Valios ugdymas mokykloje
5 (100%) 1 vote

Valios ugdymas mokykloje

TURINYS

Įvadas………………………………………………………………………………………………………………3

1.Valios samprata, funkcijos, ugdymo keliai ir būdai……………………………3

1.1. Valios samprata………………………………………………………………..3

1.2. Sudėtingas valios veiksmas ir jo struktūra……….……………………………4

1.3. Asmenybės valios ypatybės………………………………………………..……5

1.4. Mokinių valios ugdymo uždaviniai……………………………………………6

1.5. Mokinių valios ugdymas. Keliai, būdai, priemonės………………….……..7

1.6 Valios atskleidimo ir treniravimo būdai………………………………….…11

2. Valios ugdymas mokykloje………………………………………………………………….12

2.1. Tyrimo tikslas, metodika ir organizavimas…………………………………………12

2.2. Mokytojų apklausa ir rezultatai ………………………………………………………..12

2.3. Mokinių apklausa ir rezultatai……………………………………………………………17

Išvados…………………………………………………………………………………………21

Literatūra…………………………………………………………………………………….22

Priedai…………………………………………………………………………………………23

Įvadas

Psichinis žmogaus pasaulis turi tris pagrindinius komponentus: protą, jausmus ir valią.Šie komponentai yra tarpusavyje glaudžiai susuję ir sudaro harmoningos asmenybės pagrindą. Daugeliui žmonių valios sąvoka acocijuojasi su mąstymo valdžia aistroms ar vaizdams, su kliūčių nugalėjimu siekiant įsisamoninto tikslo. Kai kuriems moksleiviams vien žodžiai apie ištvermę, pareigingumą ar atkaklumą sukelia nemalonius pojūčius. Jiems valios ugdymas – tai sunkus ir nemalonus užsiėmimas (kaip mokymasis ar kitoks darbas). Kodėl taip yra? Iš tėvų ir pedagogų jie susidaro neteisingą valios sampratą, nes dažniausiai apie valią išgirsta barami už nesimokymą ar nepareigingumą. Be to, vaikams dažniausiai kalbama apie valią kaip apie sugebėjimą užbaigti pradėtą darbą arba atsisakyti žalingo įpročio.

1.Valios samprata, funkcijos, ugdymo keliai ir būdai.

1.1. Valios samprata.

Valią nagrinėja įvairūs mokslai – filosofija, psichologija, pedagogika ir biologija, todėl valia turi keletą apibrėžimų: psichologijos moslo saulėtekyje valia buvo laikoma pradiniu žmogaus aktyvumo šaltiniu, Dievo duota energija, lemiančia žmogaus elgesio nepriklausomumą nuo aplinkos sąlygų. Pasak K. Poškaus: „ valia yra gebėjimas sąmoningai, kryptingai ir niekieno neverčiamam reguliuoti savo elgesį bei veiklą, padedančią nugalėti išorines bei vidines kliūtis, gebėjimas siekti užsibrėžto tikslo“. G. Butkienė teigia, kad:“valia yra sąmoningas veiksmų ir poelgių pasirinkimas bei reguliavimas, susijęs su pastangomis nugalėti sutiktas kliūtis ir sunkumus, siekiant tikslo.

Valios funkcija – reguliuoti asmenybės aktyvumą, stimuliuoti veiklą, kad būtų įgyvendinti reikšmingi tikslai, slopinti paskatas, kurios neatitinka įsisamonintų siekimų, idealų.

Dar galima paminėti ir valios šaltinius (psichinius bei moralinius), nuo kurių labai priklauso valingi veiksmai: tai poreikis, reikmė, motyvas(veiksmą skatinanti priežastis), tikslas, noras, potraukis(neįsisamonintas siekimas), jausmai, darbas ir pagaliau pasaulėžiūra(pažiūros, įsitikinimai).

Žmogus atlieka veiksmus psichiniame lygyje, bet jie irgi skirtingi. Žmogaus atliekamus veiksmus pagal jų sąmoninmumo lygį galima skirstyti į tokias rūšis:

1. Nevaliniai (automatiniai) veiksmai yra tokie, kuriuos žmogus atlieka be išankstinių ketinimų, jų paskatos ir tikslai yra neįsisąmoninti. Daug tokių, net sudėtingesnių, veiksmų, ilgą laiką juos kartojant, yra virtę įgūdžiais. Nors šie veiksmai atliekami automatiškai, bet susidūrus su kliūtimis, jie koreguojami. Tokie automatiniai veiksmai (rašymas, skaitymas) palengvina žmogaus veiklą, nes visą dėmesį galima skirti procesams, kurie turi būti reguliuojami sąmoningai.

2. Paprastus valinius veiksmus reguliuoja iš anksto apgalvoti tikslai, laisvai pasirenkant atlikimo variantą. Pavyzdžiui, sąmoningas kostelėjimas tikslu atkreipti kieno nors dėmesį, tikslingas mirktelėjimas ir t.t.

3. Sudėtingus valinius veiksmus reguliuoja daug gilesni ir sudėtingesni psichiniai procesai. Tų veiksmų tikslo turinys gali būti išreikštas mintimis, žodžiais, simboliais. Mintyse žmogus gali susidaryti tolimą savo veiksmų perspektyvą. Sudėtingą valios veiksmą apibūdina pajėgumas priešingas ir skirtingo lygio alternatyvas, pasirenkant veiklos tikslu alternatyvą, atitinkančią asmenybės intelektinius, dorovinius ir socialinių vertybių kriterijus.

1.2. Sudėtingas valios veiksmas ir jo struktūra.

Jau anksčiau išsiaiškinome, kad valios veiksmas yra specifinis sąmoningas žmogaus veiksmas, kuriuo planingai siekiama įgyvendinti savo tikslus. Tai sudėtingas procesas, kurį sudaro vientisa įvairių komponentų grandinė.

Tikslo įsisamoninimas

Motyvų kova – apsisprendimas

Priemonių
numatymas

Praktinis įgyvendinimas

Tikslo įsisamoninimas. Įsisamoninęs tikslą, žmogus supranta ir žino ką jis turi pasiekti ir ką privalo daryti. Tikslas, kaip numatomos veiklos rezultatas, yra susijęs su žmogaus materialinių ir kultūrinių dvasinių poreikių tenkinimu. Įprasmintas siekimas pasireiškia noru. Taigi noras tampa ir įsisąmonintu tikslu. Tikslo įsisąmoninimas labai priklauso nuo asmenybės kryptingumo: jos interesų, nuostatų, patirties. Tikslų įsisąmoninimą lemia ir motyvai.

Veiklos motyvų analize prasideda naujas valios veiksmų etapas. Dabar asmenybė, vadovaudamasi savo įsitikinimais, interesais, vertybinėmis orientacijomis, lygindama veiklos motyvų reikšmę, išskiria svarbiausią, kuris sudaro nusprendimo pagrindą, tai yra alternatyvos pasirinkimą. Motyvų kovoje turi išryškėti veiksmo tikslas bei kryptis, o ne vykdymo būdai. Motyvų kova baigiasi apsisprendimu.

Priemonių numatymas. Priemonės gali būti planuojamos kartu su tikslo įsisąmoninimu. Racionalių būdų ir priemonių pasirinkimas yra sudėtinga mąstymo veikla, kurioje numatomi galimi sunkumai ir kliūtys, išanksto bandoma įvertinti veiksmo rezultatus.

Numačius būdus ir priemones, prasideda galutinis ir svarbiausias etapas – sprendimų praktinis įgyvendinimas. Žmogaus elgesį sąlygoja užsibrėžti tikslai ir suplanuoti veikimo būdai. Įgyvendindamas apsisprendimą, asmuo ne tik veikia, bet ir kontroliuoja, koreguoja savo veiksmus. Kiekvienu sprendimo vykdymo momentu žmogus lygina gautus veiklos rezultatus su pageidaujamu ateities modeliu, idealiu tikslo vaizdu, kuris buvo iš anksto sukurtas. Tikslo įgyvendinimas grįžtamai veikia žmogų, stiprina jo valią.

1.3. Asmenybės valios ypatybės

Valios ypatybėmis vadinami tokie asmenybės valios bruožai, kurie yra pastovūs tipinėmis veiklos aplinkybėmis. Atsižvelgdami į valios stimuliuojančią, slopinančią ir reguliuojančią funkcijas, valios ypatybes galima skirstyti į stimuliuojančias, slopinančias ir tarpines. Prie stimuliuojančių valios ypatybių reikia skirti tikslingumą, ryžtingumą, atkaklumą, energingumą, iniacityvumą, savarankiškumą ir drąsumą.

Tikslingumas pasireiškia veiklos pajungimu užsibrėžtam tikslui siekti. Tai įsitikinimas, kad siekiamas tikslas svarbus ir teisingas. Kuo aiškesnis asmenybės siekiamas tikslas, tuo atkakliau ji pasiryžusi nugalėti sutiktus sunkumus ir kliūtis. Tikslingumo bruožas susijęs su pareigos jausmu. Tikslingumą charakterizuoja ir priimamų sprendimų sąmoningumas.

Ryžtingumas – asmenybės valios ypatybė, kuri padeda laiku, be svyravimų pagrįstai nuspręsti, numatyti tinkamas priemones sprendimui įgyvendinti. Norint būti ryžtingam, dažnai tenka sukaupti valią ir įveikti įvairius neryžtingumo pasireiškimus – abejojimą, svyravimą, blaškymąsi renkantis motyvus, baimę dėl galimo netikusio pasirinkimo.

Atkaklumas – tai mokėjimas pasiekti tikslą, nors kelias į jį sunkus ir ilgas, nors reikia optimaliai įtempti jėgas, įveikti daug nesėkmių ir kliūčių. Atkaklaus žmogaus negąsdina sunkumai siekiant tikslo.

Iniciatyvumas – vertingiausia asmenybės valios ypatybė, nes ji padeda savarankiškai kelti idėjas, nuspręsti ir imtis veiklos, nelaukiant pašalinio skatinimo. Iniciatyviai asmenybei nebūna „ sunkus pirmas žingsnis“. Iniciatyvumui nemažą reikšmę turi laki vaizduotė, proto gilumas ir lankstumas.

Savarankiškumas – žmogaus sugebėjimas pačiam savo valia ką nors nuspręsti ir atlikti, nepasiduoti kitų įtakai, spaudimui. Tam reikia valios, reikia elgtis taip, kaip reikalauja paties įsitikinimas ir supratimas, kaip reikia elgtis toje situacijoje. Savarankiškumas reiškiasi tiek valingos veiklos motyvacija, tiek ir priimtų srendimų pobūdžiu.

Prie slopinačių arba stabdančių asmenybės savybių priskiriamas ištvermingumas, kantrumas, santūrumas, savitvarda, savikontrolė. Tai valios ypatybių kompleksas, padedantis susilaikyti nuo didelio psichinio ir fizinio jaudinimosi, trukdančio siekti tikslo. Pavyzdžiui, pavojaus metu santūrus laukimas, savitvarda gali būti svarbus veiksnys tikslui pasiekti. Sugebėjimas savo mintis ir veiksmus kontroliuoti yra geras valios rodiklis.

Savitvarda – žmogaus sugebėjimas valdytis, sulaikyti pyktį, įveikti sutrikimą, baimę, nugalėti drovumą, varžymąsi, nepageidaujamas paskatas, impulsyvumą ir kitas panašias psichines būsenas. Tai sugebėjimas priversti įvykdyti pagrįstą savo srendimą, įveikiant pirmiausia tingumą ir baimę, būsenas, kurios trukdo veiklą, trikdo elgesį. Kuo daugiau ir dažniau įveiksime šias kliūtis, tuo stipresnė bus valia. taigi valia čia ir pasireiškia sugebėjimu įveikti susierzinimą, baimę, pyktį, įnršį, liūdesį ir kitus jausmus, kuriems pats žmogus nepritaria.

Savitvardai artima yra ištvermė bei kantrybė, t.y. tokia būsena, kai žmogus sugeba valios pastangomis iškęsti nepriteklius bei kančias(fizines ir dvasines) ir toliau siekia užsibrėžto tikslo.

Organizuotumas ir drausmingumas užima tarytum tarpinę padėtį tarp stimuliuojančių ir slopinančių ypatybių. Organizuotumas – tikslingas ir ištvermingas veiklos planavimas ir vykdymas. Drausmingumas – visuomenės priimtoms elgesio normoms subordinuotas elgesys.Šios valios ypatybės būdingos stiprioms asmenybėms. Atskirų žmonių valios ypatybės gali būti
išreikštos. Pavyzdžiui, žmogus gali būti ryžtingas apsisprendimo metu ir atkaklus praktinėje veikloje, iniciatyvus, bet neorganizuotas ir pan.

1.4. Mokinių valios ugdymo uždaviniai.

Šiuo metu Jūs matote 31% šio straipsnio.
Matomi 1369 žodžiai iš 4484 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
SMS žinute - 2,90 Eur.
Siųskite sms numeriu 1337 su tekstu INFO MEDIA ir įveskite gautą atrakinimo kodą.
Turite atrakinimo kodą?
Po mokėjimo iškart gausite atrakinimo kodą, kurį įveskite į laukelį žemiau:
Kodas suteikia galimybę atrakinti iki 100 straispnių svetainėje ir galioja 24 val.