Vadybos projektas bivainis
5 (100%) 1 vote

Vadybos projektas bivainis

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

VERSLO VADYBOS FAKULTETAS

VERSLO TECHNOLOGIJŲ KATEDRA

ELEKTRONINIO VERSLO PLĖTROS GALIMYBĖS

Darbą atliko: Mindaugas Budvytis IVVm-6

Darbą tikrino: prof. J. Bivainis

Vilnius, 2006

TURINYS

ĮVADAS

Visuomeniai keičiantis iš industrinės į informacinę, kinta ir verslo procesai, dėl kurių vyksta ekonominis gyvenimas tiek paprasto vartotojo lygmenyje, tiek pasaulinių korporacijų tarpusavio versle. Visame pasaulyje vykstantys verslo pokyčiai pasiekia ir Lietuvą, kur vis daugiau diskutuojama apie elektroninį verslą – verslą, paremtą technologijų galimybių (interneto) panaudojimu, ir vis didesne informacijos reikšme verslo procesuose.

Elektroninis verslas – (angl. e-business) – ši sąvoka įsiveržė į mūsų gyvenimą nelabai seniai, prieš ketverius – penkerius metus žinojom tik tai, kas yra internetas. Šiandien tai atskira nacionalinės ekonomikos šaka, kurios svarba didėja kiekvieną dieną.

Elektroninis verslas apibrėžiamas kaip verslo veiksmų atlikimas ir įmonės veiklos organizavimas naudojant informacines technologijas duomenų perdavimo tinklų aplinkoje. Tai įvairi veikla siekiant pelno – prekyba, rinkodara, nuotolinis mokymas, bankininkystė ir kitokia, vykdoma interneto aplinkoje. Elektroninis verslas apima ne tik įprastinius verslo veiksmus, bet ir naujus, galimus tik virtualioje aplinkoje verslo būdus.

Daugelis šiuolaikinių verslo veiksmų atliekama internetu (globaliniu tinklu). Dabar tik daugelis, tačiau ateityje, visi verslo veiksmai bus atliekami informacinėmis technologijomis. Kai kuriose šalyse elektroninis verslas jau nevadinamas elektroniniu, nes tai tapo savaime suprantama ir įprastu dalyku.

Elektroninis verslas jau įžengė į beveik visas sritis: verslą, valstybines institucijas, nekomercines organizacijas. Šiandien tai priemonė ir galimybė žymiai padidinti organizacijos veiklos efektyvumą. Elektroninis verslas apima visą organizacijos pertvarką, naudojant interneto galimybes siekiant sujungti tiekėjus, platintojus, vartotojus bei verslo partnerius. Pertvarkymas apima visas darbuotojų grandis organizacijoje. Elektroninis verslas skatina organizacijos darbuotojus mąstyti ir elgtis “skaitmeniniu būdu”, t.y. bet kokios svarbos ir lygmens uždavinius stengtis atlikti elektroniniu būdu bei suprasti, kurioje vietoje informacijos judėjimą gali palengvinti tam tikros elektroninio verslo priemonės.

Tema aktuali, nes didžiuliai teigiami mūsų šalies ekonominiai poslinkiai sudaro sąlygas aktyviai smulkaus ir vidutinio verslo plėtotei. Jau esamoms ir besikuriančioms verslo sistemoms šiuolaikinės intensyvios konkurencijos sąlygomis bei vykstant intensyviems integracijos į Europos Sąjungą procesams Lietuvai nepaprastai svarbu yra išnaudoti ir suprasti naujas ekonomikos tendencijas, lemsiančias Lietuvos ūkio vietą Europos Sąjungos erdvėje bei Lietuvos ekonomikos plėtrą. Vienas iš pagrindinių tokių pokyčių – elektroninio verslo veikla. Tačiau Lietuvoje elektroninio verslo situacija apskritai nėra gera ir ši ekonomikos tendencija dar tik žengia pirmuosius žingsnius bei nedaro beveik jokio poveikio mūsų ekonomikai. Lietuvoje sparčią elektroninio verslo plėtrą kol kas stabdo nepalanki teisinė aplinka, žemas kompiuterizavimo lygis, gana nedidelis naudojamasis interneto paslaugomis.

Elektroninis verslas yra pagrįstas informacinėmis priemonėmis, o tai jam suteikia intelektinės veiklos ypatumų. Tai yra perėjimas iš tradicinių verslo formų į elektroninę terpę, taikant projektinio valdymo metodus.

Žinių visuomenė yra pirmasis iš trijų Lietuvos valstybės prioritetų, šalia saugios visuomenės ir konkurencingos ekonomikos, kurie įtvirtinti valstybės plėtros ilgalaikės perspektyvos tikslus nustatančiame dokumente – valstybės ilgalaikės raidos strategijoje. Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo veikloje taip pat akcentuoja šios srities svarbą – Vyriausybės 2001 – 204 m. veiklos programoje numatyta pripažinti informacinės ir žinių visuomenės, pagrįstos mokslu ir inovacinėmis technologijomis, kūrimą strateginiu Lietuvos uždaviniu ir ekonominės plėtotės kryptimi.

Šie Lietuvos tikslai atitinka Europos Sąjungos siekius. Atsižvelgiant į globalizacijos procesus ir poreikį stiprinti konkurencingumą pasaulio rinkose, Europos Bendrija turi tikslą – sukurti Europoje konkurencingą žiniomis grįstą ekonomiką. Šis pagrindinis tikslas yra įtvirtintas Europos Tarybos 2000 metų priimtoje Lisabonos strategijoje, kurios įgyvendinimui buvo parengtas “eEuropa” veiksmų planas. Šis veiksmų planas yra neatsiejamas Lisabonos strategijos dalis, taip pat visų informacinės visuomenės plėtros iniciatyvų Europos Sąjungoje pagrindas.

“eEurope 2005” veiksmų plane pažymima, kad informacinės veisuomenės sukūrimas Europos Sąjungoje iki 2010 metų, Europai leis tapti geriausiai išvystytu žiniomis grįstos ekonomikos, ypač konkurencingu pasaulio regionu. Ši nuostata pirmą kartą paskelbta 2000 m. ir vėl patvirtintas jau 2002 metų vasarą, patvirtinus “eEurope 2005” veiksmų planą. Žiniomis pagrįsta ekonomika tampa prioritetiniu siekiu ir Lietuvoje. ES siekia sukurti žinių visuomenę per artimiausią dešimtmetį; 2015 metais šioje srityje gali būti pasiekusi panašų lygį.

Problema. Elektroninio verslo plėtra
neatsiejama nuo daugelio naujų verslo sąvokų atsiradimo. Dažnai literatūroje aptariamos įmonių elektroninės svetainės, elektroninės parduotuvės, elektroninė bankininkystė, elektroninis paštas, tačiau norint plėtoti sėkmingą verslą reikia pažengti į prieį naujomis idėjomis, kurios butų pritaikytos elektroniniame versle.

Pasirinkta kursinio projekto tema yra aktuali nes vis dar nėra patikimų literatūros šaltinių nagrinėjančių elektroninio verslo plėtros galimybes lietuvių kalba.

Šio kursinio projekto objektas yra elektroninio verslo plėtros galimybės.

Darbo tikslas – išskirti elektroninio verslo plėtros galimybes

Siekiant šio tikslo kursiniame projekte sprendžiami tokie uždaviniai:

• Problemos kaip sistemos interpretacija;

• Naujausių problemos sprendimų kritinis vertinimas;

• Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas;

• Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas;

• Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas;

• Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas.

Kadangi elektroninio verslo koncepcija yra pakankamai nauja ir lietuvių kalboje vis dar nėra nusistovėjusio bei pripažinto interneto ir elektroninio verslo terminų naudojimo, projekto metu buvo sudaryta su elektroninio verslo sąvokų vertimo į lietuvių kalbą problema. Todėl autorius siekdamas kuo tiksliau perteikti specifinių elektroninio verslo terminių esmę, projekte nurodo ir juos atitinkantį pavadinimą anglų kalba.

1. PROBLEMOS KAIP SISTEMOS INTERPRETACIJA

Mokslinėje literatūroje galima aptikti daug skirtingų autorių „sistemos“ apibrėžimų:

Sistema vadinamas objektas, kurį sudaro mažiausiai du, o praktikoje, kaip taisyklė, žymiai daugiau sudėtinių elementų, tarpusavyje susietų vienodo pobūdžio ryšiais. Vienodoje erdvės vietoje esantys elementai, jei jų nejungia vienodo pobūdžio ryšiai, sistemos nesudaro. [13]

Sistema – tai daugelis susijusių veikiančių elementų.

Sistema – tai daugumos elementų santykių ir ryšių įvairovė, susidedančių į vientisą visumą.

Sistema – tai ne šiaip vienetų (elementų, individų) visuma, kai kiekvienas vienetas valdomas pagal veikiantį jį priežastinio ryšio dėsnį, bet visuma santykių tarp šių vienetų. [14]

Susidomėjusiems elektroniniu verslo ir elektronine komercija, be įvairių organizacijų, teisinių, ekonominių ir kitų klausimų, reikia išspręsti grynai technines problemas – kokia aparatinė įranga reikalinga, ar reikės samdyti programuotojus ir administratorius, kaip savo elektroninės prekybos sistemą padaryti matomą iš viso pasaulio. Tai aktualu smulkioms ir vidutinėms įmonėms, negalinčioms sau leisti tokios prabangos kaip sudėti sprendimai už didelius pinigus. Šios problemos ypač aktualios provincijoje, kur interneto bei įvairiausių informacinių paslaugų infrastruktūra yra tik kuriamoje būsenoje, todėl firmos daugelį iškylančių problemų priverstos spręsti pačios ar ieškoti pagalbos kur nors toliau.

Iškylančias technines problemas santykinai galima suskirstyti į šias glaudžiai tarpusavyje susijusias dalis:

1. aparatinė įranga (kompiuteriai, spausdintuvai, ir kt.);

2. programinė įranga (software);

3. administravimas, programavimas, tinklapio dizainas ir kt.;

4. internetas.

Pagrindinės elektroninio verslo sudedamosios dalys:

1. Dalyviai;

2. Tinklai;

3. Procesai.

1 pav. Sudedamosios elektroninio verslo dalys

Dalyviai – tai asmenys ar institucijos, dalyvaujančios elektroninio verslo procese, siekdami savo tikslų.

Tinklai – tai fizinė terpė, jungianti elektroninio verslo dalyvius, kurioje vyksta tam tikri, tik elektroniniam verslui būdingi procesai.

Procesai – tai mainai, vykstantys tarp elektroninio verslo dalyvių specialiuose tinkluose.

Elektroninį verslą, panašiai kaip ir tradicinę verslo rūšį, veikia išorinė aplinka. Didžiausią įtaką elektroniniam verslui daro kultūrinė, teisinė – politinė, ekonominė, mokslinė –technologinė aplinkos. Išorinis aplinkos poveikis elektroniniam verslui yra specifinis.

Kultūrinė aplinka. Pirkimo būdą lemia per ilgą laikotarpį nusistovėjusios tradicijos. Vyresniojo amžiaus konservatyvaus požiūrio žmonės vengtų tradicinį pirkimo būdą iškelti į elektroninio verslo siūlomą būdą. Tai lemia ir šeimos tradicijos, papročiai. Didžiąją dalį interneto vartotojų sudaro jauni žmonės, o vyresni žmonės internetu naudojasi rečiau. Žmonės kurių amžius virš 50 metų sudaro tik 5 proc. visų interneto vartotojų Lietuvoje. Todėl kuriant elektroninį verslą yra tikslinga jo veiklą orientuoti į didžiosios interneto vartotojų poreikius. Ypač naudinga išskirti elektronines paslaugas ir prekes jaunimui.

Teisinė – politinė aplinka. Veikiančios politinės jėgos suformuoja valdžios ir valdymo struktūras, kurios savo sprendimais priima tam tikrus teisės aktus. Jais savo praktinėje veikloje privalo vadovautis įmonės. Valdžios ir valdymo institucijos savo teisės aktais gali visoms ar tik tam tikros rūšies įmonėms sudaryti palankesnes veiklos sąlygas, skatinti investicijas arba drausti, riboti tam tikrą veiklą.

Elektroninio verslo veiklai svarbiausi teisės aktai gali
suskirstyti į tris grupes:

1. Reguliuojantys elektroninio verslo įmonės steigimą, jos vidaus veiklą ir likvidavimą;

2. Reguliuojantys elektroninio verslo įmonių santykius su pirkėjais, partneriais ir konkurentais;

3. Reguliuojantys atskiras sritis.

Įstatymai numato, kokia veikla galima valstybės teritorijoje. Reikia nuolat stebėti naujai priimamų įstatymų bei kitų teisės aktų įsigaliojimą.

Lietuvoje iki šiol nereglamentuoti kai kurie elektroninio verslo būtini santykiai ir procesai. Lietuvoje galiojantys teisės aktai ne visada tinkamai reguliuoja pasikeitusius visuomeninius santykius, atsižvelgiant į elektroninio verslo globalumą. Kol nebus įgyvendinti šie elektroniniam verslui būtini veiksniai, negalima tikėtis sėkmingos elektroninio verslo plėtros.

Ekonominė aplinka. Norint sėkmingai plėtoti elektroninį verslą, būtina stebėti, kaip keičiasi vartotojų poreikiai, kokie reiškiniai vyksta rinkoje (vietinėje ir pasaulinėje). Elektroniniam verslui taip pat daro įtaką bendri ekonomikos vystymosi dėsningumai bei reiškinių: šalies bendrasis vidaus produktas, pirkėjų pajamos, kaupimo lygis, prekių kainų lygis, kredito gavimo galimybės, infliacija, nedarbo lygis ir pan. Siekiant didinti elektroninio verslo konkurencingumą, naudinga naudoti tarpininkų (kitų įmonių) siūlomas elektroninio verslo paslaugas.

Mokslinė – technologinė aplinka. Tai aplinka, apimanti mokslo žinių ir jų praktinio taikymo poveikį verslo sprendimams bei jiems įgyvendinti. Tačiau labiausiai ji pastebima prekių kūrimo, jų tobulinimo ir gamybos srityse. Kuriant ar modernizuojant elektroninio verslo svetaines, būtina taikyti naujausias, pasaulyje pripažintas technologijas, kurios išskirtų kuriamą elektroninio verslo sistemą iš konkurentų ir lemtų verslo sėkmę. Taip pat būtina atnaujinti siūlomą paslaugų ir prekių komplektą, kuris atitiktų naujausius rinkos poreikius ir techninę pažangą.

2 pav. Elektroninio verslo išorinė aplinka

Vertinant kompanijų veiklos perspektyvas matyti, kad informacinių sistemų, grindžiamų šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, organizavimą ir valdymą veikia ne tik išorinės aplinkos veiksniai, didelę reikšmę turi vidiniai organizacijos veiksniai ir informacinių sistemų organizaciniai ir valdymo aspektai. Todėl, siekiant iki galo suprasti informacinių sistemų prigimtį ir esmę, neužtenka vien tik kompiuterinio raštingumo. Būtina suprasti informacinių sistemų organizavimo, valdymo aspektus, jų sąveiką ir poveikį, žinoti jų galimybes

2. NAUJAUSIŲ PROBLEMOS SPRENDIMŲ KRITINIS ĮVERTINIMAS

Siekiant užtikrinti elektroninio verslo plėtrą, yra nustatyta ilgalaikė, prognozuojama ir nuosekli elektroninio verslo politika ir šios politikos įgyvendinimo principinės nuostatos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, skatina elektroninio verslo plėtrą, siekia suteikti Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims naujų galimybių plėtoti verslą, sukurti intelektinių produktų ir paslaugų rinką [15].

Elektroninio verslo plėtrą stabdo nepakankamos komunikacijos galimybės, neišspręsti vartotojų teisių apsaugos, elektroninių procedūrų autentiškumo, vientisumo ir informacijos apsaugos užtikrinimo klausimai.

Elektroninis verslas ir elektroninė prekyba remiasi elektroninės informacijos mainais telekomunikaciniuose tinkluose ir tuo skiriiasi nuo įprastinių prekybos procedūrų, vykdomų betarpiškai (asmeniškai) arba sudarant įstatymais nustatytos formos dokumentus.

Šioje situacijoje būtina įvertinti, kad atsiranda visos elektroninį verslą lydinčios informacijos identifikavimo, autentiškumo bei konfidencialumo užtikrinimo problemos ir tai liečia tiek fizinius, tiek ir juridinius asmenis. Toliau pateikiamos kelios elektroninio verslo plėtros problemos.

Teisės sistema:

• Nereglamentuoti kai kurie elektroninio verslo būtini santykiai ir procesai (nepilnai įteisintas elektroninis dokumentas, nepatvirtintos elektroninio parašo paslaugų teikėjo registravimosi ir priežiūros procedūros ir kt.);

• Lietuvoje galiojantys teisės aktai ne visada tinkamai reguliuoja pasikeitusius visuomeninius santykius, atsižvelgiant į elektroninio verslo globalumą.

Infrastruktūros plėtra:

• Informacinė infrastruktūra visoje šalyje plėtojama netolygiai;

• Didelės paslaugų kainos.

Elektroninio verslo aplinkos kūrimas:

• Bendroji verslo aplinka nepalanki elektroniniam verslui plėtoti;

• Nėra priemonių, leidžiančių suburti kompetetingus specialistus ir užtikrinti visuomenės paramą;

• Visuomenei trūksta informacijos ir pasitikėjimo veikla elektroninėje erdvėje.

Valstybinės institucijos pasirengimas dirbti informacinės visuomenės sąlygomis:

• Labai mažai valstybės paslaugų, teikiamų elektroninėje erdvėje;

• Elektroninės komercijos stokojama teismuose, įstatymų leidybos, vykdomosios valdžios, savivaldos ir kituose institucijose [15].

Rinkodaros ir konsultacijų bendrovės IMC atliktas tyrimas rodo, kad potencialių klientų turimos informacijos apie elektronines parduotuves ir jų pasiūlymus bei motyvacijos pirkti prekes internetu trūkumas yra pagrindinės elektroninės komercijos plėtros kliūtys.

Pagrindiniais prekių pirkimo internetu trūkumais apklausoje buvo įvardinti asortimento siaurumas, negalėjimas apžiūrėti ar išbandyti prekę,
neaiškumas dėl prekių grąžinimo galimybių ir garantijos, sudėtinga prekių ir informacijos paieška interneto parduotuvėse, pristatymo kaina, atsiskaitymo už pirkinius sudėtingumas, pristatymo trukmė bei būtinybė būti reikiamu laiku namuose. Pagrindiniais prekių pirkimo internetu privalumai yra galimybė apsipirkti neskubant, žemesnės internetu parduodamų prekių kainos ir galimybė prekes užsisakyti visą parą [16].

Elektroninio verslo plėtros Lietuvoje privalumai ir trūkumai

Privalumai Trūkumai

• Greitis;

• Lankstumas;

• E verslo ribos nėra nustatytos;

• Sumažėjusios sąnaudos ir kainos;

• Globalinė konkurencija;

• Mažėja ribos bendraujant tarp organizacijų;

• Efektyvus sandorių atlikimas;

• Geras verslo organizavimo mechanizmas;

• Tiekimo grandinės sutrumpinimas;

• Pagalba ir konsultacija realiu laiku;

• Greitas ir išsamus informacijos pateikimas; • Vartotojas nemato prekės realybėje;

• Nėra vieningos sistemos kokybės vertinimui;

• Mažas visuomenės pasitikėjimas;

• Nepakankamas gyventojų išsilavinimas IT srityje;

• Žemas kompiuterizacijos lygis;

• Nepakankamos komunikacijos galimybės;

• Nepilnai sutvarkyta teisinė sistema;

• Valstybinių institucijų silpnas pasirengimas e. verslo plėtrai;

• Maža paslaugų diferenciacija;

• Maža patirtis tarptautinėse rinkose;

• Mažas siūlomo produkto poreikis;

• Neplataus vartojimo paslaugos;

• Projektavimas ir vystymas daug kainuoja;

• Mažas saugumas.

Nors elektroninis verslas turi daug trūkumų, nepaisant to, jo privalumai nuteikia optimistiškai. Elektroninis verslas suteikia galimybę ne tik smulkiems tiekėjams būti pasauliniame tinkle, bet ir verstis verslu pasauliniu mastu. Vartotojo naudos požiūriu, tai yra pasaulinis pasirinkimas. Vartotojas gali išsirinkti iš visų potencialių tiekėjų reikalingiausią prekę arba paslaugą, nepaisydamas geografinės padėties.

3. EKONOMINIŲ VALDYMO METODŲ TAIKYMO TYRIMO OBJEKTUI SRIČIŲ NUSTATYMAS

Ekonominiai valdymo metodai yra patys svarbiausi, nes žmogaus baziniai poreikiai dažniausiai yra ne visiškai patenkinti. Valdymo santykius lemia ekonominiai santykiai ir jų bazėje susiformuojantys žmogaus poreikiai ir interesai. Labai svarbūs yra valstybinio reguliavimo ekonominiai būdai. Nustatydama mokesčių dydį pajamų pasiskirsymo mechanizmą, kreditavimo sąlygas ir panašiai, valstybė kišasi į įmonės raidą, skatina ar slopina ją.

Ekonomikos valdymo metodai – valdymo metodai, kuriais siekiama patenkinti pagrindinius žmogaus poreikius [12].

Ekonominiai metodai – tai būdų ir veiksmų visuma darbuotojų veiklai aktyvinti materialiai juos skatinant, priklausomai nuo darbo rezultatų. Prie ekonominių metodų priskirtinos ir darbuotojams sudaromos galimybės bei sąlygos kelti savo kvalifikaciją, kilti tarnyboje, socialinė rūpyba, vykdoma organizacijos lėšomis [6].

Ekonominiai valdymo metodai – tai skatinimo būdai, tenkinantys materialinius žmogaus ar žmonių grupės poreikius [10], [7].

Ekonominiai valdymo metodai – tai metodai, kurie remiasi kitų žmoių darbo produktų poreikių tenkinimų [4].

Šiuo metu Jūs matote 30% šio straipsnio.
Matomi 2476 žodžiai iš 8252 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.