Vadybos praktika
5 (100%) 1 vote

Vadybos praktika

VADYBOS PRAKTIKA

Studijų programos tikslai:

4.1.3. Planuoti darbuotojų poreikį.

Praktikos tikslai:

4.1.3.1. Aprašyti darbuotojų pareiginius nuostatus. (trijų darbuotojų, direktoriaus, pavaduotojo, operatorių, laiškininkų).

4.1.3.2. Išanalizuoti darbuotojų ugdymą, motyvacijos, vertinimo, darbinimo, adaptavimo ir atleidimo potencialų panaudojimą.

Studijų programos tikslai:

7.2.2. Išnagrinėti Pašto įstatymą, Europos Sąjungos dokumentus, LR įstatymus ir nutarimus.

Praktikos tikslai:

7.2.2.1. Aprašyti pašto veiklą reglamentuojančius įstatymus ir normatyvinius aktus paslaugų teikimui.

7.2.2.2. Padaryti apybraižą pašto įmonės padalinio strategijos formavimo, išsiaiškinus šalies ir tarptautinio ūkio plėtros tendencijas.

Studijų programos tikslai:

7.3.3. Parengti, įforminti ir pristatyti verslo planą taisyklinga kalba.

Praktikos tikslai:

7.3.3.1.Panaudoti įmonės duomenis naujų paslaugų kūrimui panaudoti.

7.3.3.2. Pritaikyti pašto reformos užduotis.

7.3.3.3. Panaudoti pašto įmonės darbo kokybės rodiklių sistemą ir analizę.

4.1.3.1. Aprašyti darbuotojų pareiginius nuostatus.

KAUNO ACP CENTRO PAŠTO SKYRIAUS VIRŠININKO PAREIGINIAI

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Pareiginiai nuostatai nustato Centro pašto skyriaus viršininko teises, pareigas,(funkcijas) ir atsakomybę.

2. Viršininkas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojai eksploatacijai.

3. Viršininką į darbą priima ir atleidžia Kauno apskrities centrinio pašto direktorius.

4. Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis pašto veiklos išsilavinimas, valstybinės kalbos mokėjimas, ne mažesnis 3-jų metų darbo stažas pašto veiklos srityje, geri kasos aparatu bei kompiuteriu įgūdžiai.

4.1. Šiam darbui atlikti reikalingas komunikabilumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, atsakingumas, pareigingumas, sugebėjimas analizuoti, visapusiškai žinoti Pašto taisykles, įstatymus, instrukcijas, nurodymus darbo organizavimo ir eksploatavimo, apskaitos ir atskaitomybės, prenumeratos, pensijų (pašalpų) išmokėjimo ir kitų paslaugų teikimo tvarką., vertybių apsaugos, pašto kasos ir eksploatacinės veiklos patikrinimo klausimais.

5. Viršininkas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais VĮ “Lietuvos paštas“ bei Kauno ACP įsakymais, kolektyvine sutartimi, Pašto taisyklėmis, kitais pašto teisės aktais, jo darbą reglamentuojančiais dokumentais ir šiais pareiginiais nuostatais.

II. PAREIGOS (FUNKCIJOS)

6. Viršininkas privalo:

6.1. konsultuoti Centro pašto skyriaus darbuotojus įvairiais eksploatacinės veiklos klausimais, teikti praktinę pagalbą, organizuoti klientūros aptarnavimą, užtikrinti tikslų taisyklių, įsakymų, instrukcijų vykdymą;

6.2. informuoti Skyriaus darbuotojus apie Pašto taisyklių, instrukcijų pasikeitimus ir papildymus, kontroliuoti jų taikymą;

6.3. organizuoti ir užtikrinti ritmingą Skyriaus darbą, užtikrinti materialinių vertybių apsaugą, pašto paslaugų teikimą;

6.4. vadovauti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti pašto Skyriaus gamybinę veiklą, organizuoti pašto paslaugų pardavimą klientams;

6.5. kontroliuoti Skyriaus darbuotojų darbą, potvarkių ir nurodymų vykdymą;

6.6.

kontroliuoti paprastos ir registruotosios korespondencijos priimamos su nuolaida arba ženklinamos apmokėjimo spaudų apmokėjimą laiku;

6.7.analizuoti juridinių ir fizinių asmenų skundus dėl pavėluoto ar nekokybiško siuntų priėmimo;

6.8. teikti informaciją pašto klientams įvairiais eksploatacijos klausimais;

6.9. organizuoti pavaldžių darbuotojų eksploatacinės veiklos patikrinimus;

6.10. informuoti filialo administraciją apie padėtį Skyriuje paštuose, nustatytus darbo kokybės bei vertybių apsaugos trūkumus;

6.11. esant reikalingumui priimti iš paštų telefonogramas;

6.12 parengti darbo laiko apskaitos grafikus, atostogų grafikus-projektus;

6.13 pildyti pavaldžių darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

6.14.laiku ir tinkamai paruošti įvairias ataskaitas ir jas pateikti atsakingiems asmenims;

6.15. paskirstyti pajamų planus darbo vietoms, vykdyti jų kontrolę, pateikti pažymas apie planų vykdymą Ekonomikos skyriui pagal paslaugų rūšis;

6.16. pagal pažymas išduoti darbuotojams pašto mokos ženklus, periodiškai tikrinti darbuotojams išduotus avansus;

6.17. teikti išsamią ir nuolat atnaujinamą reklamą bei informaciją klientams apie teikiamas universaliąsias paslaugas ir kitas pašto paslaugas, jų tarifus, pašto siuntų priėmimo, adresavimo, išdavimo tvarką, aprūpinti darbuotojus eksploatacinėmis medžiagomis ir darbui reikalingomis priemonėmis;

6.18. užtikrinti ilgalaikio turto ir prekinių medžiaginių vertybių teisingą apskaitą ir apsaugą;

6.19. užtikrinti pavaldžių darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą, mokyti, instruktuoti pavaldžius darbuotojus priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą, pakeitus darbo organizavimą darbo vietoje pagal darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimus, supažindinti darbuotojus su aplinkoje esančiais pavojingais kenksmingais
veiksniais;

6.20. kontroliuoti kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, darbo priemonių naudojimą pagal paskirtį bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų vykdymą, kontroliuoti ar tvarkingos darbo priemonės, ar darbuotojai nustatyta tvarka pasitikrina sveikatą, asmeninių apsaugos priemonių naudojimą pagal paskirtį, priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą, gesintuvų tinkamumą naudojimui;

6.21. vykdyti LR civilinės saugos įstatymą, nutarimus ir potvarkius civilinės saugos klausimais:

6.21.1 aprūpinti darbuotojus turimomis apsaugos priemonėmis;

6.21.2. prireikus organizuoti darbuotojų evakuaciją, pirminius gelbėjimo darbus ir jiems vadovauti;

6.21.3. perspėti ir informuoti darbuotojus apie pavojus, supažindinti darbuotojus su signalais ir civilinės saugos atmintine;

6.22. supažindinti pavaldžius darbuotojus pasirašytinai su kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, pareiginiais nuostatais bei kitais lokaliniais aktais reglamentuojančiais jų darbą, pravesti darbų saugos instruktažą darbo vietoje;

6.23. suderinti pasirašytinai pavaldžių darbuotojų prašymus dėl priėmimo, atleidimo iš darbo, atostogų (nemokamų, kasmetinių, tikslinių) suteikimo, paskirstymo į kitą darbą ir laiku pateikti teisės ir personalo skyriui;

6.24. parengti reikiamų dokumentų komplektą dėl pavaldžių darbuotojų įdarbinimo pagal papildomas terminuotas darbo sutartis ir laiku pateikti teisės ir personalo skyriui;

6.25. užtikrinti darbuotojų darbo ir poilsio rėžimą;

6.26. užtikrinti pinigų ir pašto vertybių saugumą, nedelsiant pranešti apskrities centrinio pašto direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui apie gręsiantį pavojų materialinėms vertybėms, apiplėšimus, darbuotojų užpuolimus;

6.26.esant būtinumui dirbti Skyriaus viršininko pavaduotojo, operatorių, kasininkų darbo vietose, vykdyti kitus teisėtus administracijos nurodymus bei pavedimus;

III. TEISĖS

6.27. Viršininkas turi teisę:

6.27.1. reikalauti iš darbuotojų kultūringumo, greito klientų aptarnavimo bei reikalingos informacijos suteikimo;

6.27.2. perorganizuoti darbo vietas, perkeliant darbuotojus į kitą darbo vietą tame pačiame Skyriuje;

6.27.3. teikti pasiūlymus apskrities centrinio pašto administracijai, įvertinant darbuotojus už ypatingų užduočių atlikimą;

6.27.4. teikti pasiūlymus apskrities centrinio pašto administracijai dėl geresnio darbo organizavimo;

6.27.5. teikti administracijai pasiūlymus dėl nuobaudų taikymo kaltiems darbuotojams už eksploatacinės veiklos pažeidimus, materialinių vertybių saugojimo, darbo tvarkos taisyklių pažeidimus ir kt. kartu pateikiant jų pasiaiškinimus. Tai yra kartu ir viršininko pareiga.

6.27.6. savo žinias ir darbo įgūdžius tobulinti savarankiškai ir organizuojamuose kursuose.

IV. ATSAKOMYBĖ

6.28. Viršininkas atsako:

6.28.1. už tinkamą ir teisingą Skyriaus nuostatų bei pareiginių nuostatų vykdymą;

6.28.2. už ritmingą skyriaus darbą, skyriaus pareiginių instrukcijų (nuostatų) vykdymą;

6.28.3. už tikslų pareigų, pavestų užduočių vykdymą, teisingą savo teisių taikymą, pavestų darbų atlikimą;

6.28.4. už informacijos, pasiūlymų ir išvadų teisingumą, instruktažų bei kontrolės veiksmingumą;

6.28.5. už šiuose nuostatuose numatytų pareigų atlikimą, netinkamą atlikimą, įmonės paslapčių pagarsinimą, darbo drausmės pažeidimus atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

CENTRO PAŠTO SKYRIAUS VIRŠININKO PAVADUOTOJO PAREIGINIAI

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Pareiginiai nuostatai nustato Centro pašto skyriaus viršininko pavaduotojo teises, pareigas,(funkcijas) ir atsakomybę.

2. Pavaduotojas tiesiogiai pavaldus Pašto vežimo skyriaus viršininkui.

3. Pavaduotoją į darbą priima ir atleidžia Kauno apskrities centrinio pašto direktorius.

4. Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis pašto veiklos išsilavinimas, valstybinės kalbos mokėjimas, ne mažesnis 3-jų metų darbo stažas pašto veiklos srityje, geri kasos aparatu bei kompiuteriu įgūdžiai.

4.1. Šiam darbui atlikti reikalingas komunikabilumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, atsakingumas, pareigingumas, sugebėjimas analizuoti, visapusiškai žinoti Pašto taisykles, įstatymus, instrukcijas, nurodymus darbo organizavimo ir eksploatavimo, apskaitos ir atskaitomybės ,pašto pervežimo, paruošimo, pristatymo, vertybių apsaugos klausimais.

5. Pavaduotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ,valstybės įmonės Lietuvos pašto Kauno apskrities centrinio pašto direktoriaus įsakymais, kolektyvine sutartimi, Pašto taisyklėmis, kitais pašto teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbą ir šiais pareiginiais nuostatais.

II. PAREIGOS (FUNKCIJOS)

6. Pavaduotojas privalo:

6.1. užtikrinti LR Pašto įstatymo, pašto taisyklių, technologinių instrukcijų, kitų norminių aktų reglamentuojančių Skyriaus veiklą, reikalavimų vykdymą;

6.2. supažindinti pavaldžius darbuotojus pasirašytinai su kolektyvine sutartimi, pareiginiais nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jų darbą, pravesti darbų saugos instruktažą darbo vietoje (kai centro pašto skyriaus viršininkui
dienos, atostogos, ligos metu ir esant kitoms svarbioms priežastims);

6.3. užtikrinti Skyriaus eksploatacinę veiklą;

6.4. suderinti pasirašytinai pašto vežimo skyriaus darbuotojų prašymus dėl priėmimo, atleidimo iš darbo, atostogų suteikimo, paskyrimo į darbą ir laiku pateikti Teisės ir personalo skyriui (kai centro pašto skyriaus viršininkui suteiktos poilsio dienos, atostogos, ligos metu ir esant kitoms svarbioms priežastims);

6.5. laiku ir teisingai atlikti visų gaunamųjų piniginių lėšų, prekių ir kitų materialinių vertybių užpajamavimą, dienyno f. 130 suvedimą;

6.6. parengti statistines ataskaitas ir perduoti Ekonomikos skyriui;

6.7. atlikti paskesnę kontrolę, tikrinti siuntų tarifikaciją, užpajamavimo teisingumą pagal kasos aparatų ataskaitas, mokestį už saugojimą, išperkamojo mokesčio teisingumą;

6.8. kontroliuoti ar laiku apmokėtos piniginės perlaidos, išduoti siuntiniai, įvertintoji korespondencija, tarptautiniai smulkieji paketai, ar laiku grąžinamos ir persiunčiamos siuntos;

6.9. teikti išsamią ir nuolat atnaujinamą reklamą bei informaciją klientams apie teikiamas universaliąsias paslaugas ir kitas pašto paslaugas, jų tarifus, pašto siuntų priėmimo, adresavimo, išdavimo tvarką;

6.10. teikti atsakingiems darbuotojams ataskaitas apie gamybinę ir eksploatacinę veiklą;

6.11. esant reikalingumui dirbti centro pašto skyriaus viršininko darbo vietoje;

6.12. vykdyti Centro pašto skyriaus viršininko ir kitus administracijos nurodymus ir pavedimus.

III. TEISĖS

7. Pavaduotojas turi teisę:

7.1. laiku gauti informaciją, būtina savo pareigoms atlikti iš Skyriaus darbuotojų;

7.2. laiku gauti reikalingus norminius aktus, kitą informaciją;

7.3. teikti pasiūlymus Centro pašto skyriaus viršininkui, įvertinant darbuotojus už ypatingų užduočių įvykdymą ir skiriant drausmines nuobaudas;

7.4. reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos sąlygos;

7.5. teikti pasiūlymus Centro pašto skyriaus viršininkui dėl darbo tobulinimo, vertybių apsaugos ir eksploatacinės veiklos gerinimo Skyriuje.

7.6. savo žinias ir darbo įgūdžius tobulinti savarankiškai ir organizuojamuose kursuose.

IV. ATSAKOMYBĖ

8. Pavaduotojas atsako:

8.1. už ritmingą Skyriaus darbą ir eksploatacinę veiklą;

8.2. už tikslų pareigų vykdymą, teisingą savo teisių taikymą, pavestų darbų atlikimą;

8.3. už informacijos, pasiūlymų ir išvadų teisingumą, instruktažų bei kontrolės veiksmingumą;

8.4. už sudaromų ataskaitinių duomenų tikslumą ir savalaikį pateikimą;

8.5. už įmonei padarytą žalą dėl savo padarytos kaltės ar neatsargumo;

8.6. už šiuose nuostatuose numatytų pareigų neatlikimą, netinkamą atlikimą, įmonės paslapčių pagarsinimą, darbo drausmės pažeidimus atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.7. kompetencijos ribose asmeniškai už priimtus sprendimus, jų vykdymą ir pasekmes.

CENTRO PAŠTO SKYRIAUS PAMAINOS VIRŠININKO PAREIGINIAI

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Pareiginiai nuostatai nustato Centro pašto skyriaus pamainos viršininko teises, pareigas,(funkcijas) ir atsakomybę.

2. Pamainos viršininkas tiesiogiai pavaldus Centro pašto skyriaus viršininkui.

3. Pamainos viršininką į darbą priima ir atleidžia Kauno apskrities centrinio pašto direktorius.

4. Kvalifikaciniai reikalavimai: aukštasis arba aukštesnysis pašto veiklos išsilavinimas, ne mažesnis 2-jų metų darbo stažas pašto veiklos srityje, geri darbo kasos aparatu bei kompiuteriu įgūdžiai.

4.1. Šiam darbui atlikti reikalingas komunikabilumas, iniciatyvumas, savarankiškumas, atsakingumas, pareigingumas, sugebėjimas analizuoti, visapusiškai žinoti Pašto taisykles, įstatymus, instrukcijas, nurodymus darbo organizavimo ir eksploatavimo, apskaitos ir atskaitomybės ,pašto pervežimo, paruošimo, pristatymo, vertybių apsaugos klausimais.

5. Pamainos viršininkas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybės įmonės Lietuvos pašto bei Kauno apskrities centrinio pašto direktoriaus įsakymais, kolektyvine sutartimi, Pašto taisyklėmis, kitais pašto teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbą ir šiais pareiginiais nuostatais.

II. PAREIGOS (FUNKCIJOS)

6. Pamainos viršininkas privalo:

6.1. užtikrinti LR Pašto įstatymo, pašto taisyklių, technologinių instrukcijų, kitų norminių aktų reglamentuojančių jo veiklą, reikalavimų vykdymą;

6.2. atidaryti ir uždaryti su darbuotojais pagrindinę kasą;

6.3. darbo pradžioje atidaryti operacijų salę, pasibaigus darbui ją uždaryti;

6.4. darbo dienos pradžioje patikrinti ar operacijų salėje yra atnaujinta reklama bei klientams reikalinga informacija;

6.5. išduoti darbuotojams ir priimti iš jų vardinius daiktus, kabinų raktus;

6.5. kontroliuoti pamainoje dirbančių operatorių darbą, Pašto taisyklių, technologinių instrukcijų, kitų norminių bei lokalinių pašto teisės aktų reikalavimų vykdymą;

6.6. išduoti operatoriams į darbo vietas pašto mokos ženklus, eksploatacinius blankus;

6.7. priimti iš operatorių darbo dienos pabaigoje atsiskaitymus už pašto mokos ženklus, neženklintą produkciją, siuntų tarą;

6.8. priimti iš klientų korespondenciją, siunčiamą su nuolaida;

6.9. priimtą su nuolaida ir be jos korespondenciją antspauduoja
apmokėjimo spaudu ir datos antspaudu;

6.10. klientams išrašyti sąskaitas-faktūras;

6.11. parengia griežtos apskaitos blankų apskaitą;

6.12. parengia darbo dienos pajamų –išlaidų apskaitą pagal kasos pažymas;

6.13. parengti pašto siuntų ir paslaugų statistinę apskaitą;

6.14. kontroliuoti ar darbo vietose užtikrintas pašto siuntų, piniginių ir kitų materialinių vertybių saugumas;

6.15. kontroliuoti ar darbo vietose yra pakankamai eksploatacinių medžiagų, pašto ženklų bei neženklintos produkcijos;

6.16. teikti klientams informaciją apie teikiamas pašto paslaugas bei tarifus;

6.17. dalyvauti pagrindinėje kasoje siunčiant pinigų papildymus miestų paštams, paruošti maišus su ženklinta ir neženklinta produkcija kartu su ženklų kasos kasininku miesto paštams;

6.18. tikrinti operatorių kasas;

6.19. nedelsiant pranešti apskrities centrinio pašto direktorei ar jos pavaduotojams apie gręsiantį pavojų materialinėms vertybėms, piniginių sumų pametimus, apiplėšimus, darbuotojų užpuolimus, aiškintis įvykio aplinkybes;

6.20. esant reikalingumui dirbti Centro pašto skyriaus viršininko ar jo pavaduotojo pareigose;

6.21. vykdyti teisėtus Centro pašto skyriaus viršininko ar pavaduotojo bei administracijos nurodymus ir pavedimus.

III. TEISĖS

7. Pamainos viršininkas turi teisę:

7.1. laiku gauti informaciją, būtiną savo pareigoms atlikti iš Skyriaus darbuotojų;

7.2. laiku gauti reikalingus norminius aktus, kitą informaciją;

7.3. reikalauti, kad būtų sudarytos saugios ir sveikatai nekenksmingos sąlygos;

7.4. teikti pasiūlymus Centro pašto skyriaus viršininkui dėl darbo tobulinimo, vertybių apsaugos ir eksploatacinės veiklos gerinimo Skyriuje.

7.5. perorganizuoti darbo vietas perkeliant operatorius iš vienos darbo vietos į kitą, esant nevienodam darbo krūviui;

7.6 savo žinias ir darbo įgūdžius tobulinti savarankiškai ir organizuojamuose kursuose.

IV. ATSAKOMYBĖ

8. Pamainos viršininkas atsako:

8.1. už gautų materialinių vertybių bei piniginių sumų saugumo užtikrinimą;

8.2. už tikslų pareigų vykdymą, teisingą savo teisių taikymą, pavestų darbų atlikimą;

8.3. už tikslų taisyklių, instrukcijų, apskrities centrinio pašto direktoriaus įsakymų bei Centro pašto viršininko, jo pavaduotojo, administracijos nurodymų vykdymą ir statistinių ataskaitų teisingumą;

8.4. už sudaromų ataskaitinių duomenų tikslumą ir savalaikį pateikimą;

8.5. už įmonei padarytą žalą dėl savo padarytos kaltės ar neatsargumo;

8.6. už šiuose nuostatuose numatytų pareigų neatlikimą, netinkamą atlikimą, įmonės paslapčių pagarsinimą, darbo drausmės pažeidimus atsako LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.7. kompetencijos ribose asmeniškai už priimtus sprendimus, jų vykdymą ir pasekmes.

4.1.3.2. Išanalizuoti darbuotojų ugdymą, motyvacijos, vertinimo,

įdarbinimo, adaptavimo ir atleidimo potencialų panaudojimą.

Pašto įmonėje apibūdinant darbuotojų ugdymą, reikėtų skirti personalo ugdymo turinį – kryptis ir personalo ugdymo priemones – instrumentarijų. Reikia atsakyti į klausimą, kada prasideda personalo ugdymas?

Atskiriant personalo formavimą ir ugdymą. Šiuo atveju personalo ugdymas suprantamas kaip rezervo formavimas, karjeros planavimas, kvalifikacijos kėlimas, perkvalifikavimas; darbuotojų priėmimas, atleidimas priklauso personalo formavimo sričiai.

Sujungiant personalo formavimą ir ugdymą. Personalo priėmimas yra pradinis personalo ugdymo momentas, jis dažnai lemia ir tolesnio ugdymo poreikį.

Ugdymo išskyrimas yra labiau organizacinė, o ne esminės problemos. Personalo ugdymas yra nenutrūkstamas procesas. Šis procesas prasideda nuo darbuotojų priėmimo į darbą ir baigiasi jo atleidimu. Todėl personalo ugdymas yra traktuojamas siaurąja prasme kaip rezervo, karjeros, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo planavimas ir organizavimas. Personalo ugdymo sistemai yra būdingos visos sudėtingų sistemų charakteristikos. Visų pirma jai būdinga sudėtinga organizacinė struktūra. Galima skirti posistemius pagal objektus (valdymo personalas, darbininkai), lygius (visas ūkis, šaka, įmonė), planavimo terminus (ilgalaikis – strateginis, vidutinių terminų ir trumpalaikis – operatyvinis planavimas), posistemių funkcionavimo turinį (personalo parinkimas, paskirstymas, kvalifikacijos kėlimo organizavimas ir pan.). sistema turi bendrų tikslų , nustatytų vadovaujantis bendrais įmonės ir personalo politikos tikslais. Įgyvendinant sisteminį požiūrį, personalo ugdyme derėtų skirti atskirus posistemius pagal personalo kategorijas ir toliau jas diferencijuoti pagal ugdymo lygius ir terminus. Tokio požiūrio privalumai : išskaidžius į posisteminius personalo ugdymo procesą galima išreikšti paprastais modeliais, nedideliu kintamųjų skaičiumi, advekačiai atsispindinčiu tikruosius procesus. Galima įvertinti kiekvieno posistemio, jo funkcionavimo mechanizmo ypatumus, susijusius su personalo ugdymo objektu, lygiu ir terminais, nepažeidžiant personalo ugdymo sistemos vientisumo. Išskyrus kiekvieną personalo kategoriją, galima geriau įvertinti atskirų personalo kategorijų darbą, formavimo ypatumus ir padidinti personalo ugdymo efektyvumą.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 2648 žodžiai iš 8679 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.