbo pasidalinimo būtinumas2.vadovas turi turėti autoritetą, įgaliojimus ir atsakomybę

3.turi būti drausmė, organizacijos susitarimas su darbuotojais4.vienvaldystė- gauti nurodymus iš vieno vadovo5.vadovavimas turi būti vieningas: viso valdymo organizavimas remiantis bendrais organizacijos tikslais.

6.Bendrų interesų pirmenybė prieš asmeninius ir grupinius7.Atlyginimas turi priklausyti nuo darbo kokybės ir kiekio

8.Valdymas turi būti centralizuotas9.Valdymo aparate turi b(ti hierarchija10.Darbuotojai turi atitikti atitinkamas darbo vietas11.Teisingumas- gerumo ir teisėtvarkos derinys12.Personalo pastovumas.13.Iniciatyvos skatinimas

14.Personalo vienijimas tikslams pasiekti

Sekretorės darbo praktiškai įvertinti negalima.

Fajolis ir Teiloras savo teorijas paskelbė praktiškai vienu metu, bet jos šiek tiek skiriasi.

Bikevioristinės teorijos (žmogiškų santykių), poreikių ir elgesio teorijos. Tikslų pasiekimas didžiąja dalimi priklauso nuo santykių tarp žmonių.

Maslovas, Hecbergas- šalininkai. Maslovas teigė kad žmonių pasirengimas siekti tikslų priklauso nuo jų poreikių pateikinimo laipsnio.

Maslovo poreikių piramidė: 1.Saviraiška2.Pripažinimas3.bendravimas4. Saugumo poreikiai5. Fiziologiniai poreikiai

Fiziologiniai por.- materialių išteklių gavimas.Saugumas- ateities užtikrinimas

Bendravimas- žmogus nori būti tarp bendraminčių, bendrauti.Pripažinimas- būti įvertintam.Saviraiška- kurti, nuo nieko nepriklausyti, reikštis.Hercbergas irgi rėmėsi į poreikius, tik skirtingai vertino kokie poreikiai skatino dirbti: fiziologiniai poreikiai ir saugumas neskatina gerai dirbti, o tik bendravimas, pripažinimas, saviraiška skatina gerai dirbti.

Elgsenos teorijos. Magregeris suskaidė į 2 dalis:1.visi darbuotojai yra tinginiai ir jei jie turės bent mažiausią galimybę padaryti ką nors blogai, tai jie būtinai padarys. X teorija. Autoritarizmas2.darbuotojai iš prigimties nori siekti rezultayų, tik reikia jiems padėti atsiskleisti. Y teorija. Demokratinis valdymas.

Lūkesčių ir teisingumo teor. – nagrinėja žmonių elgseną priklausomai nuo to, ko žmogus tikisi gauti už gerus rezultatus. Žmogus elgiasi taip kaip jis buvo įvertintas pagal savo subjektyvų supratimą už darbo rezultatus (teisingumo teor.)

Kiekybinės teor.- modernios teor.: sistemų, situacinės, empirinės teorijos. Čia pagrindas yra procesai, vykstantys organizacijos viduje.

SISTEMINIS POŽIŪRIS VADYBOJE

1.sąveika- siekiant, kad organizacija kaip sistema pasiektų norimus rezultatus, reikia naudotis keliom teorijom.2.Sinergija- tai kai dėl elementų ar pasistemių sąveikoje bendras rezultatas yra didesnis už atskirai veikiančių elementų sumą.3.Entropija- kai sistemos vidinė energija mažėja ir sist. Gali nykti, jei ji
uždara.

Dabar priimtos tokios pagr. valdymo teor:1.planavimas2.organizavimas3.reguliavimas4.kontrolė5.motyvavimas

VALDYMO SISTEMA

Tai susietų ir tam tikru būdu sutvarkytų elementų visuma su būdingomis savybėmis, kurių neturi pavieniai jos elementai. Sistemos elementai pagal požymius yra skirstomi į grupes,o elementų su bendrais požymiais aibė yra skirstoma į posistemes

Sistemos gali būti 3 prigimčių:

1.biologinės2.techninės3.socialinės.

Sistemos, kurioms būdingi dažni pokyčiai bei perėjimas iš vienos būsenos į kitą, vadinamos dinamiškomis.

Dinamiškos sist., sugebančios tiksliai orientuoti savo veiklą, vad reguliuojančiomis

Jos susideda iš 2 dalių: valdomo objekto ir valdančio objekto. Kad sistemą būtų galima valdyti:1.sistema turi turėti tikslą. Ji formuoja tiek sistemą, tiek aplinką.2.Sist turi turėti galimybę realizuoti valdančiosios dalies ir valdomo tiesioginį bei grįžtamąjį ryšį.3.Valdančioji dalis turi turėti galimybę priimti informaciją apie valdomo obj būklę ir aplinkinius obj ir parengti valdymo sprendimus.4.Valdomas obj turi turėti galimybę priimti valdančiuosius poreikius ir pagal juos keisti savo būseną.

Valdomo obj blokai:1.socialinis blokas: žmonės (darbininkai), su darbo santykiais susijusios darbo sąlygos.2.Techninis blokas apjungia gamybos priemones, techninius procesus bei produktus.3.Ekonominis blokas – t.y. ekonominiai mechanizmai, kurių pagr. sudaro ekonomika, finansavimo ir kreditavimo tvarka, darbo apmokėjimas, mokesčių sistema.4.Organizacinis blokas- apjungia visus blokus ir apima darbo organizavimo metodus ir formas, nustato santykius bei sąveiką tarp anksčiau išvardintų elementų, organizacinę struktūrą ir pan.

Valdantį obj sudaro:1.valdymo aparatas- tai vadovas, personalas, specialistai, inžinieriai ir t.t.2.valdymo priemonės gali būti pasyvios ir aktyvios.Aktyvios : informacijos priėmimo, registravimo, kaupimo, apdorojimo, saugojimo ir t.t.

Pasyvios: kompiuteriai, įv davikliai, administracinės patalpos, stalai, kėdės.

1.informacija- tai pats pagr išteklius priimant sprendimus.2.Valdymo sprendimai- valdymo proceso produktas. Tai įsakymai, nutarimai, potvarkiai, strategija.

ORGANIZACIJŲ VIDINĖ IR IŠORINĖ APLINKA

Organizacija- tai žmonių grupė, kuri savo veikloje siekia bendro tikslo. Jos tikslai- vartotojų poreikių tenkinimas.

Organizacija nėra uždara sistema, ją veikia išorinė ir vidinė aplinka.

Išorinė aplinka:1.ekonominiai veiksniai2.teisiniai v.3.socialiniai4.gamtosauginiai5.kultūriniai6.technologiniai7.politiniai8.konkurentai9.vartotojai10.teikėjai11.tarpininkai

12.partneriaimokslinė technologinė pažanga13.darbo jėgos pasiūla

14.teisiniai veiksniai, kurie tiesiogiai siejasi su organizacija.

Vidinė aplinka :

1.produktas2.personalas3.valdymo org sistema4.finansiniai ištekliai5.technika6.technologijos7.tikslai8.informacija

ŪKINIAI SRAUTAI ORGANIZACIJOJE

Materialiniai(aprupinimas,gamyba,pardavimas).Finansiniai(pirkimai,finansavimas,iplaukos ir kapitalas)

Srautai nuolat transformuojasi vienas į kitą. Reikia stengtis, kad srautai nenutrūktų, nes įmonė gali būti pasmerkta bankrotui.

Įmonės:- gamybinės- paslaugų-prekybos

ORGANIZACIJŲ TIPAI IR JŲ CHARAKTERISTIKOS

Organizacija- žmonių grupė, kurią vienija bendri tikslai.Org charakteristikos:1.bendri organizacijos tikslai. Jei nebus visumos, nebus ir organizacijos2.personalas3.valdžia (asmenys, nešantys atsakomybę)

4.organizacinė kultūra (bendros žaidimo taisyklės).

Formalios charakteristikos yra įformintos (valdžia, personalas,kultūra), neformalios atsiranda spontaniškai.

Pagal juridinį statusą org gali būti:

1.juridinį statusą turinčios org. 2.fizinį st. tur. org. Pagal tikslus:1.pelno siekiančios2.pelno nesiekiančios:

a)viešosios įstaigos (gali užsiimti ūkine veikla)b)visuomeninės org (negali užsiimti ūkine veikla- tai partijos, klubai, sąjungos). Jų veiklą reglamentuoja tam tikri teisiniai aktai.Pelno siekiančių org veiklą reglamentuoja Lietuvos įmonių įstatymas:-akcinės bendrovės, UAB-personalinės-TŪB (KŪB)-ŽŪB-savivaldybių ir valstybinės-kooperatyvai

Personalinės – gali steigti fizinis asmuo. Fizinį statusą turinti įmonė, už įmonės veiklą savininkas atsako visu savo turtu. Jų veiklą reglamentuoja civilinis kodeksas.AB ir UAB. AB įstatinis kapitalas yra 10000 lt. UAB įst kap yra 150000 lt. AB steigėjai gali būti tiek juridiniai tiek fiziniai asmenys. Kapitalas padalintas į akcijas. Veiklą reglamentuoja AB įstatymai.Skirtumas tarp AB ir UAB: UAB akcijų negali platinti viešai ( pardavinėti per biržą), tačiau tai nedraudžia pardavinėti bet kam už bet kokią kainą savo dalį akcijų. Apie UAB nėra jokios viešos informacijos, apie AB viešai skelbiamos žinios.Akcijos: materialios ir nematerialios. Materialios- vertybinis popierius. Nemat.- registruojama įmonėje akcininkų registravimo knygoje. AB įstatyme griežtai apibrėžtos akcininkų teisės.

Akcijos būna: paprastos (vardinės) ir priveligijuotos. Viena akcija- vienas balsas. Norint turėti įtakos reikia turėti bent 10 proc. akcijų. norint visiškai valdyti įmonę reikia turėti ¾ akcijų.akcijų vertė yra fiksuota, ji gali kisti atitinkamai keičiant įstatinį kapitalą.

TŪB ir KŪB – skiriasi nuo kitų bendrovių. TŪB- visiškos atsakomybės įmonė, turinti fizinį statusą. Steigėjai neša
savo turtu- ta dalimi, kuri proporcinga įneštam kapitalui. KŪB- komanditoriai praranda įneštą pinigų sumą. Įregistruoti reikia bent vieno tikrojo nario, kuris atsakytų visu savo turtu. Nereikia įstatinio kapitalo. Pelnas padalinamas proporcingai. Galima vartoti pavardę pavadinime.

ŽŪB – reglamentuoja ŽŪB įstatymas.

Savivaldybių ir valstybinės- kapitalas joms priklauso 100 proc.Veiklos profilis: personalinės ir UAB gali užsiimti tuo pačiu.Viešosios įstaigos:tenkina socialinius poreikius;tenkina asmeninius poreikius.

ĮMONIŲ REGISTRAVIMAS

UAB registravimas:

1.pavadinimas (registruojamas patentų biure)2.parengiami dokumentai(steigimo sutartis, įstatai)3.notaras4.padedami į banką pinigai- kaupiamoji sąskaita (10000 lt įst kap arba 7500 lt turtu ir 2500- pinigais)5.savivaldybė( pareiškimas, leidimas dėl registravimo ir visi anksčiau išvardinti popieriai). Mokama 450 lt.6.Policija (pateikiamas būsimo antspaudo maketas)7.Antspaudas(35 lt)8.Sodra (leidimas, kad banko sąskaita taptų atsiskaitomąja)9.Bankas10.Mokesčių inspekcijaPersonalinės įmonės registravimas1.pavadinimas nebūtinas

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1603 žodžiai iš 5119 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.